en en

Prehľad usmernení Európskeho orgánu pre bankovníctvo (European Banking Authority - EBA) prijatých Národnou bankou Slovenska

Účelom usmernení EBA vo všeobecnosti je vytvoriť konzistentné, účinné a efektívne postupy dohľadu v rámci Európskeho systému finančného dohľadu a zaistiť spoločné, jednotné a konzistentné uplatňovanie práva EÚ.

V súlade s Metodickým usmernením NBS č. 4/2023 k aplikácii usmernení európskych orgánov dohľadu, ak NBS vyslovila súlad s usmerneniami EBA, od dohliadaných subjektov sa očakáva, že budú konať v súlade s týmito usmerneniami.

Rok 2024

DÁTUM ÚČINNOSTINÁZOVVYSLOVENIE SÚLADU ZO STRANY NBSSTRUČNÁ INFORMÁCIA O OBSAHU USMERNENÍ
27.6.2024Usmernenia k posúdeniu primeraných znalostí a skúseností riadiaceho alebo správneho orgánu správcov úverov ako celku podľa smernice (EÚ) 2021/2167


Guidelines on the assessment of adequate knowledge and experience of the management or administrative organ of credit servicers, as a whole, under Directive (EU) 2021/2167
Zámer byť v súladeV týchto usmerneniach sa upresňujú požiadavky podľa článku 5 ods. 1 písm. c) smernice
Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2021/2167 2 týkajúce sa primeraných znalostí a
skúseností riadiaceho alebo správneho orgánu správcov úverov ako celku vrátane kritérií
pre posudzovanie a procesu posudzovania.
27.6.2024Usmernenia k porovnávaniu postupov v oblasti rozmanitosti vrátane politík rozmanitosti a rozdielov v odmeňovaní žien a mužov podľa smernice 2013/36/EÚ a smernice (EÚ) 2019/2034

Guidelines on the benchmarking of diversity practices, including diversity policies and gender pay gap, under Directive 2013/36/EU and Directive (EU) 2019/2034
ÁNOV týchto usmerneniach sa na účely harmonizovaného porovnávania postupov v oblasti
rozmanitosti v súlade s článkom 91 ods. 11 smernice 2013/36/EÚ a článkom 26 smernice (EÚ)
2019/2034 stanovujú informácie, ktoré majú inštitúcie a investičné spoločnosti, pokiaľ nie sú
malé a neprepojené, poskytovať príslušným orgánom a príslušné orgány orgánu EBA na účely
porovnávania postupov v oblasti rozmanitosti vrátane informácií zverejnených v súlade s
článkom 435 ods. 2 písm. c) nariadenia (EÚ) č. 575/2013 a podľa článku 48 nariadenia (EÚ)
2019/2033.
20.5.2024Usmernenia, ktorými sa menia usmernenia EBA/GL/2020/14 týkajúce sa upresnenia a zverejňovania ukazovateľov systémového významu

Guidelines amending Guidelines EBA/GL/2020/14 on the specification and disclosure of systemic importance indicators
Zámer byť v súladeV týchto usmerneniach sa uvádza stanovisko Európskeho orgánu pre bankovníctvo (EBA) k náležitým postupom dohľadu v rámci Európskeho systému finančného dohľadu alebo k spôsobu, akým sa má uplatňovať právo Únie v konkrétnej oblasti. Príslušné orgány vymedzené v článku 4 ods. 2 nariadenia (EÚ) č. 1093/2010, na ktoré sa vzťahujú tieto usmernenia, ich majú dodržiavať tak, že ich vhodným spôsobom začlenia do svojich postupov (napr. zmenou svojho právneho rámca alebo postupov dohľadu), a to aj v prípade, keď sú usmernenia určené predovšetkým inštitúciám.

Rok 2023

Dátum
účinnosti
NázovVyslovenie súladu zo
strany NBS
Stručná informácia o obsahu usmernení
3.11.2023Usmernenia o politikách a kontrolných mechanizmoch účinného riadenia rizík prania špinavých peňazí a financovania terorizmu pri poskytovaní prístupu k finančným službám

Guidelines on policies and controls for the effective management of money laundering and terrorist financing (ML/TF) risks when providing access to financial services
Zámer byť v súladeTieto usmernenia dopĺňajú usmernenia EBA týkajúce sa rizikových faktorov spojených s praním špinavých peňazí a financovaním terorizmu (EBA/GL/2021/02) a bližšie špecifikujú politiky, postupy a kontrolné mechanizmy, ktoré by mali mať úverové a finančné inštitúcie zavedené na zmiernenie a účinné riadenie rizík prania špinavých peňazí a financovania terorizmu v súlade s článkom 8 ods. 3 smernice (EÚ) 2015/849 vrátane opatrení týkajúcich sa poskytovania základného platobného účtu v súlade s článkom 16 smernice (EÚ) 2014/92.
11.1.2024Usmernenia k celkovej ozdravnej kapacite pri plánovaní ozdravenia

Guidelines on overall recovery capacity in recovery planning
Zámer byť v súladeV týchto usmerneniach sa stanovuje, ako by inštitúcie mali zahrnúť do plánov ozdravenia a plánov ozdravenia na úrovni skupiny zhrnutie svojej celkovej ozdravnej kapacity v súlade s článkami 5 a 7 a bodom 1 oddielu A prílohy k smernici 2014/59/EÚ2 a s kapitolou 1 oddielom II delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2016/10753 a ako by príslušné orgány mali posudzovať celkovú ozdravnú kapacitu inštitúcií v kontexte posúdenia plánov ozdravenia a plánov ozdravenia na úrovni skupiny v súlade s článkami 6 a 8 uvedenej smernice a s kapitolou 1 oddielom III uvedeného delegovaného nariadenia Komisie.
21.11.2022Usmernenia k používaniu riešení pre uzatváranie zmluvných vzťahov s klientmi na diaľku podľa článku 13 ods. 1 smernice (EÚ) 2015/849

Guidelines on the use of Remote Customer Onboarding Solutions under Article 13(1) of Directive (EU) 2015/849
ÁNOV týchto usmerneniach sa uvádzajú kroky, ktoré by mali úverové a finančné inštitúcie vykonať pri prijímaní alebo prehodnocovaní riešení na splnenie svojich povinností podľa článku 13 ods. 1 písm. a), b) a c) smernice (EÚ) 2015/8492 pre uzatváranie zmluvných vzťahov s novými klientmi na diaľku. Stanovujú sa v nich aj kroky, ktoré by mali úverové a finančné inštitúcie vykonať, keď sa spoliehajú na tretie strany v súlade s kapitolou I oddielom 4 smernice (EÚ) 2015/849, a politiky, kontroly a postupy, ktoré by mali úverové a finančné inštitúcie zaviesť v súvislosti s povinnou starostlivosťou vo vzťahu ku klientovi, ako sa uvádza v článku 8 ods. 3 a ods. 4 písm. a) smernice (EÚ) 2015/849, ak sa opatrenia tejto starostlivosti vykonávajú na diaľku.
3.11.2023Usmernenia ktorými sa menia usmernenia EBA/2021/02 podľa článkov 17 a 18 ods. 4 smernice (EÚ) 2015/849 týkajúce sa povinnej starostlivosti vo vzťahu ku klientovi a faktorov, ktoré by úverové a finančné inštitúcie mali zvážiť pri hodnotení rizika prania špinavých peňazí a financovania terorizmu spojeného s jednotlivými obchodnými vzťahmi a príležitostnými transakciami („usmernenia týkajúce sa rizikových faktorov spojených s praním špinavých peňazí a financovaním terorizmu“)

Guidelines amending Guidelines EBA/2021/02 on customer due diligence and the factors credit and financial institutions should consider when assessing the money laundering and terrorist financing risk associated with individual business relationships and occasional transactions (‘The ML/TF Risk Factors Guidelines’) under Articles 17 and 18(4) of Directive (EU) 2015/849
Zámer byť v súlade Na účely týchto pozmeňujúcich usmernení sa pridáva toto vymedzenie pojmu neziskové organizácie.
3.7.2024Usmernenia (revidované) k metódam výpočtu príspevkov do systémov ochrany vkladov podľa smernice 2014/49/EÚ, ktorými sa zrušujú a nahrádzajú usmernenia EBA/GL/2015/10

Guidelines (revised) on methods for calculating contributions to deposit guarantee schemes under Directive 2014/49/EU repealing and replacing Guidelines EBA/GL/2015/10
ÁNOTieto usmernenia sú v súlade s mandátom EBA udeleným podľa článku 13 ods. 3 smernice 2014/49/EÚ (ďalej len „smernice o systémoch ochrany vkladov“), aby vydal usmernenia na spresnenie metód výpočtu príspevkov do systémov ochrany vkladov.
1.1.2024Usmernenia pre orgány pre riešenie krízových situácií k uverejneniu odpisu a konverzie a výmenného mechanizmu záchrany pomocou vnútorných zdrojov

Guidelines to resolution authorities on the publication of the writedown and conversion and bail-in exchange mechanic
Zámer byť v súladeS cieľom zlepšiť predvídateľnosť odpisu a konverzie a výmenného mechanizmu záchrany pomocou vnútorných zdrojov, účinnú koordináciu plánov a opatrení na riešenie krízových situácií v cezhraničnom kontexte a transparentnosť a zabezpečiť ochranu vkladateľov a investorov sú v týchto usmerneniach uvedené informácie, ktoré majú orgány pre riešenie krízových situácií zverejniť, o tom, ako sa uplatní odpis a konverzia, najmä v kontexte nástroja záchrany pomocou vnútorných zdrojov, v súlade s článkami 43 a 44, 46 až 50 a 59 až 62 smernice 2014/59 .

Rok 2022

Dátum
účinnosti
NázovVyslovenie súladu zo
strany NBS
Stručná informácia o obsahu usmernení
1.6.2022Usmernenia k vyňatiu obmedzenej siete podľa druhej smernice o platobných službách

Guidelines on the limited network exclusion under PSD2
ÁNOV týchto usmerneniach sa spresňuje uplatňovanie vyňatia podľa článku 3 písm. k) smernice (EÚ) 2015/2366 o platobných službách na vnútornom trhu (ďalej len „druhá smernica o platobných službách“).
 
Okrem toho sa v týchto usmerneniach uvádzajú podrobnosti o postupe oznamovania podľa článku 37 ods. 2 druhej smernice o platobných službách a o opise činnosti, ktorý sa sprístupňuje verejnosti podľa článku 37 ods. 5 druhej smernice o platobných službách.
1.1.2023Usmernenia o spoločných postupoch a metodikách postupu preskúmania a hodnotenia orgánmi dohľadu (SREP) a stresového testovania orgánmi dohľadu

Guidelines on common procedures and methodologies for the supervisory review and evaluation process (SREP) and supervisory stress testing under Directive 2013/36/EU
ÁNOV týchto usmerneniach sa spresňujú spoločné postupy a metodiky fungovania postupu preskúmania a hodnotenia orgánmi dohľadu (SREP) uvedené v článku 97 a článku 107 ods. 1 písm. a) smernice 2013/36/EÚ2 vrátane postupov a metodík na posudzovanie štruktúry rizík a zaobchádzania s nimi vrátane prania špinavých peňazí a financovania terorizmu, ako sa uvádza v článkoch 76 až 87 tejto smernice, a postupov a opatrení prijatých s ohľadom na články 98, 100, 101, 102, 104, 104a, 104b, 104c, 105 a článku 107 ods. 1 písm. b) a článku 117 tejto smernice.

