en en

Poskytovanie bankových služieb na základe povolenia udeleného v inom členskom štáte (passporting)

Úverové inštitúcie, ktorým bolo udelené povolenie v členskom štáte Európskej únie alebo inom zmluvnom štáte Európskeho hospodárskeho priestoru („členský štát“), môžu vykonávať svoje činnosti aj v inom členskom štáte na základe písomného vyjadrenia príslušného orgánu dohľadu členského štátu, a to buď na základe slobody poskytovania služieb alebo prostredníctvom zriadenia pobočky.

 • Právny rámec

  Zákon č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov

  Nariadenia a Smernica

  Vykonávacie nariadenia Komisie:

  • VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2022/193 zo 17. novembra 2021, ktorým sa menia vykonávacie technické predpisy stanovené vo vykonávacom nariadení (EÚ) č. 926/2014, ktorým sa stanovujú štandardné formuláre, vzory a postupy, pokiaľ ide o informácie, ktoré sa majú oznamovať pri vykonávaní práva usadiť sa a slobody poskytovať služby
  • VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 926/2014 z 27. augusta 2014, ktorým sa stanovujú vykonávacie technické predpisy, pokiaľ ide o štandardné formuláre, vzory a postupy oznamovania v súvislosti s vykonávaním práva usadiť sa a slobody poskytovať služby podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady 2013/36/EÚ

  Delegované nariadenia Komisie:

  • DELEGOVANÉ NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2022/192 z 20. októbra 2021, ktorým sa menia regulačné technické predpisy stanovené v delegovanom nariadení Komisie (EÚ) č. 1151/2014, pokiaľ ide o informácie, ktoré sa majú oznamovať pri vykonávaní práva usadiť sa a slobody poskytovať služby
  • DELEGOVANÉ NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 1151/2014 zo 4. júna 2014, ktorým sa dopĺňa smernica Európskeho parlamentu a Rady 2013/36/EÚ, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy týkajúce sa informácií, ktoré sa majú oznamovať pri vykonávaní práva usadiť sa a slobody poskytovať služby

  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2013/36/EÚ z 26. júna 2013 o prístupe k činnosti úverových inštitúcií a prudenciálnom dohľade nad úverovými inštitúciami a investičnými spoločnosťami, o zmene smernice 2002/87/ES a o  zrušení smerníc 2006/48/ES a 2006/49/ES

OZNAMOVACIE POSTUPY

 • I. Úverová inštitúcia so sídlom na území SR (banka)
  • Sloboda poskytovania služieb (bez založenia pobočky) na území iného členského štátu

  Ak chce banka na území iného členského štátu vykonávať bankové činnosti (s výnimkou bankovej činnosti funkcia depozitára), bez založenia pobočky, písomne oznámi predpokladané bankové činnosti pred prvým uskutočnením bankového obchodu Národnej banke Slovenska, ktorá toto oznámenie do jedného mesiaca zašle príslušnému orgánu dohľadu členského štátu. Banka svoj zámer oznámi prostredníctvom formulára podľa prílohy V Vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) 2022/193 zo 17. novembra 2021, ktorým sa menia vykonávacie technické predpisy stanovené vo vykonávacom nariadení (EÚ) č. 926/2014, ktorým sa stanovujú štandardné formuláre, vzory a postupy, pokiaľ ide o informácie, ktoré sa majú oznamovať pri vykonávaní práva usadiť sa a slobody poskytovať služby (ďalej len „Vykonávacie nariadenie č. 2022/193″).  

  Formulár na predkladanie pasového oznámenia o službách

  Ak má banka v úmysle vykonávať cezhraničnú činnosť vo viacerých členských štátoch súčasne a v rovnakom rozsahu, nemusí predkladať viacero formulárov. Postačí, keď banka predloží jeden formulár, do ktorého sú zapísané všetky dotknuté štáty.

  Prostredníctvom vyššie uvedeného formulára je potrebné oznámiť aj všetky zmeny cezhraničných služieb. Je užitočné, ak banka  uvedie staré aj nové aktivity, napríklad farebne zvýrazní nové aktivity. Ak banka preruší svoju činnosť, mala by oznámiť aj túto skutočnosť, s  uvedením dátumu, ku ktorému prerušenie nadobudne účinnosť.

  • Založenie pobočky na území iného členského štátu

  Banka, ktorá chce založiť svoju pobočku na území iného členského štátu, písomne požiada Národnú banku Slovenska o udelenie súhlasu na založenie pobočky na území členského štátu. V žiadosti uvedie:

  a) členský štát, na ktorého území chce založiť pobočku,

  b) sídlo pobočky v členskom štáte,

  c) mená a priezviská osôb zodpovedných za riadenie pobočky,

  d) obchodný plán obsahujúci najmä výpočet predpokladaných činností a navrhovanú stratégiu činnosti jej pobočky podloženú realistickými ekonomickými výpočtami a

  e) organizačnú štruktúru pobočky.

