en en

Vnútroštátne ustanovenia upravujúce požiadavky na uvádzanie UCITS na trh

Vnútroštátne ustanovenia upravujúce požiadavky na uvádzanie UCITS na trh v Slovenskej republike

Posledná aktualizácia: 22.09.2021

Táto stránka obsahuje informácie o vnútroštátnych zákonoch, iných právnych predpisoch a správnych opatreniach upravujúcich požiadavky na uvádzanie na trh uvedené v článku 5 ods. 1 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/1156 z 20. júna 2019, ktorým sa uľahčuje cezhraničná distribúcia podnikov kolektívneho investovania.

Požiadavky na uvádzanie UCITS na slovenský trh

Právne predpisy upravujúce požiadavky uvádzania fondov UCITS na trh na území Slovenskej republiky:

Zákon č. 203/2011 Z. z. o kolektívnom investovaní (ďalej ako „ZKI“)

Formát a obsah marketingového oznámenia/materiálu vrátane identifikácie informácií a dokumentov, ktoré sa majú oznámiť príslušnému orgánu pred začatím uvádzania na trh nie je predpísaný žiadnymi predpismi vydanými Národnou bankou Slovenska. Marketingové oznámenia a dokumenty nie je potrebné vopred zasielať Národnej banke Slovenska, táto ich nekontroluje, neschvaľuje, ani nedáva predchádzajúci súhlas k ich používaniu pred začiatkom uvádzania fondu UCITS na trh na území Slovenskej republiky.

Všetky marketingové oznámenia a propagačné materiály musia byť v súlade s § 151 ZKI. Zasielanie osobitných hlásení sa nevyžaduje. Národná banka Slovenska je oprávnená požadovať predloženie marketingových materiálov na účely posúdenia ich súladu s relevantnými právnymi predpismi v zmysle § 151 ods. 7 ZKI.

Cezhraničná distribúcia a cezhraničné spravovanie UCITS musia byť vykonávané v súlade s § 60 ZKI. Cezhraničná distribúcia musí byť zároveň vykonávaná v súlade s § 138 ZKI.

Cezhraničnú distribúciu zahraničného (európskeho) UCITS možno vykonávať na území Slovenskej republiky zahraničnou správcovskou spoločnosťou s povolením vydaným v súlade s právne záväzným aktom Európskej únie upravujúcim podniky kolektívneho investovania do prevoditeľných cenných papierov (smernica UCITS) na základe:

(a) oznámenia podľa § 64 ZKI a § 142 ZKI v prípade zámeru distribúcie UCITS prostredníctvom zriadenia pobočky (články 17 a 93 smernice UCITS);

(b) oznámenia podľa § 142 ZKI v prípade zámeru distribúcie UCITS na základe práva slobodného poskytovania služieb bez zriadenia pobočky (články 16,18 a 93 smernice UCITS).

Oznámenia podľa § 60 a § 142 ZKI sa nemusia zasielať v prípade, ak sa distribúcia cenných papierov európskeho štandardného fondu má vykonávať iným spôsobom ako ich verejnou ponukou. (§ 138 ods. 6 ZKI).

Cezhraničné vytváranie a spravovanie UCITS fondov možno vykonávať na území Slovenskej republiky zahraničnou správcovskou spoločnosťou s povolením vydaným v súlade so smernicou UCITS na základe:

(a) oznámenia podľa § 64 a § 66 ZKI v prípade zámeru vykonávania činnosti prostredníctvom zriadenia pobočky (článok 17 smernice UCITS);

(b) oznámenia podľa § 65 a § 66 ZKI v prípade zámeru vykonávania činnosti na základe práva slobodného poskytovania služieb bez zriadenia pobočky (články 16 a 93 smernice UCITS).

Zahraničný UCITS fond spravovaný zahraničnou správcovskou spoločnosťou s povolením podľa smernice UCITS alebo zahraničný UCITS s povolením podľa smernice UCITS je oprávnený distribuovať svoje cenné papiere na území Slovenskej republiky v súlade s § 143 a 144 ZKI.

Zmeny v oznámeniach cezhranične vykonávaných činností na území Slovenskej republiky prostredníctvom zriadenia pobočky sa oznamujú Národnej banke Slovenska v súlade s § 64 ods. 5 ZKI. Ostatné zmeny pri cezhranične vykonávaných činnostiach sa oznamujú elektronicky domovskému orgánu dohľadu zahraničnej správcovskej spoločnosti spravujúcej UCITS.

Pri skončení cezhraničnej distribúcie zahraničného (európskeho) fondu UCITS sa postupuje v súlade s § 144a ZKI (článok 93a smernice UCITS). Informácie podľa § 144a ods. 1 a 4 ZKI (článok 93a smernice UCITS) sa poskytujú investorom na území Slovenskej republiky v slovenskom jazyku. Národná banka Slovenska nevydala žiaden všeobecne záväzný právny predpis, v ktorom by ustanovila na tieto účely použitie iného jazyka.

Notifikačný list, zmeny v oznámeniach a oznámenie o skončení vykonávania činnosti sa doručujú elektronicky prostredníctvom domovského orgánu dohľadu fondu UCITS.

Národná banka Slovenska akceptuje vzor notifikačného listu používaný domovským orgánom dohľadu fondu UCITS, ako aj vzor zverejnený na nasledovnom odkaze :

/dohlad-nad-financnym-trhom/dohlad/kolektivne-investovanie

Všetky informácie sa zasielajú elektronicky prostredníctvom domovského orgánu dohľadu fondu UCITS na nasledovnú adresu: ucitsiv@nbs.sk

Národná banka Slovenska nepožaduje splnenie osobitných povinností iných ako tých uvedených v článku 93 smernice UCITS (§ 142 a 143 ZKI) a Nariadenia o notifikáciách (pozri nižšie) upravujúceho oznamovanie distribúcie UCITS na území Slovenskej republiky.

Verejné uvádzanie fondov UCITS na trh na území Slovenskej republiky je povolené len ak boli splnené podmienky podľa ZKI a Národnej banke Slovenska boli oznámené informácie podľa ZKI. Takýto fond UCITS je povinný zabezpečiť splnenie podmienok pre distribúciu fondu UCITS v súlade s § 144 ZKI (článok 92 a 94 smernice UCITS).

Informácie o prijatých opatreniach na plnenie úloh pre neprofesionálnych investorov v zmysle § 144 ods. 5 ZKI (článok 92 smernice UCITS) sa poskytujú v slovenskom jazyku. Národná banka Slovenska nevydala žiaden všeobecne záväzný právny predpis, v ktorom by ustanovila na tieto účely použitie iného jazyka.

Distribúcia fondov UCITS prostredníctvom tretej osoby je považovaná za poskytovanie investičnej služby definovanej v Prílohe č. 1, časti A bode (1) Prijímanie a postúpenie pokynov týkajúcich sa jedného alebo viacerých finančných nástrojov a/alebo bode (2) Vykonávanie pokynov v mene klientov smernice MiFID (Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/65/EÚ z  15. mája 2014 o trhoch s finančnými nástrojmi) a musí byť vykonávaná v súlade s § 58 ZKI iba osobami, ktoré sú oprávnené vykonávať túto činnosť (poskytovanie investičných služieb) podľa príslušného právneho predpisu členského štátu, v ktorom sa vykonáva distribúcia, alebo finančnými inštitúciami, ktoré sú oprávnené na distribúciu cenných papierov na základe ich povolenia.

Upozornenie: Národná banka Slovenska venovala primeranú pozornosť zabezpečeniu toho, aby informácie o vnútroštátnych ustanoveniach upravujúcich požiadavky na uvádzanie fondov UCITS na trh v Slovenskej republike uvedené na tejto webovej stránke boli aktuálne a úplné. Národná banka Slovenska nie je zodpovedná za údržbu externých webových sídiel a nie je zodpovedná za žiadne chyby ani opomenutia na žiadnom externom webovom sídle, na ktoré odkazujú hypertextové odkazy na tejto webovej stránke.

Iné požiadavky:

Okrem uvedených ustanovení, ktoré sú stanovené konkrétne pre uvádzanie fondov UCITS na trh, môžu existovať aj iné právne ustanovenia, ktoré sa môžu uplatňovať pri ich uvádzaní na trh v Slovenskej republike, aj keď nie sú osobitne navrhnuté na uvádzanie fondov UCITS na trh, a to v závislosti od individuálnej situácie tých, ktorí sa podieľajú na uvádzaní akcií alebo podielových listov fondov UCITS na trh. Uvádzanie na trh v Slovenskej republike môže viesť k uplatneniu iných požiadaviek, ako napríklad tých, ktoré sa týkajú nekalých obchodných praktík, všeobecných informačných povinností voči spotrebiteľom, všeobecných požiadaviek na reklamu a všeobecných informačných povinností v elektronickom obchode.

Upozornenie:

Toto je neúplný zoznam vnútroštátnych zákonov, ktoré by mohli byť uplatniteľné, a Národná banka Slovenska nie je zodpovedná za žiadne opomenutia v tomto zozname. Dohľad nad požiadavkami vyplývajúcimi z týchto iných zákonov nevykonáva Národná banka Slovenska. Uplatniteľnosť týchto požiadaviek a akýchkoľvek iných právnych požiadaviek by sa mala posúdiť pred uvedením fondu UCITS na trh alebo investovaním do fondu UCITS. V prípade existencie neistôt by osoby, ktoré uvádzajú UCITS na trh alebo do nich investujú, mali získať nezávislé poradenstvo, pokiaľ ide o požiadavky uplatniteľné na ich individuálnu situáciu.

Zhrnutie požiadaviek na uvádzanie UCITS na trh

Relevantné právne predpisy:

Kľúčové ustanovenia: §§ 3, 58, 60, 64, 138, 142-144, 144a, 151

Verejné uvádzanie fondov UCITS na trh na území Slovenskej republiky je povolené len ak boli splnené podmienky podľa ZKI a Národnej banke Slovenska boli oznámené informácie podľa ZKI. Takýto fond UCITS je povinný zabezpečiť splnenie podmienok pre distribúciu fondu UCITS v súlade s § 144 ZKI (článok 94 smernice UCITS).

Marketingové dokumenty nie je potrebné vopred zasielať Národnej banke Slovenska, táto ich nekontroluje, neschvaľuje, ani nedáva predchádzajúci súhlas k ich používaniu pred začiatkom uvádzania fondu UCITS na trh na území Slovenskej republiky. Všetky marketingové oznámenia a propagačné materiály musia byť v súlade s § 151 ZKI. Zasielanie osobitných hlásení sa nevyžaduje (len na žiadosť).

Všeobecné právne predpisy vzťahujúce sa na reklamu určenú spotrebiteľom:

Kľúčové ustanovenia: § 3, 6, 7, 8, 9

Kľúčové ustanovenia: § 3, 4

Kľúčové ustanovenia: § 4