Cieľom týchto usmernení je aj poskytnutie spoločných metodík, ktoré majú používať príslušné orgány pri vedení stresového testovania orgánmi dohľadu v súvislosti s vlastným postupom SREP podľa článku 100 ods. 2 smernice 2013/36/EÚ.
1.12.2022Usmernenia o zásadách a postupoch vo vzťahu k riadeniu dodržiavania súladu s predpismi a o úlohe a povinnostiach pracovníka zodpovedného za dodržiavanie súladu s predpismi v oblasti boja proti praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu podľa článku 8 a kapitoly VI smernice (EÚ) 2015/849

Guidelines On policies and procedures in relation to compliance management and the role and responsibilities of the AML/CFT Compliance Officer under Article 8 and Chapter VI of Directive (EU) 2015/849
ÁNOV týchto usmerneniach sa špecifikuje rola, úlohy a zodpovednosti pracovníka zodpovedného za dodržiavanie súladu s predpismi v oblasti boja proti praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu, riadiaceho orgánu a vrcholového manažéra zodpovedného za dodržiavanie súladu s predpismi v oblasti boja proti praniu špinavých peňazí a financovania terorizmu, ako aj vnútorné politiky, kontroly a postupy, ako sa uvádzajú v článku 8 a v článkoch 45 a 46 smernice (EÚ) 2015/849.
31.12.2022Usmernenia o referenčnom porovnávaní postupov odmeňovania, rozdielov v odmeňovaní žien a mužov a schválených vyšších pomerov podľa smernice 2013/36/EÚ

Guidelines on the benchmarking exercises on remuneration practices, the gender pay gap and approved higher ratios under Directive 2013/36/EU
Zámer byť v súlade
V týchto usmerneniach sa na účely dohľadu nad politikami odmeňovania v súlade s článkom 75 smernice 2013/36/EÚ stanovujú informácie, ktoré majú vybrané inštitúcie poskytovať príslušným orgánom na účely referenčného porovnávania trendov a postupov odmeňovania vrátane informácií zverejňovaných v súlade s kritériami zverejňovania stanovenými v článku 450 ods. 1 písm. g), h), i) a k) nariadenia (EÚ) č. 575/2013 („údaje o odmeňovaní“), a informácie, ktoré sa majú poskytovať na účely referenčného porovnávania rozdielov v odmeňovaní žien a mužov („údaje o rozdieloch v odmeňovaní žien a mužov“).
31.12.2022Usmernenia o uskutočnení zberu údajov o osobách s vysokými príjmami podľa smernice 2013/36/EÚ a smernice (EÚ) 2019/2034

Guidelines on the data collection exercises regarding high earners under Directive 2013/36/EU and under Directive (EU) 2019/2034
Zámer byť v súladeV týchto usmerneniach sa v súlade s článkom 75 ods. 3 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2013/36/EÚ z 26. júna 2013 o prístupe k činnosti úverových inštitúcií a prudenciálnom dohľade nad úverovými inštitúciami, o zmene smernice 2002/87/ES a o zrušení smerníc 2006/48/ES a 2006/49/ES a článkom 34 ods. 4 smernice Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/2034 z 27. novembra 2019 o prudenciálnom dohľade nad investičnými spoločnosťami a o zmene smerníc 2002/87/ES, 2009/65/ES, 2011/61/EÚ, 2013/36/EÚ, 2014/59/EÚ a 2014/65/EÚ, ako by sa tieto ustanovenia mali vykonávať, pokiaľ ide o zber informácií týkajúcich sa fyzických osôb na inštitúciu a investičnú spoločnosť, ktoré sú odmeňované sumou 1 milión EUR alebo viac za účtovný rok, pričom sa zabezpečí konzistentnosť informácií predkladaných inštitúciami a investičnými spoločnosťami príslušným orgánom a príslušnými orgánmi EBA.
28.11.2022Usmernenia o kritériách na udelenie výnimky investičným spoločnostiam z požiadaviek na likviditu v súlade s článkom 43 ods. 4 nariadenia (EÚ) 2019/2033

Guidelines on the criteria for the exemption of investment firms from liquidity requirements in accordance with Article 43(4) of Regulation (EU) 2019/2033
ÁNOV týchto usmerneniach sa bližšie špecifikujú kritériá, ktoré môžu príslušné orgány zohľadniť pri oslobodení investičných spoločností uvedených v článku 12 ods. 1 nariadenia (EÚ) 2019/2033 od požiadaviek na likviditu v súlade s článkom 43 nariadenia (EÚ) 2019/2033.
1.1.2024Usmernenia o prevoditeľnosti na doplnenie posúdenia riešiteľnosti stratégií prevodu

Guidelines on transferability to complement the resolvability assessment for transfer strategies
Zámer byť v súladeV týchto usmerneniach sa so zreteľom na článok 10 ods. 5 a článok 11 ods. 1 smernice (EÚ) 2014/59 špecifikujú opatrenia, ktoré by inštitúcie a orgány pre riešenie krízových situácií mali prijať na zlepšenie riešiteľnosti krízových situácií inštitúcií vrátane subjektov uvedených v článku 1 ods. 1 (ďalej len „inštitúcie“), skupín alebo skupín, ktorých krízová situácia sa rieši, v kontexte posúdenia riešiteľnosti krízových situácií podľa článkov 15 a 16 uvedenej smernice, konkrétne vtedy, keď sa v stratégii riešenia krízových situácií stanovujú nástroje prevodu.
31.12.2022Usmernenia, ktorými sa menia usmernenia EBA/GL/2018/10 k zverejňovaniu problémových expozícií a expozícií s odloženou splatnosťou

Guidelines amending Guidelines EBA/GL/2018/10 on disclosure of nonperforming and forborne exposures
ÁNOV usmerneniach sa uvádza stanovisko Európskeho orgánu pre bankovníctvo (EBA) k náležitým postupom dohľadu v rámci Európskeho systému finančného dohľadu alebo k spôsobu, akým sa má uplatňovať právo Únie v konkrétnej oblasti. Príslušné orgány vymedzené v článku 4 ods. 2 nariadenia (EÚ) č. 1093/2010, na ktoré sa vzťahujú tieto usmernenia, majú uvedené usmernenia dodržiavať tak, že ich vhodným spôsobom začlenia do svojich postupov (napr. zmenou svojho právneho rámca alebo postupov dohľadu), a to aj v prípade, keď sú usmernenia určené predovšetkým inštitúciám.
19.6.2023Usmernenia o spoločných postupoch a metodikách postupu preskúmania a hodnotenia orgánmi dohľadu (SREP) podľa smernice (EÚ) 2019/2034

Joint EBA and ESMA Guidelines on common procedures and methodologies for the supervisory review and evaluation process (SREP) under Directive (EU) 2019/2034
ÁNOV týchto usmerneniach sú uvedené spoločné postupy a metodiky fungovania procesu preskúmania a hodnotenia orgánmi dohľadu (SREP) uvedené v článkoch 36 a 45 smernice (EÚ) 2019/2034 a procesy a opatrenia prijaté s odkazom na články 39, 40, 41 a 42 uvedenej smernice.
30.6.2023 Usmernenia vydané na základe článku 84 ods. 6 smernice 2013/36/EÚ spresňujúce kritériá na identifikáciu, hodnotenie, riadenie a zmierňovanie rizík vyplývajúcich možných zmien úrokových sadzieb a na posúdenie a monitorovanie rizika kreditného rozpätia činností inštitúcií mimo obchodnej knihy

Guidelines issued on the basis of Article 84 (6) of Directive 2013/36/EU specifying criteria for the identification, evaluation, management and mitigation of the risks arising from potential changes in interest rates and of the assessment and monitoring of credit spread risk, of institutions’ non- trading book activities
Zámer byť v súladeV týchto usmerneniach sa v súlade s článkom 84 ods. 6 smernice 2013/36/EÚ špecifikujú: (a) Kritériá na identifikáciu, riadenie a zmierňovanie IRRBB inštitúciami, a to buď v prípade, že zavádzajú interné systémy, alebo používajú štandardizovanú metodiku alebo zjednodušenú štandardizovanú metodiku na hodnotenie IRRBB. (b) Kritériá pre hodnotenie – meranie IRRBB, ak má inštitúcia zvedené interné systémy na jeho meranie. (c) Kritériá pre posudzovanie a monitorovanie CSRBB internými systémami inštitúcií. (d) Kritériá na určenie toho, ktoré z interných systémov IRRBB zavedených inštitúciami nie sú uspokojivé na účely článku 84 ods. 3 smernice 2013/36/EÚ.
2.10.2023Usmernenia k používaniu riešení pre uzatváranie zmluvných vzťahov s klientmi na diaľku podľa článku 13 ods. 1 smernice (EÚ) 2015/849


Guidelines on the use of Remote Customer Onboarding Solutions under Article 13(1) of Directive (EU) 2015/849
ÁNOV týchto usmerneniach sa uvádzajú kroky, ktoré by mali úverové a finančné inštitúcie vykonať pri prijímaní alebo prehodnocovaní riešení na splnenie svojich povinností podľa článku 13 ods. 1 písm. a), b) a c) smernice (EÚ) 2015/849 pre uzatváranie zmluvných vzťahov s novými klientmi na diaľku. Stanovujú sa v nich aj kroky, ktoré by mali úverové a finančné inštitúcie vykonať, keď sa spoliehajú na tretie strany v súlade s kapitolou I oddielom 4 smernice (EÚ) 2015/849, a politiky, kontroly a postupy, ktoré by mali úverové a finančné inštitúcie zaviesť v súvislosti s povinnou starostlivosťou vo vzťahu ku klientovi, ako sa uvádza v článku 8 ods. 3 a ods. 4 písm. a) smernice (EÚ) 2015/849, ak sa opatrenia tejto starostlivosti vykonávajú na diaľku.

Rok 2021

Dátum
účinnosti
NázovVyslovenie súladu zo
strany NBS
Stručná informácia o obsahu usmernení
28.6.2021Usmernenia ktorými sa stanovujú podmienky uplatňovania alternatívneho zaobchádzania s expozíciami inštitúcií v súvislosti s trojstrannými zmluvami o repo transakciách uvedeného v článku 403 ods. 3 nariadenia (EÚ) č. 575/2013 na účely veľkej majetkovej angažovanosti

Guidelines on conditions for the application of the alternative treatment of institutions exposures related to tri-party repurchase agreements
Zámer byť v súladeV súlade s mandátom uvedeným v článku 403 ods. 4 nariadenia (EÚ) č. 575/2013 sa v týchto usmerneniach stanovujú podmienky, ktoré má inštitúcia dodržiavať, pokiaľ sa rozhodne využiť alternatívne zaobchádzanie stanovené v článku 403 ods. 3 tohto nariadenia s ohľadom na trojstranné zmluvy o repo transakciách sprostredkované tripartitným agentom, vrátane podmienok a frekvencie určovania, monitorovania a revidovania limitov uvedených v článku 403 ods. 3 písm. b) nariadenia (EÚ) č. 575/2013 na účely uplatňovania substitučného prístupu stanoveného v článku 403 ods. 1 písm. b) tohto nariadenia.
1.6.2021Usmernenia podľa článkov 17 a 18 ods. 4 smernice (EÚ) 2015/849 týkajúce sa povinnej starostlivosti vo vzťahu ku klientovi a faktorov, ktoré by úverové a finančné inštitúcie mali zvážiť pri hodnotení rizika prania špinavých peňazí a financovania terorizmu spojeného s jednotlivými obchodnými vzťahmi a príležitostnými transakciami („usmernenia týkajúce sa rizikových faktorov spojených s praním špinavých peňazí a financovaním terorizmu“), ktorými sa zrušujú a nahrádzajú usmernenia JC/2017/37

Amending Guidelines EBA/2021/02 on customer due diligence and the factors credit and financial institutions should consider when assessing the money laundering and terrorist financing risk associated with individual business relationships and occasional transactions (‘The ML/TF Risk Factors Guidelines’) under Articles 17 and 18(4) of Directive (EU) 2015/849
Zámer byť v súladeV týchto usmerneniach sa stanovujú faktory, ktoré by spoločnosti mali zvážiť pri hodnotení rizika prania špinavých peňazí a financovania terorizmu spojeného sich podnikaním, obchodným vzťahom alebo príležitostnou transakciou s akoukoľvek fyzickou alebo právnickou osobou („klientom“). Stanovuje sa v nich aj to, ako by spoločnosti mali upraviť rozsah svojich opatrení povinnej starostlivosti vo vzťahu ku klientovi tak, aby bol primeraný riziku prania špinavých peňazí a financovania terorizmu, ktoré identifikovali
1.1.2022Revidované usmernenia k oznamovaniu závažných incidentov podľa druhej smernice o platobných službách

