en en

Usmernenia ESMA z 13. apríla 2022 č. ESMA70-159-4966 o nariadení o zneužívaní trhu – Odklad zverejnenia dôverných informácií a interakcie s prudenciálnym dohľadom

Odklad zverejnenia dôverných informácií

V súlade s článkom 17 ods. 4 nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014 zo 16. apríla 2014 o zneužívaní trhu (nariadenie o zneužívaní trhu) a o zrušení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/6/ES a smerníc Komisie 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES (ďalej len „nariadenie MAR“) môže emitent na vlastnú zodpovednosť odložiť sprístupnenie dôverných informácií verejnosti, pokiaľ sú splnené všetky tieto podmienky:

  • bezodkladné zverejnenie pravdepodobne poškodí oprávnené záujmy emitenta,
  • odloženie zverejnenia pravdepodobne nebude pre verejnosť zavádzajúce,
  • emitent je schopný zabezpečiť dôvernosť týchto informácií.

Za účelom zostavenia orientačného zoznamu oprávnených záujmov emitentov a situáciíkeď odklad zverejnenia dôverných informácií môže viesť k zavádzaniu verejnosti Európsky orgán pre cenné papiere a trhy (ESMA) podľa článku 17 ods. 11 nariadenia MAR dňa 20. októbra 2016 vydal Usmernenia o nariadení o zneužívaní trhu ESMA/2016/1478 – Odklad zverejnenia dôverných informácií. Tieto usmernenia boli dňa 13. apríla 2022 aktualizované. Pôvodné usmernenia sa dopĺňajú o usmernenia, ktoré poskytujú objasnenia týkajúce sa existencie dôverných informácií v súvislosti s kapitálovými požiadavkami a kapitálovými usmerneniami v rámci piliera 2. Usmernenia ESMA z 13. apríla 2022 č. ESMA70-159-4966 SK o nariadení o zneužívaní trhu – Odklad zverejnenia dôverných informácií a interakcie s prudenciálnym dohľadom sa uplatňujú od 13. júna 2022. Usmernenia sú určené pre emitentov a príslušné orgány.

V usmerneniach sú uvedené príklady situácií, kedy môže emitent odložiť zverejnenie dôverných informácií, nakoľko by ich zverejnenie mohlo ohroziť alebo poškodiť jeho záujmy:

  • emitent vedie rokovania, ktorého výsledok by mohol byť ohrozený okamžitým zverejnením (napr. rokovanie o fúzií, akvizícií, kúpy a predaja významných aktív),
  • emitent plánuje kúpiť alebo predať významný podiel v inom subjekte a zverejnenie týchto informácií by pravdepodobne ohrozilo realizáciu tohto plánu,
  • emitent vyvinul produkt alebo vynález a okamžité zverejnenie týchto informácií by pravdepodobne ohrozilo práva duševného vlastníctva emitenta,
  • emitent je inštitúciou, na ktorú sa vzťahuje CRR, a rozhodnutie vykonať umorenie, zníženie, spätné odkúpenie, splatenie alebo uplatniť kúpnu opciu nástrojov vlastných zdrojov alebo redukciu, distribúciu alebo reklasifikáciu ako inej položky vlastných zdrojov účtov emisného ážia súvisiacich s nástrojmi vlastných zdrojov bolo prijaté, ale ešte nebolo schválené príslušným orgánom podľa vymedzenia v článku 4 ods. 1 bode 40 CRR podľa článku 77 CRR,
  • emitent je inštitúcia podliehajúca prudenciálnemu dohľadu podľa CRD, pričom dostala návrh rozhodnutia SREP alebo súvisiace predbežné informácie, ktoré sa stanú konečnými v neskoršej fáze po ukončení rozhodovacieho procesu prudenciálneho príslušného orgánu. V takom prípade by predčasné oznámenie akýchkoľvek dôverných informácií tvoriacich návrh rozhodnutia SREP alebo s tým súvisiacich predbežných informácií bolo v rozpore s postupom SREP, a najmä s právom inštitúcie byť vypočutá, čo by mohlo neprimerane ohroziť záujem inštitúcie o spravodlivé posúdenie vplyvu týchto informácií na trhu.

V usmerneniach sú taktiež príklady situácií, v ktorých odklad zverejnenia dôverných informácií pravdepodobne bude pre verejnosť zavádzajúci:

  • dôverné informácie, ktorých zverejnenie plánuje emitent odložiť sa podstatne odlišujú od predchádzajúceho verejného oznámenia emitenta v záležitosti, na ktorú sa dôverná informácia vzťahuje,
  • dôverné informácie, ktorých zverejnenie plánuje emitent odložiť, sa týkajú skutočnosti, že finančné ciele emitenta nebudú pravdepodobne splnené, pričom tieto ciele boli predtým verejne oznámené.

Usmernenia v časti 3. a 4. poskytujú objasnenia týkajúce sa existencie dôverných informácií v súvislosti s P2R (Kapitálové požiadavky v rámci piliera 2) a P2G (Kapitálové usmernenia v rámci piliera 2).