en en

Postup preskúmania a hodnotenia orgánmi dohľadu (SREP)

NBS podľa článku 57 ods. 1 písm. c) smernice (EÚ) 2019/2034 uverejňujú informácie o všeobecných kritériách a metodikách, ktoré príslušné orgány používajú pri preskúmaní a hodnotení orgánmi dohľadu uvedenom v článku 36 smernice (EÚ) 2019/2034 pomocou formuláru stanovenom v prílohe III k vykonávaciemu nariadeniu Komisie (EÚ) 2022/389.

PRÍLOHA III.

POSTUP PRESKÚMANIA A HODNOTENIA ORGÁNMI DOHĽADU (SREP)