en en

Právo na odkúpenie, tzv. „Sell-out“

Ak nastali okolnosti podľa § 118i ods. 1 zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov je akcionár, ktorý vlastní zostávajúce akcie cieľovej spoločnosti, oprávnený požadovať od navrhovateľa, aby od neho nadobudol jeho akcie za primerané protiplnenie. Toto právo môže zostávajúci akcionár uplatniť najneskôr v lehote 3 mesiacov od uplynutia lehoty platnosti ponuky na prevzatie, inak toto právo zaniká. Zostávajúci akcionár toto právo uplatní zaslaním návrhu zmluvy o kúpe akcií. V návrhu zmluvy uvedie najmä:

  • požadované primerané peňažné protiplnenie alebo primerané protiplnenie v cenných papieroch,
  • lehotu na prijatie návrhu zmluvy,
  • lehotu a postup pri realizácii prevodu cenných papierov.

Uplatnenie práva na odkúpenie nepodlieha súhlasu NBS.