en en

Legislatívne zmeny a novinky

Rok 2022

Jednotný elektronický formát vykazovania – ESEF – aktualizácia – súvisiace predpisy a linky

Jednotný elektronický formát vykazovania – ESEF – súvisiace predpisy a linky

Rok 2021

Jednotný elektronický formát vykazovania – ESEF – súvisiace predpisy a linky

Rok 2020

Jednotný elektronický formát vykazovania – ESEF – súvisiace predpisy a linky:

Rok 2019

Dňa 29.5.2019 bolo v Úradnom vestníku Európskej Únie zverejnené Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2018/815 zo 17. decembra 2018, ktorým sa dopĺňa smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2004/109/ES, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy o špecifikácii jednotného elektronického formátu vykazovania (ďalej len „delegované nariadenia Komisie (EÚ) 2018/815″).

Na základe čl. 4 ods. 7 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2004/109/ES z 15. decembra 2004 o harmonizácii požiadaviek na transparentnosť v súvislosti s informáciami o emitentoch, ktorých cenné papiere sú prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu a ktorou sa mení a dopĺňa smernica 2001/34/ES v aktuálnom znení sa všetky ročné finančné správy vypracúvajú v jednotnom elektronickom formáte vykazovania.

Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2018/815 špecifikuje jednotný elektronický formát vykazovania, podľa ktorého sú emitenti, ktorých cenné papiere sú prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu, povinní vypracovávať celé ročné finančné správy vo formáte XHTML. Jazyk XHTML je voľne prístupný elektronický formát umožňujúci zobrazenie prostredníctvom bežného webového prehliadača.

Ak ročné finančné správy obsahujú konsolidované účtovné závierky podľa medzinárodných účtovných štandardov IFRS, tieto musia byť označené značkami v jazyku XBRL. Značky musia byť zároveň vložené do dokumentu vo formáte XHTML pomocou technológie Inline XBRL. Jazyk XBRL ako strojovo čitateľný jazyk pre podnikové výkazníctvo umožňuje využívanie veľkého objemu informácií a ľahšiu analýzu týchto informácií.

Nový formát vykazovania sa bude vzťahovať na ročné finančné správy za účtovné obdobie od 1. januára 2020 a nasledujúce, t. j. ročné finančné správy majú byť predložené po prvýkrát v novom formáte v roku 2021 za predchádzajúci kalendárny rok.

Súvisiace linky:

Rok 2017

Podľa článku 7 Delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2016/1437 z 19. mája 2016, ktorým sa dopĺňa smernica Európskeho parlamentu a  Rady 2004/109/ES, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy pre prístup k regulovaným informáciám na úrovni Únie (ďalej len „delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2016/1437″) s účinnosťou od 1. januára 2017 každý úradne určený mechanizmus používa pre všetkých emitentov, ktorých cenné papiere sú prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu, identifikátory právnickej osoby (LEI) ako jedinečné identifikátory. V podmienkach Slovenskej republiky je úradne určeným mechanizmom Centrálna evidencia regulovaných informácií. Podľa ustanovenia § 48 ods. 1 zákona č. 429/2002 Z. z. o burze cenných papierov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o burze cenných papierov“) Centrálnu evidenciu regulovaných informácií vedie Národná banka Slovenska.

Z delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2016/1437 vyplýva, že všetci emitenti, ktorých cenné papiere sú prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu a predkladajú regulované a ostatné informácie do Centrálnej evidencie regulovaných informácií, sú povinní od 1. januára 2017 používať identifikátor právnickej osoby, tzv. LEI kód.

Táto povinnosť im vyplýva aj z § 37b ods. 3 zákona o burze cenných papierov, ktorý ustanovuje že emitenti, ktorých cenné papiere sú prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu, sú povinní zabezpečiť, aby mali pridelený platný kód LEI.

Organizácie, ktoré vydávajú LEI kód, nájdete na nasledovnom webovom sídle https://www.gleif.org/en/about-lei/how-to-get-an-lei-find-lei-issuing-organizations. V Slovenskej republike vydáva LEI kód Centrálny depozitár cenných papierov SR, a. s.

