en en

ESG a udržateľné kryté dlhopisy

Rámec EÚ pre definíciu a označovanie environmentálnych (zelených) úverov, hypoték a krytých dlhopisov je založený na EÚ taxonómii. Medzi dôležité aspekty patria informácie o energetickej hospodárnosti budovy, používanie certifikátov energetickej hospodárnosti budov ako súčasť predzmluvných informácií a zvyšovanie kompetencií a znalostí súvisiacich so zelenými hypotékami.

Trvalo udržateľný krytý dlhopis zahŕňa formálny záväzok emitenta (banky) použiť sumu zodpovedajúcu výnosom z toho istého krytého dlhopisu na (re)financovanie úverov podľa jasne definovaných environmentálnych (zelených), sociálnych kritérií alebo kombinácie environmentálnych a sociálnych (udržateľných) kritérií. Označenie udržateľných krytých dlhopisov musí byť overené nezávislým externým hodnotením.

Podkladové, krycie aktíva zvyčajne tvoria úvery na financovanie budov s veľmi nízkou až nulovou energetickou náročnosťou alebo na renováciu starých budov, ktorou sa dosiahne významná energetická úspora. Emitent (banka) sa snaží v krycom súbore nahradiť udržateľné aktíva, ktoré sú splatné alebo sú splatené pred splatnosťou dlhopisu, prostredníctvom (re)financovania nových akceptovateľných udržateľných aktív.