en en

Platobné inštitúcie a AISP

Platobná inštitúcia (PI) je právnickou osobou so sídlom a ústredím na území Slovenskej republiky, ktorá má povolenie od NBS na poskytovanie platobných služieb, pričom najmenej jednu platobnú službu podľa udeleného povolenia musí poskytovať na území Slovenskej republiky. Okrem platobných služieb môže vykonávať aj ďalšie obchodné činnosti, ale nemôže prijímať vklady.

Poskytovateľ služieb informovania o platobnom účte (AISP) je fyzická osoba s miestom podnikania na území Slovenskej republiky, ktorá je zapísaná do živnostenského registra alebo právnická osoba so sídlom na území Slovenskej republiky, ktorá je zapísaná do obchodného registra, pričom môže poskytovať výhradne platobnú službu informovania o platobnom účte, a to na základe rozhodnutia o registrácii na poskytovanie takej platobnej služby vydaného NBS. PI aj AISP podliehajú podmienkam a požiadavkám podľa ZoPS a ďalšej legislatívy. Na základe oznámenia doručeného NBS môžu pôsobiť v celom EHP. V prípade obchodného modelu, v ktorom pri poskytovaní služby AIS particupuje aj IT spoločnosť, je potrebné dôkladne zvážiť, ktorý zo subjektov potrebuje podať žiadosť o registráciu, prip. či sa musia registrovať obidva subjekty.

Platobná služba (§ 2 ods. 1 ZoPS)Príklad
a) vklad finančných prostriedkov v  hotovosti na platobný účet a vykonávanie všetkých úkonov súvisiacich s  vedením platobného účtu,Vkladanie hotovosti na platobný účet na pobočke, resp. prostredníctvom bankomatu. Platobný účet možno definovať ako účet vedený v mene jedného alebo viacerých používateľov platobných služieb, ktorý sa používa na vykonávanie platobných operácií.
b) výber finančných prostriedkov v hotovosti z  platobného účtu a vykonávanie všetkých úkonov súvisiacich s vedením platobného účtu,Výbery hotovosti z platobného účtu na pobočke resp. prostredníctvom bankomatu.
c) vykonávanie platobných operácií vrátane prevodu finančných prostriedkov z platobného účtu alebo na platobný účet vedený u poskytovateľa platobných služieb úhradou, prostredníctvom platobnej karty alebo iného platobného prostriedku, inkasom.Vklad, výber alebo prevod finančných prostriedkov na pokyn platiteľa alebo v jeho mene alebo na pokyn príjemcu poskytovateľovi platobných služieb, formou úhrady, platobnými prostriedkami, resp. formou inkasa, vrátane jednorazového inkasa.
d) vykonávanie platobných operácií z úveru poskytnutého používateľovi platobných služieb1. formou povoleného prečerpania platobného účtu, a to úhradou, prostredníctvom platobnej karty alebo iného platobného prostriedku, inkasom, alebo2. formou úverového rámca prostredníctvom platobnej karty alebo iného platobného prostriedku,Tie, ktoré sú uvedené v platobnej službe c), ale z kontokorentného úveru alebo úverového rámca.
e) vydávanie platobného prostriedku alebo prijímanie platobných operácií,Tzv. „merchant acquiring“, t.j. prijímanie a  spracovanie kartových transakcií pre internetových obchodníkov.Vydávanie platobných kariet resp. iných platobných prostriedkov ako internet banking, mobilná aplikácia a pod.
f) poukazovanie peňazí,Prevod peňazí bez vedenia platobných účtov.
g) platobná iniciačná služba,Zadanie platobného príkazu prostredníctvom tzv. tretej strany z platobného účtu používateľa platobných služieb vedeného u iného poskytovateľa platobných služieb.
h) služba informovania o platobnom účte.Služba, ktorá umožňuje používateľovi platobných služieb poskytnúť konsolidované informácie o jednom alebo viacerých platobných účtoch vedených u jedného alebo viacerých poskytovateľov platobných služieb.

Platobné služby môžu poskytovať len poskytovatelia platobných služieb s príslušným povolením, resp. registráciou a to najčastejšie subjekty, ktoré sú spolu s vybranými požiadavkami na ich podnikanie uvedené v tabuľke nižšie.

Platobné službyVydávanie el. peňazíPredpoklad na začatie vykonávania činnostiPrávna formaZákladné imanie
Bankabankové povolenieakciová spoločnosť16 600 000 eur
Platobná inštitúciaXpovolenie na poskytovanie platobných služiebprávnická osoba125 000 eur
Poskytovateľ platobných služieb v obmedzenom rozsahuXrozhodnutie o  registrácii na poskytovanie platobnej služby podľa § 2 ods. 1 písm. a) až f) ZoPSprávnická osoba125 000 eur
Poskytovateľ služieb informovania o platobnom účteXrozhodnutie o registrácii na poskytovanie platobnej služby § 2 ods. 1 písm. h) ZoPSfyzická osoba podnikateľ /právnická osobanevyžaduje sa
Inštitúcia elektronických peňazípovolenie na vydávanie a správu elektronických peňazí/ povolenie na poskytovanie platobných služiebprávnická osoba350 000 eur
Inštitúcia elektronických peňazí v obmedzenom rozsahupovolenie na vydávanie a správu elektronických peňazí/ povolenie na poskytovanie platobných služiebprávnická osoba350 000 eur

Platobná inštitúcia (PI), ktorá má povolenie iného príslušného vnútroštátneho orgánu v EHP môže poskytovať svoje služby aj v Slovenskej republike. V rámci tohto „európskeho pasu“ môže inštitúcia podnikať buď prostredníctvom pobočky PI, agenta PI z EHS, alebo na základe voľného cezhraničného poskytovania služieb. Nižšie sumarizujeme podoby, v akých môže platobná inštitúcia (PI) pôsobiť v Slovenskej republike:

platobná inštitúcia (PI)

agent PI z EHS

posk. plat. služieb v obmedzenom rozsahu

voľne cezhranične pôsobiaca PI

pobočka PI z EHS

Pobočkou sa na účely ZoPS rozumie organizačná zložka platobnej inštitúcie umiestnená na území Slovenskej republiky alebo mimo územia Slovenskej republiky. Agent PI z EHS je fyzická alebo právnická osoba, ktorá pri poskytovaní platobných služieb koná v mene PI.