en en

Vnútroštátne ustanovenia upravujúce požiadavky na uvádzanie AIF na trh

Vnútroštátne ustanovenia upravujúce požiadavky na uvádzanie alternatívnych investičných fondov (AIF) na trh v Slovenskej republike

Posledná aktualizácia: 14.2.2024

Táto stránka obsahuje informácie o vnútroštátnych zákonoch, iných právnych predpisoch a správnych opatreniach upravujúcich požiadavky na uvádzanie na trh uvedené v článku 5 ods. 1 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/1156 z 20. júna 2019, ktorým sa uľahčuje cezhraničná distribúcia podnikov kolektívneho investovania.

Požiadavky na uvádzanie AIF na slovenský trh

Právne predpisy upravujúce požiadavky uvádzania zahraničných subjektov kolektívneho investovania, ktoré sú alternatívnymi investičnými fondmi, vrátane EuVECA, EuSEF a ELTIF fondov, v zmysle článku 4 ods. 1 písm. a) Smernice Európskeho parlamentu a Rady 2011/61/EÚ  (takéto subjekty ďalej len  „AIF“ alebo „fond AIF“; smernica ďalej len „Smernica AIFMD“) na trh na území Slovenskej republiky:

Zákon č. 203/2011 Z. z. o kolektívnom investovaní (ďalej ako „ZKI“)

A. Formát a obsah marketingového materiálu

Formát a obsah marketingového oznámenia alebo materiálu, vrátane identifikácie informácií a dokumentov, ktoré sa majú oznámiť Národnej banke Slovenska pred začatím uvádzania na trh nie je predpísaný žiadnymi predpismi vydanými Národnou bankou Slovenska.

B. Overenie a predchádzajúce súhlasy k marketingovým oznámeniam

Marketingové oznámenia a dokumenty nie je potrebné vopred zasielať Národnej banke Slovenska, táto ich nekontroluje, neoveruje, neschvaľuje, ani nedáva predchádzajúci súhlas k ich používaniu pred začiatkom uvádzania AIF na trh na území Slovenskej republiky.

C. Ohlasovacie povinnosti v súvislosti s uvádzaním na trh vo vzťahu k marketingovým materiálom

Všetky marketingové oznámenia a propagačné materiály musia byť v súlade s požiadavkami § 151 ZKI. Zasielanie osobitných hlásení sa nevyžaduje. Národná banka Slovenska je oprávnená požadovať predloženie marketingových materiálov na účely posúdenia ich súladu s relevantnými právnymi predpismi v zmysle § 151 ods. 7 ZKI.

D. Režim povolení a oznámení (passporting)

Distribúciu cenných papierov alebo majetkových účastí zahraničných AIF  možno vykonávať len pre profesionálnych investorov alebo kvalifikovaných investorov v súlade s § 60 a nasl. ZKI a § 147 ZKI. Výnimku z tohto pravidla predstavuje povolenie udelené zo strany Národnej banky Slovenska podľa § 148 ZKI na distribúciu zahraničného AIF neprofesionálnym investorom.

Cezhraničná distribúcia a cezhraničné spravovanie európskeho (EU) AIF musia byť vykonávané v súlade s § 60 ZKI. Cezhraničná distribúcia EU AIF musí byť zároveň vykonávaná v súlade s § 147 ZKI s odkazom na § 150b alebo § 150d ZKI. Cezhraničná distribúcia neeurópskeho AIF musí byť zároveň vykonávaná v súlade s § 147 ZKI s odkazom na § 150e, § 150f alebo § 150g ZKI, ak je spravovaná zahraničnou správcovskou spoločnosťou so sídlom v členskom štáte; s odkazom na § 150h ZKI, ak je spravovaná neeurópskou správcovskou spoločnosťou bez povolenia podľa § 66c ZKI.

