en en

FAQ - podanie žiadosti

Časté otázky pre podanie žiadosti o udelenie povolenia/vydanie rozhodnutia o registrácii.

 • Je na vydanie povolenia potrebné, aby mal záujemca právne zastúpenie?

  Právne zastúpenie nie je nevyhnutné. Zostaviť žiadosť v súlade s požiadavkami príslušných predpisov je však dosť náročné, vyžaduje schopnosť interpretovať zákonné pojmy a poznať súvislosti medzi rôznymi predpismi. Kvalita žiadosti a jej príloh má vplyv na dĺžku licenčného konania. Prípravu žiadosti a súvisiacu komunikáciu s NBS preto odporúčame zveriť advokátskej kancelárii, ktorá má skúsenosti s konaním pred NBS.

 • Ako má byť žiadosť koncipovaná z formálnej stránky? Je potrebné predkladať podklady, ktoré už žiadateľ predložil v inom konaní?

  Doterajšia aplikačná prax preukázala, že predkladané prílohy neobsahujú pojmy vyplývajúce z legislatívy. V mnohých prípadoch predložené dokumenty nemajú podklad v príslušných predpisoch. Žiadatelia predkladajú neočíslované prílohy veľkého rozsahu, v ktorých sa ťažko orientuje a odvolávanie sa na jednotlivé časti žiadosti, resp. jej príloh je neprehľadné, čo spomaľuje a sťažuje spracovávanie žiadosti.

  Dokumenty predložené žiadateľom musia obsahovať terminológiu, ktorá je v súlade so zákonom o platobných službách a ostatnými právnymi predpismi uvedenými vyššie. Žiadateľ predkladá všetky dokumenty, ktoré požadujú príslušné právne predpisy, inak sa žiadosť považuje za neúplnú. NBS síce vyzve žiadateľa na doplnenie chýbajúcich podkladov, vydanie povolenia sa tým však oddiali. Prílohy sa predkladajú očíslované.

  Povinnosťou žiadateľa v konaní je predložiť všetky informácie a prílohy v rozsahu, aby bolo možné zo strany NBS posúdiť splnenie všetkých podmienok na udelenie povolenia. Ak žiadateľ predkladal listiny v inom konaní pred NBS, pred podaním žiadosti a ak sú už odovzdané listiny naďalej v celom rozsahu aktuálne, žiadateľ ich môže v žiadosti nahradiť zoznamom už odovzdaných listín s uvedením dátumu odovzdania jednotlivých listín NBS a identifikovaním konania, v ktorom boli tieto listiny odovzdané.

  Ak prílohou k žiadosti je účtovná závierka, správa audítora a výročná správa, ktoré sú uložené v registri účtovných závierok, žiadateľ ich môže nahradiť odkazom na ich zverejnenie v tomto registri účtovných závierok.

 • Ako postupovať, keď je v konaní potrebné predložiť verejné listiny vydané v zahraničí?

  Pred tým, ako možno v konaní použiť verejnú listinu zo zahraničia, je potrebné, aby bola najprv relevantným spôsobom overená v krajine svojho pôvodu. Najčastejšou formou overenia zahraničnej verejnej listiny je jej apostilácia. Apostilou nadobúdajú zahraničné listiny právnu silu a hodnovernosť verejných listín, ako keby boli vydané na území Slovenskej republiky. Takúto formu overenia umožnilo uzavretie tzv. Haagskeho dohovoru z r. 1961. Vzhľadom na to je overenie formou apostilácie možné iba na listiny vydané orgánmi štátu, ktorý je zmluvnou stranou Haagskeho dohovoru. V prípade, že by sa mala v konaní použiť listina vydaná orgánom štátu, ktorý nie je zmluvnou stranou Haagskeho dohovoru, vyžaduje sa konzulárne vyššie overenie (tzv. konzulárna superlegalizácia). S niektorými štátmi má však Slovenská republika uzatvorené dvojstranné zmluvy, ktoré umožňujú vzájomné uznávanie listín aj bez apostilácie.

  Pokiaľ ide o listinu vydanú orgánom štátu z tejto kategórie, nie je potrebná ani apostilácia. Okrem uvedeného sú od 16. februára 2019 od všetkých foriem overovania (apostil, superlegalizácia) oslobodené určité druhy verejných listín vydaných alebo osvedčených v členských štátoch EÚ. Nie je potrebné overovať listiny osvedčujúce nasledovné skutočnosti: narodenie, že osoba žije, úmrtie, meno, bydlisko a/alebo pobyt, štátnu príslušnosť, neexistenciu záznamu v registri trestov.

 • Môže byť žiadosť alebo jej časť (napr. niektorá z príloh) predložená v inom ako slovenskom jazyku?

  Žiadosť vrátane jej príloh sa predkladá v slovenskom jazyku. Ak je niektorá príloha vyhotovená v inom ako štátnom jazyku, spolu s príslušnou prílohou sa musí predložiť aj jej úradne osvedčený preklad do štátneho jazyka. NBS na základe písomného návrhu žiadateľa môže upustiť od predloženia úradne osvedčeného prekladu technickej dokumentácie alebo inej prílohy žiadosti do štátneho jazyka, a ak ide o technickú dokumentáciu alebo inú prílohu vyhotovenú v českom jazyku alebo v jazyku bežne používanom v oblasti medzinárodných financií (angličtina).

  Žiadosť sa teda predkladá v slovenskom jazyku, žiadateľ v nej však môže požiadať, aby NBS akceptovala niektoré prílohy v českom alebo anglickom jazyku. NBS obvykle akceptuje predloženie technickej dokumentácie v anglickom jazyku. NBS tiež obvykle akceptuje v anglickom jazyku dokumenty preukazujúce odbornú spôsobilosť posudzovaných osôb. Dokumenty týkajúce sa vnútornej organizácie žiadateľa ako napr. vnútorné predpisy, ktorými sa žiadateľ po udelení povolenia bude riadiť, a ktoré budú tiež predmetom dohľadu musia byť predložené v slovenskom jazyku, prípadne dvojjazyčne. NBS však môže aj dodatočne podľa potreby požiadať žiadateľa o predloženie úradne osvedčeného prekladu príslušnej prílohy do štátneho jazyka.


Dátum poslednej aktualizácie 26. jún 2023