en en

Vnútroštátne ustanovenia upravujúce požiadavky na uvádzanie UCITS na trh

Vnútroštátne ustanovenia upravujúce požiadavky na uvádzanie UCITS na trh v Slovenskej republike

Posledná aktualizácia: 14.2.2024

Táto stránka obsahuje informácie o vnútroštátnych zákonoch, iných právnych predpisoch a správnych opatreniach upravujúcich požiadavky na uvádzanie na trh uvedené v článku 5 ods. 1 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/1156 z 20. júna 2019, ktorým sa uľahčuje cezhraničná distribúcia podnikov kolektívneho investovania.

Požiadavky na uvádzanie UCITS na slovenský trh

Právne predpisy upravujúce požiadavky uvádzania zahraničných subjektov kolektívneho investovania, ktorým bolo udelené povolenie v súlade s článkom 5 Smernice Európskeho parlamentu a Rady 2009/65/ES (takéto subjekty ďalej len „UCITS“ alebo „fond UCITS“; smernica ďalej len „Smernica UCITS“)  na trh na území Slovenskej republiky:

Zákon č. 203/2011 Z. z. o kolektívnom investovaní (ďalej ako „ZKI“)

A. Formát a obsah marketingového materiálu

Formát a obsah marketingového oznámenia alebo materiálu, vrátane identifikácie informácií a dokumentov, ktoré sa majú oznámiť Národnej banke Slovenska pred začatím uvádzania na trh, nie je predpísaný žiadnymi predpismi vydanými Národnou bankou Slovenska.

B. Overenie a predchádzajúce súhlasy k marketingovým oznámeniam

Marketingové oznámenia a dokumenty nie je potrebné vopred zasielať Národnej banke Slovenska, táto ich nekontroluje, neoveruje, neschvaľuje, ani nedáva predchádzajúci súhlas k ich používaniu pred začiatkom uvádzania fondu UCITS na trh na území Slovenskej republiky.

C. Ohlasovacie povinnosti v súvislosti s uvádzaním na trh vo vzťahu k marketingovým materiálom

Všetky marketingové oznámenia a propagačné materiály musia byť v súlade s požiadavkami § 151 ZKI. Zasielanie osobitných hlásení sa nevyžaduje. Národná banka Slovenska je oprávnená požadovať predloženie marketingových materiálov na účely posúdenia ich súladu s relevantnými právnymi predpismi v zmysle § 151 ods. 7 ZKI.

D. Režim oznámení a povolení (passporting)

Cezhraničná distribúcia a cezhraničné spravovanie UCITS musia byť vykonávané v súlade s § 60 ZKI s odkazom na § 64 až 66 ZKI a § 142 až 144 ZKI. Cezhraničná distribúcia musí byť zároveň vykonávaná v súlade s § 138 ZKI.

Cezhraničnú distribúciu zahraničného (európskeho) UCITS možno vykonávať na území Slovenskej republiky zahraničnou správcovskou spoločnosťou s povolením vydaným v súlade so Smernicou UCITS na základe:

 • oznámenia podľa § 64 ZKI a § 142 ZKI v prípade zámeru distribúcie UCITS prostredníctvom zriadenia pobočky (články 17 a 93 Smernice UCITS);
 • oznámenia podľa § 142 ZKI v prípade zámeru distribúcie UCITS na základe práva slobodného poskytovania služieb bez zriadenia pobočky (články 16,18 a 93 Smernice UCITS).

Oznámenia podľa § 60 a § 142 ZKI sa nemusia zasielať v prípade, ak sa distribúcia cenných papierov európskeho štandardného fondu má vykonávať iným spôsobom ako ich verejnou ponukou. (§ 138 ods. 6 ZKI). Verejné uvádzanie fondov UCITS na trh na území Slovenskej republiky je povolené len ak boli splnené podmienky podľa ZKI a Národnej banke Slovenska boli oznámené informácie podľa ZKI. Takýto fond UCITS je povinný zabezpečiť splnenie podmienok pre distribúciu fondu UCITS v súlade s § 144 ZKI (článok 92 a 94 Smernice UCITS).

Cezhraničné vytváranie a spravovanie UCITS fondov možno vykonávať na území Slovenskej republiky zahraničnou správcovskou spoločnosťou s povolením vydaným v súlade so Smernicou UCITS na základe:

 • oznámenia podľa § 64 a § 66 ZKI v prípade zámeru vykonávania činnosti prostredníctvom zriadenia pobočky (článok 17 Smernice UCITS);
  • oznámenia podľa § 65 a § 66 ZKI v prípade zámeru vykonávania činnosti na základe práva slobodného poskytovania služieb bez zriadenia pobočky (články 16 a 93 Smernice UCITS).

