en en

Obchodníci s cennými papiermi - základné informácie

V Slovenskej republike upravuje podmienky vzniku, činnosti a zániku obchodníka s cennými papiermi zákon č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch) v znení neskorších predpisoch (ďalej len „zákon o cenných papieroch„).

Obchodník s cennými papiermi je akciovou spoločnosťou so sídlom na území Slovenskej republiky, ktorej predmetom činnosti je poskytovanie jednej alebo viacerých investičných služieb klientom alebo výkon jednej alebo viacerých investičných činností na základe povolenia na poskytovanie investičných služieb udeleného Národnou bankou Slovenska.

 • Povolenie na poskytovanie investičných služieb

  O udelení povolenia na poskytovanie investičných služieb rozhoduje Národná banka Slovenska. Žiadosť o udelenie povolenia na poskytovanie investičných služieb predkladajú zakladatelia obchodníka s cennými papiermi Národnej banke Slovenska, ak zákon o cenných papieroch neustanovuje inak. Ak o povolenie na vznik a činnosť obchodníka s cennými papiermi žiada banka, predkladá žiadosť predstavenstvo banky.

  Žiadosť o udelenie povolenia na poskytovanie investičných služieb sa podáva na formulári podľa prílohy č. 1 Vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) 2017/1945.

  Žiadateľ o udelenie povolenia na poskytovanie investičných služieb predkladá NBS informácie a listiny podľa Delegovaného nariadenia Komisie 2017/1943.

  Žiadosť o udelenie povolenia na poskytovanie investičných služieb musí obsahovať  náležitosti a prílohy podľa § 16 ods. 3 a 4 zákona o dohľade nad finančným trhom.

  Povolenie na poskytovanie investičných služieb sa udeľuje na dobu neurčitú a nemožno ho previesť na inú právnickú osobu alebo fyzickú osobu ani neprechádza na právneho nástupcu. Povolenie na poskytovanie investičných služieb je platné vo všetkých členských štátoch a oprávňuje obchodníka s cennými papiermi poskytovať povolené činnosti na území iného členského štátu prostredníctvom pobočky alebo na základe práva slobodného poskytovania služieb.

  Obchodné meno obchodníka s cennými papiermi s výnimkou banky musí obsahovať označenie „obchodník s cennými papiermi“ alebo skratku „o.c.p.“. Iné osoby nemôžu vo svojom obchodnom mene toto označenie používať.

  Kontaktné miesto pre podanie žiadosti o udelenie povolenia na poskytovanie investičných služieb:

  Národná banka Slovenska
  Odbor dohľadu nad kapitálovým trhom
  Oddelenie prvostupňových konaní
  Imricha Karvaša 1
  813 25 Bratislava

 • Osoby využívané na finančné sprostredkovanie a propagáciu

  Obchodník s cennými papiermi môže využívať na finančné sprostredkovanie v sektore kapitálového trhu samostatných finančných agentovviazaných finančných agentov, a to len ak sú samostatný finančný agent a viazaný finančný agent zapísaní v registri finančných agentov, finančných poradcov, finančných sprostredkovateľov z iného členského štátu v sektore poistenia alebo zaistenia a viazaných investičných agentov.

  Obchodník s cennými papiermi môže využívať na propagáciu ním poskytovaných investičných služieb a vedľajších služieb, vyhľadávanie obchodných príležitostí, prijímanie pokynov od klientov alebo potenciálnych klientov a ich postúpenie, umiestnenie finančných nástrojov a poskytovanie investičného poradenstva v súvislosti s takýmito finančnými nástrojmi a nimi ponúkanými investičnými službami a vedľajšími službami viazaných investičných agentov, a to len ak je viazaný investičný agent zapísaný v registri finančných agentov, finančných poradcov, finančných sprostredkovateľov z iného členského štátu v sektore poistenia alebo zaistenia a viazaných investičných agentov alebo v obdobnom registri vedenom v inom členskom štáte.

  Obchodník s cennými papiermi je povinný zabezpečiť, aby viazaný investičný agent uviedol pri kontakte s klientom alebo pred rokovaním s klientom alebo potenciálnym klientom, v akom je postavení a ktorú osobu zastupuje.

 • Ochrana finančných nástrojov a peňažných prostriedkov klienta

  Majetok klienta zverený obchodníkovi s cennými papiermi nie je súčasťou majetku obchodníka s cennými papiermi. Obchodník s cennými papiermi nesmie využiť zverené peňažné prostriedky a finančné nástroje klientov vo vlastný prospech alebo v prospech tretích osôb; to neplatí, ak s takýmto použitím klient súhlasil.

