en en

Centrálny depozitár cenných papierov - základné informácie

Centrálny depozitár vykonáva svoju činnosť za podmienok ustanovených zákonom o cenných papieroch, v rozsahu vymedzenom povolením na vznik centrálneho depozitára a vykonávanie činností centrálneho depozitára. Iná osoba ako centrálny depozitár nesmie bez povolenia Národnej banky Slovenska vykonávať činnosti centrálneho depozitára, ak zákon o cenných papieroch alebo iný osobitný zákon neustanovuje inak.

Obchodné meno centrálneho depozitára musí obsahovať označenie „centrálny depozitár cenných papierov“. Označenie „centrálny depozitár cenných papierov“ ani jeho preklady nesmie používať v obchodnom mene žiadna iná fyzická osoba alebo právnická osoba.

Právny rámec pre činnosť centrálneho depozitára okrem zákona o cenných papieroch tvoria aj vyhláška Ministerstva financií SR č. 92/2002 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti a spôsob preukazovania splnenia podmienok na udelenie povolenia na vznik a činnosť centrálneho depozitára cenných papierov a vyhláška Ministerstva financií SR č. 93/2002 Z. z., ktorou sa ustanovujú náležitosti žiadosti o udelenie predchádzajúceho súhlasu podľa § 102 ods. 1 zákona o cenných papieroch.

Povolenie na vznik a činnosť centrálneho depozitára bolo udelené týmto subjektom:

Centrálny depozitár cenných papierov SR, a.s.

Národný centrálny depozitár cenných papierov, a.s.