Zahraničný UCITS fond spravovaný zahraničnou správcovskou spoločnosťou s povolením podľa Smernice UCITS alebo zahraničný UCITS s povolením podľa Smernice UCITS je oprávnený distribuovať svoje cenné papiere na území Slovenskej republiky v súlade s § 143 a 144 ZKI.

Informácie o prijatých opatreniach na plnenie úloh pre neprofesionálnych investorov v zmysle § 144 ods. 5 ZKI (článok 92 Smernice UCITS) sa poskytujú v slovenskom jazyku. Národná banka Slovenska nevydala žiaden všeobecne záväzný právny predpis, v ktorom by ustanovila na tieto účely použitie iného jazyka.

Distribúcia fondov UCITS prostredníctvom tretej osoby je považovaná za poskytovanie investičnej služby definovanej v Prílohe č. 1, časti A bode (1) Prijímanie a postúpenie pokynov týkajúcich sa jedného alebo viacerých finančných nástrojov a/alebo bode (2) Vykonávanie pokynov v mene klientov Smernice MiFID a musí byť vykonávaná v súlade s § 58 ZKI iba osobami, ktoré sú oprávnené vykonávať túto činnosť (poskytovanie investičných služieb) podľa príslušného právneho predpisu členského štátu, v ktorom sa vykonáva distribúcia, alebo finančnými inštitúciami, ktoré sú oprávnené na distribúciu cenných papierov na základe ich povolenia.

Zmeny v oznámeniach cezhranične vykonávaných činností na území Slovenskej republiky prostredníctvom zriadenia pobočky sa oznamujú Národnej banke Slovenska v súlade s § 64 ods. 5 ZKI. Ostatné zmeny pri cezhranične vykonávaných činnostiach sa oznamujú elektronicky domovskému orgánu dohľadu zahraničnej správcovskej spoločnosti spravujúcej UCITS.

Odvolanie oznámenia o opatreniach prijatých v súvislosti s uvádzaním na trh: Pri skončení cezhraničnej distribúcie zahraničného (európskeho) fondu UCITS sa postupuje v súlade s § 144a ZKI (článok 93a Smernice UCITS). Informácie podľa § 144a ods. 1 a 4 ZKI (článok 93a Smernice UCITS) sa poskytujú investorom na území Slovenskej republiky v slovenskom jazyku. Národná banka Slovenska nevydala žiaden všeobecne záväzný právny predpis, v ktorom by ustanovila na tieto účely použitie iného jazyka.

Notifikačný list, zmeny v oznámeniach a oznámenie o skončení vykonávania činnosti sa doručujú elektronicky prostredníctvom domovského orgánu dohľadu fondu UCITS.

Národná banka Slovenska akceptuje vzor notifikačného listu používaný domovským orgánom dohľadu fondu UCITS, ako aj vzor zverejnený na nasledovnom odkaze:

/dohlad-nad-financnym-trhom/dohlad/kolektivne-investovanie

Všetky informácie sa zasielajú elektronicky prostredníctvom domovského orgánu dohľadu fondu UCITS na nasledovnú adresu: ucitsiv@nbs.sk

Národná banka Slovenska nepožaduje splnenie osobitných povinností iných ako tých uvedených v článku 93 Smernice UCITS (§ 142 a 143 ZKI) a Nariadenia o notifikáciách upravujúceho oznamovanie distribúcie UCITS na území Slovenskej republiky.

Upozornenie: Národná banka Slovenska venovala primeranú pozornosť zabezpečeniu toho, aby informácie o vnútroštátnych ustanoveniach upravujúcich požiadavky na uvádzanie fondov UCITS na trh v Slovenskej republike uvedené na tejto webovej stránke boli aktuálne a úplné. Národná banka Slovenska nie je zodpovedná za údržbu externých webových sídiel a nie je zodpovedná za žiadne chyby ani opomenutia na žiadnom externom webovom sídle, na ktoré odkazujú hypertextové odkazy na tejto webovej stránke.

