en en

Možnosti a právomoci

NBS podľa článku 57 ods. 1 písm. b) smernice (EÚ) 2019/2034 uverejňuje informácie o spôsobe vykonávania možností a právomocí, ktoré sú k dispozícii podľa európskej legislatívy, pomocou uplatniteľných formulárov stanovených v častiach 1 až 3 prílohy II k vykonávaciemu nariadeniu Komisie (EÚ) 2022/389.

PRÍLOHA II.

Časť 1          Možnosti a právomoci stanovené v smernici (EÚ) 2019/2034, nariadení (EÚ) 2019/2033

Časť 2          Počet investičných spoločností využívajúcich prechodné ustanovenia stanovené v smernici (EÚ) 2019/2034 a nariadení (EÚ) 2019/2033

Časť 3          Pohyblivé zložky odmeňovania (článok 32 smernice 2019/2034/EÚ)