en en

Hodnotenie rizík - ML/TF

Národné hodnotenie rizík

Vykonávanie Národného hodnotenia rizík (NHR) v SR vyplýva z § 26a zákona č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu, ako aj z čl. 7 Smernice Európskeho parlamentu a Rady o predchádzaní využívania finančného systému na účely prania špinavých peňazí a financovania terorizmu č. 2015/849.

Projekt NHR koordinuje Finančná spravodajská jednotka Prezídia Policajného zboru a na projekte spolupracoval takmer 70 členný tím pozostávajúci z predstaviteľov Ministerstva financií SR, Ministerstva spravodlivosti SR, Generálnej prokuratúry SR, Národnej banky Slovenska, Finančného riaditeľstva SR, Slovenskej informačnej služby, Ministerstva obrany SR, Akadémie Policajného zboru v Bratislave a vybraných útvarov Prezídia Policajného zboru.

Významným prvkom celého procesu bolo zapojenie Svetovej banky, ktorá poskytla SR nástroje na hodnotenie možností zneužitia produktov finančného a nefinančného sektora na účely ML/TF, s cieľom vytvorenia efektívnych stratégií a opatrení na eliminovanie, kontrolu a znižovanie identifikovaných rizík.

Výsledkom uvedeného procesu bolo vypracovanie záverečnej správy, ktorá predstavuje komplexný obraz o hrozbách a zraniteľných miestach národného finančného systému vo vzťahu k ML/TF.

Správa z NHR predstavuje komplexný obraz o hrozbách a zraniteľných miestach národného systému. Najväčšia pozornosť sa venuje najmä tým elementom, ktoré negatívnym spôsobom ovplyvňujú celkovú úroveň rizika legalizácie príjmov z trestnej činnosti a financovania terorizmu.

Prvé hodnotenie rizík bolo vykonané za obdobie rokov 2011-2015 a bolo zavŕšené prijatím uznesenia vlády SR č. 207 zo 7. mája 2019 k akčnému plánu boja proti legalizácii príjmov z trestnej činnosti, financovaniu terorizmu a financovaniu rozširovania zbraní hromadného ničenia na obdobie rokov 2019-2022.

Druhé hodnotenie rizík bolo vykonané za obdobie rokov 2016-2019 a bolo ukončené uznesením vlády SR č. 8/2022 k Akčnému plánu boja proti legalizácii výnosov z trestnej činnosti, financovaniu terorizmu a financovaniu proliferácie zbraní hromadného ničenia s výhľadom do roku 2024.

Nadnárodné hodnotenie rizík

Dôležitým nástrojom v oblasti AML/CFT pre krajiny, orgány dohľadu, ale aj pre dohliadané subjekty je nadnárodné hodnotenie rizík ML/TF (Supranational Risk Assessment – SNRA) a Nadnárodná správa o hodnotení rizík ML/TF.

Správy poskytujú systematickú analýzu rizík prania špinavých peňazí alebo financovania terorizmu konkrétnych produktov a služieb. Zameriavajú sa na zraniteľné miesta identifikované na úrovni EÚ tak z hľadiska právneho rámca ako aj z hľadiska efektívneho uplatňovania.

Nadnárodná správa o hodnotení rizík je nástrojom, ktorý členským štátom a ich autoritám pomáha identifikovať, analyzovať a zmierňovať riziká prania špinavých peňazí a financovania terorizmu. Analyzujú sa v nej riziká vo finančnom aj nefinančnom sektore a skúmajú sa aj novo vznikajúce riziká, napr. virtuálne meny alebo platformy kolektívneho financovania.

Pridanou hodnotou správy je to, že okrem detailného hodnotenia ML/TF rizík v jednotlivých ekonomických odvetviach Komisia na konci každej kapitoly uviedla aj systémový prístup k ich zmierňovaniu v podobe návrhov riešení a opatrení. Dokument je preto vhodným doplnkovým nástrojom pre aktualizáciu politík, postupov a opatrení v oblasti AML/CFT.