Predmarketing EU AIF musí byť na území Slovenskej republiky vykonávaný v súlade s § 147a ZKI (článok 30a AIFMD). Informácie podľa § 147a ods. 6 ZKI (článok 30a AIFMD) sa posielajú prostredníctvom domovského orgánu dohľadu správcu EU AIF v listinnej podobe na nasledujúcu adresu: Národná banka Slovenska, Imricha Karvaša 1, 813 25 Bratislava alebo elektronicky na nasledovnú adresu: AIFMD.notifications@nbs.sk. V (neformálnom) liste/emaile sa uvedú členské štáty, v ktorých sa predmarketing uskutočnil alebo uskutočňuje, ako aj príslušné obdobie, stručný opis činností v rámci predmarketingu vrátane informácií o predložených investičných stratégiách a zoznamu AIF, ktoré sú alebo boli predmetom predmarketingu.

Správca EU AIF s povolením podľa článku 6 AIFMD je oprávnený začať vykonávať cezhraničnú činnosť na území Slovenskej republiky prostredníctvom zriadenia pobočky alebo na základe práva slobodného poskytovania služieb na základe oznámenia podľa § 66a ZKI s výnimkou prípadov, ak zámerom správcu EU AIF je len distribúcia európskeho alebo neeurópskeho AIF na území Slovenskej republiky.

Uvádzanie na trh pre neprofesionálnych investorov: Cezhraničnú distribúciu zahraničného AIF neprofesionálnym investorom na území Slovenskej republiky je možné vykonávať len na základe povolenia vydaného Národnou bankou Slovenska podľa § 148 ZKI. EU AIF/ správca EU AIF je povinný dodržiavať podmienky podľa § 150 ZKI (článok 43a AIFMD).

Informácie o prijatých opatreniach na plnenie úloh pre neprofesionálnych investorov v zmysle § 150 ods. 1 ZKI (článok 43a AIFMD) sa poskytujú v slovenskom jazyku. Národná banka Slovenska nevydala žiaden všeobecne záväzný právny predpis, v ktorom by ustanovila na tieto účely použitie iného jazyka.

EU AIF a správca EU AIF je povinný dodržiavať v prípade verejnej ponuky EU AIF podmienky ustanovené v § 159a ZKI (článok 23 AIFMD).

Uvádzanie na trh pre profesionálnych a kvalifikovaných investorov: Cezhraničnú distribúciu EU AIF na území Slovenskej republiky profesionálnym a kvalifikovaným investorom definovaným v § 3 ZKI je možné vykonávať správcom EU AIF s povolením podľa článku 6 AIFMD na základe oznámenia podľa § 150d ZKI (články 31 a 32 AIFMD).

Oznámenie musí obsahovať:

a) identifikačné údaje AIF a správcu AIF vrátane kontaktných údajov,

b) zoznam členských štátov, v ktorých chce správca AIF uvádzať na trh AIF pre profesionálnych investorov,

c) informácie a dokumenty podľa § 150b ods. 1 písm. a) až f) ZKI (článok 32 AIFMD),

d) informácie o spôsoboch distribúcie EU AIF,

e) informácie o mechanizmoch vytvorených s cieľom zabrániť, aby bol EU AIF distribuovaný neprofesionálnym investorom v Slovenskej republike, a

f) informácie ohľadom zverejňovania informácií podľa § 159a ZKI (článok 23 AIFMD).

EU AIF a správca EU AIF je povinný dodržiavať v prípade verejnej ponuky EU AIF podmienky ustanovené v § 159a ZKI (článok 23 AIFMD) a v prípade verejnej ponuky EU AIF kvalifikovaným investorom aj podmienky podľa § 150 ZKI (článok 43a AIFMD). Ak je verejná ponuka určená len profesionálnym a kvalifikovaným investorom, je potrebné na to pri verejnej ponuke upozorniť (§ 147 ods. 1 ZKI).

Distribúcia neeurópskych fondov AIF podľa národného režimu pre iné ako verejné ponuky: Cezhraničnú distribúciu neeurópskeho AIF zo strany zahraničnej správcovskej spoločnosti so sídlom v členskom štáte je možné vykonávať na území Slovenskej republiky na základe oznámenia podľa §150f alebo podľa § 150g ZKI. Cezhraničnú distribúciu neeurópskeho AIF zo strany neeurópskej zahraničnej správcovskej spoločnosti je možné vykonávať na území Slovenskej republiky v zmysle § 150h ZKI. Tieto ustanovenia nerozlišujú medzi verejnou alebo privátnou ponukou.

