en en

Štúdie IMFŠ

2004

kolektív autorov
Hodnotenie konvergencie Slovenskej republiky (PDF súbor, 822 KB)
Kľúčové slová: konvergencia, konvergenčné kritériá, cenová stabilita, výmenný kurz, úrokové miery, deficit verejných financií, vládny dlh. ,

2002

kolektív autorov
Analýza hospodárskeho a menového vývoja SR z pohľadu integrácie SR do EMÚ
Kľúčové slová: európska integrácia, Slovenská republika, Európska únia, Európska menová únia, konvergenčné kritéria, reálna konvergencia, nominálna konvergencia, prístupový proces SR do EMÚ

Michal Benčík
Konštrukcia experimentálneho modelu všeobecnej ekonomickej rovnováhy a jeho vlastnosti
Kľúčové slová: modely všeobecnej ekonomickej rovnováhy, matematické modely, modely spočítateľnej rovnováhy – CGE modely, experimentálny model pre Slovenskú republiku, komoditno-odvetvové tabuľky SR, rovnice modelu, simulácie

Dušan Preisinger
Vývoj úverového portfólia v rokoch 1993-2000. 1. časť: Postavenie úverov v podnikových finančných tokoch a základné kritéria hodnotenia úverového rizika
Kľúčové slová: bankové úvery, úverové portfólio, bankový sektor, podnikový sektor, Slovenská republika, riadenie úverového rizika, úverové toky, úverové obchody, úverová angažovanosť, úveryschopnosť klientov, finančné toky medzi bankovým a podnikovým sektorom

Dušan Preisinger
Vývoj úverového portfólia v rokoch 1993-2000. 2. časť: Analýza výkonnosti úverovo zaťaženej podnikovej sféry a faktorov spôsobujúcich poruchy v reprodukcii úverov
Kľúčové slová: bankové úvery, úverové portfólio, bankový sektor, podnikový sektor, Slovenská republika, riadenie úverového rizika, úverové toky, úverové obchody, úverová angažovanosť, úveryschopnosť klientov, výkonnosť podnikového sektora, prevádzková leverage, finančná leverage

2001

Adela Hošková
Vplyv priamych zahraničných investícií na ekonomiku Slovenska
Kľúčové slová: priame zahraničné investície – PZI, Slovenská republika, prílev a odlev PZI, odvetvové členenie PZI, členenie PZI podľa krajín, členenie PZI podľa krajov, regionálne aspekty PZI, vlyv PZI na zamestnanosť a domáci priemysel

Zora Komínková
Monetizácia slovenskej ekonomiky a problém finančných štruktúr
Komparácia so situáciou v eurozóne.
Kľúčové slová: peňažný sektor, Slovenská republika, eurozóna, peňažná zásoba, peňažné agregáty, štruktúra vkladov, štruktúra úverov, financovanie podnikov, dlhové financovanie, akciové financovanie

Viktória Múčková
Hypotéky v Európe
Kľúčové slová: hypotekárny úverový trh, hypotekárne obchody, hypotekárne produkty, hypotekárne úvery, hypotekárne záložné listy, hypotekárne riziko, hypotekárne systémy v Európe, Nemecko, Dánsko, hypotekárne právo, právo EÚ

2000

Zora Komínková
Európsky systém centrálnych bánk – inštitucionálny základ menovej politiky Európskej menovej únie (PDF súbor, 69 KB)
Kľúčové slová: Európsky menový inštitút, Európska centrálna banka, menová integrácia, Európska menová únia, Európsky menový systém, jednotná mena – euro, Maastrichtská zmluva, Delorsova správa, Európsky systém centrálnych bánk – riadiace orgány – ciele a úlohy – finančné zabezpečenie

Zora Komínková
Miesto peňažných agregátov v menovej politike Európskeho systému centrálnych bánk (PDF súbor, 92 KB )
Kľúčové slová: Európska menová únia, Európsky systém centrálnych bánk, Európska centrálna banka, Eurosystém, jednotná menová politika, cenová stabilita, peňažná zásoba, peňažné agregáty – M3, menovo-finančné inštitúcie, eurozóna

