en en

Transakcie financovania prostredníctvom cenných papierov (SFT)

SFTR – 2015/2365 z 25. novembra 2015 o transparentnosti transakcií financovania prostredníctvom cenných papierov a opätovného použitia a o zmene nariadenia (EÚ) č. 648/2012 nadobudlo účinnosť dňa 12. januára 2016.SFTR vytvára rámec Únie, na základe ktorého môžu byť údaje o transakciách financovania prostredníctvom cenných papierov (SFT) efektívne oznamované archívom obchodných údajov (TR) a na základe ktorého sa informácie o SFT a swapoch na celkový výnos sprístupňujú investorom podnikov kolektívneho investovania.Vymedzenie SFT v tomto nariadení nezahŕňa zmluvy o derivátoch vymedzené v nariadení Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 648/2012 (EMIR). Zahŕňa však transakcie, ktoré sa bežne označujú ako swapy na likviditu a swapy na kolaterál, na ktoré sa nevzťahuje vymedzenie zmlúv o derivátoch v nariadení (EÚ) č. 648/2012.Základné povinnosti vyplývajúce zo SFTR

  • Ohlasovacia povinnosť – ohlasovanie transakcií SFT archívom obchodných údajov registrovaným orgánom ESMA podľa článku 5 SFTR. Ohlasovanie je možné delegovať.Informačná povinnosť – informovanie investorov o spôsobe využitia SFT a swapov na celkový výnos v polročnej správe, výročnej správe a v predzmluvných dokumentoch.Dodržanie podmienok pre opätovné použitie kolaterálu.

Čo je SFT?SFT sú transakcie, pri ktorých sa používajú cenné papiere za účelom získania financovania a opačne. V praxi ide najmä o nasledovné transakcie: repo obchody (spätný nákup), pôžičky oproti cenným papierom alebo komoditám, predaj/spätný nákup a nákup/spätný predaj, maržové pôžičky. V každej z uvedených transakcií dôjde k dočasnej zmene vlastníka cenného papiera zámenou za hotovosť. Transakcia je ukončená vrátením vlastníctva do pôvodného stavu, každá z protistrán vlastní to, čo na začiatku transakcie zvýšené/znížené o poplatok za transakciu.Podľa čl. 3 ods. 11 SFTR, „transakcia financovania prostredníctvom cenných papierov“ alebo „SFT“ je:

  1. repo transakcia,požičiavanie cenných papierov alebo komodít a vypožičiavanie cenných papierov alebo komodít,transakcia typu „buy-sell back“ alebo transakcia typu „sell-buy back“,transakcia požičiavania s dozabezpečením.

Ktorých subjektov sa týka ohlasovacia povinnosť? SFTR sa vzťahuje na banky, obchodníkov s cennými papiermi, poisťovne a zaisťovne, správcovské spoločnosti a podielové fondy, ktoré spravujú (UCITs, AIF), doplnkové dôchodkové spoločnosti a doplnkové dôchodkové fondy, ktoré spravujú, centrálne depozitáre, centrálne protistrany a nefinančné protistrany.V prípade UCITs a AIF sa ohlasovacia povinnosť nevzťahuje priamo na fond, ale na jeho správcovskú spoločnosť.V prípade, že SFT uzatvorí finančná protistrana s nefinančnou protistranou, ktorá nepresahuje limity aspoň dvoch kritérií stanovených v článku 3 ods. 3 smernice (EU) 2013/34 (Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2013/34/EÚ z 26. júna 2013 o ročných účtovných závierkach, konsolidovaných účtovných závierkach a súvisiacich správach určitých druhov podnikov, ktorou sa mení smernica Európskeho parlamentu a Rady 2006/43/ES a zrušujú smernice Rady 78/660/EHS a 83/349/EHS), t.j. a) celkovú bilančnú sumu 20 mil. EUR, b) čistý obrat 40 mil. EUR, alebo c) priemerný počet zamestnancov počas účtovného roka: 250, finančná protistrana je zodpovedná za ohlasovanie v mene oboch protistrán.Ohlasovanie údajov môže protistrana SFT zveriť aj na inú osobu a nesmú sa ohlasovať duplicitne.V akom časovom horizonte nadobúda účinnosť ohlasovacia povinnosť podľa SFTR pre účastníkov trhu, závisí od typu protistrany :

  • Banky, obchodníci s cennými papiermi – 11. apríl 2020Centrálne protistrany a centrálne depozitáre – 11. júl 2020Ostatné finančné protistrany (FCs) – 11. október 2020Nefinančné protistrany (NFCs) – 11. január 2021

Orgán ESMA vydal verejné vyhlásenie týkajúce sa krokov na zmiernenie vplyvu COVID-19 na finančné trhy EÚ – odloženie povinností ohlasovať transakcie financovaním prostredníctvom cenných papierov podľa nariadenia o transakciách financovania prostredníctvom cenných papierov a podľa nariadenia o trhoch s finančnými nástrojmi a Národná banka Slovenska nebude uprednostňovať svoje činnosti dohľadu, pokiaľ ide o povinnosti ohlasovania SFT podľa SFTR a podľa MIFIR, od 13. apríla 2020 a do 13. júla 2020, a to aj pokiaľ ide o uzatvorené SFT v tomto časovom období, ale všeobecne v oblasti činnosti dohľadu voči protistranám, subjektom zodpovedným za ohlasovanie a investičným spoločnostiam bude primeraným spôsobom uplatňovať prístup založený na riziku pri výkone právomocí dohľadu pri ich každodennom presadzovaní uplatniteľných právnych predpisov v tejto oblasti.Komu treba ohlasovať?Ohlasovacia povinnosť vyplývajúca z nariadenia SFTR sa môže plniť ohlasovaním u ktoréhokoľvek z archívov obchodných údajov registrovaných, alebo uznaných orgánom ESMA.ESMA v súčasnosti spracováva ďalšie žiadosti o registráciu Trade Repository. Informácie o archívoch obchodných údajov je možné nájsť na stránke ESMA.Súčasťou hlásenia je aj označenie obchodných protistrán pomocou medzinárodne platného jednoznačného identifikátora právnických osôb LEI (Legal Entity Identifier). Právnická osoba, ktorá uzatvorila obchod podliehajúci oznamovacej povinnosti, používa pridelené číslo LEI. Aktuálny zoznam subjektov, ktoré na základe žiadosti oprávnených osôb prideľujú LEI, nájdete tuJe dovolené používať iba aktualizované LEI, držiteľ LEI musí aktualizovať požadované informácie o spoločnosti pri zmene, minimálne však raz ročne.Toto nariadenie sa uplatňuje od 12. januára 2016 s výnimkou ustanovení uvedených v článku 33 ods. 2 písm. a) až d) nariadenia SFTR.Regulačné a vykonávacie technické predpisy k nariadeniu nájdete tuAktuálne informácie k SFTR nájdete aj na stránkach ESMA tuPrezentácia k nariadeniu SFTR [.ppt, 574 kB]NBS je v súlade s Usmerneniami ESMA k oznamovaniu údajov podľa článkov 4 a 12 SFTR odo dňa ich zverejnenia.