en en

Všeobecný popis

 1. Štrukturálne prvky krytých dlhopisov
 2. Register krytých dlhopisov
 3. Krycí súbor
 4. Program krytých dlhopisov a druhy dlhopisov
 5. Označovanie krytých dlhopisov (druhy)
 6. Dohľad nad krytými dlhopismi
 7. Rozdiel medzi krytými dlhopismi a Sekuritizáciou
1. Štrukturálne prvky krytých dlhopisov

Kryté dlhopisy majú špecifické štrukturálne prvky, ktorých cieľom je vždy chrániť investorov.

 • Kryté dlhopisy môže vydávať len banka (úverová inštitúcia).
 • Mechanizmus zabezpečenia dvojitej ochrany investora.
 • Oddelenie krycích aktív a súvisiacich aktív, ktorými sú krycie aktíva zabezpečené (napr. záložné práva na nehnuteľností z hypotekárnych úverov) od ostatných aktív v prípade konkurzu,  mimo dosahu veriteľov, ktorí nie sú investormi do krytých dlhopisov (ide o ochranu krycieho súboru).
 • Dohľad nad krytými dlhopismi, ktorého cieľom je zabezpečiť vysokú úroveň ochrany investorov.
 • Požiadavky kvality na krycie aktíva, ktoré zabezpečujú kryté dlhopisy v krycom súbore.
2. Register krytých dlhopisov

Register krytých dlhopisov je spôsob ako sú oddelené činnosti a majetok súvisiaci s vydávaním krytých dlhopisov od ostatných činností emitenta (banky). V Európe je známych viacero modelov jeho oddelenia ako napríklad:

 1. vedenie registra v univerzálnej banke (napr. Slovensko, Česko)
 2. vedenie registra v špecializovanej hypotekárnej banke, ktorá neprijíma vklady a vydáva len kryté dlhopisy (napr. Poľsko, Maďarsko)
 3. vedenie v registra v SPV/SPE (special purpose vehicle/entities – spoločnosť na osobitný účel)
 4. kombinácie modelov na jednom trhu (napr. 1. a 2. Nemecko)
3. Krycí súbor

Krycí súbor (cover pool) je súbor vysoko kvalitných krycích aktív a súvisiacich aktív, ktorými sú zabezpečené (napr. záložné práva na nehnuteľnosti z hypotekárnych úverov), ktoré zabezpečujú príslušné platobné záväzky (istinu a úrok) z krytých dlhopisov voči investorom, v príslušnom programe krytých dlhopisov. Krycí súbor sa zvyčajne skladá zo:

 • základných a doplňujúcich aktív,
 • zabezpečovacích derivátov,
 • likvidných aktív tvoriacich vankúš likvidity pre program krytých dlhopisov a 
 • aktív nadmerného zabezpečenia (ide o hodnotu aktív prevyšujúcu 100% hodnoty krytých dlhopisov).

Každé z uvedených typov aktív je určené na zmierňovanie iného druhu rizika.

4. Program krytých dlhopisov a druhy dlhopisov

Program krytých dlhopisov (PKD) je súhrn všetkých práv a záväzkov emitenta (banky), súvisiacich s vydávaním týchto dlhopisov a s príslušným krycím súborom určeným podľa štrukturálnych znakov a rizík príslušného druhu základných aktív tak, aby investori mohli lepšie posúdiť riziko krytých dlhopisov. V rámci toho istého programu krytých dlhopisov môže byť viacero emisií krytých dlhopisov (rôzne ISIN) alebo viac krycích súborov. Emitent (banka) môže mať viac ako jeden program krytých dlhopisov a na každý jeden sa vyžaduje osobitné schválenie Národnej banky Slovenska (tzv. predchádzajúci súhlas). Banky na slovenskom trhu môžu viesť štyri programy krytých dlhopisov:

 • tvorené základnými aktívami – hypotekárnymi úvermi alebo aktívami verejnému sektoru a aktívami, ktoré sú nimi zaručené podľa kritérií článku 129 nariadenia EÚ č. 575/2013 o prudenciálnych požiadavkách na úverové inštitúcie (CRR – Capital Requirements Regulation), ako:
  • PKD 1 – program hypotekárnych krytých dlhopisov,
  • PKD 2 – program verejných krytých dlhopisov,
 • tvorené základnými aktívami – inými hypotekárnymi úvermi alebo úvermi pre verejné podniky a aktívami, ktoré sú nimi zaručené podľa kritérií Smernice EÚ č.  2019/2162 o emisii krytých dlhopisov (CBD – Covered Bond Directive), ako:
  • PKD 3 – program iných hypotekárnych krytých dlhopisov,
  • PKD 4 – program verejno-podnikových krytých dlhopisov.
5. Označovanie krytých dlhopisov (druhy)

Označenie „krytý dlhopis“ môže používať len banka, ktorá je emitentom krytých dlhopisov a vydáva dlhopis podľa náležitosti programu krytých dlhopisov zákona o bankách. Ďalej táto banka môže krytý dlhopis označiť aj prívlastkami.

