en en

Verejná ponuka - základné informácie

Verejná ponuka cenných papierov

V zmysle článku 2 písm. d) nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2017/1129 o prospekte, ktorý sa má uverejniť pri verejnej ponuke cenných papierov alebo ich prijatí na obchodovanie na regulovanom trhu, a o zrušení smernice 2003/71/ES (ďalej len „nariadenie 2017/1129″) sa verejnou ponukou rozumie oznámenie osobám v akejkoľvek forme a akýmikoľvek prostriedkami, v ktorom sú uvedené dostatočné informácie o podmienkach ponuky a ponúkaných cenných papieroch, aby sa investor mohol rozhodnúť kúpiť alebo upísať tieto cenné papiere. Toto vymedzenie sa vzťahuje aj na umiestňovanie cenných papierov prostredníctvom finančných sprostredkovateľov.

Metodické usmernenie útvarov dohľadu Národnej banky Slovenska z 25. januára 2021 č. 1/2021 k verejnej ponuke cenných papierov prezentuje postoj Národnej banky Slovenska k tomu, kedy je ponuka cenných papierov verejnou ponukou a vyplýva z toho povinnosť mať schválený prospekt.

Cenné papiere možno verejne ponúkať len po predchádzajúcom uverejnení prospektu v súlade s nariadením 2017/1129.

21. júla 2019 vstúpili do platnosti:

  • Delegované nariadenie Komisie (EÚ) č. 2019/979, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/1129, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy týkajúce sa kľúčových finančných informácií v súhrne prospektu, uverejnenia a klasifikácie prospektov, inzerátov na cenné papiere, dodatkov k prospektu a notifikačného portálu, a ktorým sa zrušuje delegované nariadenie Komisie (EÚ) č. 382/2014 a delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2016/301 a
  • Delegované nariadenie Komisie (EÚ) č. 2019/980, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/1129, pokiaľ ide o formát, obsah, preskúmanie a schvaľovanie prospektu, ktorý sa má uverejniť pri verejnej ponuke cenných papierov alebo ich prijatí na obchodovanie na regulovanom trhu, a ktorým sa zrušuje nariadenie Komisie (ES) č. 809/2004

Delegované nariadenie č. 2019/980 upravuje povinnosť predkladať, prijať a spracovať žiadosti o schválenie prospektu elektronickými prostriedkami. Národná banka Slovenska využíva pre tento účel mailovú schránku verejna.ponuka@nbs.sk.

Náležitosti žiadosti sú upravené v § 16 zákona o dohľade a v Metodickom usmernení útvarov dohľadu nad finančným trhom Národnej banky Slovenska z 22. februára 2024 č. 1/2024 k procesu preskúmavania a schvaľovania prospektov.

Národná banka Slovenska umožňuje pred podaním samotnej žiadosti o schválenie prospektu konzultácie týkajúce sa prípravy a obsahu prospektu. Konkrétne otázky, ktoré chce oprávnená osoba konzultovať, môže v súlade s Metodickým usmernením č. 1/2024 zaslať na adresu: konzultacie.prospekty@nbs.sk.

  • Oznámenie o spôsobe podpisovania žiadosti o schválení prospektu

    dokumentov prostredníctvom kvalifikovaného elektronického podpisu, ako aj možnosť prijímania dokumentov opatrených kvalifikovaným elektronickým podpisom doručených do Národnej banky Slovenska elektronickou cestou.

    Na základe vyššie uvedeného a v zmysle ustanovenia § 16 ods. 2 a 3 písm. i) zákona č. 747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v spojení s čl. 20 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/1129 zo 14. júna 2017 o prospekte, ktorý sa má uverejniť pri verejnej ponuke cenných papierov alebo ich prijatí na obchodovanie na regulovanom trhu, a o zrušení smernice 2003/71/ES (ďalej len „nariadenie“) a s čl. 3 ods. 2  Metodického  usmernenia  útvarov dohľadu Národnej banky Slovenska z 22. marca 2021 č. 3/2021 k procesu preskúmavania a schvaľovania prospektov bude Národná banka Slovenska s účinnosťou od 1. júna 2022 v konaniach o schválení prospektu podľa čl. 20 nariadenia vyžadovať uvedenie kvalifikovaného elektronického podpisu na elektronickom podaní žiadosti, ako aj na všetkých ostatných podaniach v predmetnom konaní.

Zoznamy schválených i notifikovaných prospektov

Otázky a odpovede (Q&A) ESMA

Usmernenia, odporúčania, stanoviská a iné dokumenty ESMA vzťahujúce sa k nariadeniu 2017/1129