Zmeny v oznámeniach cezhraničnej distribúcie EU/neeurópskeho AIF musia byť vykonané v súlade s § 150c ods. 4 až 6 ZKI (článkom 32 bod 7 AIFMD).

Odvolanie oznámenia o opatreniach prijatých v súvislosti s uvádzaním na trh: Pri skončení cezhraničnej distribúcie EU/neeurópskeho AIF sa postupuje v súlade s § 150c ods. 7 až 13 ZKI (článok 32a AIFMD).

Notifikačný list, zmeny v oznámeniach a oznámenie o skončení vykonávania činnosti sa doručujú elektronicky prostredníctvom domovského orgánu dohľadu správcu AIF.

Národná banka Slovenska akceptuje vzor notifikačného listu používaný domovským orgánom dohľadu správcu AIF, ako aj vzor zverejnený na nasledovnom odkaze:

https://nbs.sk/_img/Documents/_Dohlad/ORM/KolektivneInvestovanie/Vzor_notifikacneho_listu_pre_cezhranicnu_distribuciu_AIF.docx

Všetky informácie sa zasielajú elektronicky prostredníctvom domovského orgánu dohľadu správcu AIF na nasledovnú adresu: AIFMD.notifications@nbs.sk

Distribúcia AIF prostredníctvom tretej osoby je považovaná za poskytovanie investičnej služby definovanej v Prílohe č. 1, časti A bode (1) Prijímanie a postúpenie pokynov týkajúcich sa jedného alebo viacerých finančných nástrojov a/alebo bode (2) Vykonávanie pokynov v mene klientov Smernice MiFID a musí byť vykonávaná v súlade s § 58 ZKI iba osobami, ktoré sú oprávnené vykonávať túto činnosť (poskytovanie investičných služieb) podľa príslušného právneho predpisu členského štátu, v ktorom sa vykonáva distribúcia, alebo finančnými inštitúciami, ktoré sú oprávnené na distribúciu cenných papierov na základe ich povolenia.

Distribúcia AIF otvoreného typu a AIF uzavretého typu: Propagácia uzavretého fondu AIF musí obsahovať upozornenie, že podielnik nemá právo na vyplatenie, vrátenie alebo spätný odkup príslušného cenného papiera pred uplynutím doby, na ktorú bol uzavretý AIF fond vytvorený. (§ 151 ods. 5 ZKI).

Upozornenie: Národná banka Slovenska venovala primeranú pozornosť zabezpečeniu toho, aby informácie o vnútroštátnych ustanoveniach upravujúcich požiadavky na uvádzanie AIF na trh v Slovenskej republike uvedené na tejto webovej stránke boli aktuálne a úplné. Národná banka Slovenska nie je zodpovedná za údržbu externých webových sídiel a nie je zodpovedná za žiadne chyby ani opomenutia na žiadnom externom webovom sídle, na ktoré odkazujú hypertextové odkazy na tejto webovej stránke.

E. Iné požiadavky

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1286/2014 o dokumentoch s kľúčovými informáciami pre štrukturalizované retailové investičné produkty a investičné produkty založené na poistení (PRIIP) (ďalej len „Nariadenie PRIIPS“) v čl. 7 vyžadujú, aby bol dokument s kľúčovými informáciami fondu AIF uvádzaný na trh v Slovenskej republike napísaný:

 • v úradných jazykoch alebo v jednom z úradných jazykov, ktorý sa používa v tej časti členského štátu, v ktorej sa fond AIF distribuuje (pozn.: úradným jazykom v Slovenskej republike je slovenský jazyk podľa zákona č. 270/1995 Z.z. o štátnom jazyku, v znení neskorších predpisov), alebo
 • v inom jazyku, ktorý akceptujú príslušné orgány Slovenskej republiky (pozn.: Národná banka Slovenska pre tento účel nevydala žiaden právny predpis.), alebo
 • ak bol napísaný v inom jazyku, musí sa preložiť do jedného z vyššie uvedených jazykov, pričom preklad musí verne a presne odrážať obsah originálneho dokumentu s kľúčovými informáciami.

