en en

Centrálny depozitár cenných papierov

Centrálny depozitár cenných papierov (ďalej len „centrálny depozitár“) je kľúčová inštitúcia, ktorá prevádzkuje infraštruktúru (systém vyrovnania transakcií s cennými papiermi). Umožňuje vyrovnanie obchodov s finančnými nástrojmi a poskytuje ďalšie služby ako je evidencia zaknihovaných cenných papierov (register emitentov) a služby spojené s touto evidenciou (vedenie registra záložných práv).

Obchodné meno centrálneho depozitára musí obsahovať označenie „centrálny depozitár cenných papierov“ a zároveň označenie „centrálny depozitár cenných papierov“ ani jeho preklady nesmie používať v obchodnom mene žiadna iná fyzická osoba alebo právnická osoba.

Centrálny depozitár so sídlom v SR

Centrálny depozitár so sídlom v SR vykonáva činnosti v zmysle nariadenia CSDR a v súlade so zákonom o cenných papieroch a investičných službách na základe povolenia udeleného Národnou bankou Slovenska podľa nariadenia CSDR.

Centrálny depozitár cenných papierov SR, a.s.

Centrálny depozitár cenných papierov SR, a.s. (ďalej len „CDCP“) je akciovou spoločnosťou so sídlom na území Slovenskej republiky. Vo svojej činnosti kontinuálne nadviazal na činnosť predošlého Strediska cenných papierov SR, a. s.

S účinnosťou k 16. marcu 2006 sa stala stopercentným akcionárom CDCP spoločnosť Burza cenných papierov v Bratislave, a.s. (“burza cenných papierov“) ako výsledok vkladu majetkovej účasti štátu na podnikaní centrálneho depozitára do základného imania burzy cenných papierov.

CDCP vykonáva činnosť podľa zákona o cenných papieroch a investičných službách od 19. marca 2004 a od 28. januára 2019 aj v súlade s nariadením CSDR. CDCP získal povolenie na činnosť centrálneho depozitára podľa nariadenia CSDR na základe rozhodnutia Národnej banky Slovenska zo dňa 11. januára 2019.

Rozsah činností  (hlavné služby, vedľajšie služby, iné služby), ktoré môže CDCP  v zmysle udeleného povolenia vykonávať nájdete TU.

Ďalšie informácie týkajúce sa činnosti CDCP a prevádzkový poriadok CDCP je možné nájsť na webovom sídle CDCP.

Zoznam účastníkov systému vyrovnania transakcií s cennými papiermi, ktorý prevádzkuje CDCP nájdete na webovom sídle CDCP.

Zahraničné centrálne depozitáre cenných papierov

Centrálny depozitár, ktorému bolo udelené povolenie podľa nariadenia CSDR môže poskytovať služby uvedené v nariadení CSDR na území Európskej únie a to za predpokladu, že na tieto služby sa vzťahuje povolenie na základe postupu uvedeného v nariadení CSDR (oznámenia domovskému členskému štátu, ktorý oznámi tieto informácie príslušnému orgánu hostiteľského členského štátu).

Európsky orgán pre cenné papiere a trhy (ESMA) vedie európsky register centrálnych depozitárov CSD register.

Zahraničné CSD, ktoré môžu poskytovať služby v SR na základe oznámenia NBS