en en

Rámec zverejňovania pravidiel

Na tejto a nasledujúcich stránkach NBS zverejňuje a zabezpečuje prístup k informáciám, ktoré súvisia so zákonmi, administratívnymi pravidlami a všeobecnými postupmi a usmerneniami, ktoré Slovenská republika prijala a NBS uplatňuje v oblasti regulácie obozretného podnikania a výkonu dohľadu nad obchodníkmi s cennými papiermi. Prostredníctvom tejto stránky taktiež zverejňuje agregované štatistické údaje o kľúčových aspektoch implementácie obozretného rámca pre obchodníkov s cennými papiermi v Slovenskej republike.

Zverejňované postupy dohľadu obsahujú aj aplikáciu národných volieb a oprávnení, ktoré sú obsiahnuté v legislatíve EÚ upravujúcej obozretné požiadavky na obchodníkov s cennými papiermi a všeobecné kritériá a metodiku používané NBS v procese dohľadového preskúmavania a posudzovania (SREP).

Informácie sa zverejňujú v súlade so:
  1. Smernicou Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2019/2034 z 27. novembra 2019 o prudenciálnom dohľade nad investičnými spoločnosťami a o zmene smerníc 2002/87/ES, 2009/65/ES, 2011/61/EÚ, 2013/36/EÚ, 2014/59/EÚ a 2014/65/EÚ
  2. Nariadením Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2019/2033 z 27. novembra 2019 o prudenciálnych požiadavkách na investičné spoločnosti a o zmene nariadení (EÚ) č. 1093/2010, (EÚ) č. 575/2013, (EÚ) č. 600/2014 a (EÚ) č. 806/2014
  3. Vykonávacím nariadenie Komisie (EÚ) 2022/389 z 8. marca 2022, ktorým sa stanovujú vykonávacie technické predpisy na uplatňovanie smernice Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/2034, pokiaľ ide o formát, štruktúru, obsah a dátum ročného uverejňovania informácií, ktoré majú zverejňovať príslušné orgány