  Banka použije príslušný formulár uvedený v prílohe I Vykonávacieho nariadenia č. 2022/193.

  Formulár na predkladanie pasového oznámenia o pobočke alebo oznámenia o zmene údajov pobočky

  • V prípade zmien pôvodne oznámených údajov pobočky

  (napríklad zmeny vo vrcholovom manažmente pobočky, organizačnej štruktúre, otvorenie/zatvorenie ďalších obchodných miest, zmeny v reportovacích štruktúrach a pod. alebo v adrese sídla pobočky), tieto zmenené údaje musia  byť oznámené zároveň Národnej banke Slovenska a hostiteľskému orgánu dohľadu prostredníctvom formulára uvedeného v prílohe I Vykonávacieho nariadenia č. 2022/193 najmenej jeden mesiac pred nadobudnutím účinnosti zmeny.

  Ak sa banka rozhodne ukončiť svoje pôsobenie na území iného členského štátu zrušením existujúcej pobočky, banka oznamuje toto ukončenie činnosti pobočky predložením formulára uvedeného v prílohe IV Vykonávacieho nariadenia č. 2022/193. Toto oznámenie sa musí predložiť Národnej banke Slovenska aj hostiteľskému orgánu dohľadu.

  Formulár na predkladanie oznámenia o zmene, ktorá sa týka plánovaného ukončenia prevádzky pobočky

 • II. Úverová inštitúcia so sídlom na území iného členského štátu
  • Sloboda poskytovania služieb (bez založenia pobočky) na území Slovenskej republiky

  Zahraničná úverová inštitúcia je oprávnená na vykonávanie bankových činností (s výnimkou bankovej činnosti funkcia depozitára) bez založenia pobočky, a to na základe písomného oznámenia príslušného orgánu dohľadu domovského členského štátu o predpokladaných bankových činnostiach doručeného Národnej banke Slovenska pred prvým uskutočnením bankového obchodu.

  Zahraničná úverová inštitúcia oznámi svoj zámer prostredníctvom formulára podľa prílohy V Vykonávacieho nariadenia č. 2022/193.

  Formulár na predkladanie pasového oznámenia o službách

  • Zriadenie pobočky úverovej inštitúcie na území Slovenskej republiky

  Zahraničná úverová inštitúcia môže vykonávať na území Slovenskej republiky prostredníctvom svojej pobočky bankové činnosti  (s výnimkou bankovej činnosti funkcia depozitára), a to na  základe písomného vyjadrenia príslušného orgánu dohľadu členského štátu doručeného Národnej banke Slovenska.

  Zahraničná úverová inštitúcia oznámi svoj zámer prostredníctvom formulára podľa prílohy I Vykonávacieho nariadenia č. 2022/193.

  Formulár na predkladanie pasového oznámenia o pobočke alebo oznámenia o zmene údajov pobočky

  • V prípade zmien pôvodne oznámených údajov pobočky

  (napríklad zmeny vo vrcholovom manažmente pobočky, organizačnej štruktúre, otvorenie/zatvorenie ďalších obchodných miest, zmeny v reportovacích štruktúrach a pod. alebo v adrese sídla pobočky), tieto zmenené údaje musia byť oznámené domovskému orgánu dohľadu a Národnej banke Slovenska prostredníctvom formulára uvedeného v prílohe I Vykonávacieho nariadenia č. 2022/193 najmenej jeden mesiac pred nadobudnutím účinnosti zmeny.

  Ak sa zahraničná úverová inštitúcia rozhodne ukončiť svoje pôsobenie na území Slovenskej republiky zrušením existujúcej pobočky, úverová inštitúcia oznamuje toto ukončenie činnosti pobočky predložením formulára uvedeného v prílohe IV Vykonávacieho nariadenia č. 2022/193. Toto oznámenie sa musí predložiť domovskému orgánu dohľadu a Národnej banke Slovenska.  

  Formulár na predkladanie oznámenia o zmene, ktorá sa týka plánovaného ukončenia prevádzky pobočky

Zahraničná finančná inštitúcia so sídlom na území iného členského štátu, ktorá je dcérskou spoločnosťou banky alebo zahraničnej banky môže na území Slovenskej republiky poskytovať bankové služby, okrem prijímania vkladov; taká zahraničná finančná inštitúcia môže tieto činnosti vykonávať, ak jej to stanovy alebo spoločenská zmluva umožňujú a zároveň spĺňa  podmienky stanovené v § 11 ods. 3 zákona o bankách. Oznamovacie postupy platia pre ňu rovnako.


Dátum poslednej aktualizácie 2. apr 2024