Peter Dovičiak
Deficit všeobecnej vlády a bežného účtu platobnej bilancie (PDF súbor, 64 KB )
Kľúčové slová: platobná bilancia, dvojité deficity, matica Flow of Funds, deficit vládneho sektora, nefinančné toky, finančné toky, vládny sektor – súkromný sektor – investície – bilancia úspory, Slovenská republika, r. 1996-1999

Anna Brucháčová
Porovnanie hospodárskeho a menového vývoja SR, ČR, Maďarska, Poľska a Slovinska (PDF súbor, 154 KB )
Kľúčové slová: hospodársky vývoj, menový vývoj, cenový vývoj, štátne rozpočty, miera nezamestnanosti, rating krajín, menová politika, menová stratégia, stabilizačné programy, výmenné kurzy, cielenie inflácie, Slovenská republika, Česká republika, Maďarsko, Poľsko, Slovinsko, stredná Európa

František Hajnovič
Analýza a krátkodobá prognóza konjunktúry v ekonomike SR. 1. etapa – vývoj priemyselnej produkcie (PDF súbor, 154 KB )
Kľúčové slová: ekonomika SR, konjunktúra ekonomiky, priemysel SR, priemyselná výroba, konjunktúrny výskum, konjunktúrne saldo, Slovenská republika

1999

Zora Komínková
Európsky systém centrálnych bánk – inštitucionálny základ menovej politiky Európskej menovej únie (PDF súbor, 69 KB )
Kľúčové slová:Európsky menový inštitút, Európska centrálna banka, menová integrácia, Európska menová únia, Európsky menový systém, jednotná mena – euro, Maastrichtská zmluva, Delorsova správa, Európsky systém centrálnych bánk – riadiace orgány – ciele a úlohy – finančné zabezpečenie

Otto Sobek
Vybrané problémy rozvoja bankového sektora v transformujúcich sa ekonomikách. Úroveň transformácie banového sektora (PDF súbor, 76 KB )
Kľú·čové slová: bankový sektor, Česká republika, Maďarsko, Poľsko, Slovinsko, Slovenská republika, banková legislatíva, privatizácia bánk, reštrukturalizácia bánk, riadenie bánk, bankový dohľad, pozícia najväčších bánk Strednej a Východnej Európe

Adela Hošková
Portfóliové investície na Slovensku (PDF súbor, 62 KB )
Kľúčové slová: zahraničný kapitál, priame zahraničné investície, zahraničné úvery, portfóliové investície – vývoj – riziká – metodické prístupy spracovávania, Slovenská republika

Dušan Preisinger
Analýza odvetvových úverových rizík. Hutníctvo a strojárstvo – 1. časť (PDF súbor, 60 KB )
Kľúčové slová: Slovenská republika, hospodárske odvetvia – hutníctvo – strojárstvo – bilančná rovnováha – výkonnosť, odvetvové analýzy, odvetvové úverové riziko, hutnícke podniky – strojárske podniky – ekonomická pozícia

Dušan Preisinger
Analýza odvetvových úverových rizík. Hutníctvo a strojárstvo – 2. časť (PDF súbor, 69 KB )
Kľúčové slová: Slovenská republika, hospodárske odvetvia – hutníctvo – strojárstvo – pracovný kapitál, odvetvové analýzy, vlastný kapitál, dlhodobé cudzie zdroje, revolvingové úvery

Zora Komínková
Hlavné tendencie vo vývoji peňažnej zásoby SR v roku 1998 a v prvom polroku 1999 (PDF súbor, 75 KB )
Kľúčové slová: peňažná zásoba, Slovenská republika, peňažné agregáty, krátkodobé termínované vklady, sektorová štruktúra vkladov

Peter Dovičiak
Kanály transmisného mechanizmu menovej politiky (PDF súbor, 62 KB )
Kľúčové slová: úrokový kanál, kanál výmenného kurzu, úverový kanál, kanál určujúci ceny aktív