Revised Guidelines on major incident reporting under PSD2
Zámer byť v súladeTieto usmernenia vychádzajú z mandátu udeleného orgánu EBA v článku 96 ods. 3 smernice Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/2366 z 25. novembra 2015 o platobných službách na vnútornom trhu, ktorou sa menia smernice 2002/65/ES, 2009/110/ES a 2013/36/EÚ a nariadenie (EÚ) č. 1093/2010 a ktorou sa zrušuje smernica 2007/64/ES (ďalej len „druhá smernica o platobných službách“). 6. V týchto usmerneniach sa stanovujú najmä kritériá na klasifikáciu závažných prevádzkových alebo bezpečnostných incidentov poskytovateľov platobných služieb, ako aj formát a postupy, ktoré majú dodržiavať pri oznamovaní takýchto incidentov príslušnému orgánu v domovskom členskom štáte, podľa článku 96 ods. 1 druhej smernice o platobných službách.
31.12.2021Usmernenia o zdravých politikách odmeňovania podľa smernice 2013/36/EÚ

Guidelines on sound remuneration policies under Directive 2013/36/EU
ÁNOV týchto usmerneniach sa na základe článku 74 ods. 3 a článku 75 ods. 2 smernice 2013/36/EÚ2 bližšie špecifikujú zdravé a rodovo neutrálne politiky odmeňovania, ktoré by inštitúcie a investičné spoločnosti, na ktoré sa vzťahuje hlava VII smernice 2013/36/EÚ pri uplatnení článku 1 ods. 2 a ods. 5 nariadenia (EÚ) 2019/2033, mali mať zavedené pre všetkých svojich zamestnancov a pre zamestnancov, ktorých profesionálne činnosti majú významný vplyv na rizikový profil inštitúcií podľa článkov 92 až 95 uvedenej smernice (identifikovaní zamestnanci), vrátane zamestnancov a identifikovaných zamestnancov na individuálnom a konsolidovanom alebo subkonsolidovanom základe, ako je stanovené v odseku 9.
31.12.2021Usmernenia o vnútornom riadení

Guidelines on internal governance under Directive 2013/36/EU
ÁNOV týchto usmerneniach sa ďalej určujú opatrenia, postupy a mechanizmy vnútorného riadenia, ktoré majú inštitúcie podliehajúce smernici 2013/36/EÚ2 a investičné spoločnosti, na ktoré sa vzťahuje hlava VII smernice 2013/36/EÚ pri uplatňovaní článku 1 ods. 2 a ods. 5 nariadenia (EÚ) 2019/2033, vykonávať v súlade s článkom 74 ods. 1 smernice 2013/36/EÚ, aby zabezpečili účinné a obozretné riadenie.
31.12.2021Usmernenia k posúdeniu vhodnosti členov riadiaceho orgánu a osôb zastávajúcich kľúčové funkcie

Joint ESMA and EBA Guidelines on the assessment of the suitability of members of the management body and key function holders under Directive 2013/36/EU and Directive 2014/65/EU
ÁNOV týchto usmerneniach sa v súlade s článkom 91 ods. 12 smernice 2013/36/EÚ2 a článkom 9 ods. 1 druhým pododsekom smernice 2014/65/EÚ3 bližšie špecifikujú požiadavky týkajúce sa vhodnosti členov riadiaceho orgánu, najmä také pojmy ako sú dostatočný časový záväzok na výkon funkcií; čestnosť, bezúhonnosť a nezávislé myslenie člena riadiaceho orgánu; primerané kolektívne vedomosti, zručnosti a skúsenosti riadiaceho orgánu a primerané ľudské a finančné zdroje určené na zaškolenie a odbornú prípravu takýchto členov. V súlade s uvedenými článkami sa spresňuje aj pojem rozmanitosti, ktorá sa má zohľadniť pri výbere členov riadiaceho orgánu.
1.1.2022Usmernenia ku kritériám používania vstupných údajov v modeli merania rizika uvedených v článku 325bc nariadenia (EÚ) č. 575/2013

Guidelines on criteria for the use of data inputs in the risk-measurement model referred to in Article 325bc of Regulation (EU) No 575/2013 (Capital Requirements Regulation)
ÁNOV týchto usmerneniach sa uvádzajú kritériá používania vstupných údajov v modeli merania rizika uvedených v článku 325bc podľa článku 325bh ods. 3 nariadenia (EÚ) č. 575/2013.
14.11.2021Usmernenia k monitorovaniu prahovej hodnoty a ďalším procedurálnym aspektom týkajúcim sa zriadenia materskej spoločnosti v EÚ na medzistupni podľa článku 21b smernice 2013/36/EÚ

Guidelines on the monitoring of the threshold and other procedural aspects on the establishment of intermediate EU parent undertakings under Article 21b of Directive 2013/36/EU
ÁNOV týchto usmerneniach sa stanovuje, ako sa má vypočítať a monitorovať prahová hodnota, pokiaľ ide o povinnosť zriadiť materskú spoločnosť v EÚ na medzistupni podľa článku 21b smernice 2013/36/EÚ, a spresniť určité procedurálne aspekty zriadenia materskej spoločnosti v EÚ na medzistupni.
1.1.2022Usmernenia ktorými sa stanovujú kritériá na posudzovanie výnimočných prípadov, ak inštitúcie presiahnu limity veľkej majetkovej angažovanosti z článku 395 ods. 1 nariadenia (EÚ) č. 575/2013 a čas a opatrenia na návrat k plneniu požiadaviek podľa článku 396 ods. 3 nariadenia (EÚ) č. 575/2013

Guidelines specifying the criteria to assess the exceptional cases when institutions exceed the large exposure limits of Article 395(1) of Regulation (EU) No 575/2013 and the time and measures to return to compliance pursuant to Article 396(3) of Regulation (EU) No 575/2013
ÁNOV týchto usmerneniach sa spresňujú, v súlade s mandátom stanoveným v článku 396 ods. 3 nariadenia (EÚ) č. 575/2013, kritériá, ktoré príslušné orgány majú používať pri posudzovaní výnimočných prípadov uvedených v článku 396 ods. 1 nariadenia (EÚ) č. 575/2013 a ak príslušný orgán povolí inštitúcii prekročiť limity stanovené v článku 395 ods. 1 nariadenia (EÚ) č. 575/2013. Týmito usmerneniami sa určujú aj kritéria, ktoré príslušné orgány majú používať na stanovenie náležitej lehoty pre inštitúciu na návrat k plneniu usmernení týkajúcich sa limitov veľkej majetkovej angažovanosti z článku 395 ods. 1 nariadenia (EÚ) č. 575/2013, a opatrenia, ktoré sa prijmú na zabezpečenie včasného návratu k plneniu týchto limitov.
15.9.2021Usmernenia o stresových testoch systémov ochrany vkladov podľa smernice 2014/49/EÚ (usmernenia o stresových testoch systémov ochrany vkladov) (revízia)

Revised Guidelines on stress tests of deposit guarantee schemes under Directive 2014/49/EU repealing and replacing Guidelines EBA/GL/2016/04 (‘Revised Guidelines on DGS stress tests’)
ÁNO
 
 
V týchto usmerneniach sa presnejšie uvádzajú minimálne zásady a obsah stresových testov, ktoré musia vykonávať systémy ochrany vkladov na základe článku 4 ods. 10 smernice 2014/49/EÚ (smernica o systémoch ochrany vkladov). Cieľom usmernení je pomôcť určeným orgánom a systémom ochrany vkladov zvýšiť odolnosť uvedených systémov v Európskej únii stanovením minimálnej úrovne konzistentnosti, kvality a porovnateľnosti stresových testov systémov ochrany vkladov.
8.4.2022Usmernenia o spoločnej metodike posudzovania na udelenie povolenia na vykonávanie činnosti úverovej inštitúcie podľa článku 8 ods. 5 smernice 2013/36/EÚ

Guidelines on a common assessment methodology for granting authorisation as a credit institution under Article 8(5) of Directive 2013/36/EU
ÁNOTieto usmernenia špecifikujú spoločnú metodiku posudzovania (ďalej len „CAM“) na udeľovanie povolení v súlade so smernicou 2013/36/EÚ (ďalej len „CRD“), v súlade s mandátom udeleným EBA článkom 8 ods. 5 uvedenej smernice zmenenej a doplnenej smernicou (EÚ) č. 2019/878.
30.4.2022Usmernenia o zdravých politikách odmeňovania podľa smernice (EÚ) 2019/2034


Guidelines on sound remuneration policies under Directive (EU) 2019/2034
ÁNOV týchto usmerneniach sa v súlade s článkom 26 ods. 4 a článkom 34 ods. 3 smernice 2019/2034 bližšie špecifikujú zdravé a rodovo neutrálne politiky odmeňovania, ktoré majú mať investičné spoločnosti zavedené pre všetkých zamestnancov a pre zamestnancov, ktorých profesionálne činnosti majú významný vplyv na rizikový profil investičných spoločností alebo aktíva, ktoré spravujú. Okrem toho by mali uľahčovať vykonávanie odchýlok podľa odsekov 4, 5, 6 článku 32 smernice (EÚ) 2019/2034
30.4.2022Usmernenia o vnútornom riadení podľa smernice (EÚ) 2019/2034

Guidelines on internal governance under Directive (EU) 2019/2034
ÁNOV týchto usmerneniach sa stanovujú, v súlade s článkom 26 ods. 4 smernice (EÚ) 2019/20342 , opatrenia, postupy a mechanizmy vnútorného riadenia, ktoré sú investičné spoločnosti povinné uplatňovať v súlade s hlavou IV kapitolou 2 oddielom 2 uvedenej smernice s cieľom zabezpečiť svoje účinné a obozretné riadenie.
1.6.2022Usmernenia o spolupráci a výmene informácií medzi orgánmi prudenciálneho dohľadu, orgánmi dohľadu v oblasti boja proti praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu a finančnými spravodajskými jednotkami podľa smernice 2013/36/EÚ

Guidelines on cooperation and information exchange between prudential supervisors, AML/CFT supervisors and financial intelligence units under Directive 2013/36/EU
Rezolučná rada – Zámer byť v súlade

NBS – ÁNO
 


 
V týchto usmerneniach sa stanovuje spôsob spolupráce a výmeny informácií, najmä v súvislosti s cezhraničnými skupinami a v kontexte identifikácie závažných porušení pravidiel v oblasti boja proti praniu špinavých peňazí podľa článku 117 ods. 6 smernice 2013/36/EÚ.
4.7.2022Usmernenia o charakteristikách prístupu k dohľadu nad bojom proti praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu založeného na hodnotení rizík a o krokoch, ktoré sa majú prijať pri vykonávaní dohľadu na základe hodnotenia rizík podľa článku 48 ods. 10 smernice (EÚ) 2015/849 (ktorým sa menia spoločné usmernenia ESA/2016/72) (Usmernenia o dohľade založenom na hodnotení rizík)

Guidelines on the characteristics of a risk‐based approach to anti‐ money laundering and terrorist financing supervision, and the steps to be taken when conducting supervision on a risk‐sensitive basis under Article 48(10) of Directive (EU) 2015/849 (amending the Joint Guidelines ESAs 2016 72) (Risk-Based Supervision Guidelines)
Zámer byť v súladeV týchto usmerneniach sa v súlade s článkom 48 ods. 10 smernice (EÚ) 2015/849 uvádzajú charakteristiky prístupu k dohľadu nad bojom proti praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu (ďalej AML/CFT) založeného na hodnotení rizík a krokov, ktoré sa majú prijať pri vykonávaní AML/CFT dohľadu na základe hodnotenia rizík.
30.3.2022Usmernenia k vymedzeniu a vykazovaniu dostupných finančných prostriedkov systémov ochrany vkladov

Guidelines on the delineation and reporting of available financial means (AFM) of Deposit Guarantee Schemes (DGS)
ÁNOV týchto usmerneniach sa vymedzujú dostupné finančné prostriedky podľa článku 2 ods. 1 bodu 12 smernice 2014/49/EÚ (smernice o systémoch ochrany vkladov) na tie kvalifikované dostupné finančné prostriedky, ktoré boli poskytnuté vo forme príspevkov podľa článku 10 ods. 1 tej istej smernice, a preto sa započítavajú do dosiahnutia cieľovej úrovne, a ostatné dostupné finančné prostriedky, ktoré neboli priamo ani nepriamo poskytnuté, a preto sa do dosiahnutia cieľovej úrovne nezapočítavajú. Týmito usmerneniami sa okrem toho rozširuje vykazovacia povinnosť o finančných prostriedkoch systémov ochrany vkladov EBA podľa článku 10 ods. 10 uvedenej smernice.

Rok 2020

Dátum
účinnosti
NázovVyslovenie súladu zo
strany NBS
Stručná informácia o obsahu usmernení
1.7.2020Usmernenia, ktorými sa menia usmernenia EBA/GL/2018/05 o oznamovaní podvodov podľa druhej smernice o platobných službách (PSD2)

Guidelines amending Guidelines EBA/GL/2018/05 on fraud reporting under the Payment Services Directive (PSD2)
Zámer byť v súladeTieto usmernenia zahŕňajú názor EBA na príslušné postupy dohľadu v rámci Európskeho systému finančného dohľadu alebo na spôsob uplatňovania právnych predpisov Únie v konkrétnej oblasti. Príslušné orgány, ako sú vymedzené v článku 4 ods. 2 nariadenia (EÚ) č. 1093/2010, na ktoré sa tieto usmernenia vzťahujú, by ich mali dodržiavať tak, že ich začlenia do svojich postupov dohľadu podľa potreby (napr. zmenou svojho právneho rámca alebo postupov dohľadu), a to aj v prípade, keď sú usmernenia určené predovšetkým inštitúciám.
2.4.2020Usmernenia o legislatívnych a nelegislatívnych moratóriách na splácanie úverov uplatňovaných v súvislosti s krízou spôsobenou ochorením COVID-19

Guidelines on legislative and non-legislative moratoria on loan repayments applied in the light of the COVID-19 crisis
ÁNOV týchto usmerneniach sa stanovuje prudenciálne zaobchádzanie s legislatívnymi a nelegislatívnymi moratóriami na splácanie úverov, ktoré sa zaviedli v reakcii na pandémiu ochorenia COVID-19.
16.4.2020Usmernenia, ktorými sa menia odporúčania EBA/REC/2015/01 o rovnocennosti režimov dôvernosti

Guidelines amending Recommendations EBA/REC/2015/01 on the equivalence of confidentiality regimes
Zámer byť v súladeTieto odporúčania sa vydávajú na základe článkov 21 a 16 nariadenia (EÚ) č. 1093/20101 a sú zamerané na dosiahnutie konvergencie fungovania členov kolégia v prípadoch, keď členovia kolégia v súlade s článkom 116 ods. 1 smernice 2013/36/EÚ2 poskytnú svoje stanovisko na účely účasti orgánov dohľadu tretích krajín, ktoré sú uvedené v PRÍLOHE, v kolégiu.
1.9.2020Usmernenia o určení váženej priemernej splatnosti tranže v súlade s článkom 257 ods. 1 písm. a) nariadenia (EÚ) č. 575/2013

Guidelines on the determination of the weighted average maturity of the tranche in accordance with point (a) of Article 257(1) of Regulation (EU) No 575/2013
Zámer byť v súladeV týchto usmerneniach sa špecifikuje metodika merania splatnosti tranže (MT) ako vážená priemerná splatnosť zmluvných platieb splatných podľa tranže (CFt) uvedenej v článku 257 ods. 1 písm. a) nariadenia (EÚ) č. 575/2013 . Na tento účel sa v týchto usmerneniach uvádza, ako určiť zmluvné platby uvedené v tomto článku. Špecifikujú sa v nich tiež údaje potrebné na uplatnenie prístupu váženej priemernej splatnosti a jeho monitorovanie a vykonávanie.
1.1.2022Usmernenia o zmierňovaní kreditného rizika pre inštitúcie uplatňujúce IRB prístup s vlastnými odhadmi LGD

Guidelines on credit risk mitigation for institutions applying the IRB approach with own estimates of LGDs
Zámer byť v súladeV týchto usmerneniach sa stanovujú požiadavky na používanie zmierňovania kreditného rizika v súlade s príslušnými ustanoveniami tretej časti hlavy II kapitoly 3 nariadenia (EÚ) č. 575/2013, ako sa stanovuje v článku 108 ods. 2 tohto nariadenia. Tieto usmernenia vyplývajú aj z konečného návrhu regulačných technických predpisov EBA o metodike hodnotenia IRB, EBA/RTS/2016/03 (RTS o metodike hodnotenia IRB) z 21. júla 2016.
30.6.2021Usmernenia k vzniku a monitorovaniu úveru

Guidelines on loan origination and monitoring
Zámer byť v súladeV týchto usmerneniach sa spresňujú opatrenia, postupy a mechanizmy vnútorného riadenia, ako sa stanovuje v článku 74 ods. 1 smernice 2013/36/EÚ , požiadavky týkajúce sa kreditného rizika a rizika protistrany, ako sa stanovuje v článku 79 uvedenej smernice, a požiadavky spojené s posúdením úverovej bonity spotrebiteľa, ako sa stanovuje v kapitole 6 smernice 2014/17/EÚ a článku 8 smernice 2008/48/ES.
2.6.2020Usmernenia k vykazovaniu a zverejňovaniu expozícií, ktoré podliehajú opatreniam uplatňovaným v reakcii na krízu spôsobenú ochorením COVID-19

Guidelines on reporting and disclosure of exposures subject to measures applied in response to the COVID‐19 crisis
ÁNOV týchto usmerneniach sa uvádza obsah a jednotné formáty, ktoré majú príslušné orgány požadovať pri výkone svojich právomocí dohľadu pri vykazovaní: a. expozícií, ktoré spĺňajú podmienky stanovené v odseku 10 usmernení EBA o legislatívnych a nelegislatívnych moratóriách na splácanie úverov uplatňovaných v súvislosti s krízou spôsobenou ochorením COVID-19; b. expozícií, ktoré podliehajú opatreniam týkajúcim sa úľavy uplatňovaným v reakcii na krízu spôsobenú ochorením COVID-19 a c. novo vzniknutých expozícií, ktoré podliehajú systémom verejných záruk zavedeným v členských štátoch v reakcii na krízu spôsobenú ochorením COVID-19. 6.
 
V týchto usmerneniach sa navyše uvádza obsah a jednotné formáty, ktoré majú príslušné orgány požadovať pri výkone svojich právomocí dohľadu pri zverejňovaní: a. expozícií, ktoré spĺňajú podmienky stanovené v odseku 10 usmernení EBA o legislatívnych a nelegislatívnych moratóriách na splácanie úverov uplatňovaných v súvislosti s krízou spôsobenou ochorením COVID-19; b. novo vzniknutých expozícií, ktoré podliehajú systémom verejných záruk zavedeným v členských štátoch v reakcii na krízu spôsobenú ochorením COVID-19.
1.1.2022Usmernenia k zaobchádzaniu so štrukturálnou devízovou pozíciou podľa článku 352 ods. 2 nariadenia (EÚ) č. 575/2013

Guidelines On the treatment of structural FX under Article 352(2) of Regulation (EU) No 575/2013 (CRR)
Zámer byť v súladeTieto usmernenia obsahujú pokyny pre príslušné orgány v celej EÚ o zaobchádzaní so štrukturálnymi devízovými pozíciami, ako je uvedené v článku 352 ods. 2 nariadenia (EÚ) č. 575/2013.
23.7.2020Usmernenia k pragmatickému postupu preskúmania a hodnotenia orgánmi dohľadu (SREP) v roku 2020 vzhľadom na krízu COVID-19

Guidelines on the pragmatic 2020 supervisory review and evaluation process in light of the COVID‐19 crisis
ÁNOV týchto usmerneniach sa uvádza pragmatické uplatňovanie usmernení EBA/GL/2014/13 (usmernenia o postupe preskúmania a hodnotenia orgánmi dohľadu) na postup preskúmania a hodnotenia orgánmi dohľadu za cyklus SREP 2020.
Od 11.8.2020 do 27.6.2021Usmernenia o vykazovaní na účely dohľadu a o požiadavkách na zverejňovanie informácií v súlade s rýchlym riešením v rámci nariadenia o kapitálových požiadavkách (CRR) v reakcii na pandémiu ochorenia COVID‐19

Guidelines on supervisory reporting and disclosure requirements in compliance with the CRR ‘quick fix’ in response to the COVID‐19 pandemic
ÁNOV týchto usmerneniach sa stanovuje spôsob vykazovania kreditného rizika, trhového rizika, vlastných zdrojov, ukazovateľa finančnej páky a zverejňovania ukazovateľa finančnej páky na základe vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) č. 680/2014 a vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) 2016/200, aby inštitúcie postupovali v súlade s nariadením (EÚ) č. 575/2013, ktoré bolo zmenené nariadením (EÚ) 2019/8764 a nariadením (EÚ) 2020/8735.
11.8.2020Usmernenia, ktorými sa menia usmernenia EBA/GL/2018/01 k jednotnému zverejňovaniu informácií podľa článku 473a nariadenia (EÚ) č. 575/2013, pokiaľ ide o prechodné opatrenia na zmiernenie vplyvu zavedenia IFRS 9 na vlastné zdroje s cieľom zabezpečiť súlad s aktuálnou úpravou nariadenia CRR v reakcii na pandémiu COVID-19

Guidelines amending Guidelines EBA/GL/2018/01 on uniform disclosures under Article 473a of Regulation (EU) No 575/2013 (CRR) on the transitional period for mitigating the impact of the introduction of IFRS 9 on own funds to ensure compliance with the CRR ‘quick fix’ in response to the COVID-19 pandemic
Zámer byť v súladeTýmito usmerneniami sa menia usmernenia EBA/GL/2018/01 k jednotnému zverejňovaniu informácií podľa článku 473a nariadenia (EÚ) č. 575/2013 s cieľom zabezpečiť súlad s nariadením (EÚ) č. 575/2013, zmenené nariadením (EÚ) 2019/876 a nariadením (EÚ) 2020/873.
29.12.2020Usmernenia týkajúce sa vhodných podsúborov sektorových expozícií, na ktoré môžu príslušné alebo určené orgány uplatniť vankúš na krytie systémového rizika v súlade s článkom 133 ods. 5 písm. f) smernice 2013/36/EÚ

Guidelines on the appropriate subsets of sectoral exposures to which competent or designated authorities may apply a systemic risk buffer in accordance with Article 133(5)(f) of Directive 2013/36/EU
ÁNOV týchto usmerneniach sa v súlade s článkom 133 ods. 6 smernice 2013/36/EÚ stanovujú vhodné podsúbory sektorových expozícií, na ktoré môže dotknutý orgán uplatniť vankúš na krytie systémového rizika v súlade s článkom 133 ods. 5 písm. f) uvedenej smernice.
 
