en en

Zhrnutie zmien v nariadení (EÚ) č. 648/2012 (EMIR) - Refit

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/834 z 20. mája 2019, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 648/2012, pokiaľ ide o zúčtovaciu povinnosť, pozastavenie zúčtovacej povinnosti, požiadavky na ohlasovanie, postupy zmierňovania rizika pri zmluvách o mimoburzových derivátoch nezúčtovaných centrálnou protistranou, registráciu archívov obchodných údajov a dohľad nad nimi a požiadavky na archívy obchodných údajov (ďalej len „EMIR Refit“).

Nariadenie EMIR Refit bolo zverejnené v Úradnom vestníku (EÚ) dňa 28. mája 2019 a nadobudne účinnosť 20 dní po jeho zverejnení, t. j. 17. júna 2019.

Poznámka: Refit – The European Commission´s regulatory and performance programme (Program regulačnej vhodnosti a efektívnosti má zabezpečiť jednoduchšie a menej nákladné právne predpisy EÚ).

Navrhnuté zmeny v nariadení EMIR pokrývajú tieto oblasti:

 • Vymedzenie finančných protistrán
 • Zúčtovacia povinnosť
 • Ohlasovacia povinnosť
 • Postupy zmierňovania rizík pre OTC derivátové kontrakty nezúčtované centrálnou protistranou
 • Registrácia a dohľad archívov obchodných údajov
 • Požiadavky na archívy obchodných údajov

1. Zmeny vo vymedzení finančných protistrán (FC)
(Článok 2 bod 8 nariadenia EMIR je nahradený)

 • Zmeny vo vymedzení poisťovne a zaisťovne (insurance or reinsurance) v súlade so smernicou 2009/138 ES
 • Zmeny vo vymedzení UCITS – doplnené okrem UCITS, ak je zriadený výlučne na účely slúžiace jednému alebo viacerým zamestnaneckým plánom na kúpu akcií
 • Zmena vo vymedzení alternatívnych investičných fondov (AIF), ktorá sa vzťahuje na AIF a ich správcov
 • Doplnené centrálne depozitáre povolené podľa nariadenia CSDR

