en en

Upozornenie pre emitentov cenných papierov - Informácia k odloženiu účinnosti jednotného elektronického formátu vykazovania (tzv. ESEF)

Na základe čl. 4 ods. 7 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2004/109/ES z 15. decembra 2004 o harmonizácii požiadaviek na transparentnosť v súvislosti s informáciami o emitentoch, ktorých cenné papiere sú prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu a ktorou sa mení a dopĺňa smernica 2001/34/ES v aktuálnom znení sa všetky ročné finančné správy vypracúvajú v jednotnom elektronickom formáte vykazovania.

Delegované nariadenia Komisie (EÚ) 2019/815 zo 17. decembra 2018, ktorým sa dopĺňa smernica Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2004/109/ES, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy o špecifikácii jednotného elektronického formátu vykazovania (ďalej len „delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2019/815“) špecifikuje jednotný elektronický formát vykazovania, podľa ktorého sú emitenti, ktorých cenné papiere sú prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu, povinní vypracovávať svoje finančné správy.

Nový formát vykazovania sa mal vzťahovať na ročné finančné správy za účtovné obdobie od 1. januára 2020 a nasledujúce, t. j. ročné finančné správy mali byť predložené po prvýkrát v novom formáte v roku 2021 za predchádzajúci kalendárny rok.

Z dôvodu pretrvávajúcej pandémie koronovírusu COVID-19, Európska Komisia prijala rozhodnutie, ktorým umožnila členským krajinám Európskej únie posunutie účinnosti delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2018/815 o jeden kalendárny rok. Keďže Slovenská republika uplatnila možnosť odloženia účinnosti tohto delegovaného nariadenia, budú sa na emitentov, ktorých cenné papiere sú prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu, vzťahovať povinnosti vyplývajúce z tohto nariadenia až o jeden kalendárny rok neskôr, čiže od roku 2022, a to za účtovné obdobie od 1. januára 2021 a nasledujúce.

V prípade ak emitent, ktorého cenné papiere sú prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu, už vypracoval svoje ročné finančné správy za rok 2020 už v novom formáte vykazovania, tieto budú Národnou bankou Slovenska akceptované.