en en

Limitovaný poskytovateľ

Informácie k prvému a druhému bodu podľa § 1 ods. 3 písm. k) zákona o platobných službách

Limitovaný poskytovateľ je fyzická osoba, ktorá je podnikateľom alebo právnická osoba poskytujúca služby podľa § 1 ods. 3 písm. k) prvého bodu alebo druhého bodu zákona č. 492/2009 Z.  z.  o platobných službách (ďalej len „zákon o platobných službách“), poskytujúca služby založené na osobitných platobných prostriedkoch alebo obdobných technických prostriedkoch uchovávajúcich majetkovú hodnotu elektronicky, ktoré sa môžu používať len obmedzene alebo len na osobitný účel a ktoré spĺňajú jednu z týchto podmienok:

  1. môžu sa používať na nákup tovaru alebo služieb len v priestoroch limitovaného poskytovateľa podľa § 97a zákona o platobných službách alebo v rámci obmedzenej siete poskytovateľa tovaru alebo služby na základe priamej obchodnej dohody s limitovaným poskytovateľom podľa § 97a zákona o platobných službách,
  2. môžu sa používať na nákup obmedzeného sortimentu tovaru alebo služieb a vydávajú sa limitovaným poskytovateľom podľa § 97a zákona o platobných službách.

Každý limitovaný poskytovateľ je povinný Národnej banke Slovenska predložiť príslušné oznámenie podľa ustanovenia § 97a ods. 2 a nasl. zákona o platobných službách v rozsahu Usmernení k vyňatiu obmedzenej siete podľa druhej smernice o platobných službách EBA/GL/2022/02, ktoré bližšie vysvetľujú požiadavky, kritériá a ukazovatele činnosti limitovaného poskytovateľa tak, aby sa osobitné platobné prostriedky používali obmedzeným spôsobom. Základným predpokladom na účely posúdenia činnosti limitovaného poskytovateľa je, aby jeho služby, ktoré sú založené na osobitnom platobnom prostriedku bolo možné použiť iba v obmedzenom rozsahu (obmedzene) a vždy na účely predkladania platobného príkazu. Súčasťou služby poskytovanej limitovaným poskytovateľom má byť vždy (reálne) bezprostredné uskutočnenie platby za tovar alebo službu. Samotná evidencia takéhoto nákupu tovaru alebo služby, ktorá sa medzi zúčastnenými stranami fakturuje až následne alebo k reálnemu zaplateniu dochádza vopred, nemusí predstavovať služby poskytované limitovaným poskytovateľom tak, ako sú uvedené v zákone o platobných službách.

Druhy oznámení limitovaného poskytovateľa

Na základe ustanovenia § 97a zákona o platobných službách je fyzická osoba, ktorá je podnikateľom alebo právnická osoba povinná predložiť Národnej banke Slovenska:

  1. Oznámenie o plánovanom začatí poskytovania služieb podľa § 97a ods. 2 zákona o  platobných službách,
  2. Oznámenie o skončení poskytovania služieb podľa § 97a ods. 4 zákona o platobných službách,
  3. Oznámenie o  zmene podľa § 97a ods. 5  zákona o platobných službách,
  4. Oznámenie o prekročení sumy 1 000 000 eur podľa § 97a ods. 9  zákona o platobných službách.

Informácie k predkladaniu oznámení:

Pre podanie príslušného oznámenia uvedeného v bodoch 1 až 4 je potrebné vyplniť formulár. Oznámenia podľa § 97a ods. 2 až 9 zákona o platobných službách sa predkladajú v elektronickej podobe na elektronickú adresu: limitovanyposkytovatel@nbs.sk. Limitovaný poskytovateľ je povinný informácie požadované Národnou bankou Slovenska poskytnúť požadovaným spôsobom a v  požadovanej forme, podobe, štruktúre a lehote, pričom limitovaný poskytovateľ je povinný poskytnúť Národnej banke Slovenska aj požadovanú súčinnosť a spoluprácu.

Informácie k tretiemu bodu podľa § 1 ods. 3 písm. k) zákona o platobných službách

Služby založené na osobitných platobných prostriedkoch alebo obdobných technických prostriedkoch uchovávajúcich majetkovú hodnotu elektronicky, ktoré sa môžu používať len obmedzene alebo len na osobitný účel podľa § 1 ods. 3 písm. k) tretieho bodu  zákona o platobných službách v spojení s článkom 3 písm. k) iii) smernice PSD2 sú poskytované a platné len na území Slovenskej republiky, vydávané na žiadosť podniku (napr. zamestnávateľa), miestneho orgánu štátnej správy, obce, vyššieho územného celku alebo obdobného orgánu na osobitné sociálne účely alebo daňové účely na nákup určeného tovaru alebo určených služieb od poskytovateľa tohto tovaru alebo služieb na základe obchodnej dohody uzatvorenej s poskytovateľom platobných služieb alebo vydavateľom platobných prostriedkov alebo obdobných technických prostriedkov uchovávajúcich majetkovú hodnotu elektronicky.

Usmernenia k vyňatiu obmedzenej siete podľa druhej smernice o platobných službách EBA/GL/2022/02 požadujú v usmernení č. 7, aby sa na osobitné platobné prostriedky podľa tretieho bodu neuplatňovali požiadavky podľa prvého a druhého bodu.

Oznámenie podľa tretieho bodu:

Pre podanie oznámenia podľa bodu 3 je potrebné vyplniť formulár v elektronickej podobe a poslať na elektronickú adresu: limitovanyposkytovatel@nbs.sk.