en en

Poskytovateľ elektronických komunikačných sietí alebo služieb

Poskytovateľom elektronických komunikačných sietí alebo služieb je podnikateľský subjekt poskytujúci služby podľa § 1 ods. 3 písm. l) prvého bodu alebo druhého bodu zákona o platobných službách, ktoré sú poskytované ako doplnková služba k elektronickým komunikačným službám používateľovi, pri ktorých

  • suma platobnej operácie je zahrnutá do súvisiacej faktúry,
  • pričom suma jednotlivej platobnej operácie nepresiahne 50 eur a 
  • celková suma platobných operácií nepresiahne 300 eur mesačne u jedného používateľa elektronických komunikačných sietí alebo elektronických komunikačných služieb, pričom uvedené platí aj u predplatených služieb a tieto platobné operácie sú určené na :
  1. nákup digitálneho obsahu alebo hlasových služieb bez ohľadu na zariadenie použité na nákup alebo spotrebu digitálneho obsahu alebo
  2. vykonanie z elektronického zariadenia alebo jeho prostredníctvom v rámci charitatívnej činnosti alebo na nákup elektronických lístkov.

Poskytovateľ elektronických komunikačných sietí alebo služieb je povinný poskytnúť raz za rok overenie štatutárneho audítora, ktorého súčasťou je aj potvrdenie, že jeho činnosť je v súlade s § 1 ods. 3 písm. l).

Národná banka Slovenska po posúdení overenia štatutárneho audítora o prekročení limitov poskytovateľom elektronických komunikačných sietí alebo služieb oznámi tomuto poskytovateľovi, že sa na jeho činnosti nevzťahuje § 1 ods. 3 písm. l). Taký poskytovateľ je povinný bezodkladne po oznámení ukončiť vykonávanie takých činností alebo požiadať o povolenie (registráciu) na ich poskytovanie.

Ak Národná banka Slovenska po posúdení overenia štatutárneho audítora zistí, že sa na činnosť poskytovateľa elektronických komunikačných sietí alebo služieb vzťahuje § 1 ods. 3 písm. l), informuje Európsky orgán dohľadu o tomto poskytovateľovi elektronických komunikačných sietí alebo služieb a zároveň mu oznámi opis ním poskytovaných služieb.