 • Pravidlá činnosti obchodníka s cennými papiermi vo vzťahu ku klientom

  Obchodník s cennými papiermi je povinný konať pri poskytovaní investičných služieb alebo vedľajších služieb a vykonávaní investičných činností v súlade so zásadami poctivého obchodného styku s odbornou starostlivosťou v záujme svojich klientov. Obchodník s cennými papiermi je povinný vykonávať svoju činnosť tak, aby nedochádzalo k narušeniu bezpečnosti finančného systému, a nesmie vykonávať žiadne činnosti smerujúce k manipulácii trhu.

  Obchodník s cennými papiermi je povinný oznámiť klientovi jeho zaradenie do kategórie

  • neprofesionálny klient,
  • profesionálny klient alebo
  • oprávnená protistrana (§ 73u zákona o cenných papieroch).

  Pri poskytovaní investičného poradenstva alebo riadení portfólia je obchodník s cennými papiermi povinný získať potrebné informácie týkajúce sa znalostí a skúseností klienta alebo potenciálneho klienta v oblasti investícií, vzťahujúce sa na konkrétny typ finančného nástroja alebo investičnej služby alebo vedľajšej služby, jeho finančnú situáciu a jeho investičné ciele a na základe takto získaných informácií odporučiť klientovi alebo potenciálnemu klientovi investičné služby a finančné nástroje, ktoré sú pre neho vhodné so zreteľom na zistenú úroveň jeho znalostí a skúseností.

  Pri poskytovaní iných investičných služieb, ako sú investičné poradenstvo alebo riadenie portfólia, je obchodník s cennými papiermi povinný požiadať klienta alebo potenciálneho klienta o poskytnutie informácie týkajúcej sa jeho znalostí a skúseností v oblasti investovania týkajúce sa konkrétneho ponúkaného alebo požadovaného druhu finančného nástroja, investičnej služby alebo vedľajšej služby tak, aby obchodník s cennými papiermi mohol určiť, či sú dostatočné na to, aby si klient uvedomoval riziká spojené s príslušným druhom ponúkaného alebo požadovaného finančného nástroja alebo investičnej služby alebo vedľajšej služby, a či sú pre klienta primerané.

 • Obchodovacia povinnosť s akciami

  Obchodník s cennými papiermi je povinný v zmysle článku 23 ods. 1 nariadenia MiFIR zabezpečiť, aby sa obchody vykonané s akciami prijatými na obchodovanie na regulovanom trhu alebo obchodovanými na obchodnom mieste, realizovali na:

  • regulovanom trhu,
  • MTF,
  • prostredníctvom systematického internalizátora,
  • obchodnom mieste v tretej krajine, ktoré sa v zmysle článku 25 ods. 4 písm. a) smernice MiFIDII pokladá za rovnocenné.

  Obchodovacia povinnosť v zmysle článku 23 ods. 1 nariadenia MiFIR sa vzťahuje len na obchody vykonané v súvislosti s akciami. Obchodovacia povinnosť sa nevzťahuje na žiadne iné kapitálové nástroje, ako sú vkladové potvrdenky, ETF, certifikáty a iné podobné finančné nástroje.

  Obchodovacia povinnosť v zmysle článku 23 ods. 1 nariadenia MiFIR sa nevzťahuje na obchody s akciami, ktoré sú nesystematické, ad-hoc, nepravidelné a občasné alebo ak sa vykonávajú medzi oprávnenými a/alebo profesionálnymi protistranami a nepodieľajú sa na procese určovania cien.

  V súlade s článkom 25 ods. 4 písm. a) štvrtým pododsekom smernice MiFIDII v spojení s článkom 4 ods. 1 tretí a štvrtý pododsek smernice 2003/71/ES právny rámec a rámec dohľadu tretej krajiny uplatniteľný na finančné trhy sa môže považovať za rovnocenný v prípade, ak rámec spĺňa tieto podmienky:

  a) trhy podliehajú povoleniu a sú predmetom priebežného účinného dohľadu a presadzovania;

  b) trhy majú jasné a transparentné pravidlá týkajúce sa prijatia cenných papierov na obchodovanie tak, aby sa s týmito cennými papiermi mohlo obchodovať spravodlivo, riadne a efektívne a aby boli voľne obchodovateľné;

  c) emitenti cenných papierov by mali podliehať pravidelným a priebežným požiadavkám na poskytovanie informácií, ktorými sa zabezpečuje vysoká úroveň ochrany investorov; a

  d) transparentnosť a integrita trhu sú zabezpečené zabránením zneužívaniu trhu vo forme obchodovania s využitím dôverných informácií a manipulácie s trhom.

Zoznam obchodných miest v tretej krajine, ktoré sa v zmysle článku 25 ods. 4 písm. a) smernice 2014/65/EÚ pokladajú za rovnocenné

Stanovisko odboru dohľadu nad kapitálovým trhom Národnej banky Slovenska zo dňa 28.04.2021 (dohľadový benchmark) k distribúcii podnikových dlhopisov

Rámec zverejňovania pravidiel