en en

Dohľad kryptoaktív

Národná banka Slovenska vykonáva dohľad:

 • od 30. decembra 2024 nad poskytovateľmi služieb kryptoaktív (CASP),  
 • od 30. júna 2024 nad emitentmi tokenov naviazaných na aktíva a emitentmi tokenov elektronických peňazí.  

Poskytovatelia služieb kryptoaktív 

Rozsah dohľadu 

Okrem povinností, ktoré vyplývajú všetkým obchodným spoločnostiam podľa obchodného práva, daňových, účtovných a iných predpisov, dohliadané subjekty musia:  

 1. spĺňať regulačné požiadavky podľa nariadenia MiCA, napr.  dodržiavať minimálne požiadavky na vlastné zdroje, plniť predpísané požiadavky na správu a riadenie spoločnosti, zaistiť bezpečnosť finančných prostriedkov a kryptoaktív klientov, 
 2. spĺňať regulačné požiadavky podľa nariadenie DORA (účinné od 17.1.2025), napr. musia mať zavedenú politiku a plány kontinuity činností v oblasti IKT s cieľom zabezpečiť, aby sa v prípade prerušenia ich systémov a postupov, zachovali údaje a funkcie a aby sa pokračovalo vo vykonávaní ich činností alebo aby sa umožnila včasná obnova, musia taktiež hlásiť závažné incidenty súvisiace s IKT, 
 3.  dodržiavať povinnosti stanovené v nariadení TFR, napr. zasielať údaje o odosielateľovi a prijímateľovi kryptoaktív,   
 4. dodržiavať pravidlá ochrany pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a pred financovaním terorizmu,  
 5. dodržiavať pravidlá ochrany finančného spotrebiteľa

Vlastné zdroje  

Vlastné zdroje (a/alebo poistná zmluva) poskytovateľov služieb kryptoaktív nesmú klesnúť pod vyššiu z hodnôt: 

 • trvalé minimálne kapitálové požiadavky (50 000/125 000/150 000 EUR v závislosti od druhu poskytovaných služieb kryptoaktív), 
 • štvrtina fixných režijných nákladov za predchádzajúci rok. 

Požiadavky na úschovu kryptoaktív a finančných prostriedkov klientov poskytovateľov služieb kryptoaktív 

Poskytovatelia služieb kryptoaktív, ktorí majú v držbe kryptoaktíva (prostriedky prístupu k nim) alebo finančné prostriedky patriace klientom, musia mať primerané opatrenia na ochranu vlastníckych práv klientov a na zabránenie využívaniu kryptoaktív alebo finančných prostriedkov klientov na ich vlastný účet. Prijaté finančné prostriedky (iné ako tokeny elektronických peňazí), umiestňujú do banky do konca pracovného dňa nasledujúceho dňa na účet, ktorý je identifikovateľný oddelene od všetkých účtov používaných na držbu finančných prostriedkov patriacich poskytovateľom služieb kryptoaktív. 

Spôsob výkonu dohľadu 

Národná banka Slovenska v rámci dohľadu preveruje súlad reálneho stavu v podnikaní poskytovateľov služieb v oblasti kryptoaktív s očakávaným stavom podľa príslušných predpisov v oblastiach 1-5 vyššie. Podporuje zdravý rozvoj trhu, spravodlivú hospodársku súťaž, prispieva k posilneniu dôvery verejnosti voči tomuto sektoru a snaží sa predchádzať systémovým rizikám. 

Vykazovacie povinnosti poskytovateľa služieb kryptoaktív  

Na účely výkonu dohľadu sa na poskytovateľov služieb kryptoaktív vzťahujú rôzne vykazovacie a oznamovacie povinnosti voči Národnej banke Slovenska.  

Súčasťou povinností je predkladanie pravidelných hlásení Národnej banke Slovenska. Hlásenia budú upravené opatrením NBS, ktoré je momentálne vo fáze prípravy a určí rozsah vykazovacích povinností pre poskytovateľov služieb kryptoaktív. Hlásenia sa predkladajú elektronicky, a to prostredníctvom informačného systému Štatistický zberový portál.   

Oznamovacie povinnosti poskytovateľa služieb kryptoaktív  

Poskytovateľ služieb kryptoaktív je povinný oznamovať NBS viaceré skutočnosti podľa nariadenia MiCA. NBS si od poskytovateľa služieb kryptoaktív môže vypýtať aj dodatočné informácie, ktoré sú relevantné pre výkon dohľadu. 

Ak nie je uvedené inak, pravidelné i nepravidelné oznamovacie povinnosti sa predkladajú na adresu: 

Národná banka Slovenska  
Imricha Karvaša 1  
813 25 Bratislava  

alebo emailom na:  

crypto@nbs.sk 

Ročný príspevok 

Poskytovatelia služieb kryptoaktív musia platiť ročný príspevok za dohľad NBS. Vaše otázky súvisiace s ročnými príspevkami je možné formulovať na mailovú adresu prispevky@nbs.sk.   

Emitenti tokenov naviazaných na aktíva 

Rozsah dohľadu 

Okrem povinností, ktoré vyplývajú všetkým obchodným spoločnostiam podľa obchodného práva, daňových, účtovných a iných predpisov, dohliadané subjekty musia:  

 1. spĺňať regulačné požiadavky podľa nariadenia MiCA, napr.  dodržiavať minimálne požiadavky na vlastné zdroje, vypracovať biely doklad (white paper) o kryptoaktívach (ak hodnota tokenu prekročila 5 000 000 EUR alebo nie je určený výlučne kvalifikovaným investorom) a uverejniť schválený doklad na svojom webovom sídle, mať rezervu aktív v súlade s nariadením MiCA, 
 2. spĺňať regulačné požiadavky podľa nariadenie DORA (účinné od 17.1.2025), napr. musia mať zavedenú politiku a plány kontinuity činností v oblasti IKT s cieľom zabezpečiť, aby sa v prípade prerušenia ich systémov a postupov, zachovali údaje a funkcie a aby sa pokračovalo vo vykonávaní ich činností alebo aby sa umožnila včasná obnova, musia taktiež hlásiť závažné incidenty súvisiace s IKT, 
 3. dodržiavať pravidlá ochrany finančného spotrebiteľa.  

Vlastné zdroje  

Vlastné zdroje emitentov tokenov naviazaných na aktíva nesmú klesnúť pod najvyššiu z hodnôt: 

 • 350 000 EUR, 
 • 2 % priemernej sumy rezervy aktív, 
 • štvrtina fixných režijných nákladov za predchádzajúci rok. 

Požiadavky na úschovu rezervných aktív emitentmi tokenov naviazaných na aktíva  

Rezervné aktíva sú držané v úschove najviac päť pracovných dní po dni emisie tokenu naviazaného na aktíva buď poskytovateľom služieb kryptoaktív alebo bankou. Rezerva aktív je právne oddelená od majetku emitentov, ako aj od rezervy aktív iných tokenov naviazaných na aktíva tak, aby veritelia emitentov nemali žiadny nárok na rezervu aktív. Taktiež musí byť prevádzkovo oddelená od majetku emitenta, ako aj od rezervy aktív iných tokenov. Emitenti tokenov naviazaných na aktíva, ktorí investujú časť rezervy aktív, investujú tieto aktíva len do vysoko likvidných finančných nástrojov s minimálnym trhovým rizikom, kreditným rizikom a rizikom koncentrácie. 

Spôsob výkonu dohľadu 

Národná banka Slovenska v rámci dohľadu preveruje súlad reálneho stavu v podnikaní poskytovateľov služieb v oblasti kryptoaktív s očakávaným stavom podľa príslušných predpisov v oblastiach 1-3 vyššie. Podporuje zdravý rozvoj trhu, spravodlivú hospodársku súťaž, prispieva k posilneniu dôvery verejnosti voči tomuto sektoru a snaží sa predchádzať systémovým rizikám. 

Oznamovacie povinnosti emitenta 

Hlavy III a IV, týkajúce sa tokenov naviazaných na aktíva a tokenov elektronických peňazí, sa uplatňujú od 30. júna 2024.

Emitent tokenov naviazaných na aktíva pravidelne predkladá informácie v súlade s nariadením MiCA uvedené nižšie: 

Pravidelne predkladaná informácia Termín predkladania, frekvencia 
Podávanie správ o tokenoch naviazaných na aktíva (s emisnou hodnotou vyššou ako 100 000 000 EUR), čl. 22 MiCA Emitent oznamuje NBS štvrťročne.  
Oznámenie o výsledkoch nezávislého auditu rezervy aktív, čl. 36 ods. 10 MiCA Audit musí byť nariadený každých 6 mesiacov, odo dňa povolenia (schválenia bieleho dokladu). Termín: do 6 týždňov od referenčného dňa ocenenia. 

Emitent tokenov naviazaných na aktíva predkladá podľa potreby informácie uvedené nižšie: 

Nepravidelné oznámenie/informácia 
Zamýšľané zmeny obchodného modelu, čl. 25 ods. 1 MiCA 
Návrh upraveného bieleho dokladu o kryptoaktívach, čl. 25 ods. 2 MiCA 
Plán ukončenia poskytovania služieb a činností, čl. 34 ods. 7 MiCA 
Ozdravný plán, čl. 46 ods. 2 MiCA. Termín: do 6 mesiacov, odo dňa povolenia (schválenia bieleho dokladu). 
Plán spätnej výmeny, čl. 47 ods. 3 MiCA 

Ak nie je uvedené inak, pravidelné i nepravidelné oznamovacie povinnosti sa predkladajú na adresu: 

Národná banka Slovenska  
Imricha Karvaša 1  
813 25 Bratislava  

alebo emailom na:   

crypto@nbs.sk 


Dátum poslednej aktualizácie 12. mar 2024