en en

Zoznam bánk emitujúcich kryté dlhopisy a správcov programu krytých dlhopisov a ich zástupcov  

Vydávanie krytých dlhopisov, teda začatie vykonávania činností súvisiacich s prvým programom krytých dlhopisov (PKD) bankou pôsobiacou na Slovensku (nie pobočkou banky) je podmienené získaním predchádzajúceho súhlasu (obdoba povolenia) Národnej banky Slovenska. Získanie predchádzajúceho súhlasu je podmienkou taktiež pre každý ďalší program krytých dlhopisov samostatne. O zmenách podmienok, ktoré boli podkladom na udelenie predchádzajúceho súhlasu, je banka povinná vopred písomne informovať Národnú banku Slovenska.

Banka, ktorá je emitentom krytých dlhopisov, je povinná mať správcu programu krytých dlhopisov a jeho zástupcu (podľa § 77 zákona o bankách). Národná banka Slovenska z vlastného podnetu alebo na návrh banky a po posúdení navrhovaných osôb vymenuje správcu programu krytých dlhopisov a jeho zástupcu po splnení zákonných požiadaviek.

Zoznam bánk, ktoré emitujú kryté dlhopisy v príslušnom PKD
Názov banky (emitent)Dátum právoplatnosti udelenia PS*Predchádzajúci súhlas pre PKD 1 – hypotekárnyaktuálny stav podľa novely ZoB po 8.7.2022
Slovenská sporiteľňa, a.s. (SLSP)16.7.2018Platný PS v pôvodnom rozsahu**, preregistrované HZL, aktívny emitent.Oznámenie banky NBS o zosúladení sa 2022
Všeobecná úverová banka, a.s. (VÚB)24.5.2018Platný PS v pôvodnom rozsahu, preregistrované HZL, aktívny emitent.Oznámenie banky NBS o zosúladení sa 2022
Tatra banka,  a.s. (TABA)20.11.2018Platný PS v pôvodnom rozsahu, preregistrované HZL, aktívny emitent.Oznámenie banky NBS o zosúladení sa 2022
Prima banka Slovensko, a.s.16.8.2019Platný PS v pôvodnom rozsahu, preregistrované HZL, aktívny emitent.Oznámenie banky NBS o zosúladení sa 2023
365.bank, a. s.18.1.2022Platný PS v pôvodnom rozsahu, preregistrované HZL, aktívny emitent.Oznámenie banky NBS o zosúladení sa 2022
Československá obchodná banka, a.s. (ČSOB)14.11.2023Nový PS. Zúžený rozsah – ZA len hypotéky, kryté nehnuteľnosťou na bývanie.

* PS – predchádzajúci súhlas
** pôvodný rozsah zn. základné aktíva (ZA) len hypotéky, kryté nehnuteľnosťou určenou na bývanie podľa § 122ye zákona o bankách

Zoznam správcov a ich zástupcov pre PKD 1 – program hypotekárnych krytých dlhopisov
Názov banky (emitent)SprávcaZástupca
Slovenská sporiteľňa, a.s. (SLSP)Ing. Vladimír JánošíkIng. Soňa Vágnerová
Všeobecná úverová banka, a.s. (VÚB)Ing. Rudolf ŠujanIng. Judita Bischofová
Tatra banka,  a.s. (TABA)Dr. h. c. prof. Ing. Rudolf Sivák, PhD.Prof. Ing. Pavol Ochotnický, CSc.
Prima banka Slovensko, a.s.Ing. Marián HablákIng. Marián Štefanec
365.bank, a. s.Ing. Vladimír PokorskýIng. Gabriel Balog
Československá obchodná banka, a.s. (ČSOB)Ing. Viktória Múčková, CSc.Ing. Vladimír Milo