en en

Legislatíva AML/CFT

domáca legislatíva

 • základný rámec pre AML/CFT
  • Zákon č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov
  • Zákon č. 747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom v znení neskorších predpisov
  • Zákon č. 289/2016 Z. z. o vykonávaní medzinárodných sankcií a o doplnení zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch) v znení neskorších predpisov
  • Zákon č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon
 • sektorové zákony SR
  • Zákon č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
  • Zákon č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch)
  • Zákon č. 8/2008 Z. z. o poisťovníctve v znení neskorších predpisov
  • Zákon 202/1995 Z. z. Devízový zákon
  • Zákon č. 203/2011 Z. z. o kolektívnom investovaní v znení neskorších predpisov
  • Zákon č. 186/2009 o finančnom sprostredkovaní a o finančnom poradenstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov
  • Zákon č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov
  • Zákon č. 492/2009 Z. z. o platobných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov
  • Zákon č. 310/1992 Zb. o stavebnom sporení

medzinárodná legislatíva

doplňujúce významné dokumenty tvoriace metodický rámec pre AML/CFT

Nový legislatívny AML/CFT balík EÚ

Európska komisia dňa 20.7.2021 predstavila ambiciózny balík legislatívnych návrhov na posilnenie pravidiel EÚ v oblasti boja proti praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu.  Dôležitou súčasťou balíka je aj návrh na vytvorenie nového orgánu EÚ na boj proti praniu špinavých peňazí. Tieto legislatívne návrhy nadväzujú na  záväzok Európskej  Komisie chrániť občanov EÚ a finančný systém EÚ pred praním špinavých peňazí a financovaním terorizmu.

O legislatívnom balíku prebiehajú rokovania Európskeho parlamentu a Rady.  EÚ orgán  dohľadu pre boj proti praniu špinavých peňazí by mal začať fungovať v roku 2024 a prácu s priamym dohľadom začne o niečo neskôr, akonáhle bude smernica transponovaná a začnú platiť nové pravidlá pre AML/CFT.