en en

Registrovaní správcovia

Registrovaní správcovia:
• nie sú správcovské spoločnosti,
• sú právnické osoby, ktoré sú oprávnené spravovať alternatívne investičné fondy alebo samosprávne investičné fondy v prípade splnenia výnimky na území Slovenskej republiky (§ 31a ods. 1 zákona o kolektívnom investovaní),
• nemusia požiadať o povolenie podľa § 28a zákona o kolektívnom investovaní,
• musia sa registrovať v Registri správcov vedenom Národnou bankou Slovenska,
• nemôžu spravovať štandardné fondy, špeciálne fondy a ani zahraničné alternatívne investičné fondy.

Registrovaný správca sa však môže rozhodnúť, že dobrovoľne požiada o povolenie podľa § 28a zákona o kolektívnom investovaní a stane sa správcovskou spoločnosťou. V takomto prípade sa nemusí registrovať v Registri správcov a ním spravovaný subjekt môže využiť právo na cezhraničné vykonávanie činností a na cezhraničnú distribúciu. 

 • Register správcov AIF

  V Registri správcov vedenom Národnou bankou Slovenska sa registrujú podľa § 31b:
  • právnické osoby, ktoré vykonávajú správu alternatívnych investičných fondov (tzv. registrovaní správcovia), ako aj
  • samosprávne investičné fondy,
  na ktoré sa vzťahuje výnimka podľa § 31a ods. 1 zákona o kolektívnom investovaní.

  Výnimka podľa § 31a ods. 1 upravuje tzv. „podlimitné registrované fondy“ na území SR, ktorých registrovaní správcovia musia spĺňať aspoň jednu z týchto podmienok:
  • celková hodnota spravovaných aktív, vrátane všetkých aktív nadobudnutých s využitím pákového efektu nepresahuje hodnotu 100 000 000 EUR, alebo
  • celková hodnota spravovaných aktív nepresahuje hodnotu 500 000 000 EUR, ak ide o alternatívne investičné fondy, ktoré nevyužívajú pákový efektnemajú práva na vyplatenie uplatniteľné počas piatich rokov odo dňa uskutočnenia počiatočnej investície do takého alternatívneho investičného fondu.

 • Existujú fondy, ktoré nemusia mať povolenie?

  Áno, existujú.

  Povolenie na vytvorenie fondu nie je potrebné, ak ide o tzv. „podlimitné registrované fondy“ na území SR, ktoré:
  • sú vytvorené ako tuzemský subjekt kolektívneho investovania podľa § 4 odseku 2 písm. b) a zároveň
  • spĺňajú výnimku podľa § 31a ods. 1.

  Registrovaní správcovia musia spĺňať aspoň jednu z týchto podmienok:
  • celková hodnota spravovaných aktív, vrátane všetkých aktív nadobudnutých s využitím pákového efektu nepresahuje hodnotu 100 000 000 EUR, alebo
  • celková hodnota spravovaných aktív nepresahuje hodnotu 500 000 000 EUR, ak ide o alternatívne investičné fondy, ktoré nevyužívajú pákový efektnemajú práva na vyplatenie uplatniteľné počas piatich rokov odo dňa uskutočnenia počiatočnej investície do takého alternatívneho investičného fondu.

  Povolenie sa taktiež nevyžaduje, ak špeciálny fond kvalifikovaných investorov vytvára správcovská spoločnosť. Tieto špeciálne fondy kvalifikovaných investorov sa zapisujú do zoznamu vedeného Národnou bankou Slovenska.

 • Môže byť registrovaný fond ponúkaný neprofesionálnym investorom?

  Nie. Tzv. „podlimitné registrované fondy“ vytvorené na území SR, ktoré:
  • sú vytvorené ako tuzemský subjekt kolektívneho investovania podľa § 4 odseku 2 písm. b) a zároveň
  • spĺňajú výnimku podľa § 31a ods. 1.
  môžu byť distribuované len pre profesionálnych investorov  a kvalifikovaných investorov podľa § 31d.

  Na túto podmienku distribúcie musí byť investor upozornený.

  Distribuovať tieto fondy kvalifikovaným investorom môže len:
  • finančná inštitúcia s povolením na investičnú službu investičného poradenstva alebo riadenia portfólia alebo
  • správcovská spoločnosť s povolením na spravovanie alternatívneho investičného fondu.

 • Kto sú kvalifikovaní investori podľa § 31d?

  Tzv. „podlimitné registrované fondy“ alebo tuzemské subjekty kolektívneho investovania podľa § 4 odseku 2 písm. b) môžu byť ponúkané kvalifikovaným investorom len ak:
  výška investície jedného investora je aspoň 50 000 EUR,
  počet kvalifikovaných investorov v jednom fonde je max. 50 osôb,
  podiel kvalifikovaných investorov na čistej hodnote majetku fondu je najviac 30 % a
  podiel kvalifikovaných investorov na celkovej hodnote všetkých spravovaných fondov registrovaného správcu, nie je vyšší ako 30 %.

Legislatíva

Zoznam Memoránd o porozumení podľa smernice AIFMD

Otázky a odpovede orgánu ESMA

Ďalšie informácie ohľadom kolektívneho investovania je možné nájsť na webovom sídle Európskej komisie alebo na webovom sídle orgánu ESMA.