V týchto usmerneniach sa okrem toho bližšie určuje uplatňovanie vankúša na krytie systémového rizika na podsúbory sektorových expozícií v súlade s článkom 133 smernice 2013/36/EÚ, najmä systémový význam rizík vyplývajúci z týchto sektorových expozícií, interakcia vankúša na krytie systémového rizika v rámci sektora s inými makroprudenciálnymi opatreniami a reciprocita.
2.12.2020Usmernenia, ktorými sa menia usmernenia EBA/GL/2020/02 o legislatívnych a nelegislatívnych moratóriách na splácanie úverov uplatňovaných v súvislosti s krízou spôsobenou ochorením COVID-19

Guidelines amending Guidelines EBA/GL/2020/02 on legislative and non‐legislative moratoria on loan repayments applied in the light of the COVID‐19 crisis
ÁNOV týchto usmerneniach sa stanovuje prudenciálne zaobchádzanie s legislatívnymi a nelegislatívnymi moratóriami na splácanie úverov, ktoré sa zaviedli v reakcii na pandémiu ochorenia COVID-19.

Rok 2019

Dátum
účinnosti
NázovVyslovenie súladu zo
strany NBS
Stručná informácia o obsahu usmernení
1.7.2019Usmernenia k špecifikácii druhov expozícií, ktoré majú byť spojené s vysokým stupňom rizika

Guidelines on specification of types of exposures to be associated with high risk
Zámer byť v súladeV týchto usmerneniach sa špecifikuje, ktoré druhy expozícií, iné ako tie, ktoré sú uvedené v článku 128 ods. 2 nariadenia (EÚ) č. 575/2013, majú byť spojené s mimoriadne vysokým stupňom rizika a za akých okolností, ako sa to stanovuje v článku 128 ods. 3 nariadenia (EÚ) č. 575/2013.
30.9.2019Usmernenia k outsourcingu

Guidelines on outsourcing
ÁNOV týchto usmerneniach sa špecifikujú opatrenia týkajúce sa vnútorného riadenia vrátane správneho riadenia rizík, ktoré by mali inštitúcie, platobné inštitúcie a inštitúcie elektronických peňazí vykonávať pri outsourcingu funkcií, a to najmä v súvislosti s outsourcingom kľúčových alebo dôležitých funkcií.
1.1.2021Usmernenia o odhade LGD primeranom pre hospodársky pokles („odhad LGD v období poklesu“)

Guidelines on the estimation of LGD appropriate for an economic downturn (‘Downturn LGD estimation’)
Zámer byť v súladeV týchto usmerneniach sa špecifikujú požiadavky na odhad straty v prípade zlyhania (LGD), ktorý je primeraný v prípade hospodárskeho poklesu v súlade s treťou časťou hlavou II kapitolou 3 oddielom 6 nariadenia (EÚ) č. 575/2013, článkom 181 uvedeného nariadenia a konečným návrhom regulačných technických predpisov EBA o metodike posudzovania IRB EBA/RTS/2016/03 [regulačné technické predpisy o metodike posudzovania IRB] z 21. júla 2016, ako aj s konečným návrhom regulačných predpisov EBA o špecifikácii hospodárskeho poklesu EBA/RTS/2018/04 [regulačné technické predpisy o hospodárskom poklese] zo 16. novembra 2018. Tieto usmernenia sa majú považovať za zmenu usmernení EBA o odhade PD, odhade LGD a zaobchádzaní s expozíciami v stave zlyhania, EBA/GL/2017/16 [usmernenia EBA o PD a LGD] uverejnených 20. novembra 2017.
30.6.2020Usmernenia k riadeniu rizík v oblasti IKT a bezpečnosti

Guidelines on ICT and security risk management
Zámer byť v súladeTieto usmernenia sú založené na ustanoveniach článku 74 smernice 2013/36/EÚ (CRD) o vnútornej správe a riadení spoločnosti a sú odvodené od mandátu vydávať usmernenia, uvedeného v článku 95 ods. 3 smernice (EÚ) 2015/2366 (druhá smernica o platobných službách).
31.12.2020Usmernenia o harmonizovaných vymedzeniach a vzoroch pre plány financovania úverových inštitúcií podľa odporúčania Európskeho výboru pre systémové riziká z 20. decembra 2012 (ESRB/2012/2)

Guidelines on harmonised definitions and templates for funding plans of credit institutions under Recommendation of the European Systemic Risk Board of 20 December 2012 (ESRB/2012/2)
Zámer byť v súladeV týchto usmerneniach sa špecifikuje obsah, pokyny a jednotné formáty vykazovania plánov financovania na základe odseku 4 odporúčania A odporúčania Európskeho výboru pre systémové riziká z 20. decembra 2012 o financovaní úverových inštitúcií.
10.1.2020Usmernenia o spolupráci a výmene informácií na účely smernice (EÚ) 2015/849 medzi príslušnými orgánmi, ktoré vykonávajú dohľad nad úverovými a finančnými inštitúciami

Joint guidelines on cooperation and information exchange for the purpose of Directive (EU) 2015/849 between competent authorities supervising credit and financial institutions
ÁNOV týchto usmerneniach:
a) sa stanovuje rámec spolupráce a výmeny informácií medzi príslušnými orgánmi prostredníctvom dvojstranných záväzkov alebo kolégií na boj proti praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu;
b) sa upravuje zriadenie a fungovanie kolégií na boj proti praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu.

Rok 2018

Dátum
účinnosti
NázovVyslovenie súladu zo
strany NBS
Stručná informácia o obsahu usmernení
20.3.2018Usmernenia k jednotnému zverejňovaniu informácií podľa článku 473a nariadenia (EÚ) č. 575/2013, pokiaľ ide o prechodné opatrenia na zmiernenie vplyvu zavedenia IFRS 9 na vlastné zdroje

Guidelines on uniform disclosures under Article 473a of Regulation (EU) No 575/2013 as regards transitional arrangements for mitigating the impact of the introduction of IFRS 9 on own funds
ÁNOV týchto usmerneniach sa stanovuje jednotný formát na zverejňovanie informácií, ktorý by sa mal používať pri zverejňovaní informácií požadovaných podľa článku 473a nariadenia (EÚ) č. 575/2013 o kapitálových požiadavkách.
1.1.2019Revidované usmernenia o spoločných postupoch a metodikách postupu preskúmania a hodnotenia orgánmi dohľadu (SREP) a stresového testovania orgánmi dohľadu, ktorými sa menia a dopĺňajú usmernenia EBA/GL/2014/13 z 19. decembra 2014

Revised Guidelines on common procedures and methodologies for the supervisory review and evaluation process (SREP) and supervisory stress testing, amending EBA/GL/2014/13 of 19 December 2014
ÁNOTieto usmernenia menia a dopĺňajú usmernenia o spoločných postupoch a metodikách postupu preskúmania a hodnotenia orgánov dohľadu z 19. decembra 2014 (EBA/GL/2014/13).
1.1.2019Usmernenia k stresovému testovaniu vykonávanému inštitúciami

Guidelines on institutions’ stress testing
ÁNOCieľom týchto usmernení je poskytnúť spoločné organizačné požiadavky, metodiky a procesy na vykonávanie stresového testovania inštitúciami, pričom sa ako súčasť ich procesov riadenia rizík zohľadňuje kapitálová primeranosť a riadenie rizík.
1.1.2019Usmernenia o požiadavkách na oznamovanie údajov o podvodoch podľa článku 96(6) PSD2

Guidelines on reporting requirements for fraud data under Article 96(6) PSD2
Zámer byť v súladeTieto usmernenia poskytujú podrobnosti o štatistických údajoch o podvodoch súvisiacich s rôznymi platobnými prostriedkami, ktoré musia poskytovatelia platobných služieb oznamovať svojim príslušným orgánom, ako aj o súhrnných údajoch, ktoré musia príslušné orgány zdieľať s EBA a ECB v súlade s článkom 96 ods. 6 smernice (EÚ) 2015/2366 (PSD2).
30.6.2019Usmernenia o riadení problémových expozícií a expozícií s odloženou splatnosťou

Guidelines on management of non-performing and forborne exposures
ÁNOV týchto usmerneniach sa spresňuje správna prax pri riadení rizík pre úverové inštitúcie na riadenie problémových expozícií (NPE), expozícií s odloženou splatnosťou (FBE) a zabavených aktív.
1.1.2019Usmernenia k podmienkam využívania výnimky z uplatňovania mechanizmu pre prípad nepredvídaných udalostí podľa článku 33 ods. 6 nariadenia (EÚ) 2018/389 (regulačné technické predpisy pre silnú autentifikáciu zákazníka a spoločné a bezpečné otvorené komunikačné normy)

Guidelines on the conditions to benefit from an exemption from the contingency mechanism under Article 33(6) of Regulation (EU) 2018/389 (RTS on SCA & CSC)
Zámer byť v súladeV týchto usmerneniach sa spresňujú podmienky stanovené v článku 33 ods. 6 delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2018/389 (nariadenie o regulačných technických predpisoch, RTP) s cieľom oslobodiť poskytovateľov platobných služieb spravujúcich účet, ktorí sa rozhodli pre vyhradené rozhranie, od povinnosti zaviesť mechanizmus pre prípad nepredvídaných udalostí opísaný v článku 33 ods. 4 nariadenia o RTP.
 
V týchto usmerneniach sa ďalej poskytuje usmernenie k tomu, ako by mali príslušné orgány viesť konzultácie s orgánom EBA na účely udelenia výnimky v súlade s článkom 33 ods. 6 nariadenia o RTP.
15.5.2019Usmernenia ku kritériám STS pre sekuritizáciu aktívami zabezpečených krátkodobých obchodovateľných cenných papierov

Guidelines on the STS criteria for ABCP securitisation
Zámer byť v súladeV týchto usmerneniach sa stanovujú kritériá týkajúce sa jednoduchosti, štandardizácie a transparentnosti pre sekuritizácie aktívami zabezpečených krátkodobých obchodovateľných cenných papierov v súlade s článkami 24 a 26 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/2402 z 12. decembra 2017.
31.12.2019Usmernenia k zverejňovaniu problémových expozícií a expozícií s odloženou splatnosťou

Guidelines on disclosure of non-performing and forborne exposures
Zámer byť v súladeV týchto usmerneniach sa stanovuje obsah a jednotné formáty pre úverové inštitúcie, ktoré sa týkajú zverejňovania informácií v súvislosti problémovými expozíciami, expozíciami s odloženou splatnosťou a so zabavenými aktívami.
1.5.2019Usmernenia k vybavovaniu sťažností pre sektor cenných papierov a bankový sektor

Guidelines on complaints-handling for the securities and banking sectors
ÁNOV snahe zabezpečiť primeranú ochranu spotrebiteľov je cieľom týchto usmernení:
a. objasniť očakávania týkajúce sa podnikovej organizácie pri vybavovaní sťažností;
b. usmerňovať pri poskytovaní informácií sťažovateľom;
c. usmerňovať o postupoch pri riešení sťažností;
d. harmonizovať postupy podnikov pri vybavovaní všetkých prijatých sťažností a
e. zabezpečiť, aby postupy podnikov týkajúce sa vybavovania sťažností podliehali minimálnej úrovni spolupráce orgánov dohľadu v celej EÚ.

