en en

Burza cenných papierov v Bratislave, a.s.

Burza cenných papierov v Bratislave, a. s. (ďalej len „BCPB“) so sídlom na Vysokej 17, 811 06 Bratislava, IČO: 00 604 054, vznikla dňa 15. marca 1991 v súlade s rozhodnutím Ministerstva financií SR z roku 1990 a v súčasnosti je jediným organizátorom regulovaného trhu s cennými papiermi, ktorý je členený na trh kótovaných cenných papierov a regulovaný voľný trh. Obchodovať sa na burze začalo 6. apríla 1993. Činnosť burzy sa riadi burzovými pravidlami, pri ktorých formovaní sa vychádzalo zo skúseností fungujúcich európskych a svetových búrz a z  legislatívy platnej v Slovenskej republike. Od roku 2001 vykonáva BCPB svoju činnosť na základe povolenia Úradu pre finančný trh č. UFT-003/2001/BCP, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 26.6.2001. S účinnosťou od 1.5.2008 BCPB organizuje mnohostranný obchodný systém – MTF.

Základné imanie BCPB je 11 404 927,296 eur a je rozdelené na 11 385 kusov zaknihovaných akcií na meno v menovitej hodnote 331,94 eura a 229 734 kusov zaknihovaných akcií na meno v menovitej hodnote 33,194 eura. Činnosť BCPB je založená na členskom princípe pričom členom BCPB sa môže stať iba subjekt, ktorý je obchodníkom s cennými papiermi, správcovskou spoločnosťou alebo zahraničným obchodníkom s cennými papiermi, prípadne zahraničnou správcovskou spoločnosťou a splní podmienky stanovené zákonom a burzovými pravidlami. V zmysle Burzových pravidiel BCPB môže byť dočasné členstvo, ktoré je časovo obmedzené na dobu jedného roka a riadne členstvo – časovo neobmedzené. Člen BCPB pri uzatváraní burzových obchodov koná vždy vo svojom mene na účet svoj alebo na účet svojho klienta a je pri uzatváraní burzových obchodov povinný postupovať v súlade s Burzovými pravidlami BCPB a príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi. Zo zákona je osobou oprávnenou obchodovať na burze Národná banka Slovenska, ktorá však neobstaráva kúpu alebo predaj pre tretie osoby.

V zmysle Pravidiel pre prijatie cenných papierov na trhy burzy, ktoré sú súčasťou Burzových pravidiel BCPB, je možné obchodovať s cennými papiermi na trhu kótovaných cenných papierov a na voľnom trhu burzy. Trh kótovaných cenných papierov sa ďalej člení na kótovaný hlavný trh a kótovaný paralelný trh. Voľný trh nie je členený na ďalšie segmenty.

Najvyšším orgánom burzy je valné zhromaždenie akcionárov, ktorými sú Fond národného majetku SR, najväčšie slovenské peňažné ústavy, investičné, brokerské a poisťovacie spoločnosti (viď nižšie Zoznam akcionárov Burzy cenných papierov v Bratislave, a.s.). Štatutárnym orgánom je predstavenstvo a kontrolným orgánom dozorná rada. Výkonným orgánom burzy, ktorý riadi jej činnosť je generálny riaditeľ.

Ako stále poradné orgány predstavenstva pôsobia tri burzové výbory:

  • Výbor pre obchodovanie
  • Výbor pre kótovanie cenných papierov
  • Výbor pre členstvo

BCPB organizuje obchodovanie s cennými papiermi na regulovanom trhu a na mnohostrannom obchodnom systéme – MTF. Regulovaný trh je členený na trh kótovaných cenných papierov a regulovaný trh. Predmetom obchodov na regulovanom trhu sú akcie, dlhopisy a podielové listy uzatvorených podielových fondov.

Obchodovanie s cennými papiermi prebieha denne v rámci určeného časového harmonogramu v jednotlivých modulov obchodovania prostredníctvom elektronického burzového operačného systému. Podľa spôsobu a dôvodu uzatvorenia sa burzové obchody členia na kurzotvorné, priame, repo obchody a obchody uzatvorené na základe vyhlásenej ponuky na prevzatie.

Kurzotvorné obchody možno uzatvárať v nasledovných moduloch elektronického burzového operačného systému:

  • Modul aukčného obchodovania – obchodovanie pri jednej cene – fixing
  • Modul kontinuálneho obchodovania – priebežné obchodovanie založené na princípe cenovej a následne časovej priority v rámci prípustného cenového pásma.
  • Modul obchodovania s tvorcami trhu – obchodovanie s cennými papiermi určených emisií na princípe povinnosti príslušného tvorcu trhu kótovať predajnú a nákupnú cenu cenného papiera príslušnej emisie.

Zúčtovanie a vyrovnanie burzových obchodov zabezpečuje Centrálny depozitár cenných papierov SR, a.s. a pri kurzotvorných obchodoch je uskutočňované na princípe dodania proti zaplateniu do troch dní od ich uzavretia. Priame a repo obchody sú vyrovnávané podľa požiadavky členov najviac však v lehote do 15 dní a je možné ich vyrovnať bez zabezpečovania finančného protiplnenia.

Akciovým indexom BCPB je Slovenský akciový index – SAX, ktorý je kapitálovo váženým indexom, ktorý odzrkadľuje celkovú zmenu majetku spojenú s investovaním do akcií zaradených do indexu. Do indexu SAX sú zaradené len akcie spoločností z trhu kótovaných cenných papierov.

V roku 1995 bol zriadený Burzový rozhodcovský súd (ďalej len „BRS“), ktorého hlavnou úlohou je riešiť spory vyplývajúce z burzových obchodov, ale i transakcií uskutočnených mimo burzy. BRS je stála a nezávislá inštitúcia. Podmienkou začatia konania je slobodná vôľa oboch strán prerokúvať daný spor pred BRS, potvrdená rozhodcovskou zmluvou, ktorú podpíšu obe zúčastnené strany.

Zoznam akcionárov Burzy cenných papierov v Bratislave, a.s.

Zoznam členov Burzy cenných papierov v Bratislave, a.s.

Podrobnejšie informácie môžete získať na https://www.bsse.sk/bcpb/