Informácie o opatreniach na zabezpečenie súladu s § 150 ods. 1 ZKI musia byť poskytované v slovenskom jazyku, pretože Národná banka Slovenska nevydala všeobecne záväzný právny predpis, v ktorom by pre tento účel stanovila použitie iného jazyka.

Okrem uvedených ustanovení, ktoré sú stanovené konkrétne pre uvádzanie AIF na trh v Slovenskej republike, môžu existovať aj iné právne ustanovenia, ktoré sa môžu uplatňovať pri ich uvádzaní na trh v Slovenskej republike, aj keď nie sú osobitne navrhnuté na uvádzanie AIF na trh, a to v závislosti od individuálnej situácie tých, ktorí sa podieľajú na uvádzaní akcií alebo podielových listov AIF na trh, napríklad:

 • § 73d ods. 1 zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách (ďalej len „ZoCP“), ktorý uvádza, že obchodník s cennými papiermi poskytuje investorom informácie, ktoré sú potrebné na to, aby mohli správne porozumieť charakteru a rizikám investičnej služby, konkrétnemu druhu ponúkaného finančného nástroja a následne zodpovedne prijať investičné rozhodnutia, zrozumiteľným spôsobom;
 • § 73c ZoCP vyžaduje od obchodníka s cennými papiermi, aby všetky informácie vrátane marketingového oznámenia, ktoré adresuje klientom alebo potenciálnym klientom, boli jednoznačné, prehľadné a nezavádzajúce. Marketingové oznámenie musia byť identifikovateľné;
 • § 33 ods. 7 zákona č. 186/2009 Z. z. o finančnom sprostredkovaní (ďalej len „ZoFS“) vyžaduje, aby informácie poskytované zo strany finančného agenta a finančného poradcu klientovi boli, okrem iného, úplné, presné, pravdivé, zrozumiteľné, jednoznačné, prehľadné a nezavádzajúce, poskytnuté v slovenskom jazyku alebo v inom dohodnutom jazyku.

Uvádzanie na trh v Slovenskej republike môže viesť k uplatneniu iných požiadaviek, ako napríklad tých, ktoré sa týkajú nekalých obchodných praktík, všeobecných informačných povinností voči spotrebiteľom, všeobecných požiadaviek na reklamu a všeobecných informačných povinností v elektronickom obchode. Pri uvádzaní fondov AIF na trh pre neprofesionálnych alebo kvalifikovaných investorov je potrebné brať do úvahy aj ďalšie právne predpisy v oblasti ochrany investorov alebo spotrebiteľov, z ktorých vyplýva, že informácie poskytované investorom – spotrebiteľom musia byť pre nich zrozumiteľné a v súlade so zásadami dobrých mravov. Pri rozhodovaní o tom, aký jazyk vzhľadom na účel, obsah a rozsah informácií použiť v marketingovom materiály určenom pre neprofesionálnych a kvalifikovaných investorov, je potrebné prihliadať aj na požiadavky týchto právnych predpisov:

 • zákon č. 266/2005 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri poskytovaní finančných služieb na diaľku upravuje povinnosť dodávateľa informovať spotrebiteľa „…jasným a zrozumiteľným spôsobom vhodným pre použité prostriedky komunikácie na diaľku v súlade so zásadami dobrých mravov a v súlade so zásadami poctivého obchodného styku tak, aby bol jasný obchodný účel týchto informácií“; informácie musia byť aktuálne, úplné a pravdivé. Ďalej je povinný oznámiť spotrebiteľovi pred uzavretím zmluvy na diaľku alebo predtým, ako spotrebiteľ bude viazaný ponukou finančnej služby, informácie o dodávateľovi, finančnej službe, o zmluve na diaľku, o spôsobe vybavovania reklamácií a sťažností alebo o možnosti mimosúdneho vybavenia sťažností o existencii iných garančných fondov alebo systémov náhrad. (pozri najmä § 4 až § 9)
 • zákon č.147/2001 Z.z. o reklame, uvádza všeobecnú požiadavku, aby  reklama spĺňala požiadavky na vystupovanie na verejnosti, dodržiavať zásady jazykovej kultúry, gramatické a pravopisné pravidlá, pravidlá výslovnosti slovenského jazyka a ustálenú odbornú terminológiu. (pozri § 3 a 4);
 • zákon č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa (pozri § 3, 6, 7, 8, 9);
 • zákon č.22/2004 Z.z. o elektronickom obchode (pozri § 4).

