en en

Transakcie manažérov

Podľa článku 19 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014 zo 16. apríla 2014 o zneužívaní trhu (nariadenie o zneužívaní trhu) a o zrušení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/6/ES a smerníc Komisie 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES v platnom znení (ďalej len „nariadenie MAR“) osoby vykonávajúce riadiace úlohy, ako aj osoby s nimi úzko spojené sú povinné oznámiť emitentovi a príslušnému orgánu každú transakciu vykonanú na ich vlastný účet, ktorá súvisí s akciami alebo dlhovými nástrojmi tohto emitenta, alebo s derivátmi či inými finančnými nástrojmi s nimi spojenými.

Osoby vykonávajúce riadiace úlohy, ako aj osoby s nimi úzko spojené sú v zmysle článku 19 nariadenia MAR povinné oznámiť účastníkovi trhu s emisnými kvótami a príslušnému orgánu každú transakciu vykonanú na ich vlastný účet, ktorá sa týka emisných kvót, dražených produktov, ktoré sú na nich založené, alebo súvisiacimi derivátmi.

Článok 19 ods. 2 druhý pododsek nariadenia MAR definuje príslušný orgán, ktorému má byť uvedené oznámenie adresované.

Osoby vykonávajúce riadiace úlohy, ako aj osoby s nimi úzko spojené sú povinné oznámenia vykonať okamžite a najneskôr do troch pracovných dní odo dňa uskutočnenia transakcie.

Okrem transakcií uvedených v článku 19 ods. 1 a 7 nariadenia MAR sú v článku 10 Delegovaného Nariadenia Komisie (EÚ) 2016/522 zo 17. decembra 2015, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014, pokiaľ ide o výnimku pre určité verejné orgány a centrálne banky tretích krajín, ukazovatele manipulácie s trhom, prahové hodnoty pre zverejňovanie informácií, príslušný orgán pre oznámenia o odkladoch, povolenie na obchodovanie počas zakázaného obdobia a typy povinne oznamovaných transakcií manažérov, bližšie stanovené povinne oznamované transakcie.

Povinnosť oznamovať transakciu sa vzťahuje na takú transakciu, ktorá bola vykonaná po tom, ako sa v rámci kalendárneho roka dosiahla celková suma 5 000 EUR. Prahová hodnota 5 000 EUR sa vypočíta sčítaním, bez vzájomného započítania, všetkých transakcií uvedených v odseku 1 článku 19 nariadenia MAR.

V článku 19 ods. 1a nariadenia MAR sú uvedené výnimky, na ktoré sa nevzťahuje oznamovacia povinnosť.

V zmysle článku 19 ods. 3 nariadenia MAR emitent alebo účastník trhu s emisnými kvótami je povinný do dvoch pracovných dní od doručenia oznámenia zverejniť informácie o transakciách spôsobom, ktorý umožní rýchly a nediskriminačný prístup k týmto informáciám v celej Únii. Na zabezpečenie účinného zverejňovania a šírenia požadovaných informácií sa považuje za primeraný prostriedok internetová stránka emitenta (a to v ľahko dostupnej a identifikovateľnej časti, ktorá umožní užívateľom nediskriminačný prístup) a  Centrálna evidencia regulovaných informácií (t. j. úradne určený mechanizmus podľa článku 21 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2004/109/ES z 15. decembra 2004 o harmonizácii požiadaviek na transparentnosť v súvislosti s informáciami o emitentoch, ktorých cenné papiere sú prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu, a ktorou sa mení a dopĺňa smernica 2001/34/ES).

S cieľom stanoviť jednotné pravidlá na poskytovanie informácií verejnosti Európsky orgán pre cenné papiere a trhy (ESMA) vytvoril jednotný vzor oznámenia transakcií manažérov. Obsah oznámenia transakcií manažérov je definovaný v článku 19 ods. 6 nariadenia MAR a vo Vykonávacom Nariadení Komisie (EÚ) 2016/523 z 10. marca 2016, ktorým sa stanovujú vykonávacie technické predpisy, pokiaľ ide o formát a vzor pre oznamovanie a zverejňovanie transakcií manažérov v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014 (ďalej len „vykonávacie nariadenie 2016/523″). Vykonávacie nariadenie 2016/523 obsahuje v prílohe Vzor pre oznamovanie a zverejňovanie transakcií uskutočnených osobami vykonávajúcimi riadiace úlohy a osobami s nimi úzko spojenými. Toto delegované nariadenie ukladá osobám vykonávajúcim riadiace úlohy, ako aj osobám s nimi úzko spojenými používanie tohto jednotného vzoru na oznamovanie požadovaných transakcií.

Ak je príslušným orgánom Národná banka Slovenska, osoby vykonávajúce riadiace úlohy, ako aj osoby s nimi úzko spojené sú povinné predložiť oznámenia o transakciách manažérov (vo formáte danom vykonávacím nariadením 2016/523) na e-mailovú adresu vedenú Národnou bankou Slovenska: transakcie.manazerov@nbs.sk

Emitenti cenných papierov alebo účastníci trhu s emisnými kvótami sú povinní zverejniť transakcie manažérov – vo formáte určenom vykonávacím nariadením 2016/523 – na svoju internetovú stránku a v Centrálnej evidencii regulovaných informácií (https://ceri.nbs.sk) v časti Regulované informácie – Transakcie manažérov.