MONEYVAL

MONEYVAL je monitorovacím orgánom Rady Európy na posudzovanie kvality systémov boja proti praniu špinavých peňazí členských štátov Rady Európy a posudzuje ich súlad s globálnymi medzinárodnými Finančnej akčnej skupiny (FATF – Financial Action Task Force).
Hodnotiaci proces je komplexným posúdením celej architektúry AML/CFT systému krajiny. Zahŕňa hodnotenie nielen finančného sektora, ale všetkých súčastí, zložiek a domácich autorít (napr. orgánov činných v trestnom konaní, prokuratúry, spravodajských jednotiek, súdov, colných orgánov, nefinančných inštitúcií), ktoré sú zodpovedné za plnenie opatrení v oblasti AML/CFT. Samotné hodnotenie prebieha podľa metodických postupov FATF.
Hodnotenie technického súladu, ktoré bolo predmetom 4. kola hodnotenia krajín sa zameriavalo na požiadavky odporúčaní FATF, najmä do akej miery sa zhodujú s právnym a inštitucionálnym rámcom krajín a s právomocami a postupmi kompetentných orgánov zodpovedných za oblasť AML/CFT.
Hodnotenie efektivity AML systému, ktoré bolo predmetom 5. kola hodnotenia krajín sa zameriavalo na posúdenie do akej miery krajiny uplatňujú odporúčania FATF v praxi a do akej miery dosahujú súbor požadovaných výsledkov (tzv. bezprostredné výsledky). Hodnotenie efektívnosti sa preto zameriavalo na mieru do akej AML/CFT systém krajín dosahuje očakávané výsledky podľa odporúčaní FATF.

MONEYVAL v rámci hodnotiaceho procesu vydáva odporúčania členským krajinám pre zlepšenie ich systémov proti praniu špinavých peňazí a financovania terorizmu.
Sekretariát MONEYVAL-u organizuje plenárne rokovania spravidla dva razy do roka. Na každom plenárnom rokovaní je prerokovaná správa z komplexného hodnotenia jednej až dvoch krajín.

Hodnotenie AML/CFT systému Slovenskej republiky výborom MONEYVAL

Slovenská republika bola hodnotená v procese 5. kola hodnotenia v roku 2019. Samotná hodnotiaca návšteva expertov hodnotiaceho tímu zo 6 krajín sa uskutočnila v dňoch 7.-18. októbra 2019. Hodnotiaca správa Slovenskej republiky bola prerokovaná a schválená na plenárnom zasadnutí výboru MONEYVAL dňa 16. 9. 2020 a Rada Európy ju zverejnila 29. 10. 2020 na svojej webovej stránke ako oficiálny dokument. Hodnotitelia ku všetkým 11 kapitolám uviedli celkom 73 kľúčových zistení, ku ktorým vydali 58 odporúčaní.

K dokumentu bola vydaná aj sprievodná tlačová správa, z ktorej vyplýva hlavný odkaz, že Slovensko by malo riešiť závažné nedostatky v konfiškácii výnosov z trestnej činnosti a s väčšou odhodlanosťou vyšetrovať a stíhať pranie špinavých peňazí. Uvedené posolstvo sa týka najmä silových zložiek AML/CFT systému, teda orgánov činných v trestnom konaní.

Slovenská republika bola po procese hodnotenia zaradená do tzv. posilnenej monitorovacej procedúry tzv. „enhanced follow – up“, čo v praxi znamená, že bude častejšie predkladať správy o pokroku v AML/CFT systéme v porovnaní s krajinami zaradenými do štandardného režimu.

Z hľadiska pôsobnosti NBS boli relevantné dve kľúčové oblasti systému AML/CFT:
a) dohľad NBS nad finančnými inštitúciami
b) plnenie preventívnych opatrení AML/CFT zo strany finančných inštitúcií

V súčasnom období prebieha koordinované plnenie záverov a odporúčaní zo správy.
Hlavným koordinátorom domácich autorít pre AML/CFT je Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky.