en en

FAQs - Kryptoaktíva a FinTech

FAQ

Nižšie uvádzame odpovede na často kladené otázky spojené s kryptoaktívami. 

 • Musia byť účtovné závierky poskytovateľa služieb kryptoaktív overené audítorom?

  Áno. Zákon č. 747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom v § 40 ods. 2 tretej vete ustanovuje, že pre výpočet ročného príspevku je v príslušných prípadoch rozhodujúci objem aktív vykázaných v účtovnej závierke overenej audítorom podľa zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve. Nakoľko sa toto ustanovenie bude od 30. decembra 2024 vzťahovať aj na poskytovateľov služieb kryptoaktív, ktorí získajú povolenie na poskytovanie služieb kryptoaktív od NBS, budú musieť tieto subjekty mať účtovnú závierku overenú audítorom.  

 • De-risking – Banka alebo iný poskytovateľ platobných služieb mi ako podnikateľovi v oblasti kryptoaktív bez primeraného odôvodnenia odmietla otvoriť, resp. zatvorila podnikateľský bankový účet. Je takýto postup banky správny?

  Finančné inštitúcie (vrátane bánk a poskytovateľov služieb kryptoaktív) musia mať vypracované svoje politiky, postupy a kontrolné mechanizmy pre riadenie rizík prania špinavých peňazí a financovania terorizmu (ML/TF). V riadení uvedených rizík by mali uplatňovať rizikovo-orientovaný prístup, na základe ktorého každá finančná inštitúcia by mala identifikovať, vyhodnotiť a pochopiť riziká ML/TF, ktorým je vo svojom podnikaní vystavená a prijať primerané opatrenia na zmierňovanie identifikovaných rizík.   Pri riadení rizík  môže v praxi nastať situácia, že  finančná inštitúcia  odmietne nadviazať alebo ukončiť obchodné vzťahy s jednotlivými zákazníkmi alebo celými kategóriami klientov spojených s vyšším rizikom ML/TF, alebo odmietnuť vykonávať transakcie s vyšším rizikom ML/TF.   Rozhodnutie finančnej inštitúcie nezaložiť alebo ukončiť obchodný vzťah alebo neuskutočniť transakciu môže byť ale aj nemusí byť v súlade s európskou legislatívou (článok 14 ods. 4 smernice Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/849). Rozhodujúce je, či finančná inštitúcia náležite a individuálne zvážila rizikový profil klienta. V prípade, že tak neurobila, môže byť takého odmietnutie neopodstatnené a môže byť znakom neefektívneho riadenia rizík ML/TF.   Tento spôsob neefektívneho riadenia rizík sa nazýva „de-risking“. Európsky orgán pre bankovníctvo (EBA) vo svojom usmernení (EBA/GL/2023/04) definuje de-risking akoodmietnutie nadviazať alebo rozhodnutie ukončiť obchodné vzťahy s jednotlivými klientmi alebo kategóriami klientov spojených s vyšším rizikom prania špinavých peňazí a financovania terorizmu alebo odmietnuť vykonanie transakcií s vyšším rizikom prania špinavých peňazí a financovania terorizmu“.   V prípade de-riskingu ide o celoeurópsky fenomén spočívajúci v odopieraní prístupu k finančným službám tým klientom, ktorí môžu pre finančné inštitúcie predstavovať vyššie až vysoké ML/TF riziko.   Oblasť kryptoaktív a poskytovanie služieb s kryptoaktívami je vo všeobecnosti považovaná za rizikovú z hľadiska rizík ML/TF. Správa Európskej komisie z nadnárodného hodnotenia rizík ML/TF (2022), kapitola č. 11 uvádza, že hlavnými faktormi, ktoré prispievajú k rizikovosti sektora kryptoaktív sú najmä:

  • virtuálne prostredie umožňujúce vysokú mieru cezhraničnej interakcie s klientmi z tretích krajín, vrátane vysoko-rizikových krajín,
  • vysoká dynamika rastu tohto odvetvia,
  • obmedzená transparentnosť transakcií s kryptoaktívami,
  • nedostatočná identifikácia klientov a konečných užívateľov výhod zapojených do obchodov s kryptoaktívami,
  • nedostatočné overovanie pôvodu finančných prostriedkov použitých na obchodovanie s kryptoaktívami a
  • nedostatočné povedomie a chápanie rizík poskytovateľov služieb s kryptoaktívami (CASP) o povinnostiach v oblasti AML/CFT.
    V prípade, ak ste nadobudli dojem že sa finančná inštitúcia voči Vám dopustila de-riskingu,  odporúčame postupovať ako je uvedené na stránke NBS v tejto časti. Ak je to možné, k Vášmu podnetu  pripojte  aj konkrétne dôkazy na podloženie Vašich tvrdení.   Pokiaľ ide o skutočnosť, že finančná inštitúcia konala bez primeraného odôvodnenia, žiadny právny predpis od finančnej inštitúcie nevyžaduje, aby svojim klientom odôvodňovala odmietnutie nadviazať alebo rozhodnutie ukončiť obchodný vzťah.

 • De-risking – Ako mám ako podnikateľ v oblasti kryptoaktív správne postupovať pri otvorení účtu vo finančnej inštitúcii? Čo môže finančnú inštitúciu pri onboardingu CASPa zaujímať?

  Pri riadení rizík  vo vzťahu k spoločnostiam poskytujúcim služby s kryptoaktívami  finančné inštitúcie, vrátane bánk, vo všeobecnosti pristupujú obozretne. Finančná inštitúcia v úvodnej fáze nadväzovania obchodného vzťahu s CASP – okrem detailného pochopenia obchodného modelu  CASP – skúma aj to, aká je úroveň jeho poznatkov, skúseností v oblasti AML/CFT, nakoľko CASP sú z hľadiska AML/CFT  legislatívy povinné osoby rovnako ako ostatné finančné inštitúcie poskytujúce služby klientom.   Už pri prvom kontakte s finančnou inštitúciou je potrebné explicitne uviesť, akú činnosť CASP vykonáva. Taktiež je vždy potrebné pri komunikácii s finančnou inštitúciou deklarovať pravdivé údaje, ktoré vie CASP v prípade potreby finančnej inštitúcii aj preukázať. Finančnú inštitúciu môže zaujímať ako  má CASP nastavené AML/CFT procesy vo vzťahu  k svojim klientom a to najmä v oblasti:

  1. vykonávania starostlivosti vo vzťahu ku klientom,
  2. vykonávania monitoringu transakcií,
  3. preverovania pôvodu finančných prostriedkov klientov pri obchodoch s kryptoaktívami,
  4. skríning klientov na sankčné zoznamy,
  5. identifikácia politicky exponovaných klientov,
  6. ohlasovanie neobvyklých obchodných operácií finančnej spravodajskej jednotke a
  7. vypracovanie AML programu,
  8. uchovávanie údajov o klientoch a transakciách.
    V úvodnej fáze komunikácie s finančnou inštitúciou ohľadom otvorenia účtu musí byť CASP pripravený poskytnúť finančnej inštitúcii komplexnú a detailnú informáciu o podstate obchodného modelu, technologických princípoch poskytovania služieb kryptoaktív, o budúcom portfóliu klientov (vrátane predpokladanej štruktúry – rezidenti/nerezidenti), o interných politikách a procesoch riadenia rizík, vrátane ML/TF rizík, a pod. AML očakávania NBS pre CASP sú uvedené na stránke NBS.

 • De-risking – Aké sú očakávania NBS od finančnej inštitúcie v súvislosti uplatňovaním rizikovo-orientovaného prístupu vo vzťahu ku klientom v sektore kryptoaktív?

  V súlade s vyššie uvedenými usmerneniami NBS od finančných inštitúcií, primárne bánk očakáva, že:

  • budú mať politiky pre riadenie ML/TF rizík, ktorým sú vystavené,
  • v politikách nastavia rozlišovacie kritériá medzi rizikami v rámci skupiny a rizikami spojenými s jednotlivými klientmi, ktorí patria do skupiny,
  • uplatňovanie politík pre riadenie rizík by nebude viesť k plošnému odmietaniu klientov,
  • budú mať stanovené kritériá, ktoré použijú pri určení dôvodov PREČO odmietnu/ukončia spoluprácu s klientom,
  • pred rozhodnutím o odmietnutí/ukončení spolupráce s klientom zvážili či využili všetky ostatné AML opatrenia,
  • zdokumentujú každé odmietnutie ukončenia obchodného vzťahu a budú tak NBS vedieť takého odmietnutie alebo ukončenie obchodného vzťahu pri výkone dohľadu aj preukázať.
    Ako z uvedených princípov vyplýva, pred prijatím rozhodnutia odmietnuť alebo ukončiť obchodný vzťah s klientom by sa  finančné inštitúcie mali uistiť, že zvážili a vykonali všetky možné zmierňujúce opatrenia, ktoré by sa mohli v danom prípade primerane uplatniť a toto rozhodnutie oznámiť klientom s poučením o ich práve obrátiť sa na Národnú banku Slovenska za účelom preskúmania tohto postupu.

 • Môže byť žiadosť alebo jej časť (napr. niektorá z príloh) predložená v inom ako slovenskom jazyku?

  Žiadosť vrátane jej príloh sa predkladá v slovenčine. Ak je niektorá z príloh vyhotovená v inom jazyku, musí byť predložený aj jej úradne osvedčený preklad do slovenského jazyka. NBS môže na základe písomného návrhu žiadateľa upustiť od predloženia úradne osvedčeného prekladu technickej dokumentácie alebo inej prílohy do slovenčiny, ak je vyhotovená v českom jazyku alebo v jazyku bežne používanom v oblasti medzinárodných financií, najčastejšie v anglickom jazyku.

 • Ako dlho trvá licenčné konanie pre povolenie na poskytovanie služieb kryptoaktív?

  NBS bude dodržiavať lehoty stanovené v nariadení MiCA, pričom sa na Slovensku nebude uplatňovať zjednodušený postup pre licencovanie. NBS do 25 pracovných dní od prijatia žiadosti posúdi, či je žiadosť úplná. Ak je žiadosť úplná, NBS do 40 pracovných dní odo dňa doručenia úplnej žiadosti rozhodne o jej schválení alebo zamietnutí. Dĺžku licenčného konania ovplyvňuje predovšetkým pripravenosť žiadateľa. Ak plánujete požiadať o udelenie povolenia podľa MiCA na Slovensku, odporúčame Vám obrátiť sa na NBS (crypto@nbs.sk) ešte pred podaním samotnej žiadosti a využiť tzv. predlicenčný dialóg, ktorý Vám môže pomôcť skvalitniť Vašu žiadosť a vďaka tomu skrátiť dĺžku licenčného konania.

 • Môžu kryptoaktíva distribuovať aj finanční agenti alebo finanční poradcovia? Môžu finanční agenti alebo finanční poradcovia poskytovať poradenstvo ku kryptoaktívam?

  Zhrnutie: Distribúcia a poradenstvo ku kryptoaktívam nie je finančným sprostredkovaním alebo finančným poradenstvom. Finanční agenti a finanční poradcovia môžu tieto činnosti vykonávať len do 30. 12. 2024, a to ako neregulovanú činnosť, nad ktorou NBS nevykonáva dohľad. Nariadenia MiCA,  ktoré určuje pravidlá pre poskytovanie služieb v oblasti kryptoaktív, sa bude uplatňovať od 30. 12. 2024. Služby kryptoaktív nespadajú do definície finančnej služby v zmysle zákona č. 186/2009 Z. z. o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákona č. 186/2009 Z. z.“). Podnikateľský subjekt, ktorý je finančným agentom alebo finančným poradcom, však môže vykonávať aj inú podnikateľskú činnosť, keďže predmet jeho činnosti regulovaný zákonom 186/2009 Z. z. nemá výhradnú povahu. Uvedené osoby teda môžu distribuovať a poskytovať poradenstvo ku kryptoaktívam, avšak len do 30. 12. 2024 a len za podmienok uvedených v zákone (napr. zákon č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ak sa na predmetnú činnosť vzťahuje), a v tejto odpovedi. Ak takýto podnikateľský subjekt poskytuje služby kryptoaktív alebo ich ponúka, nesmie túto činnosť prezentovať ako vykonávanie finančného sprostredkovania, prípadne finančného poradenstva, alebo ju prezentovať takým spôsobom, ktorý by navodzoval u klienta alebo potenciálneho klienta dojem, že ide o finančné sprostredkovanie alebo finančné poradenstvo alebo ktorý by navodzoval, že ide o činnosť pod dohľadom NBS. Od 30. 12. 2024 môžu na základe čl. 59 nariadenia MiCA služby kryptoaktív poskytovať len poskytovatelia služieb kryptoaktív, ktorým bolo udelené povolenie NBS alebo príslušným orgánom a taktiež určité typy finančných inštitúcií na základe naplnenia notifikačných pravidiel podľa čl. 60 nariadenia MiCA. Oprávnenia vykonávať finančné sprostredkovanie na základe povolenia na vykonávanie činnosti samostatného finančného agenta, alebo zápisu podriadeného finančného agenta do príslušného zoznamu v príslušnom podregistri nie sú stotožniteľné s povolením NBS na výkon činnosti poskytovateľa služieb kryptoaktív. Iné subjekty nie sú oprávnené poskytovať služby kryptoaktív a nariadenie MiCA neustanovuje akúkoľvek výnimku z tohto pravidla, ktorá by bola uplatniteľná napr. pre finančných agentov alebo finančných poradcov. Ak finančný agent chce vykonávať činnosť, ktorá napĺňa znaky poskytovania služieb kryptoaktív, je potrebné, aby požiadal NBS o udelenie povolenia na vykonávanie niektorej z činností služieb kryptoaktív (napr. „poskytovanie poradenstva v oblasti kryptoaktív“). Podanie žiadosti o udelenie povolenia na poskytovanie služieb kryptoaktív bude možné od 30. 12. 2024, predlicenčný dialóg medzi žiadateľom a NBS však môže začať skôr. Kritériá pre udelenie povolenia a rámcové náležitosti žiadosti upravuje nariadenie MiCA. Podrobnosti upravia vykonávacie predpisy predstavujúce tzv. level 2 legislatívu. Bližšie informácie k legislatívnemu procesu a prebiehajúcich verejných konzultáciách k level 2 legislatíve sú uvedené na webovom sídle NBS.

 • Aké povolenie/registrácia je potrebná na poskytovanie služieb kryptoaktív na Slovensku?

  Podľa súčasnej slovenskej právnej úpravy je na poskytovanie časti služieb súvisiacich s kryptoaktívami potrebná viazaná živnosť (poskytovanie služieb peňaženky virtuálnej meny a poskytovanie služieb zmenárne virtuálnej meny). Dňa 30. 12. 2024 nahradí súčasnú právnu úpravu európske nariadenie MiCA. Na základe MiCA budú poskytovatelia služieb kryptoaktív potrebovať na svoju činnosť povolenie od NBS alebo príslušného zahraničného orgánu dohľadu. Osoby, ktoré boli v Slovenskej republike pred 30. 12. 2024 oprávnené poskytovať služby zmenárne virtuálnej meny alebo služby peňaženky virtuálnej meny, môžu vykonávať služby súvisiace s kryptoaktívami najneskôr do 30.6. 2026. Po tomto dátume budú môcť vykonávať predmetnú činnosť, iba tie subjekty, ktoré budú disponovať povolením na poskytovanie služieb kryptoaktív od NBS alebo príslušného zahraničného orgánu dohľadu.

 • Na aké služby kryptoaktív bude potrebné povolenie od NBS?

  Povolenie od NBS bude potrebné získať na nasledovné služby kryptoaktív:

  1. poskytovanie úschovy a správa kryptoaktív v mene klientov
  2. prevádzkovanie obchodnej platformy pre kryptoaktíva
  3. výmena kryptoaktív za finančné prostriedky
  4. výmena kryptoaktív za iné kryptoaktíva
  5. vykonávanie príkazov týkajúcich sa kryptoaktív v mene klientov
  6. umiestňovanie kryptoaktív
  7. prijímanie a postupovanie príkazov týkajúcich sa kryptoaktív v mene klientov
  8. poskytovanie poradenstva v oblasti kryptoaktív
  9. poskytovanie riadenia portfólia kryptoaktív
  10. poskytovanie služieb prevodu kryptoaktív v mene klientov
  Definície jednotlivých služieb kryptoaktív sa nachádzajú v čl. 3 ods. 1 MiCA.

 • Je povolenie od NBS potrebné aj v prípade, že iba kupujem a predávam kryptoaktíva na vlastný účet?

  Nie. Fyzické a právnické osoby, ktoré nakupujú/predávajú kryptoaktíva na vlastný účet a neposkytujú žiadne služby kryptoaktív, tak ako sú vymedzené v čl. 3 ods. 1 MiCA nepotrebujú povolenie od NBS.

 • Odkedy bude na poskytovanie služieb kryptoaktív potrebné získať povolenie?

  Časti nariadenia MiCA, ktoré sa týkajú poskytovania služieb kryptoaktív sa začnú uplatňovať 30. 12. 2024. Osoby, ktoré boli v Slovenskej republike pred 30. 12. 2024 oprávnené poskytovať služby zmenárne virtuálnej meny alebo služby peňaženky virtuálnej meny, môžu vykonávať služby súvisiace s kryptoaktívami najneskôr do 30.6. 2026. Po tomto dátume budú môcť vykonávať predmetnú činnosť, iba tie subjekty, ktoré budú disponovať povolením na poskytovanie služieb kryptoaktív od NBS alebo príslušného zahraničného orgánu dohľadu.

 • Čo treba splniť na získanie povolenia na poskytovanie služieb kryptoaktív?

  Požiadavky na získanie povolenia pre poskytovateľov služieb kryptoaktív sú upravené v čl. 59 – 65 MiCA a budú bližšie špecifikované v delegovaných a vykonávacích nariadeniach a usmerneniach, ktoré pripravuje Európsky orgán pre cenné papiere a trhy (ESMA) a Európsky orgán pre bankovníctvo (EBA). Prehľad všetkých relevantných právnych predpisov nájdete v sekcii Regulácia.

 • Odkedy je možné podať žiadosť o udelenie povolenia na poskytovanie služieb kryptoaktív?

  NBS bude prijímať žiadosti o udelenie povolenia na poskytovanie služieb kryptoaktív po tom, ako sa začne uplatňovať delegované a vykonávacie nariadenie k náležitostiam žiadosti o povolenie. Rozhodnutie o udelení povolenia môže byť účinné najskôr k 30. 12. 2024. NBS ponúka žiadateľom možnosť konzultácií ohľadom pripravovanej žiadosti ešte pred jej podaním. V prípade záujmu o konzultácie pred podaním žiadosti nám napíšte na emailovú adresu: crypto@nbs.sk a zašlite podrobný opis Vášho obchodného modelu, vrátane uvedenia druhu služieb kryptoaktív podľa čl. 3 ods. 1 MiCA, ktoré máte zámer poskytovať.

 • V prípade pôsobenia v zahraničí bude potrebné povolenie od zahraničného orgánu dohľadu?

  Na základe tzv. passportingu (sloboda usídľovania, alebo voľné poskytovanie služieb v EÚ) môže subjekt, ktorý získa povolenie na poskytovanie služieb kryptoaktív od NBS voľne poskytovať tieto služby vo všetkých členských štátoch EÚ.

 • Je možné sa zapojiť do prípravy právnych predpisov týkajúcich sa kryptoaktív?

  Áno. Odborná i laická verejnosť sa môže zapojiť do konzultácii k návrhom delegovaných a vykonávacích predpisov a usmernení, ktoré pripravujú Európsky orgán pre cenné papiere a trhy (ESMA) a Európsky orgán pre bankovníctvo (EBA). Prehľad všetkých otvorených konzultácií sa nachádza v sekcii Regulácia ako aj na webovom sídle ESMAEBA, kde je popísaný aj spôsob zapojenia sa do konzultácií. Za NBS by sme Vás chceli požiadať, aby ste nám preposlali odpovede, ktoré zašlete do EBA/ESMA, aby sme mali prehľad o všetkých odpovediach slovenských subjektov. Vaše odpovede nám môžete preposlať na emailovú adresu: crypto@nbs.sk

 • Kde nájdem všetky právne predpisy, ktoré sa budú vzťahovať na poskytovanie služieb kryptoaktív?

  Všetky relevantné právne predpisy sa nachádzajú v sekcii Regulácia.


Dátum poslednej aktualizácie 13. feb 2024