Rok 2016

Dňa 1. januára 2016 nadobudol účinnosť zákon č. 388/2015 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 429/2002 Z .z. o burze cenných papierov v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o burze cenných papierov“) a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch) v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.

Predmetným zákonom bola do zákona o burze cenných papierov implementovaná smernica Európskeho parlamentu a Rady 2013/50/EÚ z 22. októbra 2013, ktorou sa mení smernica Európskeho parlamentu a Rady 2004/109/ES o harmonizácii požiadaviek na transparentnosť v súvislosti s informáciami o emitentoch, ktorých cenné papiere sú prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu, smernica Európskeho parlamentu a Rady 2003/71/ES o prospekte, ktorý sa zverejňuje pri verejnej ponuke cenných papierov alebo ich prijatí na obchodovanie, a smernica Komisie 2007/14/ES, ktorou sa stanovujú podrobné pravidlá implementácie určitých ustanovení smernice 2004/109/ES.

V súlade s uvedenou legislatívnou zmenou sa rozširuje definícia domovského členského štátu a zavádza sa povinnosť zverejniť voľbu domovského členského štátu rovnako ako regulovanú informáciu a povinnosť oznámiť ju príslušným regulačným orgánom. Tiež sa ustanovuje postup pre určenie domovského členského štátu v prípade, ak si emitent nevyberie žiaden členský štát.

Doba verejnej prístupnosti ročnej finančnej správypolročnej finančnej správy sa predlžuje najmenej na 10 rokov.

Od 1. januára 2016 taktiež zaniká povinnosť emitenta akcií prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu podľa § 36 zákona o burze cenných papierov zverejniť a vydať predbežné vyhlásenie riadiaceho orgánu, resp. štvrťročnú správu.

S účinnosťou od 1. januára 2016 vzniká povinnosť pre určité druhy emitentov, podľa § 36 zákona o burze cenných papierov, zverejniť ročnú správu o platbách orgánom verejnej moci (§ 20a a 20b zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov) najneskôr do šiestich mesiacov po skončení každého hospodárskeho roka a zabezpečiť, aby bola táto správa verejne prístupná najmenej počas desiatich rokov.

Rok 2014

Dňa 1. januára 2014, resp. 15. novembra 2013 vo vzťahu k niektorým ustanoveniam, nadobudol účinnosť zákon č. 352/2013 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (ďalej len „zákon o účtovníctve“). Týmto zákonom sa od 1. januára 2014 zavádza nová povinnosť pre emitentov, ktorých cenné papiere sú prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu, ukladať ročné finančné správy do registra účtovných závierok podľa § 23 ods. 2 písm. j.) zákona o účtovníctve. Ročné finančné správy sa ukladajú do registra účtovných závierok v lehote a forme podľa § 34 zákona č. 429/2002 Z. z. o burze cenných papierov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o burze cenných papierov“).

Zákon č. 352/2013 Z. z. okrem zákona o účtovníctve a iných zákonov novelizoval aj niektoré ustanovenia zákona o burze cenných papierov, medzi inými aj ustanovenie § 45 týkajúce sa predkladania regulovaných informácií do Centrálnej evidencie regulovaných informácií. Novelizované znenie tohto ustanovenia považuje povinnosť predkladať ročné finančné správy do centrálnej evidencie regulovaných informácií za splnenú, ak tieto správy boli uložené do registra účtovných závierok. Povinnosť predkladať ostatné regulované informácie do centrálnej evidencie regulovaných informácií zostala zachovaná. Možnosť predkladať ročné finančné správy naďalej do Centrálnej evidencie regulovaných informácií je na dobrovoľnej báze.

Rok 2013

Dňa 22. júla 2013 nadobudol účinnosť zákon č. 206/2013 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 203/2011 Z. z. o kolektívnom investovaní v znení zákona č. 547/2011 Z. z. a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony. Týmto zákonom boli vypustené ustanovenia § 126 až 130 zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o cenných papieroch“), ktoré upravovali verejnú ponuku majetkových hodnôt.

Podľa prechodných ustanovení § 173s ods. 1 zákona o cenných papieroch vyhlasovateľ verejnej ponuky majetkových hodnôt, ktorý vykonával činnosť podľa predpisov účinných do 21. júla 2013, je povinný do 22. júla 2014 požiadať o príslušné povolenie alebo požiadať o zápis do registra správcov podľa zákona č. 203/2011 Z. z. o kolektívnom investovaní v znení neskorších predpisov alebo ukončiť činnosť ako vyhlasovateľ verejnej ponuky majetkových hodnôt a vyplatiť investorom od nich zhromaždené peňažné prostriedky vrátane alikvotnej časti ponúkanej majetkovej hodnoty v lehote ustanovenej v prospekte investície.

Podľa prechodných ustanovení § 173s ods. 2 zákona o cenných papieroch ak Národná banka Slovenska zamietne žiadosť o povolenie alebo registráciu podľa odseku 1 písm. a), je vyhlasovateľ verejnej ponuky majetkových hodnôt povinný do šiestich mesiacov ukončiť činnosť ako vyhlasovateľ verejnej ponuky majetkových hodnôt a vyplatiť investorom od nich zhromaždené peňažné prostriedky vrátane alikvotnej časti ponúkanej majetkovej hodnoty v lehote ustanovenej v prospekte investície.

Podľa prechodných ustanovení § 173s ods. 3 zákona o cenných papieroch vyhlasovateľ verejnej ponuky majetkových hodnôt nemôže od 22. júla 2013 verejne ponúkať majetkové hodnoty. Vyhlasovateľ verejnej ponuky nemôže od 22. júla 2013 zmeniť podmienky vyhlásenej verejnej ponuky majetkových hodnôt.

Podľa prechodných ustanovení § 173s ods. 4 zákona o cenných papieroch sa na vyhlasovateľa verejnej ponuky majetkových hodnôt vzťahujú ustanovenia predpisov účinných do 21. júla 2013 týkajúce sa dodržiavania schváleného prospektu investície a informačných povinností.

Rok 2012

Dňa 31. decembra 2011 nadobudol účinnosť zákon č. 520/2011 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch) v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony. Jedným z novelizovaných zákonov je aj zákon č. 429/2002 Z. z. o burze cenných papierov v znení neskorších predpisov, ktorého novelizované ustanovenia nadobudli účinnosť dňa 1. júla 2012 a týkajú sa okrem iného aj informačných povinností emitentov cenných papierov, ktorých cenné papiere sú prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu.

Rok 2007

Dňa 1. mája 2007, resp. 1. novembra 2007 vo vzťahu k niektorým ustanoveniam, nadobudol účinnosť zákon č. 209/2007 Z. z., ktorým sa okrem iného menil a doplnil zákon č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o cenných papieroch“) a zákon č. 429/2002 Z. z. o burze cenných papierov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o burze cenných papierov“).

Uvedenou novelou zákona o cenných papieroch boli informačné povinnosti pre emitentov cenných papierov, ktorých cenné papiere sú prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu, zrušené v zákone o cenných papieroch a boli ustanovené v zákone o burze cenných papierov. Predmetnou novelou bola do zákona o burze cenných papierov implementovaná smernica Európskeho parlamentu a Rady 2004/109/ES z 15. decembra 2004 o harmonizácii požiadaviek na transparentnosť v súvislosti s informáciami o emitentoch, ktorých cenné papiere sú prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu a ktorou sa mení a dopĺňa smernica 2001/34/ES.

Povinnosti emitentov cenných papierov, ktorých cenné papiere sú prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu, týkajúce sa informačných povinností, sú teda od 1. mája 2007 ustanovené v zákone o burze cenných papierov.

Informačné povinnosti vyhlasovateľov verejných ponúk majetkových hodnôt sú uvedené v § 130 zákona o cenných papieroch.

Informačné povinnosti emitentov alebo osôb konajúcich v jeho mene alebo na jeho účet a emitentov finančných nástrojov

sú upravené v § 132b až § 132d zákona o cenných papieroch.