en en

Register 1997

Register predpisov Národnej banky Slovenska, uverejnených vo Vestníkoch

Národnej banky Slovenska určených pre verejnosť v roku 1997

Názovčiastka
Dodatok č. 1 zo dňa 23. januára1997, k Podmienkam Národnej banky Slovenska z 12. júla 1996 prevedenie účtov klientov, vykonávanie korunového platobného styku azúčtovanie na týchto účtoch4
Opatrenie č. 1 Národnej bankySlovenska zo dňa 7. februára 1997, ktorým sa mení opatrenie Národnejbanky Slovenska z 22. augusta 1996 č. 12, ktorým sa ustanovuje spôsobvedenia registra bankových úverov a záruk a rozsah oznamovania údajovzapísaných v registri bankových úverov a záruk6
Opatrenie č. 2 Národnej bankySlovenska zo dňa 21. marca 1997, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenieNárodnej banky Slovenska zo dňa 21. decembra 1995 č. 1, ktorým saustanovuje minimálna výška likvidných prostriedkov v znení opatreniaNárodnej banky Slovenska z 18. júla 1996 č. 9 a opatrenia Národnejbanky Slovenska z 24. októbra 1996 č. 148
Úplné znenie opatrenia Národnejbanky Slovenska z 21. decembra 1995 č. 1, ktorým sa ustanovujeminimálna výška likvidných prostriedkov ako vyplýva zo zmien adoplnení vykonaných opatrením Národnej banky Slovenska z 18. júla1996 č. 9, opatrením Národnej banky Slovenska z 22. októbra 1996 č.14 a opatrením Národnej banky Slovenska z 21. marca 1997 č. 28
Opatrenie č. 3 Národnej bankySlovenska zo 4. júna 1997, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Národnejbanky Slovenska z 24. októbra 1996 č. 13 o devízovej pozícii bánk namenové účely v znení opatrenia Národnej banky Slovenska zo 16.decembra 1996 č. 1711
Opatrenie č. 4 Národnej bankySlovenska zo 4. júna 1997, ktorým sa mení opatrenie Národnej bankySlovenska z 22. novembra 1996 č.15, ktorým sa ustanovuje predkladanievýkazov bankami a pobočkami zahraničných bánk Národnej bankeSlovenska11
Podmienky Národnej banky Slovenskazo dňa 15. 5. 1997, na vykonávanie obchodov na voľnom trhu s cennýmipapiermi11
Opatrenie č.5 Národnej bankySlovenska zo 16. mája 1997 o kapitálovej primeranosti bánk14
Opatrenie č.6 Národnej bankySlovenska z 23. júna 1997, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Národnejbanky Slovenska z 21. decembra 1995 č. 1, ktorým sa ustanovujeminimálna výška likvidných prostriedkov v znení opatrenia Národnejbanky Slovenska z 18. júla 1996 č. 9, opatrenia Národnej bankySlovenska z 24. októbra 1996 č. 14 a opatrenia Národnej bankySlovenska z 21. marca 1997 č. 2 Opatrenie č.6 Národnej bankySlovenska z 23. júna 1997, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Národnejbanky Slovenska z 21. decembra 1995 č. 1, ktorým sa ustanovujeminimálna výška likvidných prostriedkov v znení opatrenia Národnejbanky Slovenska z 18. júla 1996 č. 9, opatrenia Národnej bankySlovenska z 24. októbra 1996 č. 14 a opatrenia Národnej bankySlovenska z 21. marca 1997 č. 214
Opatrenie č. 7 Národnej bankySlovenska z 23. júna 1997, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Národnejbanky Slovenska z 31. januára 1994 č. 4 o pravidlách likvidity bánk vznení opatrenia Národnej banky Slovenska z 21. apríla 1995 č. 416
Opatrenie č. 8 Národnej bankySlovenskaz 27. augusta 1997, ktorým sa mení opatrenie Národnej bankySlovenska z 21. decembra 1995 č. 1, ktorým sa ustanovuje minimálnavýška likvidných prostriedkov v znení opatrenia Národnej bankySlovenska z 18. júla 1996 č. 9, opatrenia Národnej banky Slovenska z24. októbra 1996 č. 14, opatrenia Národnej banky Slovenska z 21.marca 1997 č. 2 a opatrenia Národnej banky Slovenska z 23. júna 1997č. 622
Opatrenie č. 9 Národnej bankySlovenska z 10. októbra 1997, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenieNárodnej banky Slovenska z 24. novembra 1995 č. 9, ktorým saustanovujú podmienky na usmerňovanie platobnej bilancie Slovenskejrepubliky v znení opatrenia Národnej banky Slovenska z 22. novembra1996 č. 1625
Opatrenie č. 10 Národnej bankySlovenska zo dňa 10. októbra 1997, ktorým sa ustanovuje predkladanievýkazov bankami a pobočkami zahraničných bank Národnej bankySlovenska26
Opatrenie č. 11 Národnej bankySlovenska zo dňa 28. októbra 1997 o obmedzeniach pre nezabezpečenédevízové pozície bánk28
Podmienky Národnej banky Slovenskazo dňa 29. októbra 1997 na vykonávanie platobného styku v slovenskýcha českých korunách s českou republikou pre klientov Národnej bankySlovenska30