2. Zmeny v zúčtovacej povinnosti
(článok 4 a 5 nariadenia EMIR)

 • Nové vymedzenie podmienok, ktoré protistrany zúčtovávajú OTC derivátové kontrakty cez centrálnu protistranu. Toto vymedzenie zahŕňa aj transakcie, ktoré boli uzatvorené medzi finančnou protistranou, ktorá nevypočítava pozície alebo prekračuje zúčtovaciu prahovú hodnotu alebo nefinančnou protistranou, ktorá nevypočítava pozície alebo prekračujúcou zúčtovaciu prahovú hodnotu na jednej strane a subjektom usadeným v tretej krajine, na ktorý by sa vzťahovala zúčtovacia povinnosť, ak by bol usadený v Únii, na strane druhej (napr. s AIF usadeným v tretej krajine)
 • Nové vymedzenie finančných protistrán, ktoré podliehajú zúčtovacej povinnosti
 • Vytvára sa nová kategória finančných protistrán, ktoré budú vyňaté zo zúčtovacej povinnosti tzv. „malé finančné protistrany“, ktorých pozície vo finančných derivátoch neprevyšujú zúčtovaciu prahovú hodnotu
 • Finančná protistrana (aj nefinančná protistrana – pozri zmenu článku 10 EMIR), ktorá nadobudla pozície v OTC derivátových kontraktoch, môže každých 12 mesiacov vypočítavať svoje agregované priemerné pozície na konci mesiaca za predchádzajúcich 12 mesiacov
 • Ak finančné protistrany (aj nefinančné protistrany) nevypočítavajú svoje pozície, alebo ak výsledok výpočtu prekročí akúkoľvek zúčtovaciu prahovú hodnotu, od finančných protistrán (aj nefinančných protistrán) sa vyžaduje, aby toto okamžite oznámili ESMA a relevantným príslušným orgánom (NBS) a  začnú podliehať zúčtovacej povinnosti pre OTC derivátové kontrakty uzatvorené alebo obnovené viac ako 4 mesiace po tomto oznámení
 • Do výpočtu pozícií musí finančná protistrana zahrnúť všetky OTC derivátové kontrakty, ktoré táto finančná protistrana uzatvorila alebo boli uzatvorené inými subjektmi v rámci skupiny do ktorých finančná protistrana patrí
 • Pre nefinančnú protistranu sa výpočet pozícií derivátov nemení a postupuje sa podľa článku 10 ods. 3 EMIR (zahŕňajú sa všetky OTC kontrakty, ktoré uzatvorila táto nefinančná protistrana alebo ďalšie nefinančné subjekty v rámci skupiny, do ktorej táto nefinančná protistrana patrí, ktoré nie sú objektívne merateľné ako znižujúce riziká priamo súvisiace s obchodnou činnosťou alebo podnikovým financovaním tejto nefinančnej protistrany alebo tejto skupiny)
 • V prípade UCITS a AIF sa pozície vypočítavajú na úrovni fondu a stanovuje sa povinnosť správcovskej spoločnosti preukázať príslušnému orgánu (NBS), ak spravuje viac ako jeden UCITS alebo AIF, že výpočet na úrovni fondu nevedie k systematickému podhodnocovaniu pozícií ktoréhokoľvek z fondov, ktoré spravujú, alebo pozícií správcu a k obchádzaniu zúčtovacej povinnosti (skutočnosť, že výpočet nevedie k systematickému podhodnocovaniu pozícií platí aj pre finančné a nefinančné protistrany)
 • Príslušné orgány finančných protistrán a ďalších subjektov v rámci skupiny zavedú postupy spolupráce, aby zabezpečili účinný výpočet pozícií na úrovni skupiny
 • Zúčtovacia prahová hodnota, ktorá sa použije na určenie, či sa finančná protistrana môže kvalifikovať ako malá finančná protistrana, bola vymedzená triedou aktív a stanovená podľa článku 11 delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) č. 149/2013 v znení neskorších zmien (prahová hodnota je 1 mld. EUR pre kreditné a akciové deriváty a 3 mld. EUR pre úrokové deriváty, devízové deriváty, komoditné deriváty a ostatné deriváty)
 • Zverejnený EMIR Refit text neobsahuje odložené uplatnenie tohto nového režimu pre finančné protistrany, ako aj nefinančné protistrany, t. j. tento nový režim sa uplatní hneď ako EMIR Refit text nadobudne účinnosť. Následkom toho, finančné protistrany a nefinančné protistrany, ktoré majú pozície v OTC derivátových kontraktoch a vyberú si vypočítavať svoje agregované priemerné pozície ku koncu mesiaca za predchádzajúcich 12 mesiacov, musia si určiť výsledok tohto výpočtu (či neprevyšujú zúčtovacie prahové hodnoty), ku dňu nadobudnutia účinnosti EMIR Refit. Za účelom prípravy a schopnosti vykonať takýto výpočet ku dňu nadobudnutia účinnosti textu EMIR Refit sa od týchto finančných protistrán a nefinančných protistrán očakáva, že medzitým zozbierajú všetky potrebné údaje a informácie potrebné na výpočet, aby boli pripravené ku koncu mája 2019 na takýto výpočet
 • ESMA zverejnila dňa 28.3.2019 PUBLIC STATEMENT o implementácii EMIR Refit pre finančné a nefinančné protistrany
 • Zmeny v postupe súvisiace so zúčtovacou povinnosťou (článok 5 ods. 1 EMIR), ktoré sa týkajú oznamovania povolení udelených centrálnej protistrane (CCP) na zúčtovanie určitej triedy OTC derivátov – CCP musí oznámiť ESMA aj zámer začať zúčtovávať triedu OTC derivátov spadajúce pod existujúce povolenie
 • Pozastavenie zúčtovacej povinnosti – ESMA môže požiadať, aby Komisia dočasne pozastavila zúčtovaciu povinnosť pre konkrétne triedy derivátov a pre konkrétne druhy protistrán pri splnení stanovených podmienok (nový článok 6a EMIR)
 • Akt implementácie pozastavenia zúčtovacej povinnosti pre konkrétne triedy OTC derivátov môže taktiež pozastaviť obchodovaciu povinnosť stanovenú v nariadení MiFIR (článok 23 MiFIR)

