en en

Legislatíva - kolektívne investovanie

Slovenské právne predpisy

Všeobecne záväzné právne predpisy a metodické usmernenia, odporúčania, stanoviská, otázky a odpovede sú uvedené v sekcii Národná legislatíva, oblasť úpravy Kolektívne investovanie.

Právne predpisy EÚ

UCITS
AIFMD
CBDIF
 • Smernica CBDF – Smernica, ktorou sa mení Smernica UCITS a Smernice AIFMD pokiaľ ide o cezhraničnú distribúciu podnikov kolektívneho investovania
 • Nariadenie CBDF – Nariadenie, ktorým sa uľahčuje cezhraničná distribúcia podnikov kolektívneho investovania
 • ITS (EÚ) 2021/955 – formuláre, vzory, postupy a technické opatrenia na uverejňovanie a oznamovanie pravidiel uvádzania na trh, poplatkov a platieb, a ktorým sa bližšie určujú informácie, ktoré sa majú oznamovať na účely vytvorenia a vedenia centrálnej databázy o cezhraničnom uvádzaní AIF a PKIPCP na trh, ako aj formuláre, vzory a postupy na oznamovanie takýchto informácií
 • Usmernenia ESMA o marketingových oznámeniach podľa nariadenia o cezhraničnej distribúcii
Fondy MMF, EuVECA, EuSEF, ELTIF
 • Nariadenie o fondoch peňažného trhu
 • Nariadenie EuSEF – Nariadenie (EÚ) č. 346/2013 o európskych fondoch sociálneho podnikania (EuSEF)
 • Nariadenie EuVECA – Nariadenie (EÚ) č. 345/2013 o európskych fondoch rizikového kapitálu (EuVECA)
 • Nariadenie (EÚ) 2017/1991 – ktorým sa mení Nariadenie č. 345/2013 o európskych fondoch rizikového kapitálu a nariadenie (EuVECA) a Nariadenie č. 346/2013 o európskych fondoch sociálneho podnikania (EuSEF)
 • Nariadenie ELTIF – Nariadenie (EÚ) 2015/760 o európskych dlhodobých investičných fondoch (ELTIF)
 • Nariadenie ELTIF 2 – Nariadenie (EÚ) 2023/606, ktorým sa mení Nariadenie ELTIF, pokiaľ ide o požiadavky týkajúce sa investičných politík a podmienok výkonu činnosti fondov ELTIF a rozsahu oprávnených investičných aktív, požiadavky na zloženie a diverzifikáciu portfólia a vypožičiavanie hotovosti a iné pravidlá fondov
 • RTS (EÚ) 2021/1383 – požiadavky na aktíva prijaté fondmi peňažného trhu v rámci zmlúv o reverzných repo transakciách
 • ITS (EÚ) 2018/7008 – vzor, ktorý majú používať správcovia fondov peňažného trhu pri podávaní správ príslušným orgánom
 • Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2019/820 – pokiaľ ide o konflikty záujmov v oblasti európskych fondov rizikového kapitálu (EuVECA)
 • Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2019/819 –  pokiaľ ide o konflikty záujmov, meranie sociálnych vplyvov a informácie pre investorov v oblasti európskych fondov sociálneho podnikania (EuSEF)
 • RTS (EÚ) 2018/480  – pokiaľ ide o regulačné technické predpisy o finančných derivátových nástrojoch výlučne na účely hedžingu, dostatočnej životnosti európskych dlhodobých investičných fondov (ELTIF), kritériách na posúdenie trhu pre potenciálnych kupujúcich a na ocenenie aktív, ktoré sa majú odpredať, a o typoch a charakteristikách služieb, ktoré sú k dispozícii retailovým investorom
 • Usmernenia ESMA sú zhrnuté podľa jednotlivých typov fondov a ďalších oblastí na webovom sídle orgánu ESMA