Rok 2017

Dátum
účinnosti
NázovVyslovenie súladu zo
strany NBS
Stručná informácia o obsahu usmernení
11.7.2017Usmernenia o vzájomnom prepojení medzi poradím odpisovania a konverzie v BRRD a CRR/CRD

Guidelines concerning the interrelationship between the BRRD sequence of writedown and conversion and CRR/CRD
ÁNOPodľa článku 48 ods. 6 smernice 2014/59/EÚ sa týmito usmerneniami rieši vzájomné prepojenie medzi nariadením (EÚ) č. 575/2013 a smernicou 2013/36/EÚ a smernicou 2014/59/EÚ na účely poradia odpisovania a konverzie. V usmerneniach sa vysvetľuje toto vzájomné prepojenie na účely článku 48 smernice 2014/59/EÚ, ktorým sa upravuje poradie odpisovania a konverzie pri použití nástroja záchrany pomocou vnútorných zdrojov. Zároveň majú význam pre článok 60 smernice 2014/59/EÚ týkajúci sa poradia odpisovania a konverzie kapitálových nástrojov v okamihu neživotaschopnosti. „Kapitálové nástroje“ majú na účel týchto usmernení význam nástrojov, ktoré sa klasifikujú ako nástroje vlastného kapitálu Tier 1, dodatočného kapitálu Tier 1 alebo nástroje kapitálu Tier 2 na účely nariadenia (EÚ) č. 575/2013.
11.7.2017Usmernenia o koeficiente konverzie dlhu na vlastné imanie pri záchrane pomocou vnútorných zdrojov

Guidelines on the rate of conversion of debt to equity in bail-in
ÁNOTieto usmernenia, ktoré boli vypracované na základe článku 50 ods. 4 smernice 2014/59/EÚ (ďalej len „smernica o ozdravení a riešení krízových situácií bánk“), sa týkajú stanovenia konverzných koeficientov na konverziu dlhu na vlastné imanie pri záchrane pomocou vnútorných zdrojov. Vzťahujú sa aj na konverziu relevantných kapitálových nástrojov v okamihu, keď už viac nie sú životaschopné, pretože v článku 60 ods. 3 písm. d) sa súlad s článkom 50 vrátane usmernení orgánu EBA stal podmienkou pre konverziu relevantných kapitálových nástrojov.
11.7.2017Usmernenia k zaobchádzaniu s akcionármi pri záchrane pomocou vnútorných zdrojov alebo odpísaní a konverzii kapitálových nástrojov

Guidelines on the treatment of shareholders in bail-in or the write-down and conversion of capital instruments
ÁNOV súlade s článkom 47 ods. 6 smernice 2014/59/EÚ (smernica o ozdravení a riešení krízových situácií bánk) sa týmito usmerneniami stanovujú okolnosti, za ktorých by bolo vhodné, aby sa pri uplatňovaní nástroja záchrany pomocou vnútorných zdrojov podľa článku 43 alebo odpísaní alebo konverzii kapitálových nástrojov podľa článku 59 prijali jedno alebo obidve tieto opatrenia: a) zrušili existujúce akcie alebo iné nástroje vlastníctva alebo ich previedli na veriteľov zapojených do záchrany pomocou vnútorných zdrojov; b) znížili percentuálne podiely existujúcich akcionárov a držiteľov iných nástrojov vlastníctva v dôsledku konverzie: (i) relevantných kapitálových nástrojov, ktoré vydala inštitúcia, na základe právomoci uvedenej v článku 59 ods. 2 smernice o ozdravení a riešení krízových situácií bánk, alebo (ii) oprávnených záväzkov na akcie alebo iné nástroje vlastníctva, ktoré vydala inštitúcia, ktorej krízová situácia sa rieši, na základe právomoci uvedenej v článku 63 ods. 1 písm. f) smernice o ozdravení a riešení krízových situácií bánk.
1.1.2018Usmernenia pre posudzovanie rizika súvisiaceho s informačnými a komunikačnými technológiami v rámci postupu preskúmania a hodnotenia orgánmi dohľadu (SREP)

Guidelines on ICT Risk Assessment under the Supervisory Review and Evaluation process (SREP)
ÁNOÚčelom týchto usmernení vypracovaných podľa článku 107 ods. 3 smernice 2013/36/EÚ2 je zabezpečiť zblíženie postupov dohľadu pri posudzovaní rizika súvisiaceho s informačnými a komunikačnými technológiami (ďalej len „IKT“) v rámci postupu preskúmania a hodnotenia orgánmi dohľadu (ďalej len „SREP“) uvedeného v článku 97 smernice 2013/36/EÚ a podrobnejšie špecifikovaného v Usmerneniach EBA o spoločných postupoch a metodikách postupu preskúmania a hodnotenia orgánmi dohľadu (SREP)3 . V týchto usmerneniach sa konkrétne stanovujú kritériá posudzovania, ktoré by príslušné orgány mali uplatňovať pri posudzovaní orgánmi dohľadu v súvislosti so správou a riadením inštitúcií a ich stratégiou v oblasti IKT a pri posudzovaní orgánmi dohľadu v súvislosti s expozíciami inštitúcií voči rizikám súvisiacim s IKT a ich kontrolami týchto rizík. Tieto usmernenia tvoria neoddeliteľnú súčasť usmernení EBA o postupe SREP.
1.1.2018Usmernenia o postupoch riadenia kreditného rizika úverovej inštitúcie a účtovaní očakávaných kreditných strát

Guidelines on credit institutions’ credit risk management practices and accounting for expected credit losses
ÁNOV týchto usmerneniach sa stanovujú spoľahlivé postupy riadenia kreditného rizika pre úverové inštitúcie spojené so zavedením a prebiehajúcim uplatňovaním účtovných rámcov pre očakávané kreditné straty. Príslušným orgánom takisto poskytujú usmernenia pre hodnotenie účinnosti postupov, politík, procesov a procedúr riadenia kreditného rizika inštitúcie, ktoré majú vplyv na výšku opravných položiek
13.1.2018Usmernenia týkajúce sa kritérií na stanovenie minimálnej peňažnej sumy poistenia hmotnej zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone činnosti alebo inej porovnateľnej záruky podľa článku 5 ods. 4 smernice (EÚ) 2015/2366

Guidelines on the criteria on how to stipulate the minimum monetary amount of the professional indemnity insurance or other comparable guarantee under Article 5(4) of Directive (EU) 2015/2366 (PSD2)
ÁNOV týchto usmerneniach sa uvádzajú kritériá a ukazovatele na stanovenie minimálnej peňažnej sumy poistenia hmotnej zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone činnosti alebo inej porovnateľnej záruky, ktoré majú mať podniky, ktoré podávajú žiadosť o udelenie: i. povolenia na poskytovanie platobných služieb podľa bodu 7 prílohy I (platobné iniciačné služby) v súlade s článkom 5 ods. 2 smernice Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/2366 o platobných službách na vnútornom trhu (ďalej len „smernica o platobných službách“); ii. registrácie na účely poskytovania platobných služieb podľa bodu 8 prílohy I (služby informovania o účte) v súlade s článkom 5 ods. 3 smernice o platobných službách; iii. povolenia na poskytovanie obidvoch platobných služieb podľa bodov 7 a 8 prílohy I k smernici o platobných službách.
13.1.2018Usmernenia k informáciám, ktoré sa majú poskytnúť pre udelenie povolenia platobným inštitúciám a inštitúciám elektronických peňazí a pre registráciu poskytovateľov služieb informovania o účte podľa článku 5 ods. 5 smernice (EÚ) 2015/2366

Guidelines under Directive (EU) 2015/2366 (PSD2) on the information to be provided for the authorisation of payment institutions and e-money institutions and for the registration of account information service providers
ÁNOV týchto usmerneniach sa uvádzajú informácie, ktoré sa majú poskytnúť príslušným orgánom v žiadosti o udelenie povolenia platobným inštitúciám, v žiadosti o registráciu poskytovateľov služieb informovania o účte a v žiadosti o udelenie povolenia inštitúciám elektronických peňazí.
13.1.2018Usmernenia k oznamovaniu a závažných incidentov podľa smernice (EÚ) 2015/2366 o platobných službách (PSD2)

Guidelines on major incident reporting under Directive (EU) 2015/2366 (PSD2)
ÁNOTieto usmernenia vychádzajú z mandátu udelenému orgánu EBA v článku 96 ods. 3 smernice Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/2366 z 25. novembra 2015 o platobných službách na vnútornom trhu, ktorou sa menia smernice 2002/65/ES, 2009/110/ES a 2013/36/EÚ a nariadenie (EÚ) č. 1093/2010 a ktorou sa zrušuje smernica 2007/64/ES (ďalej len smernica „PSD2“). V týchto usmerneniach sa stanovujú najmä kritériá na klasifikáciu závažných prevádzkových alebo bezpečnostných incidentov poskytovateľov platobných služieb, ako aj formát a postupy, ktoré majú dodržiavať pri oznamovaní takýchto incidentov príslušnému orgánu v domovskom členskom štáte, podľa článku 96 ods. 1 uvedenej smernice.
13.1.2018Usmernenia o postupoch riešenia sťažností týkajúcich sa údajných porušení smernice o platobných službách 2

Guidelines on procedures for complaints of alleged infringements of Directive (EU) 2015/2366
ÁNOTieto usmernenia sa týkajú požiadavky, aby EBA vydal usmernenia v súlade s článkom 100 ods. 6 smernice (EÚ) 2015/2366 z 25. novembra 2015 o platobných službách na vnútornom trhu. Tieto usmernenia sa uplatňujú na sťažnosti podané príslušným orgánom, pokiaľ ide o údajné porušenia smernice (EÚ) 2015/2366 poskytovateľmi platobných služieb, ako sa stanovuje v článku 99 ods. 1 smernice. Tieto sťažnosti majú príslušné orgány zohľadniť, na zabezpečenie a monitorovanie účinného súladu so smernicou (EÚ) 2015/2366, ako sa uvádza v článku 100 ods. 6 smernice. Tieto sťažnosti môžu podávať používatelia platobných služieb a iné zainteresované strany vrátane poskytovateľov platobných služieb, ktorých sa dotkli situácie, ktoré vyvolali sťažnosť, a združení spotrebiteľov („sťažovatelia“).
1.1.2018Usmernenia o dohľade nad významnými pobočkami


Guidelines on supervision of significant branches
ÁNOV týchto usmerneniach sa stanovuje spôsob, akým by orgán konsolidovaného dohľadu a domovské a hostiteľské príslušné orgány mali v rámci kolégií orgánov dohľadu zriadených buď podľa článku 116, alebo podľa článku 51 ods. 3 smernice 2013/36/EÚ spolupracovať na dohľade nad výkonom svojich právomocí uvedených v hlave V kapitole 4 a v hlave VII kapitolách 1 a 3 smernice a v hlave II oddiele 2 smernice 2014/59/EÚ v súvislosti s pobočkami inštitúcií Únie so sídlom v inom členskom štáte a na koordinácii vykonávania týchto právomocí.
1.1.2019Usmernenia týkajúce sa prepojených klientov podľa článku 4 ods. 1 bodu 39 nariadenia (EÚ) č. 575/2013

Guidelines on connected clients under Article 4(1)(39) of Regulation (EU) No 575/2013
Zámer byť v súladeV týchto usmerneniach sa spresňuje prístup, ktorý by mali prijať inštitúcie, ako sú vymedzené v článku 4 ods. 1 bode 3 nariadenia (EÚ) č. 575/2013, pri uplatňovaní požiadavky na zoskupenie dvoch alebo viacerých klientov do „skupiny prepojených klientov“, pretože podľa článku 4 ods. 1 bodu 39 uvedeného nariadenia predstavujú jedno riziko.
1.1.2021Usmernenia o odhade PD, odhade LGD a zaobchádzaní s expozíciami v stave zlyhania

Guidelines on PD estimation, LGD estimation and the treatment of defaulted exposures
Zámer byť v súladeV týchto usmerneniach sa stanovujú požiadavky na odhad pravdepodobnosti zlyhania (PD) a straty v prípade zlyhania (LGD) vrátane LGD pre expozície v stave zlyhania (LGD v stave zlyhania) a najlepší odhad očakávanej straty (ELBE) v súlade s časťou tri hlavou II kapitolou 3 oddielom 6 nariadenia (EÚ) č. 575/2013, článkom 159 uvedeného nariadenia a konečným návrhom regulačných technických predpisov EBA o metodike posudzovania IRB EBA/RTS/2016/03 [regulačný technický predpis o metodike posudzovania IRB] z 21. júla 2016 .
22.3.2018Spoločné usmernenia podľa článku 25 nariadenia (EÚ) 2015/847 týkajúce sa opatrení, ktoré majú prijať poskytovatelia platobných služieb na zistenie chýbajúcich alebo neúplných údajov o platiteľovi alebo príjemcovi, a postupov, ktoré majú zaviesť na riadenie prevodu finančných prostriedkov, v ktorom chýbajú vyžadované údaje

Joint Guidelines under Article 25 of Regulation (EU) 2015/847 on the measures payment service providers should take to detect missing or incomplete information on the payer or the payee, and the procedures they should put in place to manage a transfer of funds lacking the required information
ÁNOV týchto usmerneniach:
a) sa stanovujú faktory, ktoré by PPS a SPS mali zvážiť pri vytváraní a vykonávaní postupov na zistenie a riadenie prevodov finančných prostriedkov, v ktorých chýbajú vyžadované údaje o platiteľovi a/alebo príjemcovi s cieľom zabezpečiť účinnosť týchto postupov a
b) sa stanovuje, čo by mali PPS a SPS robiť v záujme riadenia rizika prania špinavých peňazí (PŠP) alebo financovania terorizmu (FT), ak vyžadované údaje o platiteľovi a/alebo príjemcovi chýbajú alebo ak sú neúplné.
1.10.2017Spoločné usmernenia o obozretnom posudzovanı́ nadobudnutı́ a zvyšovanı́ kvalifikovaných ú častı́ vo finančnom sektore

Joint Guidelines on the prudential assessment of acquisitions and increases of qualifying holdings in the financial sector
ÁNOCieľom týchto usmernení je objasnenie procesných pravidiel a kritérií posudzovania, ktoré sú príslušné orgány povinné uplatňovať na účel obozretného posudzovania nadobudnutí a zvyšovaní kvalifikovaných účastí vo finančnom sektore.

