en en

Slovenský rámec regulácie

Slovenský rámec regulácie 1996 - 2022
 • Prehľad vývoja

  Hypotekárne záložné listy (HZL) z hľadiska vývoja možno považovať za predchodcov krytých dlhopisov. HZL  boli zavedené v rámci hypotekárneho bankovníctva zákonom č. 58/96 Z. z., ktorým sa novelizoval zákon č. 21/92 Z. z. o bankách s účinnosťou od 1.3.1996. Takzvaný hybridný model hypotekárneho bankovníctva umožňoval, aby univerzálna banka, podľa špecifických podmienok (napr. navýšenie základného imania, povolenie Národnej banky Slovenska a pod.), mohla pôsobiť aj ako banka, ktorá vykonáva hypotekárne obchody. Hypotekárne bankovníctvo malo kľúčový význam pri zavádzaní a rozvoji kapitálového trhu, dlhodobých úverov v SR a získavania dlhodobých zdrojov bankami v období transformácie ekonomiky po roku 1989.  Prvé emisie HZL boli vydané v roku 1999.

  Po dosiahnutí stabilného rozvoja bankového a makroekonomického prostredia sa legislatívny rámec pre hypotekárne bankovníctvo z 1996 ukázal ako prekonaný a nefunkčný pre ďalšiu podporu úverového trhu. Banky používali HZL pre financovanie dlhodobých úverov len formálne. Hodnotiaca správa EBA/ESRB o rozvoji a charakteristikách krytých dlhopisov v členských štátoch bola impulzom pre revidovanie hypotekárneho bankovníctva v dôsledku čoho bola v rokoch 2016 a 2017 pripravená jeho reforma. Na základe odporúčaní EBA z roku 2014 bol zavedený rámec pre program krytých dlhopisov zákonom č. 279/2017 Z. z., ktorým sa novelizoval zákon č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ktorým sa taktiež novelizoval zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii s účinnosťou od 1.1. 2018.

  K  rozšíreniu slovenského rámca programu krytých dlhopisov došlo prostredníctvom zákona č. č. 454/2021 Z. z., ktorým sa novelizoval zákon č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov s účinnosťou od 8.7.2022, ktorým sa implementovali nové požiadavky smernice Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/2162 z 27. novembra 2019 o emisii krytých dlhopisov a verejnom dohľade nad krytými dlhopismi (CBD).

Rámec programu krytých dlhopisov v legislatíve
Zákony týkajúce sa krytých dlhopisov

Zákon č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov

 • Ustanovenia zákona o bankách pre program krytých dlhopisov
  § 5 písmeno ah)  definícia hypotekárneho úveru
  § 28 odsek (1) písmeno f) a g)  predchádzajúci súhlas na vykonávanie PKD

  predchádzajúci súhlas na prevod PKD
  § 28 odsek (2), (4), (7), (10), (25) a (26)  predchádzajúci súhlas
  § 35 odsek (4) písmeno k) správca a zástupca PKD
  § 37 odsek (9) písmeno i) až q)zverejňovanie informácií
  § 42 odsek (2)   predkladanie reportingu
  § 50 odsek (1) písmeno w) a odsek (24) až (26)sankcie (opatrenia a pokuty)
  § 53 odsek (2) písmeno c) nútená správa
  § 55 odsek (8) až (10) nútená správa
  § 67 až § 81program krytých dlhopisov
  § 82 Prevod PKD, Rezolučné konanie

  Predĺženie lehoty splatnosti emisie krytých dlhopisov
  § 122 odsek (1) až (15)  prechodné ustanovenia

Zákon č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov