en en

Fondy (subjekty kolektívneho investovania)

Slovo fond sa používa v bežnej komunikácii v dvoch rôznych významoch:

 • Ako delíme fondy podľa miesta ich vytvorenia?

  Fondy sa členia podľa miesta vytvorenia na:
  • tuzemské a
  • zahraničné.

  Tuzemské fondy sú vytvorené na území Slovenskej republiky podľa zákona o kolektívnom investovaní. Dohľad nad nimi vykonáva Národná banka Slovenska.

  Zahraničné fondy:
  • sú zahraničné subjekty kolektívneho investovania,
  • ktoré môžu byť právnickými osobami alebo nemajú právnu subjektivitu,
  • sú vytvorené a spravované (zahraničnou) správcovskou spoločnosťou alebo sú samosprávne,
  • sú vytvorené a spravované podľa práva štátu, v ktorom bol fond vytvorený alebo v ktorom má sídlo.

 • Ako delíme tuzemské fondy podľa investičnej politiky?

  Fondy sa členia podľa investičnej politikyna štandardné a  alternatívne investičné fondy.

  Schéma tuzemských fondov

  Štandardný fond je:
  • podielový fond alebo investičný fond s premenlivým základným imaním,
  • fond, ktorý spĺňa podmienky Smernice UCITS na investovanie do prevoditeľných nástrojov a na rozloženie rizika,
  • je vytvorený na základe povolenia NBS v Slovenskej republike,
  • môže byť ponúkaný neprofesionálnym investorom verejnou alebo privátnou ponukou.

  Špeciálny fond:
  • je podielový fond alebo investičný fond s premenlivým základným imaním,
  nespĺňa podmienky Smernice UCITS na investovanie do prevoditeľných nástrojov a na rozloženie rizika,
  • je regulovaný prostredníctvom právnych aktov EÚ známe pod skratkou AIFMD,
  • verejný špeciálny fond je vytvorený na základe povolenia NBS v Slovenskej republike,
  • verejný špeciálny fond môže byť ponúkaný neprofesionálnym investorom verejnou alebo privátnou ponukou,
  • pre vytvorenie špeciálneho fondu kvalifikovaných investorov je potrebný zápis v zozname dohliadaných subjektov NBS alebo povolenie,
  • špeciálny fond kvalifikovaných investorov môže byť ponúkaný len profesionálnym alebo kvalifikovaným investorom.

  Subjekt podľa § 4 ods. 2 písm. b) zákona o kolektívnom investovaní
  • je vytvorený vo forme obchodnej spoločnosti alebo družstva so sídlom na území Slovenskej republiky, ktorý zhromažďujú peňažné prostriedky od viacerých investorov s cieľom investovať ich v súlade s vymedzenou investičnou politikou v prospech týchto investorov,
  nespĺňa podmienky Smernice UCITS na investovanie do prevoditeľných nástrojov a na rozloženie rizika,
  • je regulovaný prostredníctvom právnych aktov EÚ známe pod skratkou AIFMD,
  • ak spĺňa výnimku podľa § 31a ods. 1 zákona o kolektívnom investovaní, nevyžaduje sa jeho povolenie,
  • môže byť ponúkaný len profesionálnym alebo kvalifikovaným investorom podľa § 31d zákona o kolektívnom investovaní a to výlučne formou privátnej ponuky.

 • Môžu byť zahraničné fondy ponúkané investorom v SR?

  Áno, v SR môžu byť ponúkané aj zahraničné fondy. Začatie ponuky v SR je možné buď na základe oznámenia (notifikácie) alebo na základe povolenia Národnej banky Slovenska. Režim oznámenia alebo notifikácie závisí od toho:
  • o aký typ zahraničného fondu ide,
  • akému okruhu investorov je ponúkaný,
  • či je ponúkaný verejnou alebo privátnou ponukou,
  • či je ponúkaný správcovskou spoločnosťou, zahraničnou európskou alebo neeurópskou správcovskou spoločnosťou.

  Schéma zahraničných fondov

  Poznámka: V tabuľke sú uvedené odkazy na ustanovenia zákona o kolektívnom investovaní.

  Európske štandardné fondy sú:
  • fondy, ktoré spĺňajú podmienky Smernice UCITS na investovanie do prevoditeľných nástrojov a na rozloženie rizika, a zároveň sú
  • vytvorené na základe povolenia v inom členskom štáte EÚ,
  • na území Slovenska môžu byť ponúkané formou verejnej ponuky na základe oznámenia (notifikácie) podľa § 142 a nasl. zákona o kolektívnom investovaní.

  Zahraničné alternatívne investičné fondy sú:
  • fondy, ktoré nespĺňajú podmienky Smernice UCITS,
  • sú regulované prostredníctvom právnych aktov EÚ známe pod skratkou AIFMD,
  • vytvorené spravidla na základe povolenia v inom členskom štáte EÚ (európske zahraničné AIF) alebo v inom štáte (neeurópske zahraničné AIF),
  • na území Slovenska môžu byť ponúkané neprofesionálnym investorom len na základe povolenia Národnej banky Slovenska podľa § 148 a nasl. zákona o kolektívnom investovaní.

 • Aké sú ďalšie druhy fondov podľa nariadení EÚ?

  Na základe osobitných nariadení Európskej únie je možné založiť aj ďalšie druhy štandardných alebo alternatívnych fondov, ktorých spoločným znakom je zjednodušený proces ich cezhraničnej distribúcie v EÚ:

   Štandardné fondyAlternatívne investičné fondy
  Fondy peňažného trhu (MMF)Fondy peňažného trhu (MMF)Európske fondy rizikového kapitálu (EuVECA)Európske fondy sociálneho podnikania (EuSEF)Európske fondy dlhodobých investícií (ELTIF)  
  Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ)2017/1131 o fondoch peňažného trhu345/2013 o európskych fondoch rizikového kapitálu 346/2013 o európskych fondoch sociálneho podnikania2015/760 o európskych dlhodobých investičných fondoch

  2023/606,ktorý  mení nariadenie 2015/760 (ELTIF 2.0)

  Fondy peňažného trhu (MMF):
  • investujú do krátkodobých aktív (aktíva so zostatkovou splatnosťou najviac 2 roky),
  • ich samostatnými alebo kumulatívnymi cieľmi sú ponúkanie výnosov v súlade so sadzbami peňažného trhu alebo zachovanie hodnoty investície,
  • môžu sa ponúkať neprofesionálnym ako aj profesionálnym investorom

  Európsky fond rizikového kapitálu (EuVECA) ako aj Európsky fond sociálneho podnikania (EuSEF):
  • majú sídlo na území členského štátu EÚ,
  • majú v úmysle investovať svoje aktíva hlavne do tzv. kvalifikovaných investícií,
  • ponúkajú sa výhradne investorom, ktorí sú považovaní za profesionálnych klientov alebo kvalifikovaných investorov, ktorí sa zaviažu investovať minimálne 100 000 EUR a písomne uvedú, že sú si vedomí rizík súvisiacich s investíciou.

  Európske fondy dlhodobých investícií (ELTIF):
  • majú sídlo na území členského štátu EÚ,
  • majú v úmysle investovať svoje aktíva hlavne do tzv. oprávnených investičných aktív,
  • môžu sa ponúkať neprofesionálnym ako aj profesionálnym investorom.

 • Aké druhy fondov poznáme podľa práv investorov?

  Tuzemské aj zahraničné fondy sa delia podľa práv investorov na otvorené a uzavreté.

  Schéma tuzemských fondov podľa práv investorov

  Otvorený fond:
  • jeho podielnik má právo, aby mu na jeho žiadosť boli vyplatené podielové listy z majetku v tomto fonde,
  • tuzemský otvorený fond možno vytvoriť na dobu určitú alebo na dobu neurčitú.

  Uzavretý fond:
  • jeho podielnik nemá právo, aby mu na jeho žiadosť boli vyplatené podielové listy z majetku v tomto fonde.
  • tuzemský uzavretý fond možno vytvoriť len na dobu určitú, ktorá nesmie byť dlhšia ako desať rokov.

Legislatíva

Zoznam Memoránd o porozumení podľa smernice AIFMD

Otázky a odpovede orgánu ESMA

Ďalšie informácie ohľadom kolektívneho investovania je možné nájsť na webovom sídle Európskej komisie alebo na webovom sídle orgánu ESMA.