en en

Upozornenie pre emitentov cenných papierov

Rok 2014

V súvislosti s kontrolou dodržiavania ustanovení Nariadenia európskeho parlamentu a rady (ES) č. 1060/2009 zo 16. septembra 2009 o ratingových agentúrach (CRA), Národná banka Slovenska upozorňuje na povinnosti pri použití viac ako jednej ratingovej agentúry vyplývajúce pre emitentov z článku 8d) Nariadenia o CRA, ktorý hovorí, že pokiaľ majú emitent alebo spriaznená tretia strana v úmysle poveriť aspoň dve ratingové agentúry vydaním úverového ratingu tej istej emisie alebo subjektu, emitent alebo spriaznená tretia strana zvážia poverenie aspoň jednej ratingovej agentúry, ktorá nemá väčší celkový trhový podiel než 10 % a ktorú môže emitent alebo spriaznená tretia strana vyhodnotiť ako schopnú ohodnotiť príslušnú emisiu alebo subjekt za predpokladu, že na základe zoznamu registrovaných CRA, publikovaného na stránkach ESMA spolu s ich trhovým podielom, je na hodnotenie osobitnej emisie alebo subjektu k dispozícii ratingová agentúra. Pokiaľ emitent alebo spriaznená tretia strana odôvodnene nepoverí aspoň jednu ratingovú agentúru, ktorá nemá viac než 10 % celkový podiel na trhu, musí to zaznamenať.

Národná banka Slovenska upozorňuje aj na:

  • povinnosť emitentov uverejňovať informácie o štruktúrovaných finančných nástrojoch v súlade s článkom 8b nariadenia o CRA ( k uvedenému článku budú čoskoro zverejnené regulačné a technické predpisy upravujúce povinné osoby, frekvenciu aktualizácie a štandardizovaný vzor požadovaných informácií) a
  • povinnosti emitenta pri výbere ratingových agentúr v súlade s článkom 8c nariadenia o CRA v prípade, že uplatní dvojitý úverový rating štruktúrovaných finančných nástrojov.

Uvedené povinnosti má podľa článku 25a nariadenia o CRA dohliadať príslušný národný orgán, ktorým je v Slovenskej republike Národná banka Slovenska.

Dňa 1. januára 2014 (a 15. novembra 2013) nadobudol účinnosť zákon č. 352/2013 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony. Zákonom č. 352/2013 Z. z. sa od 1. januára 2014 zavádza nová povinnosť pre emitentov, ktorých cenné papiere sú prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu ukladať ročné finančné správy do registra účtovných závierok podľa § 23 ods. 2 písm. j.) zákona o účtovníctve. Ročné finančné správy sa ukladajú do registra účtovných závierok v lehote a forme podľa § 34 zákona č. 429/2002 Z.z. o burze cenných papierov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o burze cenných papierov“)

Zákon č. 352/2013 Z. z. okrem zákona o účtovníctve a iných zákonov novelizoval aj niektoré ustanovenia zákona o burze cenných papierov, medzi inými aj ustanovenie § 45 týkajúce sa predkladania regulovaných informácií do centrálnej evidencie regulovaných informácií. Novelizované znenie tohto ustanovenia považuje povinnosť predkladať ročné fnančné správy do centrálnej evidencie regulovaných informácií za splnenú, ak tieto správy boli uložené do registra účtovných závierok. Povinnosť predkladať ostatné regulované informácie do centrálnej evidencie regulovaných informácií naďalej trvá. Možnosť predkladať ročné finančné správy do centrálnej evidencie regulovaných informácií je na dobrovoľnej báze.

Rok 2012

Dňa 31. decembra 2011 nadobudol účinosť zákon č. 520/2011 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 566/2001 Z.z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch) v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony. Jedným z novelizovaných zákonov je aj zákon č. 429/2002 Z. z. o burze cenných papierov v znení neskorších predpisov, ktorého novelizované ustanovenia nadobudli účinnosť dňa 1. júla 2012 a týkajú sa okrem iného aj informačných povinností emitentov cenných papierov, ktorých cenné papiere sú prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu.

Rok 2007

Dňa 1. mája 2007 (a dňa 1. novembra 2007) nadobudol účinnosť zákon č. 209/2007 Z. z., ktorým sa okrem iného menil a doplnil zákon č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o cenných papieroch“) a zákon č. 429/2002 Z. z. o burze cenných papierov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o burze cenných papierov“).

Uvedenou novelou zákona o cenných papieroch bola informačná povinnosť pre emitentov cenných papierov, ktorých cenné papiere sú prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu zrušená v zákone o cenných papieroch a bola ustanovená v zákone o burze cenných papierov. Povinnosti emitentov cenných papierov, ktorých cenné papiere sú prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu, týkajúce sa informačných povinností, sú teda od
1. mája 2007 ustanovené v § 34 až § 37d zákona o burze cenných papierov.

Informačné povinnosti vyhlasovateľov verejných ponúk majetkových hodnôt sú uvedené v § 130 zákona o cenných papieroch.

Informačné povinnosti emitentov alebo osôb konajúcich v jeho mene alebo na jeho účet a emitentov finančných nástrojov sú upravené v § 132b až § 132d zákona o cenných papieroch.