en en

Kryté dlhopisy s označením Európsky krytý dlhopis

Národná banka Slovenska, ako orgán dohľadu nad vydávaním a správou krytých dlhopisov, podľa § 81 ods. 6 zákona č. 483/2001 Z. z. o bankách vedie a zverejňuje na svojom webovom sídle zoznam krytých dlhopisov, ktoré môžu používať tieto označenia.

Na trhu krytých dlhopisov sa zaviedlo označenie európsky krytý dlhopis smernicou CBD č. 2019/2162 s cieľom pomôcť investorom v EÚ a z tretích krajín rozlišovať a posudzovať kryté dlhopisy vydávané pod národnými názvami a označeniami, či spĺňajú požiadavky stanovené v tejto smernici alebo aj podľa článku 129 nariadenia CRR č. 575/2013.

Toto označenie zároveň potvrdzuje kvalitu krytých dlhopisov a garantuje investorom vysokú ochranu, čím sa zvyšuje ich atraktívnosť ako investičného nástroja a vysokokvalitného aktíva v rámci EÚ, ako aj mimo nej.

Zoznam krytých dlhopisov Premium