en en

Register 1999

REGISTER PREDPISOV

Národnej banky Slovenska uverejnených vo Vestníkoch Národnej banky

Slovenska určených pre verejnosť v roku 1999

NázovČiastka
Opatrenie Národnej bankySlovenska č. 1/1999, ktorým sa mení opatrenie Národnej bankySlovenska č. 15/1998, ktorým sa ustanovuje predkladanie výkazovbankami a pobočkami zahraničných bánk Národnej banke Slovenska3
Register predpisov Národnej bankySlovenska, uverejnených vo Vestníkoch Národnej banky Slovenskaurčených pre verejnosť v roku 19983
Opatrenie Národnej bankySlovenska č. 2/1999, ktorým sa vydávajú zoznamy skutočnostítvoriacich predmet štátneho tajomstva a služobného tajomstva vpodmienkach Národnej banky Slovenska4
Opatrenie Národnej bankySlovenska č. 3/1999 o zrušení opatrenia Národnej banky Slovenska č.11/1998 o devízovej pozícii bánk a pobočiek zahraničných bánk namenové účel5
Rozhodnutie Národnej bankySlovenska č. 1/1999 o povinných minimálnych rezervách5
Opatrenie Národnej bankySlovenska č. 4/1999 o zrušení opatrenia Národnej banky Slovenska č.1/1996, ktorým sa ustanovuje minimálna výška likvidných prostriedkovv znení neskorších predpisov6
Rozhodnutie Národnej bankySlovenska č. 2/1999 o podmienkach tvorby povinných minimálnych rezervbánk v roku 19998
Rozhodnutie Národnej bankySlovenska č. 3/1999 z 19. júla 1999 o poskytnutí lombardného úveru15
Zoznam č. 1/1999 cenných papierov,ktoré môžu byť založené za lombardný úver poskytnutý Národnou bankouSlovenska15
Rozhodnutie Národnej bankySlovenska č. 4/1999 z 27. augusta 1999, ktorým sa ustanovujeprevádzkový poriadok centrálneho registra vedeného Národnou bankouSlovenska19
Rozhodnutie Národnej bankySlovenska č. 5/1999 z 27. augusta 1999 o trhovom poriadku primárnehotrhu zaknihovaných štátnych cenných papierov, vydávaných v Slovenskejrepublike znejúcich na slovenskú menu19
Opatrenie Národnej bankySlovenska č. 5/1999 z 10. septembra 1999, ktorým sa ustanovujúpodmienky na usmerňovanie platobnej bilancie Slovenskej republiky19
Rozhodnutie Národnej bankySlovenska č. 6/1999 z 28. októbra 1999, ktorým sa ustanovujúpodmienky Národnej banky Slovenska na vykonávanie obchodov na voľnomtrhu s bankami a pobočkami zahraničných bánk23
Zoznam č. 2/1999 cenných papierov,ktoré môžu byť založené za lombardný úver poskytnutý Národnou bankouSlovenska23
Opatrenie Národnej bankySlovenska č. 6/1999 zo 6. decembra 1999, ktorým sa určujú podmienkyna usmerňovanie platobnej bilancie Slovenskej republiky26
Opatrenie Národnej bankySlovenska č. 7/1999 zo 17. decembra 1999, o predkladaní výkazovbankami a pobočkami zahraničných bánk Národnej banke Slovenska27
Rozhodnutie Národnej bankySlovenska č. 7/1999 zo 17. decembra 1999 o podmienkach tvorbypovinných minimálnych rezerv bánk v roku 200027