en en

Predpisy a usmernenia

NBS podľa článku 57 ods. 1 písm. a) smernice (EÚ) 2019/2034 uverejňuje informácie o zneniach zákonov, iných právnych predpisov, správnych predpisov a všeobecných usmernení prijatých v Slovenskej republike v oblasti prudenciálnej regulácie príslušné orgány pomocou formulárov stanovených v častiach 1 až 4 prílohy I k vykonávaciemu nariadeniu Komisie (EÚ) 2022/389.

PRÍLOHA I.

Časť 1 Transpozícia smernice (EÚ) 2019/2034

Časť 2 Schvaľovanie modelov

Časť 3 Špecifické požiadavky na zverejňovanie informácií uplatňované na investičné spoločnosti

Časť 4 Regulačné vykazovanie