en en

Európsky rámec regulácie

Základný stavebný prvok nového európskeho rámca regulácie pre kryté dlhopisy tvorí Smernica EÚ č. 2162/2019 o krytých dlhopisoch (CBD), ktorá špecifikuje a harmonizuje nie len podmienky pre vydávanie krytých dlhopisov na spoločných zásadách, ale aj požiadavky pre krycie aktíva, transparentnosť voči investorom a celý rámec dohľadu nad krytými dlhopismi.

Schéma smernice EÚ o krytých dlhopisoch

Európsky rámec pre kryté dlhopisy ďalej dopĺňajú jednotlivé ustanovenia príslušných nariadení a smernica:

Do zverejnenia Smernice CBD existovali len všeobecné požiadavky pre štrukturálne prvky krytých dlhopisov podľa čl. 52 ods. 4 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2009/65/ES  o koordinácii zákonov, iných právnych predpisov a správnych opatrení týkajúcich sa podnikov kolektívneho investovania do prevoditeľných cenných papierov (tzv. UCITS, anglická skratka), ktoré sa týkali len emitovania krytých dlhopisov úverovou inštitúciou, dvojitej ochrany investorov a verejného dohľadu. Doplnením podmienok na získanie preferenčného kapitálového zaobchádzania pre kryté dlhopisy sa zaoberal čl. 129 nariadenia EÚ č. 575/2013 o prudenciálnych požiadavkách na úverové inštitúcie (CRR).