en en

Vnútroštátne ustanovenia upravujúce požiadavky na uvádzanie AIF na trh

Vnútroštátne ustanovenia upravujúce požiadavky na uvádzanie alternatívnych investičných fondov (AIF) na trh v Slovenskej republike

Posledná aktualizácia: 23.09.2021

Táto stránka obsahuje informácie o vnútroštátnych zákonoch, iných právnych predpisoch a správnych opatreniach upravujúcich požiadavky na uvádzanie na trh uvedené v článku 5 ods. 1 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/1156 z 20. júna 2019, ktorým sa uľahčuje cezhraničná distribúcia podnikov kolektívneho investovania.

Požiadavky na uvádzanie AIF na slovenský trh

Právne predpisy upravujúce požiadavky uvádzania AIF na trh na území Slovenskej republiky:

Zákon č. 203/2011 Z. z. o kolektívnom investovaní (ďalej ako „ZKI“)

Formát a obsah marketingového oznámenia/materiálu vrátane identifikácie informácií a dokumentov, ktoré sa majú oznámiť príslušnému orgánu pred začatím uvádzania na trh nie je predpísaný žiadnymi predpismi vydanými Národnou bankou Slovenska. Marketingové oznámenia a dokumenty nie je potrebné vopred zasielať Národnej banke Slovenska, táto ich nekontroluje, neschvaľuje, ani nedáva predchádzajúci súhlas k ich používaniu pred začiatkom uvádzania AIF na trh na území Slovenskej republiky.

Všetky marketingové oznámenia a propagačné materiály musia byť v súlade s § 151 ZKI. Zasielanie osobitných hlásení sa nevyžaduje. Národná banka Slovenska je oprávnená požadovať predloženie marketingových materiálov na účely posúdenia ich súladu s relevantnými právnymi predpismi v zmysle § 151 ods. 7 ZKI.

Cezhraničnú distribúciu a cezhraničné spravovanie európskeho (EU) AIF musia byť vykonávané v súlade s § 60 ZKI. Cezhraničná distribúcia EU AIF musí byť zároveň vykonávaná v súlade s § 147 ZKI.

Predmarketing EU AIF musí byť na území Slovenskej republiky vykonávaný v súlade s § 147a ZKI (článok 30a Smernice o správcoch AIF – AIFMD – pozri v zhrnutí nižšie). Informácie podľa § 147a ods. 6 ZKI (článok 30a AIFMD) sa posielajú prostredníctvom domovského orgánu dohľadu správcu EU AIF v listinnej podobe na nasledujúcu adresu: Národná banka Slovenska, Imricha Karvaša 1, 813 25 Bratislava alebo elektronicky na nasledovnú adresu: AIFMD.notifications@nbs.sk. V (neformálnom) liste/emaile sa uvedú členské štáty, v ktorých sa predmarketing uskutočnil alebo uskutočňuje, ako aj príslušné obdobie, stručný opis činností v rámci predmarketingu vrátane informácií o predložených investičných stratégiách a zoznamu AIF, ktoré sú alebo boli predmetom predmarketingu.

Správca EU AIF s povolením podľa článku 6 AIFMD je oprávnený začať vykonávať cezhraničnú činnosť na území Slovenskej republiky prostredníctvom zriadenia pobočky alebo na základe práva slobodného poskytovania služieb na základe oznámenia podľa § 66a ZKI s výnimkou prípadov, ak zámerom správcu EU AIF je len distribúcia EU alebo neeurópskeho AIF na území Slovenskej republiky.

Cezhraničnú distribúciu EU AIF na území Slovenskej republiky profesionálnym a kvalifikovaným investorom definovaným v § 3 ZKI je možné vykonávať správcom EU AIF s povolením podľa článku 6 AIFMD na základe

(a) Oznámenia podľa § 150d ZKI (články 31 a 32 AIFMD).

Oznámenie musí obsahovať:

a) identifikačné údaje AIF a správcu AIF vrátane kontaktných údajov,

b) zoznam členských štátov, v ktorých chce správca AIF uvádzať na trh AIF pre profesionálnych investorov,

c) informácie a dokumenty podľa § 150b ods. 1 písm. a) až f) ZKI (článok 32 AIFMD),

d) informácie o spôsoboch distribúcie EU AIF,

e) informácie o mechanizmoch vytvorených s cieľom zabrániť, aby bol EU AIF distribuovaný neprofesionálnym investorom v Slovenskej republike, a

f) informácie ohľadom zverejňovania informácií podľa § 159a ZKI (článok 23 AIFMD).

Cezhraničnú distribúciu neeurópskeho AIF je možné vykonávať na území Slovenskej republiky na základe oznámenia podľa §150f alebo podľa § 150g ZKI.

Zmeny v oznámeniach cezhraničnej distribúcie EU/neeurópskeho AIF musia byť vykonané v súlade s článkom 32 bod 7 AIFMD (§ 150c ods. 4 až 6 ZKI).

Pri skončení cezhraničnej distribúcie EU/neeurópskeho AIF sa postupuje v súlade s § 150c ods. 7 až 13 ZKI (článok 32a AIFMD).

Notifikačný list, zmeny v oznámeniach a oznámenie o skončení vykonávania činnosti sa doručujú elektronicky prostredníctvom domovského orgánu dohľadu správcu AIF.

