en en

Správcovské spoločnosti

Správcovská spoločnosť je spoločnosť, ktorá:
• podniká v oblasti kolektívneho investovania,
• podniká na základe povolenia udeleného zo strany Národnej banky Slovenska,
• je oprávnená vytvárať a spravovať subjekty kolektívneho investovania,
• má právnu formu akciovej spoločnosti,
• má sídlo v Slovenskej republike,
• má v obchodnom názve označenie: „správcovská spoločnosť, akciová spoločnosť“ alebo „správ. spol., a. s.“.

 • Čo je kolektívne investovanie?

  Kolektívne investovanie je:
  podnikaním,
  • ktorého predmetom je zhromažďovanie prostriedkov od investorov,
  • s cieľom ich spoločného investovania,
  • v súlade s určenou investičnou politikou,
  v prospech investorov,
  • pričom investor je vystavený trhovému riziku.

  Zhromažďovanie prostriedkov na účel ich následného investovania sa zakazuje ak:
  • má byť návratnosť zhromaždených prostriedkov investorov, čo len čiastočne závislé od hodnoty alebo výnosu aktív, ktoré boli za zhromaždené prostriedky nadobudnuté, a zároveň
  • sa nevykonáva na základe povolenia alebo za podmienok, ktoré ustanovuje zákon o kolektívnom investovaní.

  Na posúdenie toho, či plánovaná alebo vykonávaná činnosť je alebo nie je kolektívnym investovaním, je potrebné vyhodnotiť:
  • či sú splnené všetky hlavné znaky definície kolektívneho investovania, aj za pomoci vedľajších (pomocných) znakov, a
  • či posudzovaná činnosť nespadá pod niektorú z výnimiek podľa zákona o kolektívnom investovaní alebo podľa ESMA usmernenia.

  Schéma znakov kolektívneho investovania

 • Povolenie na vytváranie a spravovanie UCITS fondov

  Správcovská spoločnosť môže požiadať Národnú banku Slovenska o povolenie na vytváranie a spravovanie tzv. UCITS fondov. Ide o povolenie podľa § 28 zákona o kolektívnom investovaní na vytváranie a spravovanie:
  • štandardných fondov a
  • európskych štandardných fondov.

  Štandardné fondy sú:
  • fondy, ktoré spĺňajú podmienky Smernice UCITS na investovanie do prevoditeľných nástrojov a na rozloženie rizika a zároveň sú
  • vytvorené na základe povolenia NBS v Slovenskej republike.

  Európske štandardné fondy sú:
  • fondy, ktoré spĺňajú podmienky Smernice UCITS na investovanie do prevoditeľných nástrojov a na rozloženie rizika, a zároveň sú
  • vytvorené na základe povolenia v inom členskom štáte EÚ.

Legislatíva

Otázky a odpovede orgánu ESMA

Zoznam Memoránd o porozumení podľa smernice AIFMD

Ďalšie informácie ohľadom kolektívneho investovania je možné nájsť na webovom sídle Európskej komisie alebo na webovom sídle orgánu ESMA.