en en

Transakcie manažérov

Podľa článku 19 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014 zo 16. apríla 2014 o zneužívaní trhu (nariadenie o zneužívaní trhu) a o zrušení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/6/ES a smerníc Komisie 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES (ďalej len „nariadenie MAR“) osoby vykonávajúce riadiace úlohy, ako aj osoby s nimi úzko spojenépovinné oznámiť emitentovi a príslušnému orgánu (t. j. Národnej banke Slovenska) každú transakciu vykonanú na ich vlastný účet, ktorá súvisí s akciami alebo dlhovými nástrojmi tohto emitenta, alebo s derivátmi či inými finančnými nástrojmi s nimi spojenými .

Osoby vykonávajúce riadiace úlohy, ako aj osoby s nimi úzko spojené sú v zmysle článku 19 nariadenia MAR povinné oznámiť účastníkovi trhu s emisnými kvótami a príslušnému orgánu (t. j. Národnej banke Slovenska) každú transakciu vykonanú na ich vlastný účet, ktorá sa týka emisných kvót, dražených produktov, ktoré sú na nich založené, alebo súvisiacimi derivátmi.

Okrem transakcií uvedených v článku 19 ods. 6 a 7 nariadenia MAR sú v článku 10 Delegovaného Nariadenia Komisie (EÚ) 2016/522 zo 17. decembra 2015, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014, pokiaľ ide o výnimku pre určité verejné orgány a centrálne banky tretích krajín, ukazovatele manipulácie s trhom, prahové hodnoty pre zverejňovanie informácií, príslušný orgán pre oznámenia o odkladoch, povolenie na obchodovanie počas zakázaného obdobia a typy povinne oznamovaných transakcií manažérov bližšie stanovené povinne oznamované transakcie.

Povinnosť oznamovať transakciu sa vzťahuje na takú transakciu, ktorá bola vykonaná po tom, ako sa v rámci kalendárneho roka dosiahla celková suma 5 000 EUR. Prahová hodnota 5 000 EUR sa vypočíta sčítaním, bez vzájomného započítania, všetkých transakcií uvedených v odseku 1 článku 19 nariadenia MAR.

Osoby vykonávajúce riadiace úlohy, ako aj osoby s nimi úzko spojené sú povinné oznámenia vykonať okamžite a najneskôr do troch pracovných dní odo dňa uskutočnenia transakcie.

V zmysle článku 19 ods. 3 nariadenia MAR emitent alebo účastník trhu s emisnými kvótami je povinný zverejniť informácie o transakciách spôsobom, ktorý umožní rýchly a nediskriminačný prístup k týmto informáciám v celej Únii. Na zabezpečenie účinného zverejňovania a šírenia požadovaných informácií sa považuje za primeraný prostriedok internetová stránka emitenta (a to v ľahko dostupnej a identifikovateľnej časti, ktorá umožní užívateľom nediskriminačný prístup) a  Centrálna evidencia regulovaných informácií (t. j. úradne určený mechanizmus podľa článku 21 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2004/109/ES z 15. decembra 2004 o harmonizácii požiadaviek na transparentnosť v súvislosti s informáciami o emitentoch, ktorých cenné papiere sú prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu, a ktorou sa mení a dopĺňa smernica 2001/34/ES).

S cieľom stanoviť jednotné pravidlá na poskytovanie informácií verejnosti Európsky orgán pre cenné papiere a trhy (ESMA) vytvoril jednotný vzor oznámenia transakcií manažérov. Obsah oznámenia transakcií manažérov je definovaný v článku 19 ods. 6 nariadenia MAR a vo Vykonávacom Nariadení Komisie (EÚ) 2016/523 z 10. marca 2016, ktorým sa stanovujú vykonávacie technické predpisy, pokiaľ ide o formát a vzor pre oznamovanie a zverejňovanie transakcií manažérov v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014 (ďalej len „vykonávacie nariadenie 2016/523″). Vykonávacie nariadenie 2016/523 obsahuje v prílohe Vzor pre oznamovanie a zverejňovanie transakcií uskutočnených osobami vykonávajúcimi riadiace úlohy a osobami s nimi úzko spojenými. Toto delegované nariadenie ukladá osobám vykonávajúcim riadiace úlohy, ako aj osobám s nimi úzko spojenými používanie tohto jednotného vzoru na oznamovanie požadovaných transakcií.

Osoby vykonávajúce riadiace úlohy, ako aj osoby s nimi úzko spojené sú povinné predložiť oznámenia o transakciách manažérov (vo formáte dané vykonávacím nariadením 2016/523) na e-mailovú adresu vedenú Národnou bankou Slovenska: transakcie.manazerov@nbs.sk

Emitenti cenných papierov alebo účastníci trhu s emisnými kvótami sú povinní zverejniť transakcie manažérov – vo formáte určenom vykonávacím nariadením 2016/523 – na svoju internetovú stránku a do Centrálnej evidencie regulovaných informácií (https://ceri.nbs.sk) do časti Ostatné informácie – Transakcie manažérov.