Adela Hošková
Priame zahraničné investície na Slovensku v rokoch 1995 – 1998 (PDF súbor, 62 KB )
Kľúčové slová: zahraničný kapitál, priame zahraničné investície, vývoz priamych investícií, priame zahraničné investície v bankovom sektore

Zora Komínková
Peňažná zásoba v eurozóne. Definičný obsah a nástrojová kategorizácia položiek peňažných agregátov (PDF súbor, 142 KB )
Kľúčové slová: Európska menová únia – EMÚ, Európska centrálna banka – ECB, eurozóna, peňažné agregáty, menovo-finančné inštitúcie, banková štatistika ECB

Dušan Preisinger
Charakteristika súčasnej ekonomickej pozície bankového sektora v SR
Kľúčové slová: bankový sektor SR – bilančná nerovnováha – kapitálová vybavenosť – vlastný kapitál – výnosové aktíva – cudzie zdroje, úverové portfólio, ekonomická pozícia, reštrukturalizácia bánk

Otto Sobek
Inštitucionálne usporiadanie bankového dohľadu vo vybraných krajinách (PDF súbor, 79 KB )
Kľúčové slová: bankový dohľad, banková regulácia, centrálne banky, USA, Japonsko, Nemecko, Veľká Británia, Francúzsko, Švajčiarsko, Belgicko, Nórsko, Švédsko, Európska únia

1998

Adela Hošková
Pôsobenie priamych zahraničných investícií na export (PDF súbor, 72 KB )
Kľúčové slová: priame zahraničné investície, proexportné aspekty PZI, Slovenská republika, vstup PZI na Slovensko, výstup PZI, rozmiestnenie PZI v odvetviach hospodárstva, tovarové toky PZI

Adela Hošková
Prílev zahraničných investícií do Slovenskej republiky je nevyhnutný
Kľúčové slová: Slovenská republika, vstup priamych zahraničných investícií, PZI z hľadiska nových krajov SR, PZI podľa krajín investorov, vývoz PZI

Viktória Múčková
Model hypotekárnych záložnych listov (hypotekárnych bánk) v strednej Európe (PDF súbor, 88 KB )
Kľúčové slová: hypotekárne úvery, hypotekárne záložné listy, právna úprava hypotekárneho bankovníctva,
Nemecko, Česká republika, Maďarsko, Poľsko

Otto Sobek
Vybrané problémy bankovej sústavy v transformujúcich sa ekonomikách. Banková legislatíva (PDF súbor, 69 KB )
Kľúčové slová: stredná Európa, východná Európa, bankové sústavy, banková legislatíva, legislatíva EÚ, Česká republika, Maďarsko, Poľsko, Slovinsko, komparácia bankových legislatív

Adela Hošková – Soňa Vágnerová
Priame zahraničné investície na Slovensku so zameraním na bankovú sféru (PDF súbor, 180 KB )
Kľúčové slová: priame zahraničné investície, Slovenská republika, bankový sektor, vplyv PZI na obchodnú a platobnú bilanciu

Zora Komínková
Vývoj peňažnej zásoby v SR. Analýza štruktúry peňažného agregátu M2 (PDF súbor, 230 KB )
Kľúčové slová: peňažná zásoba, ponuka peňazí, dopyt po peniazoch, termínované vklady podľa časového rozlíšenia, sektorová štruktúra vkladov, vklady obyvateľstva, vklady podnikov, peňažné správanie ekonomických subjektov

Anna Brucháčová
Porovnanie hospodárskeho a menového vývoja Slovenskej republiky, Českej republiky, Maďarska, Poľska a Slovinska (PDF súbor, 132 KB )
Kľúčové slová: hospodársky vývoj, menový vývoj, hrubý domáci produkt v stálych cenách, miera nezamestnanosti, platobná bilancia, obchodná bilancia, priame zahraničné investície, hodnotenie rizika krajiny, vývoj nástrojov menovej politiky, úrokové sadzby, kurzová politika, cenový vývoj, devízové rezervy

