en en

Subjekty poskytujúce služby na základe výnimky zo zákona

Zákon o platobných službách v  § 1 ods. 3 ustanovuje také činností, na ktoré sa tento zákon nevzťahuje. Niektorým z takýchto poskytovateľov ukladá zákon oznamovacie povinnosti.

Ide o týchto poskytovateľov, ktorí predstavujú tzv. výnimky zo zákona o platobných službách:

 • Poskytovateľ elektronických komunikačných sietí alebo služieb

  Poskytovateľom elektronických komunikačných sietí alebo elektronických komunikačných služieb je podnikateľský subjekt poskytujúci služby podľa § 1 ods. 3 písm. l) prvého bodu alebo druhého bodu zákona o platobných službách, ktoré sú poskytované ako doplnková služba k elektronickým komunikačným službám používateľovi, pri ktorých

  • suma platobnej operácie je zahrnutá do súvisiacej faktúry,
  • pričom suma jednotlivej platobnej operácie nepresiahne 50 eur a 
  • celková suma platobných operácií nepresiahne 300 eur mesačne u jedného používateľa elektronických komunikačných sietí alebo elektronických komunikačných služieb, pričom uvedené platí aj u predplatených služieb a tieto platobné operácie sú určené na :
  1. nákup digitálneho obsahu alebo hlasových služieb bez ohľadu na zariadenie použité na nákup alebo spotrebu digitálneho obsahu alebo
  2. vykonanie z elektronického zariadenia alebo jeho prostredníctvom v rámci charitatívnej činnosti alebo na nákup elektronických lístkov.

  Poskytovateľ elektronických komunikačných sietí alebo elektronických komunikačných služieb, ktorý má zámer začať poskytovať služby (spadajúce pod „elektronickú komunikačnú výnimku“) podľa § 1 ods. 3 písm. l) zákona o platobných službách, je povinný v súlade s  § 97b ods. 2 a v spojení s § 97a ods. 2 písm. a) a b) a ods. 5 až 8 predložiť Národnej banke Slovenska oznámenie.

  Informácie k predkladaniu oznámenia:

  Pre podanie oznámenia je potrebné vyplniť formulár. Oznámenie podľa § 97b ods. 2 zákona o platobných službách sa predkladá v elektronickej podobe na elektronickú adresu: poskytovatel_EKS@nbs.sk.

  Poskytovateľ elektronických komunikačných sietí alebo elektronických komunikačných služieb je povinný informácie požadované Národnou bankou Slovenska poskytnúť požadovaným spôsobom a v  požadovanej forme, podobe, štruktúre a lehote, pričom je povinný poskytnúť Národnej banke Slovenska aj požadovanú súčinnosť a spoluprácu.

  Poskytovateľ elektronických komunikačných služieb alebo sietí je tiež povinný polročne oznámiť Národnej banke Slovenska každú zmenu už oznámených údajov, a to najneskôr do jedného mesiaca po skončení každého kalendárneho polroka.

  Informácie k predkladaniu overenia:

  Poskytovateľ elektronických komunikačných sietí alebo služieb je povinný poskytnúť raz za rok overenie štatutárneho audítora, ktorého súčasťou je aj potvrdenie, že jeho činnosť je v súlade s § 1 ods. 3 písm. l). Overenie štatutárneho audítora sa predkladá v elektronickej podobe na elektronickú adresu: poskytovatel_EKS@nbs.sk.

  Národná banka Slovenska po posúdení overenia štatutárneho audítora o prekročení limitov poskytovateľom elektronických komunikačných sietí alebo služieb oznámi tomuto poskytovateľovi, že sa na jeho činnosti nevzťahuje § 1 ods. 3 písm. l). Taký poskytovateľ je povinný bezodkladne po oznámení ukončiť vykonávanie takých činností alebo požiadať o povolenie (registráciu) na ich poskytovanie.

  Ak Národná banka Slovenska po posúdení overenia štatutárneho audítora zistí, že sa na činnosť poskytovateľa elektronických komunikačných sietí alebo služieb vzťahuje § 1 ods. 3 písm. l), informuje Európsky orgán dohľadu o tomto poskytovateľovi elektronických komunikačných sietí alebo služieb a zároveň mu oznámi opis ním poskytovaných služieb.

 • Limitovaný poskytovateľ

  Informácie k prvému a druhému bodu podľa § 1 ods. 3 písm. k) zákona o platobných službách

  Limitovaný poskytovateľ je fyzická osoba, ktorá je podnikateľom alebo právnická osoba poskytujúca služby podľa § 1 ods. 3 písm. k) prvého bodu alebo druhého bodu zákona č. 492/2009 Z.  z.  o platobných službách (ďalej len „zákon o platobných službách“), poskytujúca služby založené na osobitných platobných prostriedkoch alebo obdobných technických prostriedkoch uchovávajúcich majetkovú hodnotu elektronicky, ktoré sa môžu používať len obmedzene alebo len na osobitný účel a ktoré spĺňajú jednu z týchto podmienok:

  1. môžu sa používať na nákup tovaru alebo služieb len v priestoroch limitovaného poskytovateľa podľa § 97a zákona o platobných službách alebo v rámci obmedzenej siete poskytovateľa tovaru alebo služby na základe priamej obchodnej dohody s limitovaným poskytovateľom podľa § 97a zákona o platobných službách,
  2. môžu sa používať na nákup obmedzeného sortimentu tovaru alebo služieb a vydávajú sa limitovaným poskytovateľom podľa § 97a zákona o platobných službách.

  Každý limitovaný poskytovateľ je povinný Národnej banke Slovenska predložiť príslušné oznámenie podľa ustanovenia § 97a ods. 2 a nasl. zákona o platobných službách v rozsahu Usmernení k vyňatiu obmedzenej siete podľa druhej smernice o platobných službách EBA/GL/2022/02, ktoré bližšie vysvetľujú požiadavky, kritériá a ukazovatele činnosti limitovaného poskytovateľa tak, aby sa osobitné platobné prostriedky používali obmedzeným spôsobom. Základným predpokladom na účely posúdenia činnosti limitovaného poskytovateľa je, aby jeho služby, ktoré sú založené na osobitnom platobnom prostriedku bolo možné použiť iba v obmedzenom rozsahu (obmedzene) a vždy na účely predkladania platobného príkazu. Súčasťou služby poskytovanej limitovaným poskytovateľom má byť vždy (reálne) bezprostredné uskutočnenie platby za tovar alebo službu. Samotná evidencia takéhoto nákupu tovaru alebo služby, ktorá sa medzi zúčastnenými stranami fakturuje až následne alebo k reálnemu zaplateniu dochádza vopred, nemusí predstavovať služby poskytované limitovaným poskytovateľom tak, ako sú uvedené v zákone o platobných službách.

  Druhy oznámení limitovaného poskytovateľa

  Na základe ustanovenia § 97a zákona o platobných službách je fyzická osoba, ktorá je podnikateľom alebo právnická osoba povinná predložiť Národnej banke Slovenska:

  1. Oznámenie o plánovanom začatí poskytovania služieb podľa § 97a ods. 2 zákona o  platobných službách,
  2. Oznámenie o skončení poskytovania služieb podľa § 97a ods. 4 zákona o platobných službách,
  3. Oznámenie o  zmene podľa § 97a ods. 5  zákona o platobných službách,
  4. Oznámenie o prekročení sumy 1 000 000 eur podľa § 97a ods. 9  zákona o platobných službách.

  Informácie k predkladaniu oznámení:

  Pre podanie príslušného oznámenia uvedeného v bodoch 1 až 4 je potrebné vyplniť formulár. Oznámenia podľa § 97a ods. 2 až 9 zákona o platobných službách sa predkladajú v elektronickej podobe na elektronickú adresu: limitovanyposkytovatel@nbs.sk. Limitovaný poskytovateľ je povinný informácie požadované Národnou bankou Slovenska poskytnúť požadovaným spôsobom a v  požadovanej forme, podobe, štruktúre a lehote, pričom limitovaný poskytovateľ je povinný poskytnúť Národnej banke Slovenska aj požadovanú súčinnosť a spoluprácu.

  Informácie k tretiemu bodu podľa § 1 ods. 3 písm. k) zákona o platobných službách

  Služby založené na osobitných platobných prostriedkoch alebo obdobných technických prostriedkoch uchovávajúcich majetkovú hodnotu elektronicky, ktoré sa môžu používať len obmedzene alebo len na osobitný účel podľa § 1 ods. 3 písm. k) tretieho bodu  zákona o platobných službách v spojení s článkom 3 písm. k) iii) smernice PSD2 sú poskytované a platné len na území Slovenskej republiky, vydávané na žiadosť podniku (napr. zamestnávateľa), miestneho orgánu štátnej správy, obce, vyššieho územného celku alebo obdobného orgánu na osobitné sociálne účely alebo daňové účely na nákup určeného tovaru alebo určených služieb od poskytovateľa tohto tovaru alebo služieb na základe obchodnej dohody uzatvorenej s poskytovateľom platobných služieb alebo vydavateľom platobných prostriedkov alebo obdobných technických prostriedkov uchovávajúcich majetkovú hodnotu elektronicky.

  Usmernenia k vyňatiu obmedzenej siete podľa druhej smernice o platobných službách EBA/GL/2022/02 požadujú v usmernení č. 7, aby sa na osobitné platobné prostriedky podľa tretieho bodu neuplatňovali požiadavky podľa prvého a druhého bodu.

  Oznámenie podľa tretieho bodu:

  Pre podanie oznámenia podľa bodu 3 je potrebné vyplniť formulár v elektronickej podobe a poslať na elektronickú adresu: limitovanyposkytovatel@nbs.sk.