E. Iné požiadavky

Akýkoľvek iný dokument alebo informácia ako dokument s kľúčovými informáciami pre investorov sa investorom na Slovensku poskytujú v zmysle § 144 ods. 1 ZKI v týchto jazykoch:

 • v slovenskom jazyku alebo
  • v jazyku, ktorý môže na tento účel ustanoviť Národná banka Slovenska vo všeobecne záväznom právnom predpise vydanom podľa osobitného predpisu (pozn.: Takýto predpis Národná banka Slovenska pre tento účel nevydala.) alebo
  • v jazyku bežne používanom v oblasti medzinárodných financií.

Použitie vyššie uvedených jazykov obmedzuje § 144 ods. 7 ZKI, pretože vyžaduje, aby informácie o opatreniach na zabezpečenie súladu s § 144 ods. 5 ZKI boli poskytované v slovenskom jazyku, pretože Národná banka Slovenska nevydala všeobecne záväzný právny predpis, v ktorom by pre tento účel stanovila použitie iného jazyka.

Nariadenie PRIIPS v čl. 7 vyžadujú, aby bol dokument s kľúčovými informáciami fondu UCITS uvádzaný na trh v Slovenskej republike napísaný:

 • v úradných jazykoch alebo v jednom z úradných jazykov, ktorý sa používa v tej časti členského štátu, v ktorej sa fond UCITS distribuuje (pozn.: úradným jazykom v Slovenskej republike je slovenský jazyk podľa zákona č. 270/1995 Z.z. o štátnom jazyku, v znení neskorších predpisov), alebo
 • v inom jazyku, ktorý akceptujú príslušné orgány Slovenskej republiky (pozn.: Národná banka Slovenska pre tento účel nevydala žiaden právny predpis.), alebo
 • ak bol napísaný v inom jazyku, musí sa preložiť do jedného z vyššie uvedených jazykov, pričom preklad musí verne a presne odrážať obsah originálneho dokumentu s kľúčovými informáciami.

Okrem uvedených ustanovení, ktoré sú stanovené konkrétne pre uvádzanie fondov UCITS na trh v Slovenskej republike, môžu existovať aj iné právne ustanovenia, ktoré sa môžu uplatňovať pri ich uvádzaní na trh v Slovenskej republike, aj keď nie sú osobitne navrhnuté na uvádzanie fondov UCITS na trh, a to v závislosti od individuálnej situácie tých, ktorí sa podieľajú na uvádzaní akcií alebo podielových listov fondov UCITS na trh, napríklad:

 • § 73d ods. 1 zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách (ďalej len „ZoCP“), ktorý uvádza, že obchodník s cennými papiermi poskytuje investorom informácie, ktoré sú potrebné na to, aby mohli správne porozumieť charakteru a rizikám investičnej služby, konkrétnemu druhu ponúkaného finančného nástroja a následne zodpovedne prijať investičné rozhodnutia, zrozumiteľným spôsobom;
  • § 73c ZoCP vyžaduje od obchodníka s cennými papiermi, aby všetky informácie vrátane marketingového oznámenia, ktoré adresuje klientom alebo potenciálnym klientom, boli jednoznačné, prehľadné a nezavádzajúce. Marketingové oznámenie musia byť identifikovateľné;

 § 33 ods. 7 zákona č. 186/2009 Z. z. o finančnom sprostredkovaní (ďalej len „ZoFS“) vyžaduje, aby informácie poskytované zo strany finančného agenta a finančného poradcu klientovi boli, okrem iného, úplné, presné, pravdivé, zrozumiteľné, jednoznačné, prehľadné a nezavádzajúce, poskytnuté v slovenskom jazyku alebo v inom dohodnutom jazyku.

Uvádzanie na trh v Slovenskej republike môže viesť k uplatneniu iných požiadaviek, ako napríklad tých, ktoré sa týkajú nekalých obchodných praktík, všeobecných informačných povinností voči spotrebiteľom, všeobecných požiadaviek na reklamu a všeobecných informačných povinností v elektronickom obchode. Pri uvádzaní fondov UCITS na trh pre neprofesionálnych alebo kvalifikovaných investorov je potrebné brať do úvahy aj ďalšie právne predpisy v oblasti ochrany investorov alebo spotrebiteľov, z ktorých vyplýva, že informácie poskytované investorom – spotrebiteľom musia byť pre nich zrozumiteľné a v súlade so zásadami dobrých mravov. Pri rozhodovaní o tom, aký jazyk vzhľadom na účel, obsah a rozsah informácií použiť v marketingovom materiáli určenom pre neprofesionálnych a kvalifikovaných investorov, je potrebné prihliadať aj na požiadavky týchto právnych predpisov:

 • zákon č. 266/2005 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri poskytovaní finančných služieb na diaľku upravuje povinnosť dodávateľa informovať spotrebiteľa „…jasným a zrozumiteľným spôsobom vhodným pre použité prostriedky komunikácie na diaľku v súlade so zásadami dobrých mravov a v súlade so zásadami poctivého obchodného styku tak, aby bol jasný obchodný účel týchto informácií“; informácie musia byť aktuálne, úplné a pravdivé. Ďalej je povinný oznámiť spotrebiteľovi pred uzavretím zmluvy na diaľku alebo predtým, ako spotrebiteľ bude viazaný ponukou finančnej služby, informácie o dodávateľovi, finančnej službe, o zmluve na diaľku, o spôsobe vybavovania reklamácií a sťažností alebo o možnosti mimosúdneho vybavenia sťažností o existencii iných garančných fondov alebo systémov náhrad. (pozri najmä § 4 až § 9)

Upozornenie:

Toto je neúplný zoznam vnútroštátnych zákonov, ktoré by mohli byť uplatniteľné, a Národná banka Slovenska nie je zodpovedná za žiadne opomenutia v tomto zozname. Dohľad nad požiadavkami vyplývajúcimi z týchto iných zákonov nevykonáva Národná banka Slovenska. Uplatniteľnosť týchto požiadaviek a akýchkoľvek iných právnych požiadaviek by sa mala posúdiť pred uvedením fondu UCITS na trh alebo investovaním do fondu UCITS. V prípade existencie neistôt by osoby, ktoré uvádzajú UCITS na trh alebo do nich investujú, mali získať nezávislé poradenstvo, pokiaľ ide o požiadavky uplatniteľné na ich individuálnu situáciu.

Zhrnutie požiadaviek na uvádzanie UCITS na trh

Relevantné právne predpisy:

Kľúčové ustanovenia: §§ 3, 58, 60, 64, 65, 138, 142-144, 144a, 151

 • Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/65/ES o koordinácii zákonov, iných právnych predpisov a správnych opatrení týkajúcich sa podnikov kolektívneho investovania do prevoditeľných cenných papierov (PKIPCP) („Smernica UCITS“)
 • Nariadenie Komisie (EU) č 584/2010, ktorým sa vykonáva smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/65/ES, pokiaľ ide o formu a obsah štandardného oznámenia a osvedčenia PKIPCP, využívanie elektronickej komunikácie medzi príslušnými orgánmi na účely oznámenia, postupy pri previerkach na mieste a vyšetrovaniach a výmenu informácií medzi príslušnými orgánmi („Nariadenie o notifikáciách“)
 • Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1286/2014 o dokumentoch s kľúčovými informáciami pre štrukturalizované retailové investičné produkty a investičné produkty založené na poistení (PRIIP) („Nariadenie PRIIPS“)

Verejné uvádzanie fondov UCITS na trh na území Slovenskej republiky je povolené, len ak boli splnené podmienky podľa ZKI a Národnej banke Slovenska boli oznámené informácie podľa ZKI. Takýto fond UCITS je povinný zabezpečiť splnenie podmienok pre distribúciu fondu UCITS v súlade s § 144 ZKI (článok 94 Smernice UCITS).

Marketingové dokumenty nie je potrebné vopred zasielať Národnej banke Slovenska, táto ich nekontroluje, neschvaľuje, ani nedáva predchádzajúci súhlas k ich používaniu pred začiatkom uvádzania fondu UCITS na trh na území Slovenskej republiky. Všetky marketingové oznámenia a propagačné materiály musia byť v súlade s § 151 ZKI. Zasielanie osobitných hlásení sa nevyžaduje (len na žiadosť).

Všeobecné právne predpisy vzťahujúce sa na reklamu určenú spotrebiteľom:

Kľúčové ustanovenia: § 73c, § 73d

Kľúčové ustanovenia: § 33

Kľúčové ustanovenia: § 3, 6, 7, 8, 9

Kľúčové ustanovenia: § 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

Kľúčové ustanovenia: § 3, 4

Kľúčové ustanovenia: § 4

 • Smernica 2000/31/EC Európskeho parlamentu a Rady z 8. júna 2000 o určitých právnych aspektoch služieb informačnej spoločnosti na vnútornom trhu, najmä o elektronickom obchode (‚Smernica o elektronickom obchode‘)