en en

Upozornenie pre emitentov cenných papierov v súvislosti s nariadením Európskeho Parlamentu a Rady (ES) č. 1060/2009 zo 16. septembra 2009 o ratingových agentúrach

V súvislosti s kontrolou dodržiavania ustanovení Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (ES) č. 1060/2009 zo 16. septembra 2009 o ratingových agentúrach (CRA), Národná banka Slovenska upozorňuje na povinnosti pri použití viac ako jednej ratingovej agentúryvyplývajúce pre emitentov z článku 8d) Nariadenia o CRA, ktorý hovorí, že pokiaľ majú emitent alebo spriaznená tretia strana v úmysle poveriť aspoň dve ratingové agentúry vydaním úverového ratingu tej istej emisie alebo subjektu, emitent alebo spriaznená tretia strana zvážia poverenie aspoň jednej ratingovej agentúry, ktorá nemá väčší celkový trhový podiel než 10 % a ktorú môže emitent alebo spriaznená tretia strana vyhodnotiť ako schopnú ohodnotiť príslušnú emisiu alebo subjekt za predpokladu, že na základe zoznamu registrovaných CRA, publikovaného na stránkach ESMA spolu s ich trhovým podielom, je na hodnotenie osobitnej emisie alebo subjektu k dispozícii ratingová agentúra. Pokiaľ emitent alebo spriaznená tretia strana odôvodnene nepoverí aspoň jednu ratingovú agentúru, ktorá nemá viac než 10 % celkový podiel na trhu, musí to zaznamenať.

Národná banka Slovenska upozorňuje aj na:

  • povinnosti emitenta pri výbere ratingových agentúr v súlade s článkom 8c nariadenia o CRA v prípade, že uplatní dvojitý úverový rating štruktúrovaných finančných nástrojov.

Uvedené povinnosti má podľa článku 25a nariadenia o CRA dohliadať príslušný národný orgán, ktorým je v Slovenskej republike Národná banka Slovenska.