3. Zmeny v ohlasovacej povinnosti
(článok 9 nariadenia EMIR)

 • Ohlasovacia povinnosť do archívov obchodných údajov sa vzťahuje na derivátové kontrakty, ktoré sa:
  a) uzatvorili pred 12. februárom 2014 a ktoré ešte neboli v tento deň vyrovnané
  b) uzatvorili 12. februára 2014 alebo po tomto dni (zmenený článok 9 ods. 1 EMIR – pôvodne bolo 16. augusta 2012)
 • Ohlasovacia povinnosť sa neuplatňuje na OTC derivátové kontrakty v rámci tej istej skupiny, ak minimálne jedna z protistrán je nefinančná protistrana, ak sú splnené stanovené podmienky. Protistrany musia oznámiť ich zámer uplatniť túto výnimku svojmu príslušnému orgánu (NBS). Výnimka nie je platná, ak príslušný orgán (NBS) nesúhlasí so splnením uvedených podmienok
 • Finančné protistrany sú v  mene oboch protistrán výlučne zodpovedné, a to aj právne zodpovedné, za ohlasovanie údajov o OTC derivátových kontraktoch uzatvorených s nefinančnými protistranami, ktoré neprevyšujú zúčtovaciu povinnosť (NFC-). NFC-, ktoré už investovali do ohlasovacieho systému, sa môžu rozhodnúť ohlasovať údaje o svojich OTC derivátových kontraktoch uzatvorených s finančnými protistranami archívu obchodných údajov
 • Správcovská spoločnosť spravujúca UCITS alebo AIF je zodpovedná a to aj právne zodpovedná za ohlasovanie údajov o OTC derivátových kontraktoch, pri ktorých protistranou je UCITS, resp. AIF
 • Subjekt, ktorému bolo udelené povolenie a ktorý je zodpovedný za správu a konanie v mene IZDZ/IORP (doplnkové dôchodkové fondy), ktorá v súlade s vnútroštátnym právom nemá právnu subjektivitu, je zodpovedný, a to aj právne zodpovedný, za ohlasovanie údajov o OTC derivátových kontraktoch, pri ktorých je takáto IZDZ protistranou, ako aj za zabezpečenie správnosti ohlasovaných údajov
 • ESMA má v spolupráci s ESCB mandát na vypracovanie ITS s cieľom stanoviť štandardy údajov a formátov pre informácie, ktoré sa majú ohlasovať, ktoré zahŕňajú minimálne LEIs, ISINs, UTIs a metódy a systémy na ohlasovanie, frekvenciu ohlasovania, dátumu, do ktorého sa majú derivátové kontrakty ohlasovať

4. Zmeny pri nefinančných protistranách (NFC)
(článok 10 nariadenia EMIR)

 • Nefinančná protistrana, ktorá nadobúda pozície v OTC derivátových kontraktoch, môže vypočítavať každých 12 mesiacov svoju agregovanú priemernú pozíciu ku koncu mesiaca za predchádzajúcich 12 mesiacov
 • Ak nefinančná protistrana nevypočítava svoje pozície, alebo ak výsledok takéhoto výpočtu v prípade jednej alebo viacerých tried derivátov prevýši stanovené zúčtovacie prahové hodnoty, od nefinančných protistrán sa vyžaduje, aby toto bezodkladne oznámili ESMA a príslušným orgánom (NBS), vrátane relevantného obdobia použitého na výpočet a zaviedli systém zúčtovania do 4 mesiacov od oznámenia. Nefinančné protistrany sa stanú podliehajúcimi zúčtovacej povinnosti pre OTC derivátové kontrakty uzatvorené alebo obnovené viac ako 4 mesiace po tomto oznámení
 • Nefinančná protistrana, ktorá podlieha zúčtovacej povinnosti alebo sa stane podliehajúcou zúčtovacej povinnosti dovtedy, kým nepreukáže príslušnému orgánu (NBS), že jej agregovaná priemerná pozícia ku koncu mesiaca za posledných 12 mesiacov už neprekračuje stanovenú zúčtovaciu prahovú hodnotu
 • Príslušné orgány (NBS) nefinančnej protistrany a ostatných subjektov v rámci skupiny zavedú postupy spolupráce na zabezpečenie účinného výpočtu pozícií na úrovni skupiny

5. Zmeny pri transparentnosti centrálnej protistrany (CCP)
(článok 38 nariadenia EMIR)

 • CCP poskytne svojim zúčtovacím členom simulačný nástroj, ktorý im umožní určiť na hrubej báze sumu dodatočnej počiatočnej marže, ktoré môže CCP vyžadovať pri zúčtovaní novej transakcie (nový odsek 6)
 • CCP poskytne svojim zúčtovacím členom informácie o modeli, ktorý používa na počiatočnú maržu, ktoré musia spĺňať stanovené podmienky (nový odsek 7)

6. Doplnenie článku 39 v nariadení EMIR – oddelenie a prenosnosť

 • Vnútroštátne právne predpisy o insolventnom konaní nesmú brániť CCP konať v súlade s článkom 48 ods. 5 až 7 EMIR pokiaľ ide o aktíva a pozície zaznamenané na účtoch uvedených v odsekoch 2 až 5 tohto článku (ide o  prípad zlyhania zúčtovacieho člena (nový odsek 11))