Národná banka Slovenska akceptuje vzor notifikačného listu používaný domovským orgánom dohľadu správcu AIF, ako aj vzor zverejnený na nasledovnom odkaze :

/dohlad-nad-financnym-trhom/dohlad/kolektivne-investovanie

Všetky informácie sa zasielajú elektronicky prostredníctvom domovského orgánu dohľadu správcu AIF na nasledovnú adresu: AIFMD.notifications@nbs.sk

EU AIF a správca EU AIF je povinný dodržiavať v prípade verejnej ponuky EU AIF podmienky ustanovené v § 159a ZKI (článok 23 AIFMD) a v prípade verejnej ponuky EU AIF kvalifikovaným investorom aj podmienky podľa § 150 ZKI (článok 43a AIFMD). Ak je verejná ponuka určená len profesionálnym a kvalifikovaným investorom, je potrebné na to pri verejnej ponuke upozorniť (§ 136 ods. 1 ZKI).

Cezhraničnú distribúciu EU AIF neprofesionálnym investorom na území Slovenskej republiky je možné vykonávať len na základe povolenka vydaného Národnou bankou Slovenska podľa § 148 ZKI. Takýto EU AIF/ správca EU AIF je povinný dodržiavať podmienky podľa § 150 ZKI (článok 43a AIFMD).

Informácie o prijatých opatreniach na plnenie úloh pre neprofesionálnych investorov v zmysle § 150 ods. 1 ZKI (článok 43a AIFMD) sa poskytujú v slovenskom jazyku. Národná banka Slovenska nevydala žiaden všeobecne záväzný právny predpis, v ktorom by ustanovila na tieto účely použitie iného jazyka.

Distribúcia AIF prostredníctvom tretej osoby je považovaná za poskytovanie investičnej služby definovanej v Prílohe č. 1, časti A bode (1) Prijímanie a postúpenie pokynov týkajúcich sa jedného alebo viacerých finančných nástrojov a/alebo bode (2) Vykonávanie pokynov v mene klientov smernice MiFID (Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/65/EÚ z  15. mája 2014 o trhoch s finančnými nástrojmi) a musí byť vykonávaná v súlade s § 58 ZKI iba osobami, ktoré sú oprávnené vykonávať túto činnosť (poskytovanie investičných služieb) podľa príslušného právneho predpisu členského štátu, v ktorom sa vykonáva distribúcia, alebo finančnými inštitúciami, ktoré sú oprávnené na distribúciu cenných papierov na základe ich povolenia.

Upozornenie: Národná banka Slovenska venovala primeranú pozornosť zabezpečeniu toho, aby informácie o vnútroštátnych ustanoveniach upravujúcich požiadavky na uvádzanie AIF na trh v Slovenskej republike uvedené na tejto webovej stránke boli aktuálne a úplné. Národná banka Slovenska nie je zodpovedná za údržbu externých webových sídiel a nie je zodpovedná za žiadne chyby ani opomenutia na žiadnom externom webovom sídle, na ktoré odkazujú hypertextové odkazy na tejto webovej stránke.

Iné požiadavky:

Okrem uvedených ustanovení, ktoré sú stanovené konkrétne pre uvádzanie AIF na trh, môžu existovať aj iné právne ustanovenia, ktoré sa môžu uplatňovať pri ich uvádzaní na trh v Slovenskej republike, aj keď nie sú osobitne navrhnuté na uvádzanie AIF na trh, a to v závislosti od individuálnej situácie tých, ktorí sa podieľajú na uvádzaní akcií alebo podielových listov AIF na trh. Uvádzanie na trh v Slovenskej republike môže viesť k uplatneniu iných požiadaviek, ako napríklad tých, ktoré sa týkajú nekalých obchodných praktík, všeobecných informačných povinností voči spotrebiteľom, všeobecných požiadaviek na reklamu a všeobecných informačných povinností v elektronickom obchode.

Upozornenie:

Toto je neúplný zoznam vnútroštátnych zákonov, ktoré by mohli byť uplatniteľné, a Národná banka Slovenska nie je zodpovedná za žiadne opomenutia v tomto zozname. Dohľad nad požiadavkami vyplývajúcimi z týchto iných zákonov nevykonáva Národná banka Slovenska. Uplatniteľnosť týchto požiadaviek a akýchkoľvek iných právnych požiadaviek by sa mala posúdiť pred uvedením AIF na trh alebo investovaním do AIF. V prípade existencie neistôt by osoby, ktoré uvádzajú AIF na trh alebo do nich investujú, mali získať nezávislé poradenstvo, pokiaľ ide o požiadavky uplatniteľné na ich individuálnu situáciu.

Zhrnutie požiadaviek na uvádzanie AIF na trh

Relevantné právne predpisy:

Kľúčové ustanovenia: § 3, 58, 60, 66a, 136(1), 147-150, 150c, 150d, 150f, 150g, 151

Cezhraničnú distribúciu EU/neeurópskeho AIF na území Slovenskej republiky profesionálnym a kvalifikovaným investorom je povolené vykonávať na území Slovenskej republiky len ak boli splnené podmienky podľa ZKI a Národnej banke Slovenska boli oznámené informácie podľa ZKI. Pri distribúcii EU/neeurópskych AIF kvalifikovaným alebo neprofesionálnym investorom musia byť dodržané podmienky podľa § 150 ZKI.

Marketingové oznámenia a dokumenty nie je potrebné vopred zasielať Národnej banke Slovenska, táto ich nekontroluje, neschvaľuje, ani nedáva predchádzajúci súhlas k ich používaniu pred začiatkom uvádzania AIF na trh na území Slovenskej republiky. Všetky marketingové oznámenia a propagačné materiály musia byť v súlade s § 151 ZKI. Zasielanie osobitných hlásení sa nevyžaduje (len na žiadosť).

Všeobecné právne predpisy vzťahujúce sa na reklamu určenú spotrebiteľom:

Kľúčové ustanovenia: § 3, 6, 7, 8, 9

Kľúčové ustanovenia: § 3, 4

Kľúčové ustanovenia: § 4