en en

Nariadenie CSDR

CSDR (Central Securities Depositories Regulation) je nariadenie o vyrovnaní cenných papierov a o centrálnych depozitároch cenných papierov (ďalej len „centrálnych depozitárov“), ktoré ustanovuje jednotné požiadavky na vyrovnanie transakcií s finančnými nástrojmi v EÚ a pravidlá týkajúce sa organizácie a konania centrálnych depozitárov cenných papierov.

 • Čo je cieľom nariadenia CSDR?
  • zvýšiť bezpečnosť a efektívnosť vyrovnania cenných papierov a vyrovnania infraštruktúr centrálnych depozitárov v EÚ
  • harmonizovať určité aspekty cyklu vyrovnania a disciplíny pri vyrovnaní
  • poskytnúť súbor spoločných požiadaviek pre centrálne depozitáre prevádzkujúce systémy vyrovnania cenných papierov v celej EÚ
 • Subjekty dotknuté nariadením CSDR
  • centrálne depozitáre (čl. 2 ods.1 bod 1 CSDR)
  • účastníci systému vyrovnania transakcií s cennými papiermi (čl. 2 ods.1 bod 19 CSDR)
  • internalizátori vyrovnania – banky, obchodníci s cennými papiermi (čl. 2 ods.1 bod 11 CSDR)
  • obchodné miesta
 • Hlavné povinnosti a požiadavky vyplývajúce z nariadenia CSDR
  • povinnosť týkajúca sa dematerializovanej podoby pre väčšinu cenných papierov
  • kratšie doby vyrovnania
  • opatrenia disciplíny pri vyrovnaní (povinné peňažné sankcie a „buy-in“ (odkup) za zlyhania vyrovnania, hlásenia o zlyhaní pri vyrovnaní)
  • prísne pravidlá obozretnosti a podnikania pre centrálne depozitáre
  • prísne prístupové práva k službám centrálnych depozitárov
  • zvýšené požiadavky na obozretné podnikanie a dohľad pre centrálne depozitáre a iné inštitúcie poskytujúce doplnkové bankové služby k vyrovnaniu cenných papierov
 • Úlohy ESMA v oblasti vyrovnania
  • vypracovanie opatrení Level 2 a opatrení na konvergenciu dohľadu súvisiacich s nariadením CSDR
  •  poskytovanie informácií trhu podľa smernice o konečnom zúčtovaní (SFD)
  • koordinácia orgánov zapojených do dohľadu centrálnych depozitárov využívajúcich Target2-Securities (T2S)
 • Disciplína pri vyrovnaní

  Disciplína pri vyrovnaní obsahuje tri časti:

  • sankčný mechanizmus
  • postup odkupu (buy-in)
  • hlásenia o zlyhaní vyrovnaní
  Schéma postupov: Disciplína pri vyrovnaní
 • Hlásenia o zlyhaní vyrovnaní (článok 7 nariadenia CSDR)

  Centrálny depozitár so sídlom v SR predkladá NBS pravidelné hlásenia o počte a podrobnostiach zlyhaní vyrovnaní a všetky ostatné relevantné informácie vrátane opatrení, ktoré centrálne depozitáre a ich účastníci plánujú na zlepšenie efektívnosti vyrovnania.

  Orgán ESMA vydal usmernenia k ohlasovaniu zlyhaní vyrovnaní za účelom zaistiť spoločné, jednotné a konzistentné uplatňovanie článku 7 ods. 1 nariadenia CSDR, ako aj článkov 14 a 39 regulačných technických predpisov (RTS) o disciplíne pri vyrovnaní vrátane výmeny informácií medzi orgánom ESMA a príslušnými orgánmi o zlyhaniach vyrovnania a obsahu tohto ohlasovania.

  Opatrenie NBS č. 1/2021 stanovuje povinnosť predkladať NBS tieto pravidelné hlásenia prostredníctvom Štatistického zberového portálu (ŠZP).

 • Hlásenia o internalizovanom vyrovnaní (článok 9 nariadenia CSDR)

  Internalizátori vyrovnania so sídlom v SR každý štvrťrok ohlasujú NBS celkový objem a hodnotu všetkých transakcií s cennými papiermi, ktoré vyrovnali mimo systémov vyrovnania transakcií s cennými papiermi.

  Orgán ESMA vydal usmernenia k ohlasovaniu internalizovaného vyrovnania za účelom zabezpečiť spoločné, jednotné a konzistentné uplatňovanie článku 9 nariadenia CSDR, ako aj príslušných ustanovení RTS (EÚ) 2017/391 a ITS (EÚ) 2017/393 vrátane výmeny informácií medzi orgánom ESMA a príslušnými orgánmi o internalizovanom vyrovnaní.

  Opatrenie NBS č. 17/2018 stanovuje povinnosť predkladať NBS hlásenia o internalizovanom vyrovnaní prostredníctvom Štatistického zberového portálu (ŠZP).

  Vzorové nulové hlásenie o internalizovanom vyrovnaní

  Otázky a odpovede NBS k hláseniam o internalizovanom vyrovnaní.

Legislatíva

Nariadenie CSDR

Nariadenie Európskeho parlamentu a  Rady (EÚ) č. 909/2014 z 23. júla 2014 o zlepšení vyrovnania transakcií s cennými papiermi v Európskej únii, centrálnych depozitároch cenných papierov a o zmene smerníc 98/26/ES a 2014/65/EÚ a nariadenia (EÚ) č. 236/2012 (ďalej len „CSDR“) nadobudlo účinnosť 17. septembra 2014.

Nariadenie CSDR bolo doplnené nariadením Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) č. 2023/2845 z 13. decembra 2023, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 909/2014, pokiaľ ide o disciplínu pri vyrovnaní, cezhraničné poskytovanie služieb, spoluprácu v oblasti dohľadu, poskytovanie vedľajších služieb bankového typu a požiadavky na centrálne depozitáre cenných papierov tretích krajín, a ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 236/2012 (CSDR Refit), ktoré bolo zverejnené v Úradnom vestníku Európskej únie dňa 27.12.2023 a ktoré nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie, t.j. 16.1. 2024.

Otázky a odpovede Európskej komisie k preskúmaniu nariadenia CSDR nájdete TU.

Delegované a vykonávacie nariadenia

Povinnosti uložené nariadením CSDR sú ďalej podrobnejšie upravené v príslušných regulačných a vykonávacích technických predpisoch (RTS, ITS).

Centrálny depozitár cenných papierov:

Internalizované vyrovnanie:

Usmernenia ESMA
Otázky a odpovede

Ďalšie informácie možno nájsť na webovom sídle Európskej komisie o centrálnych depozitároch (vrátane dvoch súborov často kladených otázok týkajúcich sa nariadenia CSDR) a na webovom sídle orgánu ESMA (vrátane pravidelne aktualizovaných ESMA Q&A k nariadeniu CSDR) a v otázkach a odpovediach NBS.