1997

Adela Hošková
Pôsobenie priamych zahraničných investícií na ekonomiku materskej a hostiteľskej krajiny (PDF súbor, 71 KB )
Kľúčové slová: priame zahraničné investície trhovo orientované, priame zahraničné investície nákladovo orientované, priame zahraničné investície surovinovo orientované, Slovenská republika, vplyv zahraničných investícií na obchodnú a platobnú bilanciu, vplyv zahraničných investícií na hospodársku štruktúru

Adela Hošková
Vývoj priamych zahraničných investícií na Slovensku (PDF súbor, 67 KB )
Kľúčové slová: Slovenská republika, vstup priamych zahraničných investícií, objem vstupu zahraničných investorov, výstup priamych zahraničných investícií, priame zahraničné investície a krajiny CEFTA, vývoz priamych zahraničných investícií v Rakúsku

Adela Hošková
Regionálne aspekty pôsobenia priamych zahraničných investícií (PDF súbor, 80 KB )
Kľúčové slová: teória regionálnej deľby priamych zahraničných investícií, hľadiská nadnárodnej regionalizácie, určujúce faktory priamych zahraničných investícií v štátoch východnej Európy, hľadiská národnej regionalizácie

Dušan Preisinger – Andrej Mocko – Radoslav Tomek
Hodnotenie bankového sektora k 31.12.1996.
Kľúčové slová: Slovenská republika, bankový sektor, bilančná hodnota bankového sektora, vlastný kapitál, cudzie zdroje, rentabilita bankového sektora, ekonomická pozícia bankového sektoru

Otto Sobek
Vybrané problémy bankovej sústavy v transformujúcich sa ekonomikách. (Problémy reštrukturalizácie a privatizácie bankového sektora) (PDF súbor, 68 KB )
Kľúčové slová: stredná Európa, východná Európa, bankové sústavy, banková reforma, reštrukturalizácia bankového sektoru, metódy reštrukturalizácie, priamy predaj, fúzia, likvidácia, privatizácia, Česká republika, Maďarsko, Poľsko, Slovenská republika, Slovinsko

Soňa Vágnerová
Hodnotenie podnikateľskej činnosti bánk (PDF súbor, 65 KB )
Kľúčové slová: bankové produkty a služby, bankové podnikanie, bankový trh, banková konkurencia, regionálne porovnania, Slovenská republika

Viktória Múčková
Základná charakteristika slovenského modelu hypotekárneho bankovníctva (PDF súbor, 95 KB )
Kľúčové slová: hypotekárne úvery, hypotekárne záložné listy, sekundárny hypotekárny trh, slovenský systém hypotekárneho bankovníctva, register hypoték, hypotekárny správca

Dušan Preisinger
Komerčné banky naštartovali reštrukturalizáciu.
Kľúčové slová: bankový sektor, Slovenská republika, reštrukturalizácia bánk, reštrukturalizácia aktív, reálna reštrukturalizácia, zdroje reštrukturalizácie

Dušan Preisinger – Radoslav Tomek
Hodnotenie bankového sektora k 30.6.1997.
Kľúčové slová: bankový sektor, Slovenská republika, bilančná hodnota bankového sektora, rentabilita bankového sektora, kapitálová primeranosť, bilančná štruktúra, ROA, čistá úroková marža

Radoslav Tomek – Otto Sobek
Komparácia kapitálového trhu SR s vyspelými ekonomikami. Vybrané otázky.
Kľúčové slová: kapitálové trhy, Slovenská republika, vyspelé ekonomiky, USA, Japonsko, emerging markets, akciové trhy, likvidita akciového trhu, inštitucionálni investori, perspektívy rozvoja kapitálového trhu v SR

Soňa Vágnerová
Najviac pracovísk bánk na obyvateľa je v Nitrianskom a Banskobystrickom kraji, najmenej v Prešovskom.
Kľúčové slová: bankový sektor, Slovenská republika, pobočky komerčných bánk, alokácia finančných zdrojov, bankové služby, regionálne hľadisko, nové územnosprávne členenie SR

