en en

Súhrnné štatistické údaje

NBS podľa článku 57 ods. 1 písm. d) smernice (EÚ) 2019/2034 uverejňuje informácie o súhrnných štatistických údajoch o kľúčových aspektoch vykonávania prudenciálneho rámca v Slovenskej republike pomocou formulárov stanovených v častiach 1 až 4 prílohy IV k vykonávaciemu nariadeniu Komisie (EÚ) 2022/389.

PRÍLOHA IV.

Časť 1          Jednotlivé údaje za príslušný orgán

Časť 2          Údaje o trhovom riziku

Časť 3          Údaje o opatreniach dohľadu a správnych sankciách

Časť 4          Údaje o výnimkách