7. Zmeny pri žiadosti o registráciu archívu obchodných údajov (TR)
(článok 56 nariadenia EMIR)

 • Stanovuje sa čo musí predložiť TR orgánu ESMA pri registrácii archívu obchodných údajov
 • Zmeny v splnomocňovacích ustanovenie ESMA na vypracovanie RTS

8. Zmeny vo všeobecných vyšetrovaniach
(článok 62 ods. 5 nariadenia EMIR)

 • Ak si žiadosť o záznamy o telefonickej alebo dátovej prevádzke vyžaduje podľa vnútroštátnych predpisov povolenie súdneho orgánu, ESMA môže podobne žiadať o také povolenie

9. Zmeny v kontrolách na mieste v TR
(v článku 63 nariadenia EMIR sú nahradené odseky 1, 2 a 8)

 • ESMA môže s cieľom plniť svoje povinnosti podľa nariadenia EMIR vykonávať všetky potrebné kontroly na mieste v akýchkoľvek podnikateľských priestoroch a na pozemkoch právnických osôb uvedených v článku 61 ods. 1 EMIR (týka sa archívov obchodných údajov)
 • Sú nastavené právomoci úradníkov a osôb poverených ESMA na vykonanie kontroly na mieste v TR
 • Ak sa na kontrolu na mieste alebo pomoc vyžaduje od príslušného orgánu, aby požiadal súdny orgán o takéto povolenie, o takéto povolenie môže podobne požiadať ESMA

10. Zmeny v procesných pravidlách pre prijatie opatrení dohľadu a ukladanie pokút v TR
(v článku 64 nariadenia EMIR sú nahradené odseky 4 a 8)

11. Zmeny v uložených pokutách TR
(v článku 65 nariadenia EMIR je nahradený odsek 2)

 • Zmena výšky maximálnej pokuty z „20 000 EUR“ na „200 000 EUR“ podľa ods. 2 písm. a)
 • Zmena výšky maximálnej pokuty z „10 000 EUR“ na „100 000 EUR“ podľa ods. 2 písm. b)
 • Vložené v ods. 2 nové písm. c) – pokuta za porušenie uvedené v oddiele IV prílohy I najmenej 5 000 EUR a maximálne 10 000 EUR

12. Zmeny pri vypočutí dotknutých strán TR
(v článku 67 nariadenia EMIR je nahradený odsek 1)

13. Zmeny znenia o poplatkoch za dohľad TR
(v článku 72 nariadenia EMIR je nahradený odsek 2)

14. Vzájomný priamy prístup k údajom TR
(je vložený nový článok 76a, odseky 1 a 2)

 • Ak je to potrebné pre vykonávanie svojich povinností, relevantné orgány tretích krajín, v ktorých sú usadené jeden alebo viacero TR, majú priamy prístup k informáciám do TR usadených v Únii pokiaľ Komisia prijala vykonávací akt podľa odseku 2 na tento účel

15. Všeobecné požiadavky na TR
(v článku 78 nariadenia EMIR sú vložené nové odseky 1 a 2)

 • Povinnosť zavedenia stanovených postupov a politík 
 • Splnomocňovacie ustanovenie pre ESMA na vypracovanie RTS a právomoc na Komisiu

16. Požiadavky na ochranu a zaznamenávanie údajov TR
(v článku 80 nariadenia EMIR je vložený nový odsek 5a)

 • Povinnosť TR poskytnúť na požiadanie podrobnosti o derivátových kontraktoch

17. Zmeny v transparentnosti a sprístupňovaní údajov TR
(v článku 81 nariadenia EMIR je v odseku 3 doplnené písm. q))

 • Dopĺňa sa komu ešte TR sprístupňuje informácie – príslušným orgánom tretích krajín ohľadne ktorých sa prijal vykonávací akt
 • Nahrádza sa splnomocňovacie ustanovenie pre vypracovanie RTS

18. Podmienky pre delegovanie právomocí Komisii prijímať delegované akty
(v článku 82 nariadenia EMIR sa nahrádzajú odseky 2 až 6)

19. Zmeny v prechodných a záverečných ustanoveniach
(v článku 85 nariadenia EMIR sú nahradené odseky 1, 2 a 3)

 • Týka sa vypracovania správ Komisiou a predloženia správy Komisii orgánom ESMA v stanovených obdobiach

(v článku 86 nariadenia EMIR doplnený odsek 3)

(v článku 89 ods. 1 nariadenia EMIR je nahradený prvý pododsek)