1996

Adela Hošková
Priame zahraničné investície a ich vplyv na výšku devízových rezerv (PDF súbor, 104 KB )
Kľúčové slová: zahraničný kapitál, priame zahraničné investície, devízové rezervy, vývojové fázy priamych investícií, Slovenská republika – regionálna štruktúra zahraničných kapitálových vkladov

Adela Hošková
Nové tendencie v hypotekárnom financovaní štátov Európskeho spoločenstva (PDF súbor, 62 KB )
Kľúčové slová: hypotekárne bankovníctvo, Európska únia, hypotekárne úvery – legislatíva, eurohypotéka, dlžno-právna poistná zmluva

Adela Hošková
Skúsenosti zo zavedenia hypotekárnych úverov v ČR (PDF súbor, 95 KB )
Kľúčové slová: Česká republika, hypotekárne bankovníctvo, hypotekárne úvery – legislatíva

Jozef Makúch
Transformácia bankového sektora (PDF súbor, 89 KB )
Kľúčové slová: Slovenská republika, bankový sektor – transformácia, typové členenie bankových inštitúcií, výkonnosť bankového sektora, vzťah podnikateľskej sféry s komerčnými bankami, banková klientela

Viktória Múčková
Rozšíri sa slovenský finančný trh o špecializované finančné inštúcie? (PDF súbor, 70 KB )
Kľúčové slová: peňažné družstevníctvo, úverové družstvá, úverové a sporiteľničné asociácie, Česká republika, Maďarsko, USA, prostriedky úverového družstva

Viktória Múčková
Hypotekárne bankovníctvo – nový druh bankovej činnosti v SR (PDF súbor, 56 KB )
Kľúčové slová: hypotekárne bankovníctvo. Slovenská republika, charakteritika hypotekárnych produktov, hypotekárne úvery, hypotekárne záložné listy, legislatíva hypotekárneho úverovania – komparácia, Česká republika, Poľsko

Dušan Preisinger
Podstata a úlohy banky, jej vzťahy s ekonomickým prostredím (PDF súbor, 71 KB )
Kľúčové slová: bankový sektor – Slovenská republika, rast bankového sektora, komerčná banka ako podnikateľský subjekt, bankové úvery, cena úverov, vývoj úverového portfólia, úverové riziko

Dušan Preisinger
Štruktúra aktív predurčuje tvorbu zisku komerčnej banky (PDF súbor, 44 KB )
Kľúčové slová: komerčné bankovníctvo – Slovenská republika, tvorba zisku banky, štruktúra výnosových aktív bánk, úvery, medzibankové aktíva, operácie s cennými papiermi

Radoslav Tomek
Deriváty hypotekárnych cenných papierov (PDF súbor, 53 KB )
Kľúčové slová: sekundárny trh s hypotekárnymi cennými papiermi – USA, hypotekárne asociácie, riziko predplatenia hypotéky, zaručené hypotekárne obligácie

Radoslav Tomek
Postavenie a úloha off-shore finančných centier vo svetovej ekonomike (PDF súbor, 68 KB )
Kľúčové slová: off-shore centrá, off-shore finančné služby, off-shore legislatíva, daňové oázy, daňové úniky, mechanizmus využívania off-shore centier

Soňa Vágnerová
Renesancia peňažného družstevníctva? (PDF súbor, 69 KB )
Kľúčové slová: peňažné družstevníctvo – r. 1845-1947, Slovenská republika, vzťah úverových družstiev a bankového sektora, medzinárodné družstevné princípy a hodnoty, Česká republika, družstevné záložne, dohľad nad činnosťou družstevných záložní, legislatíva

Soňa Vágnerová
Analýza súčasného trhu s bankovými čipovými a hybridnými kartami vo svete (PDF súbor, 53 KB )
Kľúčové slová: bankové čipové karty, bankové hybridné karty, výhody platobnej karty