Upozornenie:

Toto je neúplný zoznam vnútroštátnych zákonov, ktoré by mohli byť uplatniteľné, a Národná banka Slovenska nie je zodpovedná za žiadne opomenutia v tomto zozname. Dohľad nad požiadavkami vyplývajúcimi z týchto iných zákonov nevykonáva Národná banka Slovenska. Uplatniteľnosť týchto požiadaviek a akýchkoľvek iných právnych požiadaviek by sa mala posúdiť pred uvedením AIF na trh alebo investovaním do AIF. V prípade existencie neistôt by osoby, ktoré uvádzajú AIF na trh alebo do nich investujú, mali získať nezávislé poradenstvo, pokiaľ ide o požiadavky uplatniteľné na ich individuálnu situáciu.

Zhrnutie požiadaviek na uvádzanie AIF na trh

Relevantné právne predpisy:

Kľúčové ustanovenia: § 3, 58, 60, 66a, 136(1), 147-150, 150c, 150d, 150f, 150g, 151

 • Smernica Európskeho Parlamentu a Rady 2011/61/EU z 8 júna 2011 o správcoch alternatívnych investičných fondov a o zmene a doplnení smerníc 2003/41/ES a 2009/65/ES a nariadení (ES) č. 1060/2009 a (EÚ) č. 1095/2010 („AIFMD“)
 • Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1286/2014 o dokumentoch s kľúčovými informáciami pre štrukturalizované retailové investičné produkty a investičné produkty založené na poistení (PRIIP) („Nariadenie PRIIPS“)

Cezhraničnú distribúciu EU/neeurópskeho AIF na území Slovenskej republiky profesionálnym a kvalifikovaným investorom je povolené vykonávať na území Slovenskej republiky len ak boli splnené podmienky podľa ZKI a Národnej banke Slovenska boli oznámené informácie podľa ZKI. Pri distribúcii EU/neeurópskych AIF kvalifikovaným alebo neprofesionálnym investorom musia byť dodržané podmienky podľa § 150 ZKI. Cezhraničnú distribúciu zahraničného AIF neprofesionálnym investorom na území Slovenskej republiky je možné vykonávať len na základe povolenia vydaného Národnou bankou Slovenska podľa § 148 ZKI.

Marketingové oznámenia a dokumenty nie je potrebné vopred zasielať Národnej banke Slovenska, táto ich nekontroluje, neschvaľuje, ani nedáva predchádzajúci súhlas k ich používaniu pred začiatkom uvádzania AIF na trh na území Slovenskej republiky. Všetky marketingové oznámenia a propagačné materiály musia byť v súlade s § 151 ZKI. Zasielanie osobitných hlásení sa nevyžaduje (len na žiadosť).

Všeobecné právne predpisy vzťahujúce sa na reklamu určenú spotrebiteľom:

Kľúčové ustanovenia: § 73c, § 73d

Kľúčové ustanovenia: § 33

Kľúčové ustanovenia: § 3, 6, 7, 8, 9

Kľúčové ustanovenia: § 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

Kľúčové ustanovenia: § 3, 4

Kľúčové ustanovenia: § 4

 • Smernica 2000/31/EC Európskeho parlamentu a Rady z 8. júna 2000 o určitých právnych aspektoch služieb informačnej spoločnosti na vnútornom trhu, najmä o elektronickom obchode (‚Smernica o elektronickom obchode‘)