 • Predlžuje sa výnimka zo zúčtovacej povinnosti pre systémy dôchodkového zabezpečenia (SDZ)
 • Počas dvoch rokov od nadobudnutia účinnosti tohto zmeneného nariadenia sa zúčtovacia povinnosť ustanovená v článku 4 nevzťahuje na OTC derivátové kontrakty, ktoré sú objektívne merateľné ako zmierňujúce investičné riziká priamo súvisiace s finančnou solventnosťou systémov dôchodkového zabezpečenia (SDZ)/ viď vymedzenie v článku 2, bod 10 EMIR – v SR I., II. a III. pilier/, a subjekty zriadené na účely poskytovania kompenzácií členom systému dôchodkového zabezpečenia v prípade zlyhania systému dôchodkového zabezpečenia (pôvodne táto výnimka podľa článku 89 ods. 1 EMIR skončila 16. augusta 2018)
 • Navyše, zúčtovacia povinnosť ustanovená v článku 4 EMIR sa nevzťahuje na OTC derivátové kontrakty uvedené v prvom pododseku, ktoré uzatvorili systémy dôchodkového zabezpečenia od 17. augusta 2018 do nadobudnutia účinnosti tohto zmeneného nariadenia
 • UPOZORNENIE: Článok 89 ods. 2 EMIR však zostáva nezmenený. Systémom dôchodkového zabezpečenia uvedenom v článku 2 bod 10 písm. c) a d) EMIR (v SR I. a II. pilier) vyššie uvedenú výnimku udelí dotknutý príslušný orgán (NBS) a informuje ESMA a EIOPA, ktorá posúdi dôvody oprávnenosti výnimky vzhľadom na ťažkosti spojené so splnením požiadaviek súvisiacich s variačnou maržou
 • POZNÁMKA: II. pilier by to zrejme nepreukázal, takže reálne vyššie uvedená výnimka platí automaticky len pre III. Pilier. Pre II. pilier to však nie je reálny problém, pretože spadá pod nefinančnú protistranu, ktorá by spadala pod zúčtovaciu povinnosť až v prípade prekročenia zúčtovacej prahovej hodnoty, čo však vzhľadom na obmedzenia pri derivátoch nie je reálne. I. pilier neuzatvára deriváty
 • Príloha č. 1 EMIR je zmenená v súlade s prílohou EMIR Refit
 • Toto nariadenie nadobudne účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku EÚ (t. j. 17. júna 2019)
 • Uplatňuje sa odo dňa nadobudnutia účinnosti s týmito výnimkami:

Ustanovenia uvedené v článku 1 body 10 a 11 EMIR Refit týkajúce sa článku 38 ods. 6 a 7 a článku 39 ods. 11 EMIR (6 mesiacov po nadobudnutí účinnosti)

 • Poskytnutie simulačného nástroja zúčtovacím členom centrálnou protistranou (CCP)
 • Poskytnutie zúčtovacím členom informácie o modeli, ktorý používa centrálna protistrana na počiatočnú maržu
 • Vnútroštátne právne predpisy o insolventnom konaní (v SR zákon o konkurze a reštrukturalizácii) nesmú brániť CCP konať v súlade s článkom 48 ods. 5 až 7 EMIR (Poznámka: v SR nemá sídlo žiadna CCP)

Ustanovenia uvedené v článku 1 bod 7 písm. b) EMIR Refit týkajúce sa článku 9 ods. 1a až 1d EMIR (12 mesiacov po nadobudnutí účinnosti)

 • Zodpovednosť za ohlasovanie údajov o OTC derivátoch archívom obchodných údajov (finančná protistrana, správcovská spoločnosť spravujúca UCITS a AIF, dôchodková správcovská spoločnosť spravujúca dôchodkové fondy a doplnková dôchodková spoločnosť spravujúca doplnkové dôchodkové fondy)

Ustanovenia uvedené v článku 1 bode 2 písm. c) a bode 20 EMIR Refit týkajúce sa článku 4 ods. 3a a článku 78 ods. 9 a 10 EMIR (24 mesiacov po nadobudnutí účinnosti)

 • Povinnosť pre zúčtovacích členov a klientov, ktorí poskytujú zúčtovacie služby uzatvárať zmluvy na uvedené služby na základe spravodlivých, primeraných, nediskriminačných a transparentných podmienok a ďalších stanovených podmienok
 • Povinnosť pre archívy obchodných údajov stanoviť zásady a postupy týkajúce sa zosúlaďovania údajov medzi archívmi obchodných údajov, overovania úplnosti a správnosti ohlasovaných údajov a riadneho prenosu údajov do iného archívu obchodných údajov