en en

Vnútroštátna úprava PEPP

Vnútroštátna legislatíva bližšie špecifikujúca niektoré ustanovenia nariadenia na národnej úrovni, upravujúca predovšetkým podmienky týkajúce sa sporiacej fázy podľa článku 47 a výplatnej fázy podľa článku 57, je prijatá  ako zákon č. 129/2022 o celoeurópskom osobnom dôchodkovom produkte a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Platná a účinná národná legislatíva k PEPP bude zverejnená na webovej stránke Národnej banky Slovenska v časti Legislatíva.