Rok 2016

Dátum
účinnosti
NázovVyslovenie súladu zo
strany NBS
Stručná informácia o obsahu usmernení
19.1.2017Usmernenia k poskytovaniu informácií v súhrnnej alebo kolektívnej forme na účely článku 84 ods. 3 smernice 2014/59/EÚ

Guidelines on the provision of information in summary or collective form for the purposes of Article 84(3) of Directive 2014/59/EU
ÁNOV týchto usmerneniach sa upresňuje, ako by sa mali poskytovať informácie v súhrnnej alebo kolektívnej forme na účely článku 84 ods. 3 smernice 2014/59/EÚ , v súlade s poverením zvereným orgánu EBA v článku 84 ods. 7 tejto smernice
19.12.2016Usmernenia o stresových testoch systémov ochrany vkladov podľa smernice 2014/49/EÚ

Guidelines on stress tests of deposit guarantee schemes under Directive 2014/49/EU
ÁNOV týchto usmerneniach sa presnejšie uvádzajú minimálne zásady a obsah stresových testov, ktoré musia vykonávať systémy ochrany vkladov na základe článku 4 ods. 10 smernice 2014/49/EÚ.
31.3.2017Usmernenia o komunikácii medzi príslušnými orgánmi, ktoré vykonávajú dohľad nad úverovými inštitúciami, a štatutárnymi audítormi a audítorskými spoločnosťami vykonávajúcimi štatutárny audit úverových inštitúcií

Guidelines on communication between competent authorities supervising credit institutions and the statutory auditor(s) and the audit firm(s) carrying out the statutory audit of credit institutions
ÁNOTýmito usmerneniami sa vymedzujú, v súlade s článkom 12 ods. 2 nariadenia (EÚ) č. 537/2014, požiadavky na zavedenie účinného dialógu medzi príslušnými orgánmi, ktoré vykonávajú dohľad nad úverovými inštitúciami, na jednej strane a štatutárnymi audítormi a audítorskými spoločnosťami vykonávajúcimi štatutárny audit týchto inštitúcií na strane druhej.
13.1.2018Usmernenia k politikám a postupom odmeňovania v súvislosti s predajom a poskytovaním produktov a služieb retailového bankovníctva

Guidelines on remuneration policies and practices related to the sale and provision of retail banking products and services
ÁNOV týchto usmerneniach sa spresňujú požiadavky týkajúce sa navrhovania a vykonávania politík a postupov odmeňovania v súvislosti s ponúkaním alebo poskytovaním bankových produktov a služieb inštitúciami vymedzenými v odseku 17 tohto usmernenia s cieľom chrániť spotrebiteľov pred nežiaducou ujmou vyplývajúcou z odmeňovania pracovníkov predaja.
1.1.2021Usmernenia o uplatňovaní vymedzenia zlyhania podľa článku 178 nariadenia (EÚ) č. 575/2013

Guidelines on the application of the definition of default under Article 178 of Regulation (EU) No 575/2013
ÁNOV týchto usmerneniach sa spresňujú požiadavky na uplatňovanie článku 178 nariadenia (EÚ) č. 575/2013 o vymedzení zlyhania v súlade s mandátom priznaným EBA v článku 178 ods. 7 uvedeného nariadenia.
1.1.2017Usmernenia k informáciám týkajúcim sa ICAAP a ILAAP zhromaždeným na účely postupu preskúmania a hodnotenia orgánmi dohľadu (SREP)

Guidelines on ICAAP and ILAAP information collected for SREP purposes
ÁNOCieľom týchto usmernení je zabezpečiť konvergenciu postupov dohľadu pre posúdenie postupu hodnotenia primeranosti interného kapitálu (ICAAP) a postupu hodnotenia primeranosti internej likvidity (ILAAP) inštitúcie v rámci postupu preskúmania a hodnotenia orgánmi dohľadu (SREP) v súlade s usmerneniami EBA o spoločných postupoch a metodikách pre SREP (usmernenia o SREP). V týchto usmerneniach sa konkrétne spresňuje, ktoré informácie súvisiace s ICAAP a ILAAP by mali príslušné orgány zbierať od inštitúcií, aby vykonávali svoje hodnotenia v súlade s kritériami stanovenými v usmerneniach o SREP.

Rok 2015

Dátum
účinnosti
NázovVyslovenie súladu zo
strany NBS
Stručná informácia o obsahu usmernení
1.1.2016Usmernenia k spúšťacím faktorom pre využívanie opatrení včasnej intervencie podľa článku 27 ods. 4 smernice 2014/59/EÚ

Guidelines on triggers for use of early intervention measures pursuant to Article 27(4) of Directive 2014/59/EU
ÁNOPodľa článku 27 ods. 1 smernice 2014/59/EÚ by príslušné orgány mali v prípadoch, keď inštitúcia porušuje alebo pravdepodobne v blízkej budúcnosti poruší požiadavky uvedené v nariadení (EÚ) č. 575/2013, smernici 2013/36/EÚ, hlave II smernice 2014/65/EÚ alebo v niektorom z článkov 3 až 7, článkov 14 až 17 a článkov 24, 25 a 26 nariadenia (EÚ) č. 600/2014, vrátane vnútroštátnych právnych predpisov, ktorými sa vykonáva smernica 2013/36/EÚ, alebo technických predpisov vypracovaných orgánom EBA na základe príslušného ustanovenia nariadenia (EÚ) č. 575/2013 alebo smernice 2013/36/EÚ a schválených Európskou komisiou, mať k dispozícii prinajmenšom súbor opatrení včasnej intervencie uvedených v článku 27 ods. 1 smernice 2014/59/EÚ, a to bez toho, aby boli dotknuté právomoci v oblasti dohľadu uvedené v článku 104 smernice 2013/36/EÚ. Podľa článku 27 ods. 4 smernice 2014/59/EÚ sa týmito usmerneniami podporuje jednotné uplatňovanie spúšťacích faktorov pre rozhodnutie o uplatnení opatrení včasnej intervencie.
1.8.2015Usmernenia týkajúce sa minimálneho zoznamu služieb alebo zariadení, ktoré sú potrebné na to, aby sa príjemcovi umožnilo vykonávať obchodnú činnosť, ktorá sa na neho previedla, v súlade s článkom 65 ods. 5 smernice 2014/59/EÚ

Guidelines on the minimum list of services or facilities that are necessary to enable a recipient to operate a business transferred to it under Article 65(5) of Directive 2014/59/EU
ÁNOV týchto usmerneniach sa stanovuje minimálny zoznam služieb, ktoré sú potrebné na to, aby sa príjemcovi umožnilo účinne vykonávať obchodnú činnosť, ktorá sa na neho previedla v rámci riešenia krízovej situácie.
1.1.2016Usmernenia týkajúce sa výkladu rôznych okolností, za ktorých sa inštitúcia považuje za inštitúciu, ktorá zlyháva alebo pravdepodobne zlyhá podľa článku 32 ods. 6 smernice 2014/59/EÚ

Guidelines on the interpretation of the different circumstances when an institution shall be considered as failing or likely to fail under Article 32(6) of Directive 2014/59/EU
ÁNOTieto usmernenia poskytujú súbor objektívnych prvkov, ktoré by mali potvrdiť konštatovanie, že inštitúcia zlyháva alebo pravdepodobne zlyhá, v súlade s okolnosťami ustanovenými v článku 32 ods. 4 písm. a), b) a c) smernice 2014/59/EÚ. Ak takéto konštatovanie vydá príslušný orgán, bude sa zakladať na výsledkoch postupu preskúmania a hodnotenia orgánmi dohľadu (SREP) vykonaného v súlade s článkom 97 smernice 2013/36/EÚ a ďalej spresneného v usmerneniach o SREP. V tejto súvislosti je orgán pre riešenie krízových situácií povinný poskytnúť výklad výsledkov postupu SREP, ak s ním konzultujú príslušné orgány v súlade s článkom 32 ods. 1 písm. a) smernice 2014/59/EÚ.
11.9.2015Usmernenia k platobným záväzkom podľa smernice 2014/49/EÚ o systémoch ochrany vkladov


Guidelines on payment commitments under Directive 2014/49/EU on deposit guarantee schemes
ÁNOV článku 10 ods. 3 pododsek 2 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/49/EÚ zo 16. apríla 2014 o systémoch ochrany vkladov sa Európsky orgán pre bankovníctvo (EBA) poveruje úlohou vydávať usmernenia k platobným záväzkom. Na daný účel sú v týchto usmerneniach uvedené podmienky, ktoré sa majú zahrnúť do zmluvných alebo zákonných dohôd, na základe ktorých úverová inštitúcia zaradí platobné záväzky do systému ochrany vkladov, ako aj kritériá oprávnenosti a riadenia kolaterálu.
22.9.2015Usmernenia k metódam výpočtu príspevkov do systémov ochrany vkladov

Guidelines on methods for calculating contributions to deposit guarantee schemes
ÁNOTieto usmernenia plnia mandát udelený orgánu EBA podľa článku 13 ods. 3 smernice 2014/49/EÚ, podľa ktorého má vydať usmernenia s cieľom bližšie určiť metódy výpočtu príspevkov do systémov ochrany vkladov, pričom tieto usmernenia budú predovšetkým obsahovať vzorec výpočtu, osobitné ukazovatele, triedy rizika pre členov, prahy rizikových váh priradených konkrétnym triedam rizika a ďalšie potrebné prvky
21.3.2016Usmernenia k nedoplatkom a zabaveniu

Guidelines on arrears and foreclosure
ÁNOV týchto usmerneniach sa uvádzajú bližšie podrobnosti o požiadavkách stanovených v článku 28 smernice 2014/17/EÚ v súvislosti so zmluvami o úvere, na ktoré sa vzťahuje článok 3 smernice 2014/17/EÚ.
3.1.2017Usmernenia o mechanizmoch dohľadu nad produktmi a riadenia produktov pre produkty retailového bankovníctva

Guidelines on product oversight and governance arrangements for retail banking products
Čiastočný súlad
Tieto usmernenia sa uplatňujú na distribútorov a neuplatňujú sa na tvorcov.
Tieto usmernenia sa týkajú vytvorenia mechanizmov dohľadu nad produktmi a riadenia produktov pre tvorcov a distribútorov ako neoddeliteľnej súčasti všeobecných organizačných požiadaviek spojených so systémami vnútornej kontroly spoločností. Týkajú sa vnútorných postupov, funkcií a stratégií zameraných na navrhovanie produktov, ich uvádzanie na trh a ich revíziu počas ich životného cyklu. Stanovujú sa v nich postupy relevantné pre zabezpečenie splnenia záujmov, cieľov a charakteristík cieľového trhu. Tieto usmernenia sa však netýkajú vhodnosti produktov pre individuálnych spotrebiteľov.
19.8.2016Usmernenia týkajúce sa minimálnych kritérií, ktoré majú byť splnené v pláne reorganizácie obchodnej činnosti

Guidelines on the minimum criteria to be fulfilled by a business reorganisation plan
ÁNOTýmito usmerneniami sa určujú minimálne kritériá, ktoré musí spĺňať plán reorganizácie obchodnej činnosti, ak má byť schválený orgánom pre riešenie krízových situácií podľa článku 52 ods. 7 smernice 2014/59/EÚ.

Rok 2014

Dátum
účinnosti
NázovVyslovenie súladu zo
strany NBS
Stručná informácia o obsahu usmernení
23.2.2015Spoločné usmernenia ku konvergencii postupov dohľadu v súvislosti s konzistentnosťou mechanizmov koordinácie dohľadu pre finančné konglomeráty

Joint Guidelines on the convergence of supervisory practices relating to the consistency of supervisory coordination arrangements for financial conglomerates
Zámer byť v súlade
Týmito usmerneniami sa spĺňa požiadavka stanovená v článku 11 ods. 1 smernice 2002/87/ES (smernica FICOD), aby európske orgány dohľaduprostredníctvom spoločného výboru vypracovali usmernenia s cieľom dosiahnuť konvergenciu postupov dohľadu súvisiacu s konzistentnosťou mechanizmov koordinácie dohľadu v súlade s článkom 116 smernice 2013/36/EÚ a článkom 248 ods. 4 smernice 2009/138/ES.
27.6.2014Usmernenia o zverejňovaní zaťažených a nezaťažených aktív

Guidelines on disclosure of encumbered and unencumbered assets
Čiastočný súladV súlade s článkom 443 nariadenia (EÚ) č. 575/2013 (CRR) sa v týchto usmerneniach spresňuje zverejňovanie nezaťažených aktív a okrem toho sa spresňuje zverejňovanie zaťažených aktív so zohľadnením odporúčania Európskeho výboru pre systémové riziká ESRB/2012/2 z 20. decembra 2012 o financovaní úverových inštitúcií, najmä odporúčania D o transparentnosti trhu vo vzťahu k zaťaženosti aktív.
19.6.2014Usmernenia o harmonizovaných vzoroch a vymedzeniach pojmov pre plány financovania úverových inštitúcií podľa odporúčania A4 ESRB/2012/2

Guidelines on harmonised definitions and templates for funding plans of credit institutions under Recommendation A4 of ESRB/2012/2
Čiastočný súladCieľom týchto usmernení je ustanoviť konzistentné, efektívne a účinné postupy dohľadu harmonizovaním vymedzení pojmov a vzorov s cieľom uľahčiť vykazovanie plánov financovania úverovými inštitúciami príslušným orgánom, aby sa zabezpečilo dodržiavanie súladu s odsekmi 1 až 4 odporúčania A odporúčaní ESRB z 20. decembra 2012 o plánoch financovania úverových inštitúcií (ďalej len „odporúčania ESRB“ a „odporúčanie A ESRB“)
18.7.2014Usmernenia o škále scenárov, ktoré sa majú použiť pri plánoch ozdravenia

Guidelines on the range of scenarios to be used in recovery plans
ÁNOV týchto usmerneniach sa určuje škála scenárov závažných situácií makroekonomického a finančného stresu, ktoré sa majú použiť v prípadoch v článku 5 ods. 6 a článku 7 ods. 6 smernice 2014/59/EÚ. Cieľom prípravy škály scenárov je vymedziť škálu hypotetických udalostí, pri ktorých bude testovaná účinnosť možností ozdravenia a primeranosť ukazovateľov obsiahnutých v pláne ozdravenia. Tieto usmernenia sa použijú primerane v rozsahu, v akom sa uplatňujú podrobnosti plánov ozdravenia v súlade s článkom 4 smernice 2014/59/EÚ.
16.7.2014Usmernenia týkajúce sa zhromažďovania údajov o osobách s vysokým príjmom

Guidelines on the data collection exercise regarding high earners
ÁNOTieto usmernenia uľahčujú vykonávanie článku 75 ods. 3 smernice 2013/36/EÚ o zhromažďovaní informácií o fyzických osobách s odmenou vo výške aspoň 1 milión EUR na rozpočtový rok v každej inštitúcii a zaisťujú jednotnosť zhromažďovaných informácií.
16.7.2014Usmernenia k vykonávaniu referenčného porovnávania odmeňovania

Guidelines on the remuneration benchmarking exercise
ÁNOTieto usmernenia poskytujú bližšie podrobnosti o: (a) informáciách týkajúcich sa referenčného porovnávania trendov a postupov v oblasti odmeňovania, ktoré majú EBA predkladať príslušné orgány podľa článku 75 ods. 1 smernice 2013/36/EÚ; (b) referenčnom porovnávaní trendov a postupov v oblasti odmeňovania na úrovni EHP, opatreniach, ktoré treba prijať v záujme zabezpečenia konzistentnosti údajov zhromažďovaných na tento účel, a o zapojenia príslušných orgánov do procesu vykonávania referenčného porovnávania odmeňovania EBA podľa článku 75 ods. 2 smernice 2013/36/EÚ.
22.9.2014Usmernenia k typom testov, preskúmaní alebo činností, ktoré môžu viesť k podporným opatreniam podľa článku 32 ods. 4 písm. d) bodu iii) smernice o ozdravení a riešení krízových situácií bánk

Guidelines on the types of tests, reviews or exercises that may lead to support measures under Article 32(4)(d)(iii) of the Bank Recovery and Resolution Directive
Čiastočný súladPodľa článku 32 ods. 4 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/59/EÚ z 15. mája 2014, ktorou sa stanovuje rámec pre ozdravenie a riešenie krízových situácií úverových inštitúcií a investičných spoločností (ďalej len „smernica 2014/59/EÚ“), sa v týchto usmerneniach určujú typy testov, preskúmaní a činností, ktoré môžu viesť k nedostatkom kapitálu a vzniku potreby verejnej rekapitalizácie, čo samo o sebe nie je dôvodom na začatie rezolučného konania, a predstavuje výnimku uvedenú v článku 32 ods. 4 písm. d) bode iii) smernice 2014/59/EÚ – za predpokladu, že všetky ostatné podmienky uvedené v tomto článku sú splnené.
1.1.2015Usmernenia týkajúce sa kritérií na určenie podmienok uplatňovania článku 131 ods. 3 smernice 2013/36/EÚ (CRD) v súvislosti s posúdením inak systémovo významných inštitúcií (O-SII)

Guidelines on the criteria to determine the conditions of application of Article 131(3) of Directive 2013/36/EU (CRD) in relation to the assessment of other systemically important institutions (O-SIIs)
ÁNOOrgán EBA má povinnosť uverejniť usmernenia týkajúce sa kritérií na určenie podmienok uplatňovania článku 131 ods. 3 smernice 2013/36/EÚ v súvislosti s posúdením inak systémovo významných inštitúcií (O-SII). Okrem toho tieto usmernenia obsahujú predpisy o určitých zverejneniach počas postupu posudzovania.
1.4.2015Usmernenia týkajúce sa špecifikácie opatrení na obmedzenie alebo odstránenie prekážok brániacich riešiteľnosti krízových situácií a okolností, za ktorých sa môže uplatniť každé opatrenie podľa smernice 2014/59/EÚ

Guidelines on the specification of measures to reduce or remove impediments to resolvability and the circumstances in which each measure may be applied under Directive 2014/59/EU
ÁNOV týchto usmerneniach sa špecifikujú ďalšie podrobnosti o usmerneniach stanovených v článku 17 ods. 5 smernice 2014/59/EÚ a okolnosti, za ktorých sa každé opatrenie môže uplatniť.
Usmernenia o spoločných postupoch a metodikách postupu preskúmania a hodnotenia orgánmi dohľadu (SREP)

Guidelines on common procedures and methodologies for the supervisory review and evaluation process (SREP)
ÁNOV týchto usmerneniach sa spresňujú spoločné postupy a metodiky fungovania postupu preskúmania a hodnotenia orgánmi dohľadu (SREP) uvedené v článku 97 a článku 107 ods. 1 písm. a) smernice 2013/36/EÚ vrátane postupov a metodík na posudzovanie štruktúry rizík a zaobchádzania s nimi, ako sa uvádza v článkoch 76 až 87 tejto smernice, a postupov a opatrení prijatých s ohľadom na články 98, 100, 101, 102, 104, 105 a článku 107 ods. 1 písm. b) tejto smernice.
Usmernenia týkajúce sa podstatnosti, internosti a dôvernosti informácií a častosti zverejňovania informácií podľa článku 432 ods. 1 a 2 a článku 433 nariadenia (EÚ) č. 575/2013

Guidelines on materiality, proprietary and confidentiality and on disclosure frequency under Articles 432(1), 432(2) and 433 of Regulation (EU) No 575/2013
Čiastočný súladTýmito usmerneniami sa stanovuje proces a kritériá pre inštitúcie, ktoré musia dodržovať povinnosti určené v ôsmej časti nariadenia o kapitálových požiadavkách v súvislosti so zásadami podstatnosti, internosti a dôvernosti informácií, pokiaľ ide o ich povinnosti zverejňovania a ich právo na vynechanie zverejnenia v súlade s článkom 432 nariadenia (EÚ) č. 575/2013 („výnimky“ alebo „výnimky týkajúce sa zverejňovania“). Usmernenia obsahujú aj pokyny o tom, ako musia inštitúcie posudzovať častejšie zverejňovanie informácií.

Rok 2012

Dátum
účinnosti
NázovVyslovenie súladu zo
strany NBS
Stručná informácia o obsahu usmernení
6.1.2012Usmernenia o pokročilom prístupe merania (AMA) – rozšírenia a zmeny

Guidelines on Advanced Measurement Approach (AMA) – Extensions and Changes
ÁNOTýmito usmerneniami sa harmonizujú praktiky a postupy pre interné praktiky inštitúcií a pre dohľad nad rozšíreniami a zmenami pokročilého prístupu merania (AMA), ktorý sa používa na stanovenie regulačnej kapitálovej požiadavky vzťahujúcej sa na operačné riziko.
16.5.2012Usmernenia o stresovej hodnote v riziku (Value at Risk)

Guidelines on Stressed Value At Risk (Stressed VaR)
ÁNOCieľom týchto usmernení je dosiahnuť jednotné chápanie modelov stresovej hodnoty v riziku (Value at Risk, VaR) príslušnými orgánmi v celej EÚ, aby sa podporila konvergencia postupov dohľadu v súlade s prílohou V k smernici 2006/49/ES, zmenenej a doplnenej smernicou 2010/76/EÚ.
16.5.2012Usmernenia ku kapitálovej požiadavke na dodatočné riziká zlyhania a migrácie (IRC)

Guidelines on the Incremental Default and Migration Risk Charge (IRC)
ÁNOCieľom týchto usmernení je dosiahnuť vzájomné porozumenie medzi príslušnými orgánmi v celej EÚ v oblasti modelovania dodatočných rizík zlyhania a migrácie (IRC) a prispieť tak k vytvoreniu rovnakých podmienok v súlade s prílohou V k smernici 2006/49/ES, zmenenej a doplnenej smernicou 2010/76/EÚ.