en en

SFTR - vymedzenie transakcií

 • Repo transakcia

  Podľa čl. 3 ods. 9 SFTR, „repo transakcia“ je transakcia upravená zmluvou, prostredníctvom ktorej protistrana prevádza cenné papiere, komodity alebo zaručené práva vzťahujúce sa na vlastnícke právo k cenným papierom alebo komoditám, ak je táto záruka poskytnutá uznávanou burzou, ktorá vlastní práva na dané cenné papiere alebo komodity, a zmluva neumožňuje protistrane previesť alebo poskytnúť ako zábezpeku určitý cenný papier alebo komoditu viac ako jednej protistrane naraz pod podmienkou, že prevádzajúca strana sa zaväzuje, že ich spätne odkúpi – alebo náhradné cenné papiere alebo komodity rovnakej povahy – za stanovenú cenu k presne stanovenému budúcemu dátumu alebo k dátumu, ktorý sa ešte len stanoví, pričom pre protistranu predávajúcu cenné papiere alebo komodity ide o zmluvu o repo transakcii a pre protistranu, ktorá ich kupuje, ide o zmluvu o obrátenej repo transakcii;

 • Požičiavanie alebo vypožičiavanie cenných papierov alebo komodít

  Podľa čl. 3 ods. 7 SFTR, „požičiavanie cenných papierov alebo komodít“ alebo „vypožičiavanie cenných papierov alebo komodít“ je transakcia, pri ktorej protistrana prevádza cenné papiere alebo komodity s prísľubom, že dlžník vráti rovnocenné cenné papiere alebo komodity k určitému dátumu v budúcnosti alebo keď ho o to požiada prevádzajúca strana, pričom uvedená transakcia sa považuje za požičiavanie cenných papierov alebo komodít v prípade protistrany, ktorá prevádza cenné papiere alebo komodity, a za vypožičiavanie cenných papierov alebo komodít v prípade protistrany, na ktorú sa tieto cenné papiere alebo komodity prevádzajú;

 • Transakcia typu buy-sell back a transakcia typu sell-buy back

  Podľa čl. 3 ods. 8 SFTR, „transakcia typu buy-sell back“ alebo „transakcia typu sell-buy back“ je transakcia, prostredníctvom ktorej protistrana kupuje alebo predáva cenné papiere, komodity alebo zaručené práva vzťahujúce sa na vlastnícke právo k cenným papierom alebo komoditám, pričom súhlasí s tým, že predá alebo kúpi späť cenné papiere, komodity alebo takéto zaručené práva rovnakej povahy za stanovenú cenu k budúcemu dátumu, pričom uvedená transakcia je transakciou typu „buy-sell back“ v prípade protistrany, ktorá cenné papiere, komodity alebo zaručené práva kupuje a transakciou typu „sell-buy back“ v prípade protistrany, ktorá ich predáva, pričom takáto transakcia typu „buy-sell back“ alebo transakcia typu „sell-buy back“ nie je upravená zmluvou o repo transakciách alebo zmluvou o obrátených repo transakciách v zmysle čl. 3 ods. 9 SFTR;

 • Transakcia požičiavania s dozabezpečením

  Podľa čl. 3 ods. 10 SFTR, „transakcia požičiavania s dozabezpečením“ je transakcia, pri ktorej protistrana poskytne úver v súvislosti s nákupom, predajom, starostlivosťou o cenné papiere alebo obchodovaním s cennými papiermi, ale nezahŕňajú iné pôžičky, ktoré sú zabezpečené kolaterálom vo forme cenných papierov;

 • Vymedzenie pojmu komodita pre účely SFTR

  Podľa čl. 3 ods. 17 SFTR, „komodita“ je komodita podľa vymedzenia v článku 2 bode 1 nariadenia Komisie (ES) č. 1287/2006, (Nariadenie Komisie (ES) č. 1287/2006 z 10. augusta 2006, ktorým sa vykonáva smernica Európskeho parlamentu a Rady 2004/39/ES (MiFID), pokiaľ ide o povinnosti pri vedení záznamov pre investičné spoločnosti, oznamovanie transakcií, priehľadnosť trhu, prijatie finančných nástrojov na obchodovanie a vymedzené pojmy na účely tejto smernice), t. j. „komodita“ znamená akýkoľvek tovar vymeniteľnej povahy, ktorý je možné dodať, vrátane kovov a ich rúd a zliatin, poľnohospodárskych výrobkov a energie, ako napríklad elektrická energia.

  Po nadobudnutí platnosti Smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/65/EÚ, z 15. mája 2014 o trhoch s finančnými nástrojmi, ktorou sa mení smernica 2002/92/ES a smernica 2011/61/EÚ (MIFID II), ktorá nahradila smernicu MiFID a Delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2017/565 z 25. apríla 2016, ktorým sa MiFID II dopĺňa, vymedzenie pojmu komodity upravuje článok 2 bodu 6 uvedeného delegovaného nariadenia 2017/565 takto: „komodita“ je akýkoľvek tovar vymeniteľnej povahy, ktorý je možné dodať, vrátane kovov a ich rúd a zliatin, poľnohospodárskych výrobkov a energie, akou je elektrina.

  Komodity, ktoré sa uvádzajú v hláseniach podľa Delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2019/356 z 13. decembra 2018, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/2365, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy, ktorými sa bližšie určujú údaje o transakciách financovania prostredníctvom cenných papierov (SFT), ktoré sa majú oznamovať archívom obchodných údajov sa uvádzajú v klasifikácii uvedenej v tabuľke 5 prílohy I vykonávacieho nariadenia (EÚ) 2019/363 (Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2019/363 z 13. decembra 2018, ktorým sa stanovujú vykonávacie technické predpisy, pokiaľ ide o formát a frekvenciu oznamovania údajov o transakciách financovania prostredníctvom cenných papierov (SFT) archívom obchodných údajov v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/2365, a ktorým sa mení vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 1247/2012, pokiaľ ide o používanie kódov na ohlasovanie pri ohlasovaní zmlúv o derivátoch).

  Ide o tieto základné komoditné produkty (poľnohospodárske výrobky, energia, environmentálne (napr. emisie), náklad, hnojivo, priemyselné výrobky, kovy, viackomoditné exotické, papier, polypropylén, inflácia, úradné hospodárske štatistiky, iné C10 podľa vymedzenia v oddiele 10 tabuľke 10.1 prílohy III k delegovanému nariadeniu Komisie (EÚ) 2017/583, iné) a ich podprodukty a ďalšie podprodukty.