en en

Poskytovateľ elektronických komunikačných sietí alebo služieb

Poskytovateľom elektronických komunikačných sietí alebo elektronických komunikačných služieb je podnikateľský subjekt poskytujúci služby podľa § 1 ods. 3 písm. l) prvého bodu alebo druhého bodu zákona o platobných službách, ktoré sú poskytované ako doplnková služba k elektronickým komunikačným službám používateľovi, pri ktorých

  • suma platobnej operácie je zahrnutá do súvisiacej faktúry,
  • pričom suma jednotlivej platobnej operácie nepresiahne 50 eur a 
  • celková suma platobných operácií nepresiahne 300 eur mesačne u jedného používateľa elektronických komunikačných sietí alebo elektronických komunikačných služieb, pričom uvedené platí aj u predplatených služieb a tieto platobné operácie sú určené na :
  1. nákup digitálneho obsahu alebo hlasových služieb bez ohľadu na zariadenie použité na nákup alebo spotrebu digitálneho obsahu alebo
  2. vykonanie z elektronického zariadenia alebo jeho prostredníctvom v rámci charitatívnej činnosti alebo na nákup elektronických lístkov.

Poskytovateľ elektronických komunikačných sietí alebo elektronických komunikačných služieb, ktorý má zámer začať poskytovať služby (spadajúce pod „elektronickú komunikačnú výnimku“) podľa § 1 ods. 3 písm. l) zákona o platobných službách, je povinný v súlade s  § 97b ods. 2 a v spojení s § 97a ods. 2 písm. a) a b) a ods. 5 až 8 predložiť Národnej banke Slovenska oznámenie.

Informácie k predkladaniu oznámenia:

Pre podanie oznámenia je potrebné vyplniť formulár. Oznámenie podľa § 97b ods. 2 zákona o platobných službách sa predkladá v elektronickej podobe na elektronickú adresu: poskytovatel_EKS@nbs.sk.

Poskytovateľ elektronických komunikačných sietí alebo elektronických komunikačných služieb je povinný informácie požadované Národnou bankou Slovenska poskytnúť požadovaným spôsobom a v  požadovanej forme, podobe, štruktúre a lehote, pričom je povinný poskytnúť Národnej banke Slovenska aj požadovanú súčinnosť a spoluprácu.

Poskytovateľ elektronických komunikačných služieb alebo sietí je tiež povinný polročne oznámiť Národnej banke Slovenska každú zmenu už oznámených údajov, a to najneskôr do jedného mesiaca po skončení každého kalendárneho polroka.

Informácie k predkladaniu overenia:

Poskytovateľ elektronických komunikačných sietí alebo služieb je povinný poskytnúť raz za rok overenie štatutárneho audítora, ktorého súčasťou je aj potvrdenie, že jeho činnosť je v súlade s § 1 ods. 3 písm. l). Overenie štatutárneho audítora sa predkladá v elektronickej podobe na elektronickú adresu: poskytovatel_EKS@nbs.sk.

Národná banka Slovenska po posúdení overenia štatutárneho audítora o prekročení limitov poskytovateľom elektronických komunikačných sietí alebo služieb oznámi tomuto poskytovateľovi, že sa na jeho činnosti nevzťahuje § 1 ods. 3 písm. l). Taký poskytovateľ je povinný bezodkladne po oznámení ukončiť vykonávanie takých činností alebo požiadať o povolenie (registráciu) na ich poskytovanie.

Ak Národná banka Slovenska po posúdení overenia štatutárneho audítora zistí, že sa na činnosť poskytovateľa elektronických komunikačných sietí alebo služieb vzťahuje § 1 ods. 3 písm. l), informuje Európsky orgán dohľadu o tomto poskytovateľovi elektronických komunikačných sietí alebo služieb a zároveň mu oznámi opis ním poskytovaných služieb.