en en

Dôležité informácie a upozornenia

 • Informácia o zmene spôsobu predkladania výkazov a hlásení SFA a FP

  Národná banka Slovenska (ďalej len „NBS“) oznamuje, že dňa 30.06.2023 nadobudlo účinnosť opatrenie NBS z 22.mája 2023 č. 3/2023, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie NBS z 11. decembra 2018 č. 16/2018 o predkladaní výkazov o vykonávaní finančného sprostredkovania a výkazov o vykonávaní finančného poradenstva (ďalej len „opatrenie“).

  V súvislosti s uvedenou zmenou opatrenia NBS informuje, že od 01.07.2023 došlo k zmene spôsobu predkladania výkazov a hlásení samostatnými finančnými agentami a finančnými poradcami (ďalej len „dohliadané subjekty“) z informačného systému Regfap do informačného systému Štatistický zberový portál (ďalej len „IS ŠZP SK“).

  Pre vykazovanie v IS ŠZP SK je potrebná registrácia (!!! prístupové údaje do informačného systému Regfap nie sú totožné s prihlasovacími údajmi do IS ŠZP SK!!!).

  Dohliadané subjekty, ktoré ešte nie sú registrované v IS ŠZP SK, sa registrujú prostredníctvom nasledovného linku: https://nbs.sk/extranet-portal.

  Postup ako sa zaregistrovať a iné užitočné informácie sú zverejnené na: https://nbs.sk/dohlad-nad-financnym-trhom/dohlad/financne-sprostredkovanie-a-financne-poradenstvo/informacie/registracia-statisticky-zberovy-portal-szp

 • Informácia k dôveryhodnosti finančných agentov a finančných poradcov

  Národná banka Slovenska (ďalej len „NBS“) v záujme zabezpečenia jednotného postupu pri posudzovaní dôveryhodnosti fyzických osôb pôsobiacich podľa zákona č. 186/2009 Z. z. o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v nadväznosti na vyhlásenie konkurzu na ich osobu vydala Stanovisko odboru dohľadu nad kapitálovým trhom NBS zo dňa 8.11.2021 k dôveryhodnosti finančných agentov a finančných poradcov fyzických osôb v konkurze.

  Predmetné stanovisko je zverejnené na webovej stránke NBS v časti Dohľad nad finančným trhom – Legislatíva – Národná legislatíva – oblasť finančné sprostredkovanie a finančné poradenstvo – Stanovisko, link: http://www.nbs.sk/_img/Documents/_Dohlad/ORM/RegulaciaTrhov/stanovisko_ODK_k_doveryhodnosti_FO_v_konkurze_08112021.pdf