 1. „európsky krytý dlhopis (prémiový)“, ak spĺňa požiadavky Smernice EÚ č. 2019/2162 o emisii krytých dlhopisov (CBD – Covered Bond Directive) a zároveň čl. 129 nariadenia EÚ č. 575/2013 o prudenciálnych požiadavkách na úverové inštitúcie (CRR – Capital Requirements Regulation), ktorý definuje zúžený zoznam prípustných aktív,
 2. „európsky krytý dlhopis“, ak spĺňa požiadavky len Smernice EÚ . 2019/2162 o emisii krytých dlhopisov (CBD), ktorá definuje zásady pre širší zoznam prípustných aktív (napr. lietadlá)  a aktív tradične používaných na národných trhov,
 3. podľa typu príslušných základných aktív určených v prospekte a emisných podmienkach dlhopisov, napr. ako „kryté dlhopisy verejného sektora (public covered bonds), hypotekárne kryté dlhopisy (mortgage covered bonds), resp. European mortgage covered bonds – premium“ a pod.
6. Dohľad nad krytými dlhopismi

Za účelom zabezpečenia vysokej úrovne ochrany investorov stanovuje smernica EÚ č. 2019/2162 o emisii krytých dlhopisov (CBD) pravidlá verejného dohľadu nad krytými dlhopismi. Verejným dohľadom sa rozumie dohľad vykonávaný orgánom verejného sektora (určený príslušným orgánom) nad programami krytých dlhopisov, ktorým sa zabezpečuje plnenie požiadaviek pre kryté dlhopisy.

Národná banka Slovenska ako určený príslušný orgán vykonáva dohľad nad činnosťami súvisiacimi s programom krytých dlhopisov v príslušných bankách, ktoré emitujú kryté dlhopisy a pôsobia na území Slovenskej republiky.

Na slovenskom trhu sa vyžaduje, aby banka, ktorá emituje kryté dlhopisy, mala ustanoveného svojho správcu programu krytých dlhopisov a jeho zástupcu, ktorých z vlastného podnetu alebo na návrh banky menuje Národná banka Slovenska.

Správca programu krytých dlhopisov a jeho zástupca monitorujú vydávanie krytých dlhopisov v banke a dodržiavanie podmienok pre príslušný program krytých dlhopisov (vykonávajú dozor), a to najmä nad vydávaním krytých dlhopisov z hľadiska ich náležitostí a požiadaviek na krytie podľa príslušných ustanovení legislatívneho rámca pre program krytých dlhopisov. Správca programu krytých dlhopisov a jeho zástupca podliehajú dohľadu Národnej banky Slovenska. Správca programu krytých dlhopisov je povinný raz ročne predložiť Národnej banke Slovenska správu o programe krytých dlhopisov v danej banke. Existencia správcu programu krytých dlhopisov a jeho zástupcu nenahrádza dohľad vykonávaný Národnou bankou Slovenska.

7. Rozdiel medzi krytými dlhopismi a Sekuritizáciou

Kryté dlhopisy nie sú sekuritizované cenné papiere v zmysle označenia ABS  (Asset-backed  securities). RMBS (Residential mortgage-backed security) sú tvorené na iných princípoch ako hypotekárne kryté dlhopisy. Sekuritizované cenné papiere existujú primárne na trhu v USA, kým kryté dlhopisy sú dominantné na trhu v Európe. Viac pozri Sekuritizácia.

Kryté dlhopisySekuritizované CP
Emitenti len bankyÁnoNie
Dvojité zabezpečenie (Dual recourse)ÁnoNie
Povolenie na emitovanieÁnoNie
Osobitný / produktový dohľadÁnoÁno
Oddelenie krycích aktívÁnoÁno
Kvalita krycích aktívVysokáRôzna
V krycom súbore len vybrané úvery / zlyhanéÁno / ÁnoSčasti / Nie
Prevod krycích aktív alebo rizikaNie Áno
Straty z krycích aktív (bežná prevádzka)NiePodľa tranže
HQLA pre LCR (1, 2A, 2B)ÁnoSčasti (2B)
Uvoľňuje kapitál a znižuje RWANie / sčastiÁno / Sčasti