en en

Zoznam subjektov v II. pilieri

Správu majetku sporiteľov zabezpečujú dôchodkové správcovské spoločnosti, ktoré spravujú dôchodkové fondy.

Dôchodková správcovská spoločnosť je akciová spoločnosť so sídlom na území Slovenskej republiky, ktorej predmetom činnosti je vytváranie a správa dôchodkových fondov na vykonávanie starobného dôchodkového sporenia, a to na základe povolenia na vznik a činnosť dôchodkovej správcovskej spoločnosti udeleného Národnou bankou Slovenska. Príspevky sporiteľov sú zhromažďované a zhodnocované v dôchodkových fondoch. Majetok sporiteľov je vedený a spravovaný oddelene od majetku samotnej dôchodkovej správcovskej spoločnosti. Každá dôchodková správcovská spoločnosť povinne vytvára a spravuje jeden dlhopisový garantovaný dôchodkový fond a jeden akciový negarantovaný dôchodkový fond. Dôchodková správcovská spoločnosť môže okrem uvedených dôchodkových fondov vytvoriť a spravovať aj iné dôchodkové fondy, pri ktorých sa v štatúte dôchodkového fondu buď zaviaže doplniť majetok do tohto dôchodkového fondu alebo nezaviaže